CHỦ ĐỀ P VÀ HOP CHẤT THEO CV 1790

16 5 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:24

Giáo án chủ đề theo công văn 1790. chủ đề Photpho và hợp chất của Photpho CHỦ ĐỀ: PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO * NỘI DUG BÀI HỌC Mô tả chủ đề: Gồm học - PHOTPHO - AXITPHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT Mạch kiến thức chủ đề PHOTPHO **TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I Mục tiêu Kiến thức - Biết vị trí photpho bảng hệ thống tuần hoàn - Hiểu tính chất vật lí tính chất hố học photpho - Biết ứng dụng photpho phương pháp điều chế photpho phòng thí nghiệm công nghiệp Kỹ - Vận dụng cấu tạo photpho để giải thích tính chất vật lí, hố học photpho - Rèn luyện kĩ dự đốn tính chất chất dựa vào mức oxi hố Thái độ - Có ý thức làm việc theo nhóm - u thích mơn hóa học Năng lực cần hướng tới Năng lực chung: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo Năng lực chun biệt: Ngơn ngữ; Tính tốn; Cơng nghệ; Tin học; Hợp tác; Thẩm mỹ II Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị nội dung kiến thức - Phiếu học tập: PHIẾU HỌC TẬP CHUNG KHỞI ĐỘNG - Giải thích tượng ma trơi - Tại nói phơtpho nguyên tố sống PHIẾU HỌC TẬP I VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ -Cho P(Z=15):Viết cấu hình electron, xácđịnh vị trí P BTH - Hóa trị P hợp chất PHIẾU HỌC TẬP II TÍNH CHẤT VẬT LÍ - So sánh dạng thù hình photpho + Cấu trúc phân tử + Tính chât vật lí + Tính độc - Sự chuyển hóa qua lại P đỏ P trắng PHIẾU HỌC TẬP III TÍNH CHẤT HĨA HỌC - Nêu mức oxi hóa có P, từ suy tính chất P phản ứng - Viết phương trình phản ứng minh họa PHIẾU HỌC TẬP ( Học sinh trình bày Powerpoint.) IV.ỨNG DỤNG: - Nêu số ứng dụng P V TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN - Trong tự nhiên P tồn dạng nào? VI SẢN XUẤT - Nêu trình sản xuất P Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến P - Tranh ảnh tư liệu…liên quan Bảng mô tả mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Photpho Biết vị trí photpho Giải thích - Giải Suy đốn tính chất bảng tuần hồn tinh chất hóa mọt số hoá học - Biết cấu tạo phân tử học P tập đơn giản photphođể giải dạng thù hình tập photpho nâng cao - Biết tính vật lý hóa học photpho - Biết phương pháp điều chế ứng dụng photpho tập củng cố Mức độ nhận biết: Câu 1.Photpho tr¾ng có cấu trúc mạng tinh thể A phân tử B nguyªn tư C ion D phi kim Câu 2: Khi đun nóng điều kiện khơng có khơng khí, photpho đỏ chuyển thành hơi; sau làm lạnh phần thu photpho A đỏ B vàng C trắng D nâu Mức độ hiểu: Câu Trong ®iỊu kiƯn thờng, photpho hoạt động hoá học mạnh nitơ A độ âm điện photpho (2,1) nhỏ nitơ (3,0) B điều kiện thờng photpho trạng thái rắn, nitơ trạng thái khí C liên kết phân tử photpho bền phân tử nitơ D photpho có nhiều dạng thù hình, nitơ có dạng thù hình Mc ụ dng thp Cõu Đốt cháy hoàn toàn 15,5 gam photpho oxi d hoà tan sản phẩm vào 200 gam nớc Nồng độ phần trăm dung dịch axit thu đợc A 15,07 % B 20,81 % C 12,09 % D 18,02 % Mức độ vận dụng cao: Câu Hoà tan sản phẩm thu đốt cháy P không khí dư vào 500 ml dd H3PO4 85% (d = 1,7 g/ml), nồng độ axit dd tăng thêm 7,6% Tính lượng P đốt cháy? A 142 g B 62g C 31 g D 124 g III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Kiểm tra cũ: không A KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: 1- Mục tiêu: - Kích thích tìm tòi, ham hiểu biết học sinh kiến thức thực tế liên quan đến mơn hóa học Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hồn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: I TÌM HIỂU KIẾN THỨC THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA HỌC - Hiện tượng ma trơi: PH3 + O2 → P2O5 + H2O - P nguyên tố sống : Phốtpho (từ tiếng Hy Lạp phosphoros, có nghĩa "vật mang ánh sáng" tên gọi cổ đại Sao Kim) nhà giả kim thuật người Đức Hennig Brand phát năm 1669 thông qua việc điều chế nước tiểu Phốtpho nguyên tố quan trọng dạng hình sống Khơng có P khơng có tư tưởng, vui mừng hay sợ hãi, nảy ý tưởng mới, sút bóng xác vào lưới, tất điều khơng thể thực thể thiếu P Sự hoạt động não, co rút bắp thịt kết biến đổi hóa học lớp chất Hoạt động GV - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT khởi động - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận vấn đề Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập khởi động - Đại diện học sinh lên trình bày Powerpoint B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 2: 1- Mục tiêu: - Hs: Viết cấu hình electron, từ suy vị trí P BTH - Xác dịnh hóa trị P hợp chất Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: I VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ - P 1s22p63s23p3 -Photpho ô thứ 15 thuộc chu kỳ 3, nhóm VA - Photpho có hố trị só hợp chất HOẠT ĐỘNG 3: 1- Mục tiêu: - Hs: Biết tính chất vật lí P trắng P đỏ - So sánh dạng thù hình P Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm : II TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA P Photpho trắng Photpho đỏ - Cấu trúc mạng tinh thể phân tử (kém bề) - Chất rắn, màu suốt, màu trắng vàng - Kém bền - Dễ bốc cháy t0> 400c - Phát quang hóa học - Rất độc - Cấu trúc polime(bền) - Chất bột màu đỏ, dể hút ảm chảy rữa - Bền khơng khí t0 thường - Bơc cháy t0 > 2500c - Khơng phát quang hóa học - Khơng độc 250oC, khơng có khơng khí P trắng P đỏ to, cao, khơng có khơng khí Hoạt động GV - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hồn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận vấn đề Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày HOẠT ĐỘNG 4: 1- Mục tiêu: - Hs: Biết tính chất hóa học P - Giải thích, viết phương trình phản ứng chứng minh - Giải số tập liên quan đến tính chất hóa học Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm : III Tính chất hố học - Các mức oxi hoá photpho -3 +3 +5 Tính oxi Tính khử hố Tính oxi hố -3 t 2P + 3Ca  Ca3P2 → Canxi photphua Tính khử o -3 t P + 3Na  Na3P → natri photphua o -3 t 2P + 3H2  2PH3 → photphin o - Cháy oxi + Thiếu oxi + Tác dụng với clo Thiếu clo +3 4P + 3O2  → 2P2O3 điphotpho trioxit + Thừa oxi to +5 4P + 5O2  → 2P2O5 điphotpho pentaoxit Hoạt động GV - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận vấn đề to +3 2P + 3Cl2  → 2PCl3 photpho triclorua + Thừa oxi to +5 2P + 5Cl2  → 2PCl5 photpho pentaclorua to Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày HOẠT ĐỘNG 1- Mục tiêu: - Hs: Biết Ứng dụng, trạng thái tự nhiên sản xuất P 2 Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm : Ứng dụng, Trạng thái tự nhiên, sản xuất P IV Ứng dụng - Photpho sử dụng làm diêm, phân lân, thuốc bào vệ thực vật - Dùng quân sự; Đạn bom,đạn cháy,dạn khói V Trạng thái tự nhiên - Photpho tồn dạng hợp chất chủ yếu photphorit apatit VI Sản xuất o Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C 1200 C → 3CaSiO3 + 5CO + 2P Hoạt động GV - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận vấn đề Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày C LUYỆN TẬP: - Mục tiêu: - Hs: Biết vị trí, cấu hình electron, tính chất vật lí, tính chất hóa học P, ứng dụng, … - Giải dược số tập có liên quan Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hồn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Câu 1: Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể A phân tử B nguyên tử C ion D phi kim Câu 3: Các số oxi hố có photpho A –3; +3; +5 B –3; +3; +5; C +3; +5; D –3; 0; +1; +3; +5 Câu 4: So với photpho đỏ photpho trắng có hoạt tính hố học A B yếu C mạnh D không so sánh Câu 5: Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hoá học mạnh nitơ A độ âm điện photpho (2,1) nhỏ nitơ (3,0) B điều kiện thường photpho trạng thái rắn, nitơ trạng thái khí C liên kết phân tử photpho bền phân tử nitơ D photpho có nhiều dạng thù hình, nitơ có dạng thù hình Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn 8,25 gam photpho trihalogenua thu dung dịch X Để trung hoà X cần 100 ml dung dịch NaOH 3M Công thức photpho trihalogenua A PF3 B PCl3 C PBr3 D PI3 Hoạt động GV - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hồn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận vấn đề Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành - Hs: Đứng chổ trả lời D VẬN DỤNG,TIM TÒI, MỞ RỘNG: 1- Mục tiêu Giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ học để giải câu hỏi, tập gắn v ới thực tiễn mở rộng kiến thức học sinh, không bắt buộc tất học sinh phải làm, nhiên giáo viên nên động viên khuyến khích học sinh tham gia, học sinh say mê học tập, nghiên cứu, học sinh khá, giỏi chia vởi lớp Phương pháp Giáo viên hướng dẫn học sinh nhà tìm nguồn tư liệu tham khảo hoàn thành yêu cầu giáo viên đưa Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: * Nội dung hoạt động: Học sinh giải câu hỏi sau Câu 1: Photpho khống chất có hàm lượng cao đứng thứ thể ( Đứng thứ sau Canxi ) Câu 2: Những người có vấn đề sức khỏe bệnh tiểu đường, nghiện bia rượu nặng sử dụng nhiều loại thuốc kháng axit khiến lượng P thể thay đổi thê ( bị suy giảm đáng kể ) Câu 3: Trong thể lượng P chiếm khoảng % ( 1%) Câu 4: Cho 71g P2O5 vào 250g dd H3PO4 23,72% dd A Nồng độ H3PO4 dd A bao nhiêu? E HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Làm tập tang 49/sgk - Chuẩn bị H3PO4 - Chuẩn bị phiếu học tập cho H3PO4 BTVN: Mức độ biết: Câu 1: Cấu hình electon lớp ngồi P là: A 2s23p3 B 2s23p5 C 2s33p2 D 3s23p3 Câu 2: Tìm tính chất photpho trắng tính chất sau a Có cấu trúc polime b Mềm, dễ nóng chảy c Tự bốc cháy khơng khí d Có cấu trúc mạng tinh thể phân tử e Rất độc, gây bỏng nặng rơi vào da f Bền khơng khí nhiệt độ thường g Phát quang màu lục nhạc bóng tối A a, b, c, f, g B b, c, d, g C a, c, e, g D b,c, d, e, g Câu 3: Tổng hệ số chất phản ứng điều chế P từ quặng photphorit, cát than cốc lò điện là: A 12 B 17 C 19 D 22 Câu 4: Nguồn chứa nhiều photpho tự nhiên là: A Quặng apatit B Quặng xiđenrit C Cơ thể người động vật D Protein thực vật Câu 5: Cho P tác dụng với Ca, sản phẩm thu là: A Ca3P2 B Ca2P3 C Ca3(PO4)2 D CaP2 Câu 5: Cho 14,2 g P2O5 5,4 g H2O vào 50g dung dịch NaOH 32% Nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng là: A 40,8% B 20% C 14,2% D 30% PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT *** TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I Mục tiêu Kiến thức - Biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí axit photphoric muối photphat - Hiểu tính chất hố học axit photphoric, tính chất muối photphat - Biết ứng dụng axit photphoric muối photphat, phương pháp điều chế axit photphoric cách nhận biết muối photphat Kỹ - Vận dụng cấu tạo axit photphoric để giải thích tính chất - Làm số dạng tập Thái độ - Có ý thức làm việc theo nhóm - u thích mơn hóa học Năng lực cần hướng tới Năng lực chung: Tự chủ tự học; Giao tiếp hợp tác; Giải vấn đề sáng tạo Năng lực chuyên biệt: Ngơn ngữ; Tính tốn; Cơng nghệ; Tin học; Hợp tác; Thẩm mỹ II Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị nội dung kiến thức, tập luyện tập - Phiếu học tập: - PHIẾU HỌC TẬP CHUNG KHỞI ĐỘNG Phần trải nghiệm kết nối: Hs huy động kiến thức tìm hiểu trình bày Powerpoint Cho biết số ứng dụng H3PO4 muối PO43- Trong thể chứa khoảng gam P dạng PO43-, Chúng có vai trò gì? Để sản xuất H3PO4, phân lân nguồn nguyên liệu chủ yếu quặng apatit photphorit Ở Việt Nam ta nơi có nhiều mỏ quặng này? PHIẾU HỌC TẬP SỐ A/ AXITPHOTPHORIC I/ CẤU TẠO PHÂN TỬ Câu 1: Viết CTe, CTCT phân tử Axitphotphoric ? Câu 2: Bản chất liên kết nguyên tử phân tử ? Câu 3: Xác định số oxi hóa P H3PO4 ? II/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Câu 4: Nêu tính chất vật lí H3PO4 ? PHIẾU HỌC TẬP SỐ III/ TÍNH CHẤT HĨA HỌC: Câu 1: Dựa vào cấu tạo, số oxi hóa, độ âm điện dự đốn tính chất hóa học H3PO4 Câu 2: H3PO4 axit có độ mạnh nào? Viết phương trình điện li ? Câu 3: H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm cho muối ? Lập tỉ lệ để tìm muối ? Câu 4: BT Vận dụng : Bài 1/ Dung dịch axit photphoric có chứa thành phần (không kể H2O, H+ OH- nước) A H+, PO43B H+, H2PO4−, PO43- C H+, HPO42- ,PO43D H+,H2PO4−, HPO42- ,PO43-, H3PO4 Bài 2/ Cho 0,2 mol H3PO4 vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH Xác định muối tạo thành ? A NaH2PO4 B Na2HPO4 C NaH2PO4 Na2HPO4 D Na2HPO4 Na3PO4 PHIẾU HỌC TẬP SỐ IV/ ĐIỀU CHẾ Câu 1: Nêu phương pháp điều chế H3PO4 phòng thí nghiệm ? Câu 2: Nêu phương pháp điều chế H3PO4 CN ? V/ ỨNG DỤNG Câu 3: Hãy nêu số ứng dụng H3PO4 ? PHIẾU HỌC TẬP SỐ B MUỐI PHOTPHAT I/ MUỐI PHOTPHAT, TÍNH TAN Câu 1: Có loại muối photphat nào? Lấy Vd? Câu 2: Nêu tính tan muối photphat ? II NHẬN BIẾT ION PO43- Câu 3: Tiến hành thí nghiệm : - dd AgNO3 + dd Na3PO4 Trình bày cách nhận biết ion PO43- ( Nêu thuốc thử, tượng ) Câu 4: BT Vận dụng : Bằng pp hóa học nhận biết dung dịch sau : NaNO3, Na3PO4, NaCl Học sinh - Xem lại kiến thức học Photpho - Cần chuẩn bị trước nội dung học nhà Bảng mô tả: Bảng mô tả mức độ nhận thức Nội dung Axit Photphoric Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Biết cấu tạo phân tử Viết phương Vận dụng kiến Vận dụng kiến axít photphoric trình hố học thức axít thức axít photphoric - Biết tính chất vật lý , chứng minh tính photphoric muối muối photphat để giải hóa học axít chất H3PO4 photphat để giải photphoric tính chất tập tác - Biết tính chất nhận muối dụng bazơ biết muối photphat photphat - Biết ứng dụng điều chế axít photphoric - Một số ứng dụng nhận biết muối photphat tập củng cố Mức độ nhận biết: Trong phßng thí nghiệm, axit photphoric đợc điều chế phản ứng A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 → 5CaSO4↓ + 3H3PO4 + HF B Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4↓ + 2H3PO4 C P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 D 3P + 5HNO3 → 3H3PO4 + 5NO Mc hiu: Phản ứng viết không ®óng lµ A 4P + 5O2 → 2P2O5 B 2PH3 + 4O2 → P2O5 + 3H2O C PCl3 + 3H2O → H3PO3 + 3HCl D P2O3 + 3H2O → 2H3PO4 Số loại ion có dung dịch axit photphoric lµ A B C D Mức vận dụng thấp Cho 150 ml dung dÞch KOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H 3PO4 0,5M Sau phản ứng, dung dịch chứa muèi A KH2PO4 vµ K2HPO4 B KH2PO4 vµ K3PO4 C K2HPO4 vµ K3PO4 D KH2PO4, K2HPO4 vµ K3PO4 Mức độ dng cao: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho oxi d cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32% thu đợc muối Na2HPO4 Giá trị m A 25 B 50 C 75 D 100 Cho 14,2 gam P2O5 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M KOH 2M thu đợc dung dịch X Các anion có mặt dung dịch X A PO43- OH- B H2PO4- vµ HPO42- C HPO42- vµ PO43- D H2PO4- vµ PO43- III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Kiểm tra cũ: Nêu tính chất hóa học P A KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1- Mục tiêu - Kích thích lòng ham hiểu biết, tìm tòi kiến thức thực tế liên quan đến mơn hóa học Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Sản phẩm: Ứng dụng H3PO4 muối PO43- : Sản xuất phân lân, thuốc trừ sâu, dược phẩm - Phốtpho vô dạng phốtphat PO43- đóng vai trò quan trọng phân tử sinh học ADN ARN tạo thành phần phần cấu trúc cốt tủy phân tử - Tính rắn xương canxi photphat, chất kết tinh rắn số hàng nghìn chất cấu tạo nên thể người P (dạng phốtphat PO43- ) tập trung nhiều xương, khoảng 100g tập trung bắp thịt gần 10g tổ chức thần kinh Nếu thiếu trở thành khối khơng có hình dáng, khả cử động ngừng suy nghĩ Các loại đá phốtphat, phần cấu tạo apatit (khống chất chứa phốtphat tricanxi dạng không tinh khiết) nguồn quan trọng để sản xuất H3PO4, phân bón hóa học - Ở Việt Nam, Lào Cai nơi có nhiều mỏ apatit, quặng photphoric, nơi cung cấp nguyên liệu để sản xuất H3PO4 , phân supephốtphat Hoạt động GV Hoạt động Hs - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT khởi - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập khởi động động - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - Đại diện học sinh lên trình bày Powerpoint - GV: Kết luận vấn đề B HÌNH THÀNH KIẾN THÚC MỚI HOẠT ĐỘNG 2: 1- Mục tiêu : - Biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí axit photphoric muối photphat Phương pháp - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: I CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ I CÁU TẠO PHÂN TỬ - Cte: H H - CTCT: H O O O +5 P O - Liên kết nguyên tử phân tử CHT phân cực - Số oxi hóa P : + II TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Trạng thái: Tinh thể - Màu sắc: Trong suốt - Tính tan nước: Tan nước theo tỉ lệ - Dung dịch đậm đặc 85% sánh, không màu Nội dung hạt động Hoạt động GV Hoạt động Hs - GV: Yêu cầu hs nhóm hồn thành phiếu học tập số - H: thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - GV nhắc nhỡ học sinh làm việc tương tác hiệu - Đại diện học sinh lên trình bày , nhóm khác - Gv: Hổ trợ Hs hoàn thành phiếu học tập nhận xét - GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV y/c HS: Đặt câu hỏi cho nhóm khác trả lời ? II TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Gv: Trình chiếu mẩu axit dạng tinh thể dạng dung dịch Dự kiến khó khăn học sinh giải pháp hỗ trợ: - Gv: Điều chỉnh kiến thức Hs trình chiếu nội dung để chốt kiến thức - HOẠT ĐỘNG 3: 1- Mục tiêu - Hiểu tính chất hố học axit photphoric Phương pháp Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: H3PO4 : Khơng có tính oxi hóa Tính axit - Là axit nấc có độ mạnh trung bình H3PO4  H+ + H2PO4H2PO4-  H+ + HPO42HPO4-  H+ + PO43(dd H3PO4 có H+ , H2PO4- , HPO42- , PO43- H3PO4 ) - Làm quỳ hóa đỏ: dùng nhận biết - Td với KL (đứng trước H) → muối + H2 - Td với oxit bazơ → Muối + H2O - Td với bazơ (dd kiềm) → Muối + H2O - Td với muối → axit + muối (PƯTĐ) Tác dụng với dung dịch kiềm H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (1) H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + H2O (2) H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O (3) Đặt k = n NaOH n H PO Nếu k ≤ xảy (1) Nếu 1< k < xảy (1) (2) Nếu k= xảy (2) Nếu 2< k < xảy (2) (3) Nếu k≥ xảy (3) Hoạt động GV III TÍNH CHẤT HĨA HỌC - GV: u cầu hs nhóm hồn thành phiếu học tập số - GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung Dự kiến khó khăn học sinh giải pháp hỗ trợ: - Số oxi hóa cao +5 bền (độ âm diện P nhỏ) => tính oxi hóa - Lk H-O CHT p/c, phân li cho H+ => có tính axit BT Áp dụng : Cho 0,08 mol H3PO4 vào dung dịch chứa 0,18 mol NaOH Xác định muối tạo thành ? n NaOH 0,18 Đặt k = = = 2,25 => tạo muối Na2HPO4 Na3PO4 n H3PO 0, 08 Hoạt động Hs - H: thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày , nhóm khác nhận xét - HS: Đặt câu hỏi cho nhóm khác trả lời -Hs: Trả lời - Gv:Trình chiếu để chốt nội dung kiến thức - HOẠT ĐỘNG 4: 1- Mục tiêu : - Biết ứng dụng axit photphoric muối photphat, - Phương pháp điều chế axit photphoric Phương pháp Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hồn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: IV Điều chế, V Ứng dụng IV Điều chế Phòng thí nghiệm t P + 5HNO3  H3PO4 + 5NO2 + H2O → Trong công nghiệp to Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 (đặc)  2H3PO4 + 3CaSO4 ↓ → Hoặc P  +O → P2O5  +H2O → H3PO4 V Ứng dụng Sản xuất phân lân, thuốc trừ sâu, dược phẩm Hoạt động GV o - GV: u cầu hs nhóm hồn thành HT - GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV y/c HS: Đặt câu hỏi cho nhóm khác trả lời Dự kiến khó khăn học sinh giải pháp hỗ trợ: - GV nhắc nhỡ học sinh làm việc tương tác hiệu - Gv: Hổ trợ Hs hoàn thành phiếu học tập Hoạt động Hs - Hs: thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày , nhóm khác nhận xét - HS: Đặt câu hỏi cho nhóm khác trả lời -Hs: Trả lời - Gv: Điều chỉnh kiến thức Hs trình chiếu nội dung để chốt kiến thức Gv: Trình chiếu lại ứng dụng - HOẠT ĐỘNG 5: 1- Mục tiêu : - Nắm tính chất muối photphat -Cách nhận biết muối photphat Phương pháp Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hồn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: B MUỐI PHOTPHAT * Muối photphat muốii axit phptphoric - Muối photphat PO43- Muối hiđrophophat HPO42- Muối đihiđrophotphat H2PO4I Tính tan - Tất muối photphat, hiđrophophat không tan trừ photphat kim loại Na, K amoni Với kim loại khác có muối đihđrophophat tan II Nhận biết AgNO3 + Na3PO4 → Ag3PO4 ↓ + 3NaNO3 Ag+ + PO43- → Ag3PO4 ↓ màu vàng Hoạt động GV - GV: u cầu hs nhóm hồn thành PHT - GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung Dự kiến khó khăn học sinh giải pháp hỗ trợ: Hoạt động Hs - Hs: thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày , nhóm khác nhận xét - HS: Đặt câu hỏi cho nhóm khác trả lời Áp dụng : -Hs: Trả lời Bằng pp hóa học nhận biết dung dịch sau : NaNO3, Na3PO4, NaCl - Dùng dung dịch AgNO3 - Hiên tượng : tạo↓trắng NaCl, tạo↓ vàng Na 3PO4 Gv:Trình chiếu để chốt nội dung kiến thức C HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP 1- Mục tiêu - Củng cố khắc sâu kiến thức học: Cấu tạo phân tử, Tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng nhận biết gốc PO43- - Tiếp tục lực định hướng: Năng lực tự học; lực hợp tác; lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; phát triển giải vấn đề thông qua môn học; lực công nghệ thông tin Phương pháp Phương thức tổ chức hoạt động - Ở hoạt động cho học sinh hoạt động cá nhân chủ yếu, bên cạnh cho học sinh hoạt động cặp đơi trao đổi nhóm nhỏ để chia sẻ kết giải câu hỏi phiếu học tập - Hoạt động chung lớp: Giáo viên mời số học sinh lên trình bày kết quả/lời giải, học sinh khác góp ý, bổ sung Giáo viên giúp học sinh nhận sai sót cần chỉnh sửa chuẩn hóa kiến thức/phương pháp tập Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: LUYỆN TẬP Hoàn thành câu hỏi/ tập sau: I TRẮC NGHIỆM Câu 1: H3PO4 không tác dụng với kim loại sau đây? A Mg, Al B Zn, Fe C Al, Fe D Cu, Ag Câu 2: Cho 100ml dd H3PO4 1,5M tác dụng với 100ml dd NaOH 2,5M Nồng độ mol/l muối tạo thành là: A 0,25M; 0,5M B 0,36M; 0,76M C 0,33M; 0,67M D 0,43M; 0,7M Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric điều chế phản ứng sau đây? A Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4 ↓ B 2P + 5Cl2 → 2PCl5 ; PCl5 + 4H2O → H3PO4 + 5HCl C 4P + 5O2 → P2O5 ; P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 D P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O Câu 4: Câu sau A H3PO4 axit có tính oxi hố mạnh photpho có số oxi hố cao +5 B H3PO4 axit có tính khử mạnh C H3PO4 axit trung bình, dung dịch phân li theo nấc D Tất muối hiđrophotphat tan nước Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho oxi dư cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32%, thu muối Na2HPO4 Giá trị m A 25 B 50 C 75 D 100 Câu 6: Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% thu dung dịch A Muối thu nồng độ % tương ứng A NaH2PO4 11,2% B Na3PO4 7,66% C Na2HPO4 13,26% D Na2HPO4 NaH2PO4 7,66% Câu 7: Cho 44 g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10g dung dịch Axit photphoric 39,2% Muối sau thu sau phản ứng? A Na2HPO4 B NaH2PO4 C Na2HPO4 NaH2PO4 D Na3PO4 Na2HPO4 Câu 8: Cho 14,2 g P2O5 5,4 g H2O vào 50g dung dịch NaOH 32% Nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng là: A 40,8% B 20% C 14,2% D Số khác Câu 9: Hòa tan 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5% Nồng độ % H3PO4 dung dịch thu A 49,61% B 56,32% C 48,86% D 68,75% D HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG VÀ TÌM TỊI MỞ RỘNG 1- Mục tiêu Giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ học để giải câu hỏi, tập gắn vởi thực tiễn mở rộng kiến thức học sinh, không bắt buộc tất học sinh phải làm, nhiên giáo viên nên động viên khuyến khích học sinh tham gia, học sinh say mê học tập, nghiên cứu, học sinh khá, giỏi chia vởi lớp Phương pháp Giáo viên hướng dẫn học sinh nhà tìm nguồn tư liệu tham khảo hồn thành yêu cầu giáo viên đưa Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hồn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: * Nội dung hoạt động: Học sinh giải câu hỏi sau Câu 1: Hợp chất P phần lớn tham gia vào trình cấu tạo xương (Ca3(PO4)2.) Câu 2: Đốt cháy a gam P oxi dư hòa tan sản phẩm vào nước thu dd A Trung hòa dd A 100 gam NaOH thu dd B Thêm lượng dư AgNO3 vào dd B thu 20,95 gam kết tủa C màu vàng a.Viết phương trình phản ứng xảy Tính a? b.Tính nồng độ dd NaOH Trả lời a Phương trình phản ứng: 4P + 5O2 → 2P2O5 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3 Câu 3: Tại chuột sau ăn thuốc chuột lại tìm nước uống? Nếu khơng uống nước chuột chết nhanh hay lâu hơn? Trả lời: Thành phần thuốc chuột kẽm photphua Zn3P2 Sau ăn bị thủy phân mạnh, hàm lượng nước thể chuột giảm, khát tìm nước Zn3P2 + 3H2O → Zn(OH)2 + PH3↑ Chính PH3 giết chết chuột Câu 4: Trong lĩnh vực kinh doanh Để khử trùng gạo hàng nơng sản đóng gói Container người ta sử dụng hóa chất ( Để dảm bảo chất lượng hàng phải tuân thủ số yêu cầu kĩ thuật) Trả lời AlP (Nhơm photphua), giải thích giống E HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Làm tập tang sgk BTVN: Mức độ biết: Câu 1: Tính chất sau không thuộc Axit photphoric? A Ở điều kiện thường Axit photphoric chất lỏng, suốt, không màu B Axit photphoric tan nươc theo tỉ lệ C Axit photphoric Axit trung bình, phân li theo nấc D Không thể nhận biết H3PO4 dung dịch AgNO3 Câu 2: Muối tan nước A Ca3(PO4)2 B CaHPO4 C Ca(H2PO4)2 D AlPO4 Câu 3: Nguồn chứa nhiều photpho tự nhiên là: A Quặng apatit B Quặng xiđenrit C Cơ thể người động vật D Protein thực vật Câu 4: Thành phần quặng photphorit A Ca(H2PO4)2 B Ca3(PO4)2 C NH4H2PO4 D CaHPO4 Câu 5: Trong công thức sau đây, chọn công thức magie photphua A Mg3(PO4)2 B Mg(PO3)2 C Mg3P2 D Mg2P2O7 Mức độ hiểu: Câu 6: Cho P tác dụng với Ca, sản phẩm thu là: A Ca3P2 B Ca2P3 C Ca3(PO4)2 D CaP2 Câu 7: Tổng hệ số cân phản ứng điều chế Photpho từ Ca3(PO4)2 với SiO2 C nhiệt độ cao là: A 21 B 20 C 19 D 18 Mức đô vận dụng thấp Câu 8: Cho 39,2 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 44 gam NaOH Số mol muối tạo thành là: A 0,1; 0,3 B 0,2; 0,3 C 0,1; 0,2 D 0,1; 0,3 Câu 9: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu có chất: A H3PO4, KH2PO4 B K3PO4, KOH C K3PO4, K2HPO4 D K2HPO4, KH2PO4 Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho Oxi lấy dư Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 15 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng, dung dịch thu muối A NaH2PO4 Na2HPO4 B NaH2PO4 Na3PO4 C Na2HPO4 Na3PO4 D Na3PO4 Mức độ vận dụng cao: Câu 11: Cho 14,2 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M KOH 2M, thu dung dịch X Các anion có mặt dung dịch X A PO43- OH- B H2PO4- HPO42C HPO42- PO43- D H2PO4- PO43- Câu 12: Hòa tan 14,88 g Na2O vào nước dung dịch A Cho 14,2 g P 2O5 vào dung dịch A thu dung dịch B Cô cạn cẩn thận dung dịch B thu gam chất rắn A 78,72 g B 30,16 g C 24g D 31,06 g ... báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu, Sản phẩm: B MUỐI PHOTPHAT * Muối photphat muốii axit phptphoric - Muối photphat PO43- Muối hiđrophophat HPO42- Muối đihiđrophotphat H2PO4I... chất muối photphat - Biết ứng dụng axit photphoric muối photphat, phương ph p điều chế axit photphoric cách nhận biết muối photphat Kỹ - Vận dụng cấu tạo axit photphoric để giải thích tính chất -... tinh chất hóa mọt số hố học - Biết cấu tạo phân tử học P t p đơn giản photphođể giải dạng thù hình t p photpho nâng cao - Biết tính vật lý hóa học photpho - Biết phương ph p điều chế ứng dụng photpho
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ P VÀ HOP CHẤT THEO CV 1790, CHỦ ĐỀ P VÀ HOP CHẤT THEO CV 1790

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay