ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ FAMIS CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ðỘNG ðẤT ðAI TRÊN BẢN ðỒ ðỊA CHÍNH PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH

76 11 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:15

TRƯỜNG ðẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ðẤT ðAI & BẤT ðỘNG SẢN NGÀNH QUẢN ðẤT ðAI VŨ THỊ LAN ANH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION FAMIS CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ðỘNG ðẤT ðAI TRÊN BẢN ðỒ ðỊA CHÍNH PHƯỜNG 17, QUẬN GỊ VẤP, TP HỒ CHÍ MINH Giáo viên hướng dẫn: KS Thái Văn Hoà (ðịa quan: Trường ðại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) - Tháng năm 2009 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Ban giám hiệu trường ðại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thầy - Cơ khoa Quản ðất đai Bất động sản tận tình giảng dạy, truyền ñạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Thái Văn Hồ, giảng viên Bộ mơn Cơng nghệ địa chính, Khoa Quản ðất đai Bất động sản – Người tận tình hướng dẫn, truyền ñạt kiến thức kinh nghiệm, giúp em hoàn thành luận văn cách nhanh tốt Xin gửi lời cảm ơn ñến Ban lãnh ñạo anh, chị Phòng Tài ngun Mơi trường quận Vấp tạo điều kiện bảo tận tình để em hồn thành q trình thực tập Con xin ghi nhớ cơng ơn cha mẹ sinh thành, ni dưỡng đến ngày hơm Con cảm ơn người thân gia đình động viên giúp đỡ suốt q trình học tập Tất bạn lớp Quản đất đai khố 31 Trong thời gian thực ñề tài, dù ñã cố gắng thời gian kiến thức hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận bảo góp ý q thầy cơ, anh chị bạn để luận văn hồn thiện TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2009 Sinh Viên: Vũ Thị Lan Anh TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Lan Anh, Khoa Quản ðất ñai & Bất ñộng sản, Trường ðại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh ðề tài: “Ứng dụng phần mềm Microstation Famis cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất đai đồ địa phường 17, quận Vấp, TP Hồ Chí Minh” Giáo viên hướng dẫn: KS Thái Văn Hồ, Bộ mơn Cơng nghệ địa chính, Khoa Quản ðất ñai & Bất ñộng sản Trường ðại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh *Nội dung tóm tắt báo cáo: Công tác cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất ñai nội dung quan trọng công tác quản Nhà nước, phản ánh kịp thời trạng sử dụng đất ngồi thực ñịa, giúp Nhà nước nắm rõ thông tin quỹ ñất Ngày nay, công nghệ thông tin ngày phát triển mạnh, việc áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản Nhà nước, quản Nhà nước đất đai u cầu mang tính tất yếu Xuất phát từ thực tế trên, xin tiến hành nghiên cứu ñề tài Ứng dụng phần mềm Microstation Famis cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất đai đồ địa phường 17, quận Vấp, TP Hồ Chí Minh Nội dung nghiên cứu trọng tâm ñề tài nhằm vào vấn ñề: - ðánh giá tình hình quản đất đai, quản đồ địa hệ thống sổ địa địa phương - Tìm hiểu thẩm quyền trình tự cơng tác cập nhật, chỉnh biến ñộng - Ứng dụng hệ thống phần mềm Microstation Famis ñể cập nhật, chỉnh biến ñộng ñịa phương hệ thống ñồ ñịa - ðánh giá hiệu việc ứng dụng phần mềm so sánh với cách làm khác Phương pháp nghiên cứu chủ ñạo ñây phương pháp kế thừa phương pháp ứng dụng phần mềm tin học ñể thực cập nhật, chỉnh biến ñộng Trong thời gian thực tập ñã thu thập ñược số liệu liệu sau: 85 tờ ñồ ñịa chính, số liệu thống kê cấu ñất, biến ñộng ñất ñai, lượng hồ sơ giải quyết… Qua q trình thực tập nghiên cứu đề tài, chuẩn hố tồn đồ địa phường 17 quận Vấp chuẩn quy ñịnh Bộ TN-MT, ứng dụng ñược hệ thống phần mềm Microstation Famis công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai, từ rút lợi ích việc tin học hố cơng tác quản MỤC LỤC ðẶT VẤN ðỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở luận vấn ñề nghiên cứu .3 I.1.1.Cơ sở khoa học: I.1.2.Cơ sở pháp lý: I.1.3.Cơ sở thực tiễn: 10 I.2.Khái quát ñịa bàn nghiên cứu: 10 I.2.1.Khái quát Quận Vấp: 10 I.2.2.Khái quát ñịa bàn nghiên cứu - phường 17, quận Vấp: .11 I.3.Nội dung nghiên cứu, phương pháp quy trình thực hiện: .16 I.3.1 Nội dung nghiên cứu: .16 I.3.2 Các phương pháp nghiên cứu: 16 I.3.3.Phương tiện thực hiện: .17 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .20 II.1.Cơng tác chỉnh biến động đất đai: 20 II.1.1.Trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính: 20 II.1.2.Quy trình giải hồbiến ñộng: 21 II.1.3.Căn ñể chỉnh lý, cập nhật hồ sơ ñịa chính: 23 II.1.4.Nội dung chỉnh biến động đất đai hồn thiện hồ sơ địa chính: .23 II.1.5 ðối tượng chỉnh lý: 23 II.1.6.Phân loại dạng biến ñộng ñất ñai: 24 II.2.Phương pháp ñánh số chỉnh lý: 29 II.2.1.Trường hợp nhập - hợp thửa: 29 II.2.2.Trường hợp phân chiết thửa, thêm thửa: 30 II.3.Cập nhật biến ñộng đồ địa số: .31 II.3.1.Cơ sở thực cập nhật biến ñộng: 31 II.3.2.Tài liệu phục vụ cho cập nhật biến ñộng: 31 II.3.3.Phương pháp cập nhật ñồ số: .32 II.4.Tình hình quản Hồ sơ địa chính, cập nhật chỉnh biến ñộng ñất ñai phường 17, quận Vấp: 32 II.4.1.Bản đồ địa chính: 32 II.4.2.Hệ thống hồ sơ địa chính: 33 II.4.3.Bản đồ địa số: 33 II.5.Ứng dụng Microstation Famis chỉnh biến ñộng sở liệu đồ địa chính: 34 II.5.1 Nội dung chuẩn hố đồ địa phần mềm Famis: .34 i II.5.2 Các bước chuẩn hố đồ địa chính: 38 II.5.3 Cập nhật, chỉnh biến ñộng sở liệu ñồ ñịa chính: .55 II.5.4 Kết ñạt ñược: 61 II.6 ðánh giá hiệu việc ứng dụng phần mềm Microstation Famis vào cơng tác cập nhật, chỉnh biến động ñất ñai: 62 II.6.1 Hiệu quả: 62 II.6.2 Hạn chế: 64 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 66 III.1 Kết luận: 66 III.2 Kiến nghị: 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 68 ii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BððC: CSDL: ðKTKðð: GCN: QSDð: GCN QSDð: GCN QSHNƠ: GCN QSDðƠ: Nð-CP: Qð-BTNMT: TT-BTNMT: TT-TCðC: CV-QLðð: CT-UB: HD-QLðð: HðND: UBND: TN-MT: VPðKQSDð: Bản ñồ ñịa Cơ sở liệu ðăng ký thống kê ñất ñai Giấy chứng nhận Quyền sử dụng ñất Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nghị định – Chính phủ Quyết định Bộ tài nguyên môi trường Thông tư Bộ tài nguyên môi trường Thông tư – Tổng cục địa Cơng văn – Quản đất đai Chỉ thị - Ủy ban Hướng dẫn – Quản ñất ñai Hội ñồng nhân dân Ủy ban nhân dân Tài Ngun Mơi Trường Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất iii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng I.1: Diện tích, cấu sử dụng đất năm 2008 15 Bảng II.2: Thống kê đồ địa số tương ứng theo tỷ lệ phường 17 34 Bảng II.3: Phân loại số đối tượng đồ địa .36 Bảng II.4: Bảng so sánh sử dụng công nghệ phương pháp thủ công 64 Bảng II.5: Bảng so sánh với phần mềm AutoCAD: 64 Bảng II.6: So sánh tính phần mềm Famis với phần mềm ViLis 65 DANH SÁCH CÁC SƠ ðỒ Sơ ñồ II.1: Quy trình cập nhật, chỉnh biến động đồ địa cấp Quận, Huyện 21 Sơ ñồ II.2: Nội dung cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất ñai 23 Sơ ñồ II.3: Nội dung thực việc chỉnh biến động (trên đồ địa số) 34 iv Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh ðẶT VẤN ðỀ ðất ñai - nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia, dân tộc - tư liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn diện tích, hình thể mức ñộ sản xuất lại phụ thuộc vào ñầu tư, hướng khai thác sử dụng người ðất ñai thành phần quan trọng môi trường sống, ñịa bàn phân bố dân cư xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng ðể góp phần quản sử dụng đất đai có hiệu đòi hỏi phải nắm bắt, cập nhật thơng tin đầy đủ phản ánh ñúng thực trạng ñất ñai xác ñến thời ñiểm Công tác cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất ñai nội dung quan trọng công tác quản Nhà nước, phản ánh kịp thời trạng sử dụng đất ngồi thực địa, giúp Nhà nước ta nắm rõ thơng tin quỹ đất Các thơng tin, liệu xây dựng, cập nhật hồ sơ địa giúp nhà nước quản giải nhiều vấn ñề thống kê, kiểm kê ñất ñai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất, tra ñất ñai, giải tranh chấp ñất ñai làm sở cho việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng ñất Song song với công tác chỉnh loại sổ sách hồ sơ địa chính, phải chỉnh ñồ ñịa ñể ñảm bảo tính thống Ngày nay, công nghệ thông tin ngày phát triển mạnh, việc áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản Nhà nước, quản Nhà nước đất đai u cầu mang tính tất yếu Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin quản ñất ñai chưa thống cấp Việc sử dụng nhiều phần mềm khác dẫn ñến việc quản sở liệu địa khơng đồng Từ gây nhiều trở ngại cho nhà quản lý, đặc biệt cơng tác cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất ñai Xuất phát từ tầm quan trọng tính cấp thiết vấn ñề trên, ñược ñồng ý Khoa Quản ñất ñai bất ñộng sản, giúp ñỡ Phòng Tài ngun – Mơi trường Quận Vấp, tơi thực đề tài: Ứng dụng phần mềm Microstation Famis cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất ñai đồ địa phường 17, quận Vấp, TP.Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu đề tài: • ðánh giá công tác cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất ñai ñịa phươngỨng dụng phần mềm Microstation Famis vào công tác cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất ñai BððC nhằm: phục vụ cơng tác quản đất đai có hiệu ñạt suất cao • ðánh giá khả ứng dụng phần mềm Microstation Famis lĩnh vực quản lý, cập nhật, chỉnh biến ñộng nhằm ñưa giải pháp hồn thiện cơng cụ phục vụ cho việc quản Nhà nước ñất ñai ðối tượng nghiên cứu: • Sự biến động đất về: chủ thể sử dụng ñất, cấu sử dụng ñất, diện tích, hình thể đất… • Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động đất đai • Cơng tác cập nhật, chỉnh biến ñộng ñịa phương Trang Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh Phạm vi nghiên cứu: • Phạm vi khơng gian (ðịa bàn nghiên cứu): phường 17, quận Vấp, TP.Hồ Chí Minh • Phạm vi thời gian: ðề tài thực nghiên cứu từ 02/03/2009 ñến 02/07/2009 Trang Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở luận vấn ñề nghiên cứu I.1.1.Cơ sở khoa học: Thửa ñất: (Quy phạm thành lập đồ địa ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/Qð-BTNMT Thơng tư 09/2007/TT-BTNMT Bộ Tài ngun Mơi trường) Thửa đất phần diện tích đất giới hạn ranh giới xác định thực địa mơ tả hồ sơ ñịa Quản ñất quản thơng tin (nội dung) đất bao gồm thành phần sau: - Góc ranh toạ độ góc ranh, cạnh chiều dài cạnh thửa, hình thể, diện tích, ranh kiến trúc… gọi chung thuộc tính đồ hoạ; - Số thửa, tên chủ sử dụng, số nhà, tên đường, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, loại nhà… gọi chung thuộc tính phi đồ họa (Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản cơng tác đo đạc ñồ-STNMT) Biến ñộng ñất ñai: Biến ñộng ñất ñai thay đổi thơng tin khơng gian thuộc tính đất sau xét duyệt cấp GCNQSDð lập hồ sơ địa ban đầu Biến động đất ñai thay ñổi yếu tố cần quản đất thay đổi hình thể, diện tích, chia nhỏ gộp lại, thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng Các hình thức biến động: - Biến động thơng tin chủ sử dụng gồm dạng: chuyển ñổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDð, điều chỉnh thơng tin CSDð GCN - Biến động thơng tin đất: Thay đổi hình thể đất, diện tích Gồm dạng: tách thửa, hợp thửa, ñất thiên tai sạt lở, sai số ño ñạc, thay ñổi mục đích sử dụng đất - Biến động thay ñổi hạn chế QSDð, bao gồm dạng: Cho thuê, cho thuê lại QSDð, chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất, chuyển đổi từ hình thức th sang hình thức giao có thu tiền sử dụng ñất, nhà nước thu hồi ñất Việc xem xét ñiều chỉnh theo quy ñịnh biến ñộng đồ địa sổ (đã pháp hóa) cho với thực tế sử dụng gọi chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa Việc thực cơng việc máy tính gọi cập nhật sở liệu địa Hồ sơ địa phải chỉnh lý, cập nhật nội dung hay nhiều thơng tin đất Hồ sơ địa có biến động sai sót (Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản công tác đo đạc đồ-STNMT) Hồ sơ địa chính: Hồ sơ địa hệ thống tài liệu, số liệu, đồ, sổ sách… chứa đựng thơng tin cần thiết mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội, pháp ñất ñai ñã ñược thiết lập q trình đo đạc, lập đồ điạ chính, đăng ký ñất ñai ban ñầu ñăng ký biến ñộng ñất ñai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất Hồ sơ địa chứa đựng nội dung, liệu quản lý, sử dụng ñất ñai Trang Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh + Nhấn nút Chấp nhận để ghi lại thơng tin vừa sửa Nhấn nút Huỷ bỏ ñể hủy bỏ thông tin vừa sửa khỏi Sửa nhãn Vẽ nhãn thửa: Một công cụ thường dùng cho sử dụng ñồ số vẽ nhãn (label) cho ñối tượng ñồ từ liệu thuộc tính Một đối tượng đồ có nhiều loại liệu thuộc tính ñi kèm theo Tại thời ñiểm, hiển thị tất liệu liên quan ñến ñược Vì vậy, chức vẽ nhãn cung cấp cho người dùng cơng cụ để vẽ hình số loại liệu thuộc tính người dùng tự ñịnh nghĩa theo ñịnh dạng cho trước Do phần mềm ñáp ứng cho quản xử đồ địa nên đối tượng đồ có khả vẽ nhãn ñối tượng kiểu vùng ñã ñược tạo topology Sau hồn thành gán chỉnh sửa thơng tin ñất ta tiến hành vẽ nhãn thửa: + Vào menu Cơ sở liệu ñồ\ Xử ñồ\ Vẽ nhãn Trong bảng Bản ñồ chủ ñề (Tmap-2002) ta cần ý ñến thông số sau: Trường; Loại nhãn, kiểu chữ; Tỷ lệ ñồ; Diện tích pháp lý: • Chọn trường liệu ñược vẽ thành nhãn: chọn danh sách • Chọn khoảng cách từ ñiểm ñặc trưng (tâm vùng) vị trí đặt nhãn Nhập khoảng cách chiều , vào ðơn vị khoảng cách tính theo mét đồ thời • Chọn loại nhãn: thông thường, chức tạo nhãn tạo từ trường số liệu Tuy nhiên ñể ñáp ứng nhu cầu đồ địa chính, chức cung cấp thêm hai loại nhãn ñặc biệt nhãn nhãn qui chủ Nhãn nhãn lấy số liệu từ trường: số hiệu thửa, loại ñất diện tích Số hiệu Nhãn sau tạo xong có dạng : Loại đất Diện tích Trang 54 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh Thơng thường nhãn lưu dạng ký hiệu (cell) MicroStation ðể vẽ nhãn chọn phần Nhãn qui chủ nhãn phục vụ q trình đăng ký sơ Nhãn nhãn lấy số liệu từ trường: số hiệu thửa, loại ñất, tên chủ sử dụng ñịa Nhãn sau tạo xong có dạng: Số hiệu Loại đất Tên chủ sử dụng ðịa Thơng thường nhãn qui chủ ñược lưu dạng ñối tượng chữ có nhiều dòng ( text node ) MicroStation ðể vẽ nhãn qui chủ chọn phần • Nếu vẽ nhãn thơng thường, chọn phần • ðối với loại nhãn ñặc biệt phục vụ cho ñồ địa nêu trên, nhãn tạo chọn cell text node Chọn qua Nếu vẽ nhãn thơng thường, nhãn ln đối tượng chữ (text) Hình II.10: Hộp thoại vẽ nhãn II.5.3 Cập nhật, chỉnh biến ñộng sở liệu đồ địa chính: Theo số lượng thống kê Phòng TN-MT quận Vấp, năm 2008 quý I năm 2009 vừa qua có 1219 trường hợp biến ñộng, bao gồm chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, chuyển mục đích sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng ñất, chấp quyền sử dụng ñất, cấp GCNQSHNƠ, ñiều chỉnh GCNQSð, cho thuê QSDð, cấp GCNQSð ðể chỉnh biến động sở liệu đồ địa chính, ta chia làm hai trường hợp: Trường hợp biến động khơng thay đổi hình thể đất: Do trường hợp biến động khơng làm thay đổi hình thể đất nên chất cơng tác cập nhật, chỉnh biến ñộng thay ñổi sở liệu thuộc tính đất biến động Các bước thực hiện: Trang 55 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh Trường hợp không phát sinh chủ sử dụng sau biến ñộng: Ở trường hợp biến động chuyển mục đích sử dụng ñất trọn ðầu tiên ta xác ñịnh số tờ ñồ chứa ñất biến ñộng xác ñịnh số hiệu thửa đất Sau đó, ta dùng công cụ phần mềm Famis cập nhật, chỉnh biến động thơng tin Ví dụ: Ơng Lê Oanh chuyển mục đích sử dụng đất trọn 37, tờ ñồ số 2, ñịa B32 Hẻm Nguyễn Oanh - Tổ 92 Khu phố 5, phường 17 với diện tích 101 m2 từ trồng năm khác sang đất thị Vào menu Cơ sở liệu đồ\ Gán thơng tin địa ban đầu\ Sửa bảng nhãn Hình II.11: Bảng Cơ sở liệu địa Trường hợp này, ta chỉnh sửa MDSD từ BHK thành ODT Sau Ghi lại, ta vẽ nhãn Trường hợp phát sinh chủ sử dụng sau biến ñộng: ðối với trường hợp này, biến động tặng cho QSDð, thừa kế QSDð, chuyển nhượng QSDð trọn Ví dụ: Ông Võ Công Tiến chuyển nhượng trọn 19, tờ ñồ số ñịa 645/36/10 hẻm Nguyễn Oanh - Tổ 92 khu phố 5, phường 17 với diện tích 213,3 m2 đất thị cho bà Nguyễn Thị Vào menu Cơ sở liệu ñồ\ Gán thơng tin địa ban đầu\ Sửa bảng nhãn Trường hợp ta chỉnh sửa Tên CSD (tên chủ sử dụng): chủ cũ Võ Công Tiến chủ Nguyễn Thị Sau Ghi lại, ta vẽ nhãn Trường hợp biến động có thay đổi hình thể đất: Trường hợp bao gồm tặng cho QSDð, thừa kế QSDð, chuyển nhượng nhận chuyển nhượng QSDð… phần tách thửa, gộp ðây trường Trang 56 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh hợp thay ñổi liệu khơng gian liệu thuộc tính ñất nên chỉnh biến ñộng liệu không gian ta cần lưu ý tạo vùng cho đất biến động phải giữ lại file topology cũ Khi chỉnh biến động liệu khơng gian ta phải tách liệu biến ñộng file thực chỉnh không tạo lại vùng cho biến ñộng mới, liệu thuộc tính cũ đất ñồ ñi a Trường hợp 1: Tách thửa: Ví dụ: Ơng Nguyễn Văn ðơ tặng cho ơng Bùi Minh Tâm phần ñất 117 tờ ñồ số 13 với diện tích 73,4 m2 hẻm Nguyễn Oanh - tổ 62 khu phố (hợp ñồng số 3168/Hð-TCQSDð chứng nhận ngày 21/01/2008 Phòng cơng chứng số TP.HCM) ðây trường hợp biến ñộng có thay đổi hình dáng đất Sau biến ñộng, liệu không gian ñất bị thay ñổi, ñất bị tách làm ñôi Dựa vào ñồ ñịa ñất (hoặc vẽ sơ ñồ nhà ở, đất ở), ta thấy vị trí ñất biến ñộng, hình dạng ñất, ñộ dài cạnh ñất sau biến ñộng toạ ñộ góc đất BẢNG LIỆT KÊ TỌA ðỘ GÓC RANH HỆ TỌA ðỘ NHÀ NƯỚC VN-2000 Số hiệu ñiểm Tọa ñộ X (m) Y (m) 1199591.276 1199595.103 1199602.074 1199598.215 1199591.276 601032.128 601033.725 601016.708 601015.222 601032.128 Chiều dài cạnh (m) 4.00 18.40 4.00 18.30 Hai dạng số liệu dùng để cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất: ñộ dài cạnh ñất sau biến ñộng toạ độ góc ranh Trình tự chỉnh sở liệu ñồ: Mở file ñồ ñịa có biến động Xác định xác vị trí đất biến động Vẽ hình thể đất biến ñộng: Cách 1: - Chọn lớp chọn kiểu ñường, màu cho ranh cần vẽ Primary Hình II.12: Thanh Primary - Chọn cơng cụ vẽ biến ñộng Linear Elements Microstation Trang 57 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh Hình II.13: Thanh cơng cụ Linear Elements - Nhập toạ ñộ ñiểm từ Bản liệt kê toạ ñộ góc ranh vào cửa sổ Command Window cửa sổ Key in: - Sau nhập toạ ñộ, biến ñộng thể đồ Cách 2: Hình II.14: Hiện trạng ñất dự kiến sau tách Trình tự chỉnh biến động sau: - Vẽ đường tròn có tâm góc đất, bán kính độ dài cạnh đất (4 mét) - Vẽ ñoạn thẳng nối giao ñiểm ñường tròn với cạnh ñất - Chỉnh biến ñộng xong, muốn kiểm tra diện tích ñất ta vào Measure Mirostation Hình II.15: Cửa sổ Measure Trang 58 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh + Muốn đo diện tích ta chọn công cụ Measure Area Xuất hộp thoại: Hình II.16: Hộp thoại Measure Area Trong đó: • Element: ðo đối tượng dạng vùng • Intersection: ðo phần diện tích giao hai đối tượng dạng vùng • Union: ðo gộp hai ñối tượng • Difference: ðo ñối tượng thứ nằm ñối tượng thứ hai • Flood: ðo theo chế độ tự dò theo đường bao • Points: ðo theo điểm Ở ta chọn Flood để tính diện tích chu vi cho vùng cần xác định Kết tích diện tích thể trạng thái Mirostation Diện tích Chu vi Hình II.17: Trên trạng thái thể diện tích chu vi đất + Tương tự, ta kiểm tra độ dài cạnh đất vừa chỉnh biến động cơng cụ Measure Xuất hộp thoại Measure Distance Hình II.18: Hộp thoại đo khoảng cách Trong có cách đo: • Between Points: ðo khoảng cách ñiểm Lưu ý: Cách đo có tính chất cộng dồn Vì muốn ño khoảng cách ta cần Click phải chuột để xóa kết cũ Sau tiếp tục Trang 59 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh • Along Element: ðo khoảng cách dọc theo đối tượng • Perpendicular: ðo khoảng cách vng góc với đối tượng • Minimum Between: ðo khoảng cách ngắn hai ñối tượng ðể ño khoảng cách cạnh ñất, ta chọn cách ño Between Points (click chọn ñiểm hai ñầu cạnh thửa) Kết ño khoảng cách ñiểm hiển thị trạng thái Mirostation Chiều dài cạnh Hình II.19: Thanh trạng thái thể ñộ dài cạnh ñất Sau chỉnh biến ñộng liệu khơng gian với việc kiểm tra kích thước cạnh diện tích đất, ta sử dụng công cụ Famis chạy chức Tự động tìm, sửa lỗi (CLEAN); Sửa lỗi (FLAG); Tạo vùng (BUILD) Dữ liệu ta chuyển qua lớp (lớp biến ñộng), sau biến ñộng liệu tạo lỗi nên ta tiến hành sữa lỗi tạo vùng biến ñộng Trước tạo vùng, ta xóa tâm đất trước biến động Quy trình sửa lỗi, tạo vùng thực bước trình sửa lỗi, tạo vùng đồ địa ta tạo vùng cho lớp biến động Hình II.20: Hộp thoại Tạo vùng cho đất Hình II.21: Hai ñất sau tách Trang 60 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh Sau ta tiến hành cập nhật liệu thuộc tính (Số hiệu thửa, Tên CSD, Diện tích pháp lý,…) cho hai đất sau biến động cơng cụ Sửa nhãn Sửa bảng nhãn Hình II.22: Kiểm tra lại liệu thuộc tính bảng Cơ sở liệu địa Cập nhật xong ta tiến hành vẽ nhãn cho b Trường hợp 2: Nhập thửa: Ví dụ: Ơng Nguyễn Việt Anh có hai ñất liền kề 24 27, tờ ñồ số 2, có mục đích sử dụng đất khác đất thị đất trồng hàng năm khác, ơng chuyển mục đích tồn 27 từ ñất trồng hàng năm khác sang ñất thị Trình tự cập nhật chỉnh lý: • Ta tiến hành xóa ranh nằm hai đất, sau tạo vùng lại cho đất sau biến ñộng Tạo vùng xong ta cập nhật liệu thuộc tính cho đất biến động • Trình tự cập nhật tương tự trường hợp tách II.5.4 Kết ñạt ñược: - Qua thời gian thực ñề tài ứng dụng hệ thống phần mềm tin học chỉnh biến động đất đai đồ địa phường 17, quận Vấp đạt kết sau: + Chuẩn hóa 85 tờ đồ địa phường 17 từ AutoCAD dạng chuẩn, dạng file *.dgn theo ñúng quy ñịnh Bộ Tài nguyên Môi trường với tờ tỷ lệ 1:1000, 11 tờ tỷ lệ 1:500 73 tờ tỷ lệ 1:200 ðây liệu ñầu vào làm sở cho cơng tác cập nhật chỉnh biến động đất đai ñịa phương Trang 61 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh + Tính tháng đầu năm 2009 ñã giải ñược 261 hồbiến ñộng trọn với tổng diện tích 2,24 ha, 39 hồbiến ñộng phần với tổng diện tích 0,41 có 37 hồbiến động thừa kế với diện tích 0,59 - Số trường hợp khơng cập nhật hồ sơ với tổng số thửa Trong đó: + trường hợp cấp trùng + trường hợp hồ sơ ñồ trạng – ví trị sai toạ độ Qua cơng tác cập nhật, chỉnh biến ñộng ñất ñai ñồ ñịa địa bàn phường 17 cho thấy tình hình biến ñộng ñịa phương lớn, ñặc biệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ðiều phản ánh rõ nét tình hình mua bán đất đai nhà thời gian qua - Hướng giải số trường hợp sai sót: + Trường hợp ñất sai toạ ñộ: Kiểm tra lại số liệu ño ñạc Khi cần thiết ño ñạc bổ sung ngồi thực địa để xác định lại vị trí chỉnh sửa vị trí đất theo kết kiểm tra Nếu kiểm tra phát ñồ trạng - vị trí bị sai, đề xuất chỉnh sửa lại + Trường hợp cấp trùng thửa: Sau phát giấy chứng nhận cấp trùng thửa, UBND quận tiến hành ñịnh thu hồi giấy chứng nhận bị trùng ðồng thời vào thời ñiểm ñịnh cấp giấy chứng nhận ban ñầu ñể làm sở ñịnh chỉnh II.6 ðánh giá hiệu việc ứng dụng phần mềm Microstation Famis vào cơng tác cập nhật, chỉnh biến động đất ñai: II.6.1 Hiệu quả: - Hệ thống phần mềm Microstation Famis hệ thống chuẩn thống ngành ñịa chính, ñây hệ thống thành lập quản sở liệu ñồ sở liệu thuộc tính Chương trình cập nhật, khai thác đầy đủ thơng tin cần thiết ñất ñai ñất - Các ưu ñiểm phần mềm: a Nhập liệu ñồ từ nhiều nguồn khác nhau: + Từ sở liệu trị ño: Các ñối tượng ñồ bên trị ño ñược ñưa thẳng vào ñồ ñịa + Từ hệ thống GIS khác: FAMIS nhập file sau: ARC ARC/INFO, MIF MAPINFO; DXF, DWG AutoCAD… + Từ cơng nghệ xây dựng đồ số: ảnh số (IMAGE STATION), ảnh ñơn (IRASC, MGE-PC), vector hóa đồ (GEOVEC MGE-PC) b Quản đối tượng ñồ theo phân lớp chuẩn: FAMIS cung cấp bảng phân loại lớp thơng tin đồ ñịa Việc phân lớp cách hiển thị lớp thông tin tuân thủ theo qui phạm Tổng cục ðịa c Tạo vùng, tự động tính diện tích, tự động sửa lỗi, tự động phát lỗi lại cho phép người dùng tự sửa: ðó chức ưu điểm mà phần mềm khác khơng có Trang 62 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh + Chức thực nhanh, linh hoạt cho phép người dùng tạo vùng phạm vi + Cấu trúc file liệu tn theo theo mơ hình topology cho ñồ số vector d Hiển thị, chọn, sửa chữa ñối tượng ñồ: Các chức thực dựa mạnh vẽ đồ họa sẵn có Microstation nên dễ sử dụng, phong phú, hiệu e ðăng ký sơ (qui chủ sơ bộ): ðây nhóm chức phục vụ cơng tác qui chủ tạm thời Gán, hiển thị, sửa chữa thông tin thuộc tính gắn với f Thao tác đồ địa chính: gồm chức tạo đồ địa từ đồ gốc: + Tự ñộng vẽ khung ñồ ñịa + ðánh số tự ñộng g Tạo hồ sơ ñất: FAMIS cho phép tạo loại hồ sơ thông dụng vẽ ñất bao gồm : Hồ sơ kỹ thuật ñất, Trích lục, Giấy chứng nhận Dữ liệu thuộc tính lấy trực tiếp qua q trình qui chủ tạm thời móc nối sang lấy sở liệu hồ sơ địa h Xử ñồ: + Nắn ñồ, chuyển từ hệ thống toạ ñộ sang hệ thống tọa ñộ khác theo phương pháp nắn affine, porjective + Tạo ñồ chủ ñề từ trường liệu + Vẽ nhãn ñồ từ trường số liệu ðây chức thuận tiện cho trình bày phân tích ñồ i Liên kết với sở liệu Hồðịa chính: Nhóm chức thực việc giao tiếp kết nối với sở liệu Hệ quản trị Hồðịa Chức cho phép trao ñổi liệu hai chiều sở liệu: sở liệu Bản ñồ ðịa sở liệu Hồðịa chính, hệ thống phần mềm FAMIS CADDB - Famis có chức tạo bảng nhãn nên việc tìm kiếm tham khảo thơng tin đất thuận lợi tốn thời gian - ðối với phương pháp thủ công, sau chỉnh hình thể đất biến động đồ AutoCAD phải tiến hành cập nhật thông tin vào sổ Hồ sơ địa (vì AutoCAD khơng có chức liên kết với sở liệu Hồ sơ địa chính) Việc cập nhật thủ cơng khơng đồng bộ, thống nhất, nhiều thời gian thiếu xác, sử dụng Famis dễ dàng cập nhật, thay ñổi, chỉnh sửa liệu thuộc tính đất, bước hồn thiện cho hồ sơ địa - Khắc phục ñược nhược ñiểm ñồ giấy lâu dài như: khó khăn cơng tác bảo quản, lưu trữ, độ xác… - Khi sử dụng phần mềm, giảm thiểu nguồn nhân lực - Khối lượng Hồ sơ địa giải nhanh chóng đem lại nguồn thu quan trọng cho Nhà nước vận hành thông tin sở liệu đem lại hiệu kinh tế thiết thực Trang 63 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh Như vậy, việc kế thừa ứng dụng phần mềm Microstation Famis việc cập nhật, chỉnh biến ñộng ñã ñem lại hiệu ñáng kể mặt thời gian, kỹ thuật kinh tế Qua đó, ta thấy khác biệt lớn phương pháp thủ công phương pháp ứng dụng phần mềm tin học Chính vậy, việc ứng dụng phần mềm Microstation Famis vào công tác quản hệ thống hồ sơ địa nói chung cập nhật, chỉnh biến ñộng ñồ nói riêng xu tất yếu cần ñược lãnh ñạo ñịa phương quan tâm II.6.2 Hạn chế: Nhưng bên cạnh đó, phần mềm có số hạn chế: - Phương pháp đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao trang bị thiết bị máy móc đạt u cầu - Ở Famis, bảng sửa nhãn có thơng tin đất, thiếu thơng tin chủ sử dụng Nên việc xuất thông tin qua phần mềm chuyên dùng CADDB, EXCEL ñể quản sở liệu thuộc tính thiếu thơng tin Bảng II.4: Bảng so sánh sử dụng công nghệ phương pháp thủ công Yếu tố so sánh Microstation Famis Phương pháp thủ cơng Về thời gian Nhanh chóng, cập nhật ðòi hỏi phải tỉ mỉ, xác nên số lượng lớn thời gian ðộ xác Microstation có công cụ Phải sử dụng thước, compa, viết chỉnh sửa liệu khơng gian nên độ xác hạn chế theo hệ toạ độ quốc gia phụ thuộc vào người chỉnh Famis cập nhật thông tin đất nên đảm bảo tính xác Kỹ thuật Có nhiều chức ưu việt đáp Các thiết bị sử dụng lạc hậu, ứng yêu cầu kĩ thuật khơng đạt u cầu kĩ thuật Khả lưu trữ Dễ dàng, ñược lưu dạng Lưu dạng ñồ giấy file số thiết bị lưu kho nên khó lưu trữ bảo quản trữ máy tính, USB, đĩa CD Bảng II.5: Bảng so sánh với phần mềm AutoCAD: Phần mềm Microstation Famis -Hệ toạ ñộ hệ toạ ñộ ñồ Phần mềm AutoCAD -Hệ toạ ñộ phẳng -Phần mềm quản tính tốn trị -ðòi hỏi người sử dụng phải lập trình đo đồ địa đơn giản, Application viết ngơn ngữ xác khoa học Autolisp xử số liệu đo -Có cấu trúc Topology nên tự động tính -Khơng có cấu trúc Topology diện tích cho đất -Famis có chức sửa lỗi phát -Khơng có Trang 64 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh lỗi cho người sử dụng tự sửa q trình tạo vùng -Famis có khả cập nhật, chỉnh -Chỉ cập nhật, chỉnh ñồ ñịa biến ñộng BððC sở liệu thuộc tính -Famis quản kết nối liệu -Chỉ quản sở liệu khơng địa liệu khơng gian gian khơng kết nối với sở đất cách nhanh chóng thuận tiện liệu hồ sơ địa -Việc xử liệu đồ phần -Gặp khó khăn với đồ có số mềm Microstation Famis nhanh lớn, việc xử chậm chóng, thuận tiện xác Bảng II.6: So sánh tính phần mềm Famis với phần mềm ViLis Phần mềm MicroStation Famis Phần mềm ViLis - Làm việc trực tiếp với giá trị trị đo - Khơng trực tiếp làm việc với giá ñược xuất vào phần mềm trị trị ño ViLis lấy liệu ñã xử phần mềm Microstation-Famis - Khả xuất, nhập ñồ tạo cho - Chưa xây dựng xong chức Famis có tính đại chúng, liên kết với xuất liệu sang Famis tất phần mềm thơng dụng khác - Chương trình quản cách quản - Chương trình hay bị lỗi việc thuận lợi việc chạy tiện ích chạy tiện ích - Quy trình chuẩn hóa số liệu nhanh gọn, - Quy trình chuẩn hóa phức tạp xác - Phần mềm có chức cập nhật, chỉnh - Có chức cập nhật, chỉnh biến ñộng ñồ ñịa hồ biến ñộng đồ địa hồ sơ địa sơ địa - Phần mềm có chức sửa lỗi, phát - Khơng có lỗi lỗi cho người sử dụng - Famis – Caddb lưu trữ quản tốt - Phần mềm ViLis có khả lưu trữ thơng tin đồ thuộc tính nguồn gốc đất trước sau ñất trước sau biến ñộng biến ñộng - ðộ xác hệ thống phần mềm - ðộ xác thơng tin phụ thuộc cao đảm bảo ñộ xác xuất vào phần mềm khác đồ - Tính phổ biến cao - Do tính quyền cao nên phần mềm sử dụng số tỉnh thành Trang 65 Ngành: Quản ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận: Cập nhật chỉnh biến động đất đai cơng tác thường xun, định kỳ quan trọng ngành quản ñất ñai địa phương Bởi vì, có thực tốt cơng tác giúp nhà quản đất ñai nắm bắt ñược thay ñổi thông tin việc sử dụng đất địa phương mình, để ngày hồn thiện đường lối sách quản đất đai nhằm đem lại phục vụ tốt ñất ñai ñối với người Những năm gần đây, tình hình cơng nghệ thông tin phát triển, việc ứng dụng phần mềm phần giúp đỡ cơng tác quản nhà nước ñất ñai Người quản ñất ñai quản lý, giám sát chặt chẽ ñược tình hình biến động phức tạp đất đai Tuy nhiên việc ứng dụng phần mềm riêng lẻ, ñộc lập địa phương khơng theo quy định Bộ TN-MT gây khó khăn cho cơng tác kết nối thơng tin đồng với nhau, bên cạnh khơng đảm bảo u cầu cập nhật xác đầy đủ thơng tin Việc tiến hành ứng dụng hệ thống phần mềm MicroStation Famis ñể cập nhật chỉnh biến ñộng ñất ñai ñồ địa cho phép cập nhật thơng tin kịp thời, xử nhanh gọn, thao tác ñơn giản, giao diện dễ nhìn, xác, khoa học, nâng cao kết III.2 Kiến nghị: Qua thời gian học tập, nghiên cứu thực ñề tài ứng dụng hệ thống phần mềm, em xin có số kiến nghị sau: - Cần trang bị máy móc, thiết bị, phần mềm ứng dụng, quy trình cơng nghệ, kinh phí,… cho phận tiếp nhận hồ sơ Cán địa cộng tác viên ñể thực tốt việc cập nhật chỉnh biến động, phải đảm bảo cho cơng tác hoạt ñộng nhanh, thường xuyên liên tục - Nên ứng dụng phần mềm MicroStation Famis vào cơng tác cập nhật chỉnh biến động đất đai địa phương Bên cạnh đó, giới thiệu cho ñịa phương khác thấy ñược hiệu tích cực việc quản sở liệu ñồ liệu thuộc tính đồ địa phần mềm Famis ñể họ thấy ñược hiệu mặt thời gian kỹ thuật - Bên cạnh đó, Phòng TN-MT nên thống thơng tin để điạ phương trao đổi, cập nhật thơng tin cách nhanh chóng hiệu - ðào tạo chuyên trách cho công tác cập nhật, chỉnh biến động cấp Song song đó, tăng cường thêm lực lượng cấp sở ñể kịp thời cập nhật sau giải hoàn tất hồ sơ ñăng ký biến ñộng ðồng thời, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tin học cho Cán công chức Trang 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 kế hoạch sử dụng ñất chi tiết năm (2006-2010) phường 17 - quận Vấp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản cơng tác đo đạc đồ - Sở Tài nguyên Môi trường Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ cơng tác quản Nhà nước đất đai – Phòng Tài ngun Mơi trường quận Vấp Báo cáo tổng kết hàng năm Phòng Tài ngun Mơi trường quận Vấp Bài giảng mơn ðăng ký thống kê đất đai - Thầy Ngơ Minh Thụy - Trường ðại học Nông Lâm TP.HCM Giáo trình mơn Bản đồ địa - Thầy ðặng Quang Thịnh – Trường ðại học Nông Lâm TP.HCM Giáo trình mơn Quản Nhà nước đất đai - Thầy Lê Mộng Triết – Trường ðại học Nông Lâm TP.HCM Hướng dẫn phần mềm Microstation Mapping Office - Bộ Tài nguyên Môi trường – Hà Nội 1999 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis – Caddb – Thành phố Hồ Chí Minh – 2004 PHỤ LỤC ... khỏi thi u sót Rất mong nhận bảo góp ý q thầy cơ, anh chị bạn để luận văn hồn thi n TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2009 Sinh Viên: Vũ Thị Lan Anh TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Lan Anh, ... chưa sử dụng khơng có ranh giới khép kín đồ; Trang Ngành: Quản Lý ðất ðai SVTH: Vũ Thị Lan Anh + Mốc giới đường địa giới hành cấp, mốc giới giới quy hoạch, mốc giới hành lang an tồn cơng trình,... - Về thi t bị phần cứng: Cần máy tính có cấu hình tối thi u: • Bộ xử lý CPU 486 trở lên • Có từ 16Mb RAM trở lên • Ổ cứng có dung lượng tối thi u 1.2Gb • Ổ CDRom • Card hình có nhớ tối thi u
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ FAMIS CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ðỘNG ðẤT ðAI TRÊN BẢN ðỒ ðỊA CHÍNH PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ FAMIS CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ðỘNG ðẤT ðAI TRÊN BẢN ðỒ ðỊA CHÍNH PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay