ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH – TỈNH KHÁNH HÒA”

52 4 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:12

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH TỈNH KHÁNH HÒA” “ĐÁNH SVTH : TRƯƠNG HỒNG THÁI MSSV : 05124181 : DH05QL LỚP KHOÁ : 2005 - 2009 Ngành : Quản Lý Đất Đai Tp Hồ Chí Minh tháng năm 2009- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRƯƠNG HỒNG THÁI “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH TỈNH KHÁNH HÒA” Giảng viên hướng dẫn: PGS, TS Huỳnh Thanh Hùng (Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………… ) Tp Hồ Chí Minh tháng năm 2009 LỜI CẢM ƠN Lời đầu xin chân thành cảm ơn cha, mẹ sinh thành, nuôi khôn lớn Cảm ơn thầy Huỳnh Thanh Hùng tận tình hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà Trường thầy, cô môn trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức bổ ích năm tháng theo học trường Cảm ơn Ban lãnh đạo anh, chị cơng tác Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Khánh Vĩnh tạo điều kiện cho thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn bạn Phan Thị Thanh Trường, Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Luân bạn sinh viên lớp DH05QL tận tình giúp đỡ tơi năm tháng học tập Do trình độ hiểu biết hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Rất mong đóng góp ý kiến chân thành từ q thầy bạn để tơi hồn thiện Sinh viên Trương Hồng Thái i TÓM TẮT Sinh viên thực hiên: Trương Hồng Thái Lớp quản lý đất đai khóa 31, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa” Giảng Viên hướng dẫn: PGS, TS Huỳnh Thanh Hùng, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Huyện miền núi Khánh Vĩnh thành lập từ năm 1985, có diện tích tự nhiên 116714,37 ha, với 13 xã thị trấn Trong năm trở lại kinh tế, xã hội huyện có bước phát triển khá, sở vật chất, kỹ thuật bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương Trong xu chuyển dịch cấu kinh tế làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày đa dạng, phức tạp, đòi hỏi cơng tác quản lý nhà nước đất đai ngày chặt chẽ, có cơng tác đăng lý đất đai, cấp GCNQSDĐ Trong trình tìm hiểu, điều tra, thu thập số liệu thực trạng tổ chức công tác quản quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính, xét cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nơng nghiệp, đất địa phương qua số năm, văn pháp luật huyện áp dụng, phương pháp phân tích, thống kê, vấn lấy ý kiến cán quản lý đất đai, tham gia vào cơng việc Phòng, đề tài đưa đánh giá xác thực thực trạng công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa phương Giai đoạn từ cuối năm 1998 đến trước ngày luật đất đai năm 2003 có hiệu lực, huyện tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai năm 1993 lần sử đổi bổ sung thông tư 1990/2001/TT-TCĐC Tổng Cục Địa Chính việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa cấp GCNQSDĐ Công tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn nhiều hạn chế, bất cập Giai đoạn từ năm 2003 đến huyện đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoach sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất phân bổ hợp lý, sử dụng có hiệu Huyện tiến hành cấp GCNQSDĐ theo quy định luật đất đai năm 2003 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Cho đến huyện cấp 5419 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng với diện tích 6236,9457 Trong đó: + Đất nơng nghiệp cấp 5415 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng với diện tích 6236,6518 đất nơng nghiệp, chiếm 6,42% diện tích đất nơng nghiệp + Đất cấp GCNQSDĐ, tương ứng với diện tích 0,2939 Tr ên sở phân tích, đánh giá tình hình thực công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ đất, đề tài nghiên cứu thuận lợi khó khăn, bất cập cơng tác cấp GCNQSDĐ Từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác cấp GCNQSDĐ ii DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Danh sách 13 xã, thị trấn Khánh Vĩnh diện tích tự nhiên Bảng 1.2 Tốc độ tăng trưởng (%)GDP huyện giai đoạn 2005-2008 Bảng 1.3 Tổng sản phẩm (GDP) cấu ngành kinh tế Khánh Vĩnh giai đoạn (2005-2009) Bảng 1.4 Tình hình phân bố dân số huyện Khánh Vĩnh năm 2008 Bảng 2.1 Kết thực công tác đo đạc lập đồ giải Bảng 2.2 Tổng hợp tình hình cấp giấy chứng nhận quy ền s dụng đ ất địa bàn huyện Khánh Vĩnh tính đến đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 Bảng 2.3 Hiện trạng đất đai phân theo đơn vị hành cấp xã năm 2008 Bảng 2.4 Cơ cấu nhóm đất huyện Khánh Vĩnh Bảng 2.5 Biến động đất đai qua lần thống kê Bảng 2.6 Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đất Bảng 2.7 Số liệu cấp giấy năm 2006 Bảng 2.8 Số liệu cấp giấy năm 2007 Bảng 2.9 Số liệu cấp giấy CNQSDĐ năm 2008 Bảng 2.10 Tổng kết số lượng GCNQSDĐ mà huyện cấp từ năm 2006 đến năm 2009 Biểu đồ 1.1 Biểu đồ thống kê dân số huyện từ năm 2003 đến năm 2008 Biểu đồ 1.2 Cơ cấu nhóm đất huyện Khánh Vĩnh Biểu đồ 2.1 tỷ lệ % sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đất Sơ đồ 2.1 Sơ đồ quy trình cấp GCNQSDĐ theo thơng tư số 1990/2001/TT TCĐC Tổng Cục Địa Chính Sơ đồ 2.2 quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghị định 181 iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I TỔNG QUAN TÀI LIỆU Trang i ii iii iv v I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cở sở khoa học I.1.2 Cở sở pháp lý I.1.3 Cở sở thực tiễn I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu I.2.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên I.2.2 Thực trạng kinh tế xã hội I.3 nội dung, phương pháp nghiên cứu quy trình thực I.3.1 Nội dung nghiên cứu I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 3 8 14 20 20 21 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 II.1 Khái quát tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện II.1.1 Tình hình thực cơng tác quản lý nhà nước đất đai II.1.2 tình hình sử dụng đất II.2 quy trình, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn nghiên cứu II.2.1 Sơ lược tình hình thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện II.2.2.quy trình, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấthuyện tiến hành II.2.4 So sánh quy trình cấp GCNQSDĐ theo thơng tư 1990/2001/TT-TCĐC quy trình đăng ký cấp GCNQSDĐ theo nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2004 II.3.3 Những thuận lợi khó khăn trình cấp GCNQSDĐ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22 22 26 iv 30 30 30 41 41 43 BẢNG DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Diện tích tự nhiên (DTTN) Quyền sử dụng đất (QSDĐ) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) Tài nguyên môi trường (TNMT) v Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Cao Hoàng Thành ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt thay thế, hạn chế số lượng có vị trí cố định; địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơng trình phát triển kinh tế, xã hội an ninh, quốc phòng Theo hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1992: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước thống quản lý theo quy hoạch theo pháp luật để đảm bảo sử dụng hợp lý có hiệu quả” Nền kinh tế ngày phát triển với gia tăng dân số nhanh chóng nước ta làm cho nhu cầu sử dụng đất đai ngày đa dạng và phức tạp, giá trị đất ngày nâng cao, đất đai trở nên quý giá Để đảm bảo quyền lợi đáng người sử dụng đất cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tất đấtgiấy tờ hợp lệ đòi hỏi khách quan cấp thiết Huyện Khánh Vĩnh huyện miền núi khó khăn tỉnh Khánh Hòa, phần lớn dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, sinh sống chủ yếu sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản Trong năm vừa qua nhờ quan tâm thiết thực Đảng Nhà nước sống người dân bước có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân cải thiện Bên cạnh sản xuất nông nghiệp xuất nhiều ngành nghề khác thủ công nghiệp, du lịch đặc biệt từ có tuyến đường nối từ thành phố biển Nha Trang lên thành phố Đà Lạt vị huyện nâng cao Trong su chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang ngành, nghề khác làm cho nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng, làm sinh nhiều vấn đề phức tạp công tác quản lý sử dụng đất Trong thực tế nhiều đất khơng có giấy tờ hợp lệ chuyển nhượng mà khơng có quan giám sát, nắm bắt thông tin Việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho tất đất để đảm bảo lợi ích người sử dụng đất nhà nước gặp nhiều khó khăn, nhiều bất cập cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều vụ kiện liên quan đến đất đai Từ tầm quan công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng ý Khoa Quản lý đất đai thị trường bất động sản nên Tôi chọn đề tài “Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm hiểu quy trình, thủ tục cơng tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Khánh Vĩnh Từ số liệu, tài liệu thu thập tiến hành phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Khánh Vĩnh có thuận lợi, khó khăn từ đưa giải pháp giúp cho công tác đăng ký, cấp giấy thuận lợi đảm bảo cho nguồn tài nguyên đất đai sử dụng hiểu pháp luật ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp địa bàn huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa Trang Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực phạm vị đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Khánh Vĩnh Trang Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cở sở khoa học Đăng ký đất đai: thủ tục hành xác lập hồ sơ địa đầy đủ cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ người sử dụng đất nhà nước, làm sở để nhà nước nắm chắc, quản lý đầy đủ đất đai theo pháp luật đảm bảo cho quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất Việc đăng ký đất đai thực với toàn đất đai phạm vi toàn quốc, yêu cầu bắt buộc tất đối tượng sử dụng đất bao gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức; đăng ký đất đai thực trường hợp: đất đai sử dụng mà chưa đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất Việc đăng ký đất đai thực chất q trình thực cơng việc nhằm thiết lập hồ sơ địa đầy đủ cho tồn đất đai phạm vi xã, phường, thị trấn nước cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất điểu kiện, làm sở để nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai theo pháp luật Đăng ký đất đai khơng dừng việc hồn thiện lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ lần đầu Do kinh tế, xã hội biến động, phát triển tất yếu làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày phức tạp, đa dạng thể thơng qua hình thức chuyển nhượng, giao đất, cho thuê đất, chấp, bảo lãnh, tăng cho quyền sử dụng đất,…Vì cơng tác đăng ký đất đai phải tiến hành thường xuyên, kịp thời để đảm bảo hồ sơ địa ln phản ánh đúng, đủ, kịp thời trạng sử dụng đất nhằm đảm bảo cho công tác quản lý đất đai nhà nước quyền người sử dụng đất Như vậy, đăng ký đất đai bảo gồm hai hình thức đăng ký đất đai ban đầu đăng ký biến động đất đai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: giấy chứng nhận quan có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất Nhà nước giao đất: việc nhà nước trao quyền sử dụng đất định hành Nhà nước cho thuê đất: việc nhà nước trao quyền sử dụng đất hợp đồng thuê đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất ổ định việc nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu cho người Thửa đất: phần đất giới hạn ranh giới xác định thực địa hồ sơ I.1.2 Cở sở pháp lý a Cơ sở pháp lý hệ thống đăng ký đất đai gồm loại văn Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1992: “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước thống quản lý…” Luật đất đai năm 1993 Công văn số 434/CV-ĐC tháng 07 năm 1993 Tổng Cục Địa Chính ban hành tạm thời mẫu sổ sách hồ sơ địa thay thê cho mẫu quy định Quyết định 56/ĐKTK năm 1981 Trang Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Chỉ thị số 10/1998/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 1998 đẩy mạnh hồn thiện việc giao đất, cấp GCNQSDĐ nơng nghiệp thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16 tháng 03 năm 1998 Tổng Cục Địa Chính, huyện tiến hành kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Tiếp thị số 181/1999/CT-TTg ngày 01 tháng 07 năm 1999 số biện pháp đẩy mạnh hồn thành việc cấp GCNQSDĐ nơng nghiệp, lâm nghiệp, đất nông thôn vào năm 2000 Đến ngày 31 tháng 11 năm 2001 Tổng Cục Địa Chính ban hành thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa cấp GCNQSDĐ, nhờ công tác cấp GCNQSDĐ thuận tiện Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ quy định khoản điều nghị định 66/2001NĐ-CP ngày 28/9/2001 Chính phủ quy định sau: UBND thành phố cấp GCNQSDĐ cho đối tượng sau: + Các tổ chức sử dụng đất, + Nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo, + Tổ chức cá nhân nước sử dụng đất UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho đối tượng sau: + Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất, + Cộng đồng dân cư sử dụng đất, + Cộng đồng dân cư sử dụng đất có cơng trình như: đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, cơng trình khác phục vụ lợi ích cộng đồng + Người Việt Nam định cư nước phép mua nhà gắn liền với QSDĐ Việt Nam b.Quy trình, thủ tục đăng ký đất đai ban đầu cấp GCNQSDĐ theo thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC Tổng Cục Địa Chính Đối tượng thực hiện: Đăng ký đất đai ban đầu áp dụng đối tượng sử dụng đất chưa kê khai đăng ký quyền sử dụng đất chưa cấp GCNQSDĐ tổng cục quản lý ruộng đất, tổng cục địa phát hành GCNQSDĐ thị theo quy định nghị định 60/CP ngày 05/07/1994 Chính phủ Hồ sơ kê khai đăng ký đất đai ban đầu người sử dụng đất lập gồm: Đơn xin đăng ký QSDĐ (theo mẫu ban hành kèm theo thông tư này), Bản giấy tờ QSDĐ Uy ban nhân dân cấpchứng thực, Biên xác nhận ranh giới, mốc giới đất sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khơng có giấy tờ quy định điểm 3.a chương thông tư này, Văn ủy quyền kê khai đăng ký QSDĐ (nếu có) Trang 31 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Trình tự thực Sơ đồ 2.1 Sơ đồ quy trình cấp GCNQSDĐ theo thông tư số 1990/2001/TT TCĐC Tổng Cục Địa Chính: (1) (2) Người sử dụng đất có trách nhiệm nộp hồ sơ kê khai đăng ký QSDĐ UBND cấp xã nơi có đất UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra xác nhận vào đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất nội dung sau: trạng sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng tranh chấp khiếu nại đất đai, quy hoạch sử dụng đất Thời gian xét đơn xin đăng ký QSDĐ cấp xã từ nhận đủ hồ sơ không ngày làm việc Các trường hợp khơng có giấy tờ quy định điểm 3a chương thông tư phải thông qua hội đồng đăng ký đất đai cấp xã Kết thúc việc xét đơn xin đăng ký QSDĐ, UBND cấp xã công bố công khai kết xét đơn, thời gian công khai 15 ngày Hết thời gian UBND cấp xã phải lập biên kết thúc việc công bố công khai hồ sơ Những trường hợp có đơn khiếu nại tố cáo, UBND cấp xã phải thẩm tra xác minh, giải UBND cấp xã lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ trình UBND huyện, hồ sơ gồm có: Tờ trình UBND cấp xã kèm theo danh sách đề nghị cấp GCCQSDĐ Biên xét duyệt đơn hội đồng đăng ký đất đai Hồ sơ xin kê khai đăng ký QSDĐ người SDĐ Thời hạn hoàn thành việc lập hồ sơ cấp GCNQDĐ trường hợp có giấy tờ quy định khoản 3.a chương thông tư không ngày, trường hợp lại khơng q 15 ngày (3) Phòng Địa Chính có trách nhiệm thẩm định hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ mức độ đầy đủ, xác hồ sơ, định đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, kết thẩm định ghi vào đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất Trang 32 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Sau hồn thành việc thẩm định Phòng Địa Chính có trách nhiệm chuyển hồ sơ thẩm định đến UBND huyện để ký GCNQSDĐ (5) Trong thời gian chờ ký duyệt Phòng Địa Chính có trách nhiệm: Thơng báo cho người sử dụng đất thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Thực việc ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho hộ gia đình, cá nhân có hồn cảnh khó khăn theo quy định pháp luật UBND cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị quan thuế xác nhận cho ghi nợ vào tờ khai nộp tiền Sau người sử dụng đất thực xong nghĩa vụ tài chính, UBND huyện chuyển GCNQSDĐ đến UBND xã, thị trấn (6) UBND cấp xã có trách nhiệm đăng ký vào sổ địa giao GCNQSDĐ cho người sử dụng đất c Kết cấp giấy chứng nhận QSDĐ giai đoạn từ năm 1993 đến năm (4) 2003 Phòng TNMT thành lập năm 2005, với thay đổi lớn nhân nên thời gian đầu thành lập cơng tác quản lý đất đai nói chungcấp GCNQSDĐ nhiều bất cập Trước năm 2003, công tác quản lý đất đai chủ yếu thực thủ cơng, q trình áp dụng cơng nghệ thơng tin quản lý đất đai mang tính thí điểm nên số liệu cấp GCNQSDĐ hàng năm quản lý sổ sách Hiện số liệu cấp giấy lưu kho tạm lưu phòng Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nơng Thơn, Phòng TNNT Chưa có kho lưu trữ đạt tiêu chuẩn Trong q trình nghiên cứu đề tài Tơi khơng có điều kiện tiếp cận số liệu nói nên khó đánh giá xác cơng tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn từ trước năm 2003 Nguyên nhân: Thiếu nguồn nhân lực Phòng Địa Chính (hiện Phòng TNMT) gộp chung với Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn nên công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai nói chung, quản lý cấp GCNQSDĐ đất nói riêng nhiều hạn chế, bất cập Do đối tượng sử dụng đất chưa nhận thức hết tầm quan trọng việc đăng ký cấp GCNQSDĐ; phần lớn diện tích đất chưa cấp giấy người dân tộc thiếu số tự khai phá nên họ sử dụng để sản xuất, có nhu cầu sang nhượng có nhu cầu sang nhượng người dân sử dụng hình thức sang nhượng giấy tay cho nhanh chóng Do sách tỉnh Khánh Hoà cấm hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn nhằm thực có hiểu sách định canh, định cư Do trình độ nghiệp vụ cán bộ, cơng chức hạn chế Hiện nhiều anh, chị đã, công tác địa phương, Phòng TNMT theo học lớp chuyên ngành lĩnh vực quản lý đất đai trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh nên khơng đủ thời gian làm việc d Đánh giá kết cấp GCNQSDĐ giai đoạn từ 1993 đến năm 2003 Thông qua việc vấn lấy ý kiến số anh chị cơng tác Phòng TNMT, tơi rút nhận xét: Trang 33 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Giai đoạn công tác cấp GCNQSDĐ cho đối tượng sử dụng đất diễn chậm, số GCNQSDĐ mà huyện cấp đáp ứng phần nhu cầu cấp giấy người sử dụng đất Giai đoạn công tác cấp GCNQSDĐ chưa quan tâm mức Kết cấp GCNQSDĐ hàng năm đạt 30% tiến độ, không đáp ứng nhu cầu cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất Do kết cấp giấy diến chậm nên gây cản trở công tác quản lý đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng đất, phát sinh nhiều vụ kiện liên quan đến đất đai khó giải II.2.2.2.Giai đoạn từ có luật đất đai năm 2003 đến a Căn pháp lý Luật đất đai năm 2003 Quốc hội nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2003, thức có hiểu lực thi hành từ ngày 01/07/2004 phạm vi nước Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn cụ thể thi hành luật đất đai, trình tự thủ tục hành quản lý, sử dụng đất Ngày 01/11/2004 Bộ TNMT ban hành Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT quy định GCNQSDĐ, mẫu GCNQSDĐ bàn hành theo định áp dụng thống nước loại đất b Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân Quy định khoản 2, điều 52 luật đất đai 2003 quy định: “Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, cơng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ” c Những trường hợp cấp GCNQSDĐ theo điều 49 luật đất đai năm 2003 quy định Người nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp th đất cơng ích xã, phường, thị trấn Người nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày luật có hiệu lực thi hành mà chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Người sử dụng đất theo quy định điều 50 điều 51 luật mà chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Người chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất xử lý hợp đồng chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất pháp nhân hình thành bên góp vốn quyền sử dụng đất Người sử dụng đất theo án định tòa án nhân dân, định thi hành án quan thi hành án định giải tranh chấp đất đai quan nhà nước có thẩm quyền thi hành Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất Người sử dụng đất quy định điều 90, 91 92 luật Người mua nhà gắn liền với đất Trang 34 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Người nhà nước lý, hóa giá nhà gắn liền với đất d.Quy định quy trình cấp GCNQSDĐ theo điều 135 nghị định 181/2004/NĐCP, ngày 29 tháng 11 năm 2004, thể qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2.2 quy trình cấp GCNQSDĐ theo nghị định 181 (1) Hộ gia đình, cá nhân nộp UBND xã, thị trấn nơi có đất (01) hồ sơ gồm có: Đơn xin cấp GCNQSDĐ Một loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, 2, điều 50 luật đất đai (nếu có) Văn ủy quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có) (2) UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp GCNQSDĐ tình trạng tranh chấp đất đai đất; trường hợp người sử dụng đất khơng có giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1,2, điều 50 luật đất đai thẩm tra, xác nhận nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đất, phù hợp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất xét duyệt; công bố công khai danh sách trường hợp đủ điều kiện không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ trụ sở UBND xã, thị trấn thời gian mười lăm ngày (15 ngày), xem xét ý kiến đóng góp trường hợp xin cấp GCNQSDĐ; trường hợp đủ điều kiện gửi hồ sơ đến Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất thuộc Phòng TNMT (3) Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp GCNQSDĐ quyền sử dụng đất trường hợp đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ ghi ý kiến trường hợp không đủ điều kiện; trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trang 35 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái làm trích lục đồ địa trích đo địa đất đất nơi chưa có đồ địa chính, trích hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài trường hợp người sử dụng đất phải thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật; gửi hồ sơ trường hợp đủ điều kiện không đủ điều kiện kèm theo trích lục đồ địa chính, trích hồ sơ địa đến Phòng TNMT (4) (5) Phòng TNMT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cấp định ký GCNQSDĐ UBND huyện ký GCNQSDĐ chuyển Phòng TNMT (6) Phòng TNMT chuyển GCNQSDĐ Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất (7) Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất có trách nhiệm lưu vào sổ địa trả cho UBND cấp xã (8) UBND xã có trách nhiệm thông báo đến người sử dụng đất đến để nhận GCNQSDĐ Thời gian thực công việc theo quy trình khơng q năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách trường hợp xin cấp GCNQSDĐ thời gian người sử dụng đất thực nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày UBND cấp xã, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày người sử dụng đất nhận GCNQSDĐ Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐ cho trang trại trước cấp GCNQSDĐ theo quy định khoản điều phải thực rà soát trạng sử dụng đất theo quy định điều 50 nghị định e Kết cấp GCNQSDĐ giai đoạn từ năm 2004 đến Năm 2004, 2005 luật đất đai 2003 thức có hiệu lựu phạm vi tồn quốc, kèm theo văn bản, nghi định hướng dẫn thi hành luật đất, công tác quản lý hành nhà nước đất đai địa bàn huyện có tiến triển so với giai đoạn trước kết đạt thấp Trong hai năm 2004 2005 Phòng TNMT khơng thống kê kết cấp GCNQSDĐ nên khơng có số liệu để tiến hành đánh giá Trang 36 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Tình hình cấp GCNQSDĐ năm 2006 thể qua bảng sau: Bảng 2.7 Tình hình cấp GCNQSDĐ năm 2006 Stt 10 11 12 13 14 Tên xã, thị trấn Khánh Hiệp Khánh Bình Khánh Đơng Khánh Trung Khánh Nam Khánh Thành Khánh Phú Sông Cầu Cầu Bà Liên Sang Sơn Thái Giang Ly Khánh Thượng Thị Trấn TỔNG CỘNG Số giấy Diện tích đất nơng nghiệp (ha) 0 0 39 15,3912 0 0 0 0 0 0 0 0 57 3,7499 0 0 96 19,1411 ( Nguồn: Phòng TNMT huyện Khánh Vĩnh) Năm 2006 số GCNQSDĐ cấp 96 giấy với diện tích 19,1411 đất nông nghiệp Trong năm 2006, huyện không cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân Trang 37 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Tình hình cấp GCNQSDĐ năm 2007 thể qua bảng sau: Bảng 2.8 Tình hình cấp GCNQSDĐ năm 2007 Stt 10 11 12 13 14 Tên xã, thị trấn Xã Khánh Hiệp Xã Khánh Bình Xã Khánh Đơng Xã Khánh Trung Xã Khánh Nam Xã Khánh Thành Xã Khánh Phú Xã Sông Cầu Xã Cầu Bà Xã Liên Sang Xã Sơn Thái Xã Giang Ly Xã Khánh Thượng Thị Trấn TỔNG CỘNG Số giấy Diện tích đất nơng nghiệp (ha) 11 36,9982 138134 31 89,8399 29,5011 21 53,4922 0 9,3882 28,6082 20,7139 0 0 0 18 36,4282 0 103 318,7833 (Nguồn: Phòng TNMT huyện Khánh Vĩnh) Năm 2007 huyện tiến hành cấp 103 GCNQSDĐ tương ứng với diện tích 318,7833 đất nông nghiệp huyện không cấp GCNQSDĐ ở, cho hộ gia đình, cá nhân Trang 38 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Tình hình cấp GCNQSDĐ năm 2008 thể qua bảng sau: Bảng 2.9 Tình hình cấp GCNQSDĐ năm 2008 STT Tên xã, thị trấn Đất Nơng nghiệp Diện Số tích giấy (ha) Tổng số Đất Số giấy Diện tích Số giấy (ha) Diện tích (ha) Khánh Hiệp 0 0 0 Khánh Bình 0 0 0 Khánh Đông 3,0166 0 3,0166 Khánh Trung 0 0 0 Khánh Nam 0 0 0 Khánh Thành 0 0 0 Khánh Phú 0 0 0 Sông Cầu 2,0024 0 2,0024 Cầu Bà 0 0 0 10 Liên Sang 0 0 0 11 Sơn Thái 0 0 0 12 Giang Ly 0 0 0 13 Khánh Thượng 0 0 0 14 Thị Trấn 0 0,2939 0,2939 5,0190 0,2939 11 5,3129 TỔNG CỘNG (Nguồn: Phòng TNMT huyện Khánh Vĩnh) Trong năm 2008 huyện tiến hành cấp GCNQSDĐ cho 11 đất với tổng diện tích 5,3129 Trong đất nơng nghiệp giấy với diện tích tương ứng 5,0190 ha, đất giấy với diện tích 0,2939 Nguyên nhân chủ yếu làm cho số lượng GCNQSDĐ cấp năm 2008 thấp thiếu nhân sự, thiếu kinh phí Tổng kết tình hình cấp GCNQSDĐ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 Trang 39 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Bảng 2.10 Tổng kết tình hình cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Khánh Vĩnh tính đến Đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 ĐẤT NN STT 10 11 12 13 14 TÊN XÃ Khánh Hiệp Khánh Bình Khánh Đơng Khánh Trung Khánh Nam Khánh Thành Khánh Phú Sông Cầu Cầu Bà Liên Sang Sơn Thái Giang Ly Khánh Thượng Thị Trấn TỔNG CỘNG ĐẤT Ở Diện tích (ha) TỔNG SỐ Số giấy Diện tích (ha) 670 745 817 514 519 177 300 388 203 177 154 196 358 197 5415 695,2984 0 670 695,2984 744,2154 0 745 744,2154 1067,4578 0 817 1067,4578 478,0352 0 514 478,0352 962,7911 0 519 962,7911 178,0244 0 177 178,0244 307,8541 0 300 307,8541 657,0742 0 388 687,6848 116,0756 0 203 116,0756 63,3000 0 177 63,3000 55,5209 0 154 55,5209 52,5980 0 196 52,5980 571,9992 0 358 535,5710 216,0256 0,2939 208 216,3195 6236,6518 0,2939 5419 6236,9457 (Nguồn: Phòng TNMT huyện Khánh Số giấy Số giấy Diện tích (ha) Vĩnh) Đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 huyện cấp 5419 GCNQSDĐ, tương đương với diện tích 6236,9457 Trong đó: Đất nơng nghiệp cấp 5415 GCNQSDĐ , tương ứng với diện tích 6236,6518 ha, chiếm 6,42% diện tích đất nơng nghiệp Đất cấp GCNQSDĐ, tương ứng với diện tích 0,2939 f Đánh giá kết cấp GCNQSDĐ giai đoạn từ năm 2004 đến Giai đoạn với đời luật đất đai năm 2003, văn hướng dẫn thi hành luật đất đai sở pháp lý giúp cho công tác quản lý đất đai nói chung, kê khai đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ nói riêng địa bàn huyện Khánh Vĩnh tiến hành thuận lợi Khẳng định rõ quyền như: chuyển nhượng, chuyển đổi, chấp, tặng cho quyền sử dụng đất,… giúp cho người sử dụng đất hiểu rõ giá trị của GCNQSDĐ Công tác cấp GCNQSDĐ chưa quan tâm mức, công tác tổ chức hoạt động, trình độ nghiệp vụ cán cơng nhân viên Phòng TNMT chưa đảm bảo Tuy nhiên, qua kết cấp GCNQSDĐ từ 2006 đến năm 2008 thấy tiến độ cấp giấy chậm, thực tế chưa đáp ứng cầu người sử dụng đất Các quyền sử dụng đất người sử dụng đất chưa đảm bảo đầy đủ Trang 40 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái II.2.2 So sánh quy trình cấp GCNQSDĐ theo thơng tư 1990/2001/TT-TCĐC quy trình đăng ký cấp GCNQSDĐ theo nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2004 a.Giống Về thời gian thực thủ tục cấp GCNQSDĐ, nội dụng thực bước kiểm tra, xem xét, thẩm tra hồ sơ từ cấp xã đến cấp huyện b.Khác Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2004 Chính phủ thực theo quy trình cửa, dấu với việc thành lập nên Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất quan dịch vụ cơng có chức thực đăng ký sử dụng đất, đăng ký biến động sử dụng đất quản lý hồ sơ địa giúp Phòng TNMT việc thực thủ tục hành quản lý sử dụng đất Người sử dụng đất nộp hồ sơ UBND xã nhận GCNQSDĐ UBND xã sau thực xong nghĩa vụ tài Quy trình thơng tư 1990/2001/TT-TCĐC UBND trực tiếp lên UBND huyện nộp hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quy trình UBND xã đem nộp hồ sơ Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất, sau Phòng TNMT trình lên UBND huyện xem xét ký GCNQSDĐ Tại địa Phương việc thực công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ theo quy định thông tư 1990/2001/TT-TCĐC Tổng Cục Địa Chính Còn Theo quy trình nghị định 181/2004/NĐ-CP có thay đổi: lần huyện tổ chức cấp thực theo quy trình Còn trường hợp người dân tự đến xin đăng ký cấp giấy trực tiếp lên Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất nộp đơn làm thủ tục cần thiết theo quy định Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất trực tiếp nhận hồ sơ, làm giấy biên nhận, hẹn ngày nhận Người sử dụng đất nhận giấy CNQSDĐ nơi nộp mà không thông qua UBND xã UBND xã việc xác nhận nguồn gốc đất người sử dụng đất II.2.3 Những thuận lợi khó khăn trình cấp GCNQSDĐ a.Thuận lợi Trong năm trở lại đây, nhờ đời đầy đủ văn pháp luật lĩnh vực đất đai nên công tác quản lý đất đai vào nề nếp, công tác quản lý đất đai đạt hiệu Được quan tâm nhiều từ cấp trên, thường xuyên, kịp thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nên phần đạt kết định Trình độ nghiệp vụ cán bộ, cơng chức cải thiện giúp hồn thành tốt cơng tác cấp giấy Trình độ nhận thức nhân dân nâng cao dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật đất đai đầy đủ nguyên nhân giúp công tác cấp GCNQSDĐ thuận lợi Năm 2005 Phòng Địa Chính tách từ Phòng Nông Nghiệp - Phát Triển Nông Thôn đổi tên thành Phòng TNMT Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với nhiệm vụ giúp phòng TNMT đầu mối thực thủ tục hành đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp chặt chẽ với quan tài chính, kho bạc, chi cục thuế, UBND Trang 41 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Niêm yết công khai quy trình, thủ tục cấp GCNQSDĐ để nhân xã, thị trấn thực tốt quy trình, thủ tục lĩnh vực đất đai Các văn lĩnh vực đất đai phổ biến kịp thời đến đội ngũ cán bộ, nhân viên nhân dân nắm bắt b.Khó khăn Bên cạnh thuận lợi nêu trên, công tác quản lý đất đai, cấp GCNQSDĐ tồn đọng nhiều khó khăn, vướng mắc: Trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán công nhân viên Phòng nâng cao xong số mặt hạn chế, khả tiếp thu cơng nghệ quản lý đất đai chậm Nhiều anh, chị theo học lớp chuyên ngành lĩnh vực đất đai nên không đủ thời gian làm công tác chuyên môn Một phận cán bộ, nhân viên Phòng thiếu tinh thần trách nhiệm, khơng chấp hành tốt thời gian làm việc Đội ngũ cán bộ, nhân viên thiếu dẫn đến phân bố cơng việc gặp khó khăn, kết làm việc chưa cao Sự thay đổi nhiều văn luật gây khó khăn cho công tác triển khai, áp dụng luật Do trình độ dân trí thấp, phần lớn người dân chưa hiểu quy định nhà nước lĩnh vực quản lý, sử dụng đất nên gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai Nguồn kinh phí để thực kế hoạch đề hạn hẹp Công tác quản lý, tổ chức nhân chưa tốt Hướng hồn thiện cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: + Bổ sung thêm nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc Đối với cán bộ, nhân viên làm việc địa phương mà chưa đảm bảo trình độ nghiệp vụ cần đưa đào tào thêm Mở lớp tập huấn cho lực lượng cán địa xã, đa phần trình độ nghiệp vụ thấp, chưa đáp ứng yêu cầu công việc + Cần trọng công tác tổ chức quản lý nhân sự, tuân thủ giấc làm việc, tiến độ công việc + Đẩy mạnh ứng dụng phần mền quản lý hồ sơ, sổ sách, nhằm thuận tiện cần tra cứu thông tin + Phân công việc cụ thể cho nhân viên, tránh tình trạng kiêm nhiệm nhiều việc + Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật đất đai Trang 42 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa thành lập từ năm 1985 sở điều chỉnh địa giới hành từ huyện Diên Khánh, có diện tích tự nhiên 116714,37 ha, với 13 xã thị trấn Trong năm trở lại kinh tế, xã hội địa phương có bước phát triển khá, làm cho nhu cầu sử dụng dụng đất ngày tăng, đất đai có nhiều biến động Cơng tác quản lý hành nhà nước đất đai năm qua địa bàn huyện chưa quan tâm mức Trong đó, cơng tác kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn với tiến độ chậm, gây khó khăn cho cơng tác quản lý đất đai nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng đất Đến công tác cấp giấy đạt kết sau: + Giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2003 công tác cấp GCNQSDĐ diễn chậm, nhiều sai sót nên đáp ứng phần nhu cầu người dân + Giai đoạn 2004 đến công tác cấp giấy hơn, sai sót sảy Tuy nhiên, tiến độ cấp giấy đáp ứng 30% nhu cầu người dân Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 huyện cấp 5415 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng với diện tích 6236,9457 ha, chiếm 6.42% diện tích đất nơng nghiệp Trong đó: + Đất nơng nghiệp cấp 5415 GCNQSDĐ , tương ứng với diện tích 6236,6518 ha, chiếm 6,42% diện tích đất nơng nghiệp + Đất cấp GCNQSDĐ, tương ứng với diện tích 0,2939 Trong qua q trình thực kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa phương thực theo quy định pháp luật, quy trình, thủ tục Cơng tác cấp giấy nhiều hạn chế: Thiếu nguồn nhân nên việc cấp giấy, cập nhật thông tin đất đai chậm Trình độ nghiệp vụ cán nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu cơng việc Một phận cán nhân viên xem nhẹ công việc Công tác tuyên truyền pháp luật đất đai hạn chế KIẾN NGHỊ Nhà nước quản lý thống đất đai nhằm đảm bảo đầy đủ quyền nghĩa vụ hợp pháp cho người sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ nhà nước nhân dân Vì cơng tác cấp GCNQSDĐ quan trọng, cần trọng đẩy nhanh tiến độ Qua tìm hiểu nhận thấy hạn chế, khó khăn cơng tác cấp giấy, tơi xin có đề xuất với địa phương: Trang 43 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc Phòng TNMT thiếu, trình độ nghiệp vụ hạn chế Vì cần thường xuyên bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, tuyển dụng thêm nhân có chất lượng cao Bên cạnh nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, cần trọng công tác giáo dục tư tưởng nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, văn hóa ứng xử nơi cơng sở Nhanh chóng giải hồ sơ tồn đọng để đảm bảo tiến độ cấp giấy, tạo dựng niềm tin nhân dân Huyện cần tuyên truyền sâu rộng nhân dân để nắm vững sách pháp luật nhà nước nói chung, quản lý sử dụng đất nói riêng Trang 44 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trương Hồng Thái TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Bài báo cáo tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Thị Bé Nga thu thập từ thư viện trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Bài giảng môn quản lý hành nhà nước đất đai giảng viên Lê Mộng Triết, khoa Quản Lý Đất Đai Thị Trường Bất Động Sản, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Bài giang môn đăng lý thống kế đất đai giảng viên Ngô Minh Thủy, khoa Quản Lý Đất Đai thị trường Bất Động Sản, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Luật đất đai năm 1993 (bao gồm luật sửa đổi bổ sung số điều luật đất đai ngày 2/12/1998 luật sử đổi bổ sung số điều luật đất đai ngày 29/6/2001 Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC Tổng Cục Địa Chính việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật đất đai năm 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2003 Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT, ngày 1/11/2004 Bộ TNMT ban hành quy định GCNQSDĐ, mẫu GCNQSDĐ bàn hành theo định áp dụng thống nước loại đất Báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh qua năm 2006-2008 Báo cáo kết cấp GCNQSDĐ tử năm 2006-2008 Một số báo cáo kết thống kê hàng năm dân số, dân tộc, tôn giáo Phòng Thống Kê Trang 45 ... Hồng Thái c Ngành dịch vụ Với ngành thương mại, nhà hàng-khách sạn, du lịch, vận tại, bươu viễn thong, tín dụng ngân hành,… có bước phát triển Tốc độ tăng trưởng (%)GDP huyện giai đoạn 2005-2008
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH – TỈNH KHÁNH HÒA”, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH – TỈNH KHÁNH HÒA”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay