ÑO ÑAÏC THAØNH LAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH KHU ÑO XAÕ ÑOÀNG TIEÁN HUYEÄN ÑOÀNG PHUÙ TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TYÛ LEÄ 1:200

80 3 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐO XÃ ĐỒNG TIẾN - HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC TỶ LỆ 1:2000” SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : TRẦN VĂN DŨNG 05151003 DH05DC 2005 – 2009 Công Nghệ Đòa Chính -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2009- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH TRẦN VĂN DŨNG “ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐO XÃ ĐỒNG TIẾN - HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC TỶ LỆ 1:2000” Giáo viên hướng dẫn: KS Võ Thành Hưng (Đòa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) - Tháng năm 2009 - LỜI CẢM ƠN XIN CHÂN THÀNH BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN SÂU SẮC ĐẾN : Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; Ban chủ nhiệm khoa Quản lí Đất đai Bất động sản; Quý thầy, cô giảng viên khoa Quản lí Đất đai Bất động sản truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường đặc biệt thầy Võ Thành Hưng người hướng dẫn, giúp đỡ bảo tận tình thời gian thực báo cáo tốt nghiệp này; Ban giám đốc Xí Nghiệp Trắc đòa Bản đồ 305 thuộc Công ty Đo đạc Đòa Công trình đơn vò thi công công trình đo đạc thành lập Bản đồ Đòa xã Đồng Tiến- huyện Đồng Phú- tỉnh Bình Phước; UBND xã Đồng Tiến – huyện Đồng Phú- tỉnh Bình Phước; Xin chân thành cảm ơn anh Giáp Xuân Cảnh tổ trưởng đội đo đạc thành lập Bản đồ Đòa khu đo xã Đồng Tiến Đã truyền đạc nhiều kinh nghiệm quý báo đo đạc ngoại nghiệp, bảo, hướng dẫn tận tình khâu xử lí nội nghiệp Đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều suốt thời gian thực tập tốt nghiệp thực Báo cáo tốt nghiệp Trong trình thực Báo cáo tốt nghiệp, điều kiện thời gian, điều kiện khách quan chủ quan trình độ hạn chế đònh nên không khỏi tránh thiếu sót Kính mong quý thầy, cô giáo, bạn bè đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XN TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ 305 Độc lập - Tự - Hạnh phúc -  TP.HCM, Ngày 21 Tháng 07 Năm 2009 GIẤY XÁC NHẬN (V\v thực tập Báo cáo tốt nghiệp) - Công ty Đo đạc Đòa Công trình - XN Trắc đòa Bản Đồ 305 xác nhận : Sinh viên : Trần Văn Dũng Lớp : Công Nghệ Đòa Chính K31 Khoa : Quản lí đất đai & Bất động sản Trường : Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Đã thực tập tốt nghiệp XN Trắc đòa Bản đồ 305 - Nội dung thực tập: Thực đề tài “Đo đạc thành lập Bản đồ Đòa khu đo xã Đồng Tiến-huyện Đồng Phú-tỉnh Bình Phước” - Thời gian thực đề tài : Từ tháng 01/03/2009 đến 30/06/2009 - Qua thời gian thực tập XN Trắc Đòa Bản đồ 305 để làm báo cáo tốt nghiệp, có nhận xét sinh viên Trần Văn Dũng sau : + Trong suốt thời gian thực tập anh Dũng chấp hành tốt nội quy XN, thực tốt nội dung đề tài Có ý thức học tập nghiêm túc, chòu khó nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu chuyên môn pháp lí có liên quan đến đề tài để hoàn thành tốt báo cáo + Đảm bảo thời gian chất lượng công việc Thành lập đồ theo với quy phạm Bộ Tài nguyên Môi trường + Nắm vững quy trình công nghệ, trang thiết bò sử dụng (máy tính, phần mềm chuyên ngành) + Bản đồ thành quả, bảng biểu, số liệu, sơ đồ minh hoạ trình thực báo cáo có tính thực triễn cao, phục vụ tốt cho công tác đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đòa phương Xác nhận quan thực tập TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Văn Dũng, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “ Đo đạc thành lập đồ đòa khu đo ấp xã Đồng Tiến - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước ” Giáo viên hướng dẫn: KS Võ Thành Hưng , Bộ môn Công Nghệ Đòa Chính, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo : Đo đạc thành lập đồ đòa nội dung quan trọng công tác Quản lí Nhà nước đất đai, đồ đòa tài liệu làm sở thể thực công tác quản lí Nhà nước đất đai công tác đăng kí, lập hồ sơ đòa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đề tài tập trung nguyên cứu tìm hiểu quy trình, quy phạm, nội dung phương pháp thành lập đồ đòa theo hệ tọa độ VN-2000, với việc ứng dụng công nghệ thông tin trang thiết bò thành lập đồ đòa Đề tài nghiên cứu vấn đề sau : - Xác đònh ranh giới hành khu đo - Thành lập lưới khống chế đo vẽ cấp - Đo vẽ chi tiết nội dung đồ đòa - Biên tập đồ đòa - Kiểm tra nghiệm thu, đánh giá chất lượng sản phầm đạt - Đánh giá quy trình công nghệ đo đạc thành lập đồ đòa phương pháp toàn đạc Đề tài đạt kết cụ thề sau: -Thành lập lưới khống chế đo vẽ với 216 điểm 1KV, 30 điểm 2KV - Đo vẽ chi tiết với 3905 điểm mia, thành lập mảnh đồ đòa sở tỷ lệ 1:2000 - Biên tập thành lập tờ đồ đòa chính, thành theo với quy phạm Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ Chức làm việc với sở liệu trò đo phần mềm FAMIS 14 Sơ đồ 2: Chức làm việc với sở liệu đồ phần mềm FAMIS 15 Sơ đồ 3: Quy trình công nghệ thành lập BĐĐC phương pháp toàn đạc theo Tổng Cục Đòa 16 Sơ đồ 4: Quy trình công nghệ thành lập BĐĐC cho khu đo xã Đồng Tiến- huyện Đồng Phú- tỉnh Bình Phước 18 Sơ đồ 5: Quy trình công nghệ biên tập đồ đòa phần mềm FAMIS .32 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Các thông số kỹ thuật máy toàn đạc điện tử .11 Bảng 2: Các tiêu kỹ thuật lưới đường chuyền kinh vó 1, 19 Bảng : Thành giao nộp đồ đòa .51 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐĐC : Bản đđồ đđịa ĐKĐĐ : Đăng kí đđất đđai 1,2 KV : Kinh vĩ 1, GCN : Giấy Chứng nhận UBND : Ủy Ban Nhân dân QSDĐ: Quyền sử dụng đất MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.1.1 Khái niệm Bản đồ đòa I.1.1.2 Các phương pháp thành lập Bản đồ đòa I.1.1.3 Cơ sở toán học đồ đòa I.1.1.4 Nội dung đồ đòa I.1.2 Cơ sở pháp lý I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU I.2.1 Vò trí đòa lí, ranh giới hành I.2.2 Đặc điểm đòa lí tự nhiên I.2.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 10 I.2.4 Tình hình tư liệu trắc đòa đồ 10 I.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN 11 I.3.1 Noäi dung nghiên cứu 11 I.3.2 Phương tiện nghiên cứu 11 I.3.2.1 Thiết bò đo đạc 11 I.3.2.2 Thiết bò xử lí tính toán, biên vẽ ñoà 12 I.3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 I.3.4 Quy trình thực hieän 16 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU II.1 XÁC ĐỊNH RANH GIỚI HÀNH CHÍNH 19 II.2 XAÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ KINH VĨ 1, 19 II.2.1 Công đoạn chuẩn bò, khảo sát thiết kế 19 II.2.2 Công đoạn thi công 20 II.2.3 Đo đạc lưới đường chuyền 21 II.2.4 Tính toán bình sai lưới khống chế đo veõ 22 II.2.5 Thành nhận xét 28 II.3 ĐO VẼ CHI TIẾT NỘI DUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 29 II.3.1 Yêu cầu trước đo vẽ chi tiết 29 II.3.2 Yêu cầu điểm chi tieát 30 II.3.3 Dụng cụ phương pháp đo 30 II.3.4 Tiến hành đo vẽ chi tiết 30 II.3.5 Thành đạt 31 II.4 BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 31 II.4.1 Xử lí số liệu đo chi tiết 31 II.4.2 Quy trình công nghệ biên tập đồ đòa phần mềm FAMIS 32 II.4.3 Các bước FAMIS thành lập BĐĐC 33 II.5 KIỂM TRA, NGHIỆM THU VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯC 50 II.5.1 Kieåm tra kỹ thuật, chất lượng trình thi công 50 II.5.2 Đối chiếu so sánh kết kiểm tra với thiết kế duyệt 50 II.5.3 Giao nộp sản phaåm 51 II.5.4 Đánh giá chất lượng sản phaåm 51 II.6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC 52 II.6.1 Đánh giá kết thực 52 II.6.2 Đánh giá quy trình công nghệ đo đạc thành lập BĐĐC phương pháp toàn đạc điện tử 52 II.6.3 Đánh giá mặt kỹ thuaät 52 II.6.4 Đánh giá mặt kinh tế 53 II.6.5 Đánh giá mặt thời gian 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 54 KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHUÏ LUÏC 57 Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Văn Dũng ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thể thay Đất đai địa bàn phân bố dân cư, xây dựng ngành kinh tế, xã hội Để quản lí sử dụng tốt nguồn tài nguyên này, phải làm tốt cơng tác đo đạc thành lập Bản đồ Địa Bản đồ địa tài liệu sở phục vụ cho mối quan hệ mặt tự nhiên kinh tế xã hội pháp lý đến đất chủ sử dụng Vì cơng tác đo đạc thành lập đồ địa việc làm quan trọng cấp bách ngành địa nhằm thống cơng tác quản lý nhà nước đất đai Bản đồ địa thành phần quan trọng HSĐC mang tính pháp lý cao phục vụ quản lý chặt chẽ đất đai xác định theo đơn vị hành cấp xã, phường, thị trấn BĐĐC sở để thực việc thống quản lý Nhà nước đất đai giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất khu vực đô thị nói riêng, làm sở để lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng khu dân cư, tra giải khiếu nại đất đai Thời gian gần kỹ thuật đo đạc giải việc lập BĐĐC theo hệ thống tọa độ thống toàn quốc Tất loại đồ đưa quy hoạch sử dụng đất hợp lý, hoạch định sách đất đai, điều chỉnh pháp luật đất đai đáp ứng nhu cầu cho phát triển đất nước Chính Bộ Tài Nguyên Môi trường ban hành nhiều văn hướng dẫn, quy trình cơng nghệ, quy phạm thành lập thống cho tồn ngành cơng tác đo đạc thành lập, đồng thời đảm bảo quản lí nhà nước đất đai chặt chẽ xác cần phải ngun cứu ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào phục vụ cơng tác đo đạc có đẩy nhanh tiến thi công với độ xác cao Trong năm trước đây, điều kiện kinh phí khó khăn nên cơng tác đo đạc xã Đồng Tiến chưa đầu tư đo vẽ đồ địa chính quy Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất chủ yếu dựa vào việc trích đo cho hộ Các tài liệu đáp ứng phần nhu cầu cho người sử dụng đất song cơng tác quản lí Nhà nước đất đai cấp gặp nhiều khó khăn chưa có hệ thống đồ quy hồn chỉnh Thực đạo Bộ Tài nguyên Môi trường UBND tỉnh việc bước xây dựng đồ địa chính quy địa bàn tỉnh, ngày 21 tháng 11 năm 2007 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Phước có tờ trình số 604/STTMTĐKĐĐ “ Xin chủ trương lập phương án đo đạc đồ địa xã chưa đo đồ địa chính quy địa bàn tỉnh Bình Phước” Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đồng ý theo công văn số 2976/UBND-SX ngày 21/11/2007 Xuất phát từ tầm quan trọng công tác đo đạc thành lập BĐĐC phân công môn Công Nghệ Địa Chính khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chính Minh, chấp thuận thầy Võ Thành Hưng Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 305- Cơng ty Đo đạc Địa Cơng trình Nên em thực đề tài “ Đo đạc thành lập đồ địa khu đo xã Đồng Tiến-huyện Đồng Phú-tỉnh Bình Phước” Để hồn thành báo cáo tốt nghiệp cuối khóa Trang Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Văn Dũng Mục tiêu nghiên cứu :  Đo vẽ thành lập hoàn chỉnh BĐĐC khu đo xã Đồng Tiến theo hệ thống tọa độ Quốc gia VN-2000, làm sở giao đất, đăng kí đất đai, cấp giấy CNQSD đất  Nhằm xác định xác ranh giới, diện tích đất chủ sử dụng đất, xác định trạng sử dụng đất, diện tích loại đất tổng diện tích tự nhiên đơn vị hành xã  Cung cấp tài liệu có độ xác cho nhà quản lí làm sở giải vấn đề liên quan việc sử dụng đất đai Đối tượng nghiên cứu : Quy trình thành lập đồ địa phương pháp đo đạc trực tiếp thực địa Xây dựng thơng tin hình học thuộc tính đồ địa gồm ranh giới đất, vị trí đất, diện tích, loại đất, tên chủ sử dụng, số hiệu thông tin đất Phạm vi nghiên cứu :  Phạm vi đo đạc thành lập BĐĐC giới hạn theo đơn vị hành xã Đồng Tiến  Phạm vi thời gian từ: 01/03/2009 đến 30/06/2009 Trang Phụ lục: Sơ đồ lưới địa Phụ lục: Bảng thống kê tọa độ điểm địa khu đo Xã Đồng Tiến- huyện Đồng Phú – tỉnh Bình Phước ==================================================== | STT | So hieu diem | X(m) | Y(m) | h(m) | | ==================================================== | 1| DOT-01 | 1283318.048 | 577364.651 | 90.903 | | 2| DOT-02 | 1283215.134 | 577525.761 | 91.337 | | 3| DOT-03 | 1282178.207 | 577463.176 | 93.656 | | 4| DOT-04 | 1282236.120 | 577687.160 | 95.075 | | 5| DOT-05 | 1282693.031 | 579107.486 | 117.267 | | 6| DOT-06 | 1282377.958 | 579484.367 | 97.379 | | 7| DOT-07 | 1281051.906 | 578968.613 | 144.953 | | 8| DOT-08 | 1280918.776 | 579312.436 | 136.639 | | 9| DOT-09 | 1280618.449 | 581036.516 | 150.254 | | 10 | DOT-10 | 1280708.727 | 581260.043 | 153.837 | | 11 | DOT-11 | 1279966.089 | 582484.010 | 152.310 | | 12 | DOT-12 | 1279902.869 | 582728.441 | 152.580 | | 13 | DOT-13 | 1279319.876 | 578665.608 | 134.864 | | 14 | DOT-14 | 1279093.191 | 578873.574 | 137.521 | | 15 | DOT-15 | 1279519.235 | 580116.694 | 106.127 | | 16 | DOT-16 | 1279234.280 | 580096.526 | 108.404 | | 17 | DOT-17 | 1278948.066 | 582709.059 | 141.506 | | 18 | DOT-18 | 1279097.584 | 582884.808 | 144.943 | | 19 | DOT-19 | 1280061.087 | 584389.927 | 158.622 | | 20 | DOT-20 | 1279829.603 | 584226.617 | 163.633 | | 21 | DOT-21 | 1279408.635 | 585468.008 | 167.604 | | 22 | DOT-22 | 1279609.114 | 585732.534 | 152.659 | | 23 | DOT-23 | 1278297.400 | 583975.566 | 145.094 | | 24 | DOT-24 | 1278057.716 | 583871.717 | 124.093 | | 25 | DOT-25 | 1277540.053 | 580819.410 | 97.096 | | 26 | DOT-26 | 1277537.821 | 580551.537 | 96.430 | | 27 | DOT-27 | 1277982.122 | 578949.518 | 94.768 | | 28 | DOT-28 | 1278153.947 | 578848.663 | 97.913 | | 29 | DOT-29 | 1278914.600 | 577309.631 | 138.389 | | 30 | DOT-30 | 1278743.526 | 577452.798 | 136.599 | | 31 | DOT-31 | 1277615.754 | 577134.511 | 98.283 | | 32 | DOT-32 | 1277378.297 | 577089.788 | 88.148 | | 33 | DOT-33 | 1276896.470 | 578144.241 | 86.643 | | 34 | DOT-34 | 1276829.571 | 577891.250 | 88.616 | | 35 | DOT-35 | 1277051.112 | 579492.035 | 91.931 | | 36 | DOT-36 | 1276810.099 | 579393.905 | 91.427 | | 37 | DOT-37 | 1275944.770 | 576850.439 | 80.222 | | 38 | DOT-38 | 1275704.909 | 576730.528 | 79.419 | ==================================================== Phụ lục: Sơ đồ lưới đường chuyền kinh vĩ cấp 1, Phụ lục: Thành tính tốn bình sai lưới khống chế đo vẽ cấp (1KV) BANG Tu diem TINH :DOT-10 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-410 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ DOT-09 ³ ³ 68 00 26.0 ³ ³ ³ ³ ³ DOT-10 ³ 83 17 59.0 ³ ³ ³ 1280708.727 ³ 581260.043 ³ ³ ³ ³ 331 18 21.2 ³ 91.679 ³ ³ ³ ³ 1KV-417 ³ 250 06 03.0 ³ ³ ³ 1280789.164 ³ 581216.028 ³ ³ ³ ³ 41 24 20.5 ³ 59.196 ³ ³ ³ ³ 1KV-416 ³ 151 57 09.0 ³ ³ ³ 1280833.568 ³ 581255.180 ³ ³ ³ ³ 13 21 25.7 ³ 33.596 ³ ³ ³ ³ 1KV-415 ³ 127 15 12.0 ³ ³ ³ 1280866.260 ³ 581262.943 ³ ³ ³ ³ 320 36 34.0 ³ 46.697 ³ ³ ³ ³ 1KV-414 ³ 145 59 33.0 ³ ³ ³ 1280902.354 ³ 581233.309 ³ ³ ³ ³ 286 36 03.2 ³ 39.934 ³ ³ ³ ³ 1KV-413 ³ 202 24 22.0 ³ ³ ³ 1280913.768 ³ 581195.041 ³ ³ ³ ³ 309 00 21.5 ³ 43.354 ³ ³ ³ ³ 1KV-412 ³ 209 33 17.0 ³ ³ ³ 1280941.062 ³ 581161.353 ³ ³ ³ ³ 338 33 34.7 ³ 60.455 ³ ³ ³ ³ 1KV-411 ³ 168 40 48.0 ³ ³ ³ 1280997.342 ³ 581139.256 ³ ³ ³ ³ 327 14 19.0 ³ 71.665 ³ ³ ³ ³ 1KV-410 ³ ³ ³ ³ 1281057.607 ³ 581100.475 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 30.0 Wcf = 84.9 Fx = -0.051 Fy = -0.010 Fs = 0.052 Ts = 446.575 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 8606 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-410 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-399 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-411 ³ ³ 327 14 19.0 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-410 ³ 201 14 04.0 ³ ³ ³ 1281057.607 ³ 581100.475 ³ ³ ³ ³ 348 28 22.2 ³ 43.768 ³ ³ ³ ³ 1KV-409 ³ 233 13 29.0 ³ ³ ³ 1281100.500 ³ 581091.724 ³ ³ ³ ³ 41 41 50.4 ³ 38.917 ³ ³ ³ ³ 1KV-408 ³ 107 44 23.0 ³ ³ ³ 1281129.562 ³ 581117.608 ³ ³ ³ ³ 329 26 12.5 ³ 43.493 ³ ³ ³ ³ 1KV-407 ³ 206 39 28.0 ³ ³ ³ 1281167.017 ³ 581095.489 ³ ³ ³ ³ 356 05 39.7 ³ 45.442 ³ ³ ³ ³ 1KV-406 ³ 205 43 54.0 ³ ³ ³ 1281212.357 ³ 581092.392 ³ ³ ³ ³ 21 49 32.9 ³ 34.404 ³ ³ ³ ³ 1KV-405 ³ 121 39 09.0 ³ ³ ³ 1281244.300 ³ 581105.179 ³ ³ ³ ³ 323 28 41.1 ³ 59.663 ³ ³ ³ ³ 1KV-399 ³ ³ ³ ³ 1281292.246 ³ 581069.672 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 4.9 Wcf = 73.5 Fx = -0.024 Fy = 0.016 Fs = 0.029 Ts = 265.687 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 9161 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-399 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-390 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-405 ³ ³ 323 28 41.1 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-399 ³ 157 51 05.0 ³ ³ ³ 1281292.246 ³ 581069.672 ³ ³ ³ ³ 301 19 42.5 ³ 97.070 ³ ³ ³ ³ 1KV-398 ³ 148 02 17.0 ³ ³ ³ 1281342.725 ³ 580986.748 ³ ³ ³ ³ 269 21 56.0 ³ 82.605 ³ ³ ³ ³ 1KV-397 ³ 148 20 43.0 ³ ³ ³ 1281341.813 ³ 580904.145 ³ ³ ³ ³ 237 42 35.4 ³ 91.315 ³ ³ ³ ³ 1KV-396 ³ 306 37 07.0 ³ ³ ³ 1281293.035 ³ 580826.950 ³ ³ ³ ³ 19 38.9 ³ 70.045 ³ ³ ³ ³ 1KV-395 ³ 169 56 59.0 ³ ³ ³ 1281362.883 ³ 580832.233 ³ ³ ³ ³ 354 16 34.3 ³ 62.140 ³ ³ ³ ³ 1KV-394 ³ 72 49 32.0 ³ ³ ³ 1281424.716 ³ 580826.034 ³ ³ ³ ³ 247 06 02.8 ³ 58.778 ³ ³ ³ ³ 1KV-393 ³ 162 15 50.0 ³ ³ ³ 1281401.848 ³ 580771.885 ³ ³ ³ ³ 229 21 49.3 ³ 79.447 ³ ³ ³ ³ 1KV-392 ³ 127 13 06.0 ³ ³ ³ 1281350.110 ³ 580711.594 ³ ³ ³ ³ 176 34 51.7 ³ 65.556 ³ ³ ³ ³ 1KV-391 ³ 163 34 58.0 ³ ³ ³ 1281284.674 ³ 580715.500 ³ ³ ³ ³ 160 09 46.2 ³ 98.056 ³ ³ ³ ³ 1KV-390 ³ ³ ³ ³ 1281192.436 ³ 580748.776 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 31.9 Wcf = 90.0 Fx = -0.028 Fy = 0.024 Fs = 0.037 Ts = 705.012 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 18989 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-399 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-390 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-405 ³ ³ 323 28 41.1 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-399 ³ 78 58 14.0 ³ ³ ³ 1281292.246 ³ 581069.672 ³ ³ ³ ³ 222 26 57.8 ³ 53.134 ³ ³ ³ ³ 1KV-400 ³ 189 12 44.0 ³ ³ ³ 1281253.044 ³ 581033.802 ³ ³ ³ ³ 231 39 44.5 ³ 64.731 ³ ³ ³ ³ 1KV-401 ³ 121 59 08.0 ³ ³ ³ 1281212.894 ³ 580983.024 ³ ³ ³ ³ 173 38 55.3 ³ 71.137 ³ ³ ³ ³ 1KV-402 ³ 256 48 51.0 ³ ³ ³ 1281142.196 ³ 580990.888 ³ ³ ³ ³ 250 27 49.0 ³ 77.971 ³ ³ ³ ³ 1KV-403 ³ 264 49 26.0 ³ ³ ³ 1281116.124 ³ 580917.401 ³ ³ ³ ³ 335 17 17.7 ³ 70.367 ³ ³ ³ ³ 1KV-404 ³ 119 47 43.0 ³ ³ ³ 1281180.052 ³ 580887.973 ³ ³ ³ ³ 275 05 03.4 ³ 139.748 ³ ³ ³ ³ 1KV-390 ³ 245 04 40.0 ³ ³ ³ 1281192.436 ³ 580748.776 ³ ³ ³ ³ 340 09 46.2 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-391 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = -19.1 Wcf = 79.4 Fx = -0.015 Fy = 0.034 Fs = 0.037 Ts = 477.088 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 12844 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-390 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-336 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-391 ³ ³ 160 09 46.2 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-390 ³ 266 32 11.0 ³ ³ ³ 1281192.436 ³ 580748.776 ³ ³ ³ ³ 246 41 56.3 ³ 108.753 ³ ³ ³ ³ 1KV-389 ³ 120 12 47.0 ³ ³ ³ 1281149.440 ³ 580648.872 ³ ³ ³ ³ 186 54 42.5 ³ 133.543 ³ ³ ³ ³ 1KV-388 ³ 156 28 09.0 ³ ³ ³ 1281016.874 ³ 580632.795 ³ ³ ³ ³ 163 22 50.7 ³ 71.886 ³ ³ ³ ³ 1KV-387 ³ 216 31 53.0 ³ ³ ³ 1280947.996 ³ 580653.350 ³ ³ ³ ³ 199 54 42.9 ³ 63.532 ³ ³ ³ ³ 1KV-386 ³ 182 06 50.0 ³ ³ ³ 1280888.271 ³ 580631.706 ³ ³ ³ ³ 202 01 32.1 ³ 83.000 ³ ³ ³ ³ 1KV-385 ³ 164 44 55.0 ³ ³ ³ 1280811.335 ³ 580600.573 ³ ³ ³ ³ 186 46 26.2 ³ 74.898 ³ ³ ³ ³ 1KV-336 ³ ³ ³ ³ 1280736.960 ³ 580591.738 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 4.9 Wcf = 73.5 Fx = -0.048 Fy = 0.046 Fs = 0.067 Ts = 535.611 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 8036 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-336 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-334 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-385 ³ ³ 186 46 26.2 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-336 ³ 95 58 50.0 ³ ³ ³ 1280736.960 ³ 580591.738 ³ ³ ³ ³ 102 45 12.9 ³ 152.971 ³ ³ ³ ³ 1KV-335 ³ 190 38 32.0 ³ ³ ³ 1280703.184 ³ 580740.921 ³ ³ ³ ³ 113 23 41.6 ³ 89.655 ³ ³ ³ ³ 1KV-334 ³ ³ ³ ³ 1280667.585 ³ 580823.205 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 6.6 Wcf = 42.4 Fx = 0.006 Fy = 0.014 Fs = 0.015 Ts = 242.626 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 16004 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-410 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-334 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-411 ³ ³ 327 14 19.0 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-410 ³ 82 24 19.0 ³ ³ ³ 1281057.607 ³ 581100.475 ³ ³ ³ ³ 229 38 35.1 ³ 92.307 ³ ³ ³ ³ 1KV-424 ³ 169 43 50.0 ³ ³ ³ 1280997.836 ³ 581030.132 ³ ³ ³ ³ 219 22 22.1 ³ 49.132 ³ ³ ³ ³ 1KV-423 ³ 210 02 59.0 ³ ³ ³ 1280959.856 ³ 580998.964 ³ ³ ³ ³ 249 25 18.2 ³ 48.569 ³ ³ ³ ³ 1KV-422 ³ 182 01 49.0 ³ ³ ³ 1280942.785 ³ 580953.492 ³ ³ ³ ³ 251 27 04.3 ³ 53.394 ³ ³ ³ ³ 1KV-421 ³ 156 23 54.0 ³ ³ ³ 1280925.801 ³ 580902.871 ³ ³ ³ ³ 227 50 55.3 ³ 53.204 ³ ³ ³ ³ 1KV-420 ³ 174 29 22.0 ³ ³ ³ 1280890.096 ³ 580863.426 ³ ³ ³ ³ 222 20 14.4 ³ 40.875 ³ ³ ³ ³ 1KV-419 ³ 163 50 58.0 ³ ³ ³ 1280859.883 ³ 580835.895 ³ ³ ³ ³ 206 11 09.5 ³ 87.238 ³ ³ ³ ³ 1KV-418 ³ 141 03 35.0 ³ ³ ³ 1280781.600 ³ 580797.396 ³ ³ ³ ³ 167 14 41.6 ³ 116.900 ³ ³ ³ ³ 1KV-334 ³ 306 09 03.0 ³ ³ ³ 1280667.585 ³ 580823.205 ³ ³ ³ ³ 293 23 41.6 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-335 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 26.4 Wcf = 90.0 Fx = -0.007 Fy = 0.011 Fs = 0.013 Ts = 541.618 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 41639 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-336 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-304 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-385 ³ ³ 186 46 26.2 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-336 ³ 267 01 24.0 ³ ³ ³ 1280736.960 ³ 580591.738 ³ ³ ³ ³ 273 47 52.7 ³ 177.431 ³ ³ ³ ³ 1KV-337 ³ 190 16 39.0 ³ ³ ³ 1280748.736 ³ 580414.701 ³ ³ ³ ³ 284 04 34.2 ³ 102.038 ³ ³ ³ ³ 1KV-338 ³ 173 47 03.0 ³ ³ ³ 1280773.561 ³ 580315.728 ³ ³ ³ ³ 277 51 39.7 ³ 97.398 ³ ³ ³ ³ 1KV-339 ³ 163 24 04.0 ³ ³ ³ 1280786.890 ³ 580219.247 ³ ³ ³ ³ 261 15 46.2 ³ 102.458 ³ ³ ³ ³ 1KV-340 ³ 171 42 57.0 ³ ³ ³ 1280771.335 ³ 580117.979 ³ ³ ³ ³ 252 58 45.7 ³ 94.586 ³ ³ ³ ³ 1KV-341 ³ 162 24 20.0 ³ ³ ³ 1280743.659 ³ 580027.538 ³ ³ ³ ³ 235 23 08.2 ³ 135.368 ³ ³ ³ ³ 1KV-342 ³ 180 02 36.0 ³ ³ ³ 1280666.774 ³ 579916.133 ³ ³ ³ ³ 235 25 46.6 ³ 124.931 ³ ³ ³ ³ 1KV-300 ³ 43 45 06.0 ³ ³ ³ 1280595.894 ³ 579813.263 ³ ³ ³ ³ 99 10 55.1 ³ 98.068 ³ ³ ³ ³ 1KV-301 ³ 223 39 23.0 ³ ³ ³ 1280580.254 ³ 579910.076 ³ ³ ³ ³ 142 50 20.6 ³ 113.245 ³ ³ ³ ³ 1KV-302 ³ 193 35 08.0 ³ ³ ³ 1280490.012 ³ 579978.484 ³ ³ ³ ³ 156 25 31.1 ³ 97.952 ³ ³ ³ ³ 1KV-303 ³ 197 14 34.0 ³ ³ ³ 1280400.243 ³ 580017.661 ³ ³ ³ ³ 173 40 07.6 ³ 100.363 ³ ³ ³ ³ 1KV-304 ³ ³ ³ ³ 1280300.493 ³ 580028.729 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = -27.3 Wcf = 99.5 Fx = -0.103 Fy = -0.019 Fs = 0.104 Ts = 1243.839 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 11906 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-304 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-325 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-303 ³ ³ 173 40 07.6 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-304 ³ 215 16 45.0 ³ ³ ³ 1280300.493 ³ 580028.729 ³ ³ ³ ³ 208 56 52.5 ³ 97.708 ³ ³ ³ ³ 1KV-305 ³ 149 46 59.0 ³ ³ ³ 1280214.986 ³ 579981.414 ³ ³ ³ ³ 178 43 51.4 ³ 78.723 ³ ³ ³ ³ 1KV-306 ³ 137 49 25.0 ³ ³ ³ 1280136.279 ³ 579983.142 ³ ³ ³ ³ 136 33 16.3 ³ 120.180 ³ ³ ³ ³ 1KV-307 ³ 223 30 13.0 ³ ³ ³ 1280049.022 ³ 580065.775 ³ ³ ³ ³ 180 03 29.3 ³ 80.812 ³ ³ ³ ³ 1KV-308 ³ 210 38 15.0 ³ ³ ³ 1279968.207 ³ 580065.684 ³ ³ ³ ³ 210 41 44.2 ³ 76.519 ³ ³ ³ ³ 1KV-309 ³ 127 36 53.0 ³ ³ ³ 1279902.407 ³ 580026.614 ³ ³ ³ ³ 158 18 37.1 ³ 62.336 ³ ³ ³ ³ 1KV-310 ³ 163 05 26.0 ³ ³ ³ 1279844.482 ³ 580049.640 ³ ³ ³ ³ 141 24 03.0 ³ 97.062 ³ ³ ³ ³ 1KV-311 ³ 149 57 03.0 ³ ³ ³ 1279768.621 ³ 580110.181 ³ ³ ³ ³ 111 21 05.9 ³ 103.993 ³ ³ ³ ³ 1KV-325 ³ ³ ³ ³ 1279730.758 ³ 580207.036 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 0.7 Wcf = 84.9 Fx = 0.024 Fy = 0.092 Fs = 0.095 Ts = 717.332 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 7578 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :DOT-15 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-325 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ DOT-16 ³ ³ 02 54.3 ³ ³ ³ ³ ³ DOT-15 ³ 186 36 46.0 ³ ³ ³ 1279519.235 ³ 580116.694 ³ ³ ³ ³ 10 39 36.5 ³ 157.563 ³ ³ ³ ³ 1KV-439 ³ 216 31 40.0 ³ ³ ³ 1279674.077 ³ 580145.854 ³ ³ ³ ³ 47 11 12.7 ³ 83.403 ³ ³ ³ ³ 1KV-325 ³ 64 09 57.0 ³ ³ ³ 1279730.758 ³ 580207.036 ³ ³ ³ ³ 291 21 05.9 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-311 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 11.4 Wcf = 52.0 Fx = 0.001 Fy = -0.013 Fs = 0.013 Ts = 240.965 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 17921 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG TINH DUONG CHUYEN Tu diem :1KV-325 Den diem 1KV-319 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-311 ³ ³ 111 21 05.9 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-325 ³ 136 30 41.0 ³ ³ ³ 1279730.758 ³ 580207.036 ³ ³ ³ ³ 67 51 43.1 ³ 95.883 ³ ³ ³ ³ 1KV-324 ³ 132 39 25.0 ³ ³ ³ 1279766.876 ³ 580295.840 ³ ³ ³ ³ 20 31 04.2 ³ 86.723 ³ ³ ³ ³ 1KV-323 ³ 213 34 14.0 ³ ³ ³ 1279848.091 ³ 580326.232 ³ ³ ³ ³ 54 05 14.3 ³ 82.588 ³ ³ ³ ³ 1KV-322 ³ 150 24 16.0 ³ ³ ³ 1279896.527 ³ 580393.117 ³ ³ ³ ³ 24 29 26.4 ³ 71.785 ³ ³ ³ ³ 1KV-321 ³ 218 51 04.0 ³ ³ ³ 1279961.848 ³ 580422.871 ³ ³ ³ ³ 63 20 26.6 ³ 71.452 ³ ³ ³ ³ 1KV-320 ³ 185 43 29.0 ³ ³ ³ 1279993.897 ³ 580486.720 ³ ³ ³ ³ 69 03 51.7 ³ 129.983 ³ ³ ³ ³ 1KV-319 ³ ³ ³ ³ 1280040.343 ³ 580608.122 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 23.2 Wcf = 73.5 Fx = 0.043 Fy = 0.030 Fs = 0.052 Ts = 538.414 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 10325 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-334 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-319 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-335 ³ ³ 113 23 41.6 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-334 ³ 255 28 35.0 ³ ³ ³ 1280667.585 ³ 580823.205 ³ ³ ³ ³ 188 52 17.9 ³ 93.453 ³ ³ ³ ³ 1KV-333 ³ 155 15 57.0 ³ ³ ³ 1280575.227 ³ 580808.795 ³ ³ ³ ³ 164 08 16.2 ³ 105.194 ³ ³ ³ ³ 1KV-332 ³ 169 34 58.0 ³ ³ ³ 1280474.029 ³ 580837.548 ³ ³ ³ ³ 153 43 15.5 ³ 88.389 ³ ³ ³ ³ 1KV-331 ³ 224 31 59.0 ³ ³ ³ 1280394.765 ³ 580876.682 ³ ³ ³ ³ 198 15 15.9 ³ 92.186 ³ ³ ³ ³ 1KV-330 ³ 181 50 24.0 ³ ³ ³ 1280307.210 ³ 580847.806 ³ ³ ³ ³ 200 05 41.2 ³ 70.809 ³ ³ ³ ³ 1KV-329 ³ 194 35 48.0 ³ ³ ³ 1280240.701 ³ 580823.479 ³ ³ ³ ³ 214 41 30.5 ³ 87.798 ³ ³ ³ ³ 1KV-328 ³ 126 30 31.0 ³ ³ ³ 1280168.504 ³ 580773.508 ³ ³ ³ ³ 161 12 02.8 ³ 69.154 ³ ³ ³ ³ 1KV-327 ³ 261 38 42.0 ³ ³ ³ 1280103.025 ³ 580795.795 ³ ³ ³ ³ 242 50 46.1 ³ 119.038 ³ ³ ³ ³ 1KV-326 ³ 201 19 27.0 ³ ³ ³ 1280048.689 ³ 580689.877 ³ ³ ³ ³ 264 10 14.4 ³ 82.180 ³ ³ ³ ³ 1KV-319 ³ 164 53 36.0 ³ ³ ³ 1280040.343 ³ 580608.122 ³ ³ ³ ³ 249 03 51.7 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-320 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = -13.1 Wcf = 94.9 Fx = 0.091 Fy = -0.007 Fs = 0.091 Ts = 808.202 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 8853 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : BANG Tu diem TINH :1KV-304 DUONG CHUYEN Den diem 1KV-319 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-303 ³ ³ 173 40 07.6 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-304 ³ 112 46 17.0 ³ ³ ³ 1280300.493 ³ 580028.729 ³ ³ ³ ³ 106 26 27.2 ³ 97.542 ³ ³ ³ ³ 1KV-312 ³ 220 11 51.0 ³ ³ ³ 1280272.918 ³ 580122.307 ³ ³ ³ ³ 146 38 20.7 ³ 98.323 ³ ³ ³ ³ 1KV-313 ³ 103 46 02.0 ³ ³ ³ 1280190.821 ³ 580176.395 ³ ³ ³ ³ 70 24 25.3 ³ 152.523 ³ ³ ³ ³ 1KV-314 ³ 163 22 49.0 ³ ³ ³ 1280241.979 ³ 580320.096 ³ ³ ³ ³ 53 47 16.9 ³ 70.123 ³ ³ ³ ³ 1KV-315 ³ 286 37 23.0 ³ ³ ³ 1280283.421 ³ 580376.685 ³ ³ ³ ³ 160 24 42.4 ³ 91.711 ³ ³ ³ ³ 1KV-316 ³ 135 46 47.0 ³ ³ ³ 1280197.034 ³ 580407.445 ³ ³ ³ ³ 116 11 32.0 ³ 104.710 ³ ³ ³ ³ 1KV-317 ³ 194 10 44.0 ³ ³ ³ 1280150.829 ³ 580501.412 ³ ³ ³ ³ 130 22 18.6 ³ 70.999 ³ ³ ³ ³ 1KV-318 ³ 190 25 49.0 ³ ³ ³ 1280104.853 ³ 580555.514 ³ ³ ³ ³ 140 48 10.1 ³ 83.242 ³ ³ ³ ³ 1KV-319 ³ 288 15 39.0 ³ ³ ³ 1280040.343 ³ 580608.122 ³ ³ ³ ³ 249 03 51.7 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-320 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = -23.1 Wcf = 90.0 Fx = -0.126 Fy = -0.097 Fs = 0.159 Ts = 769.174 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 4845 Ngay 11/05/2009 Nguoi Tinh : ******************************* THONG SO KY THUAT CUA MANG SAU BINH SAI Sai so trung phuong goc Má = 11.78 Sai so trung phuong canh Ms = 0.007 ******************************* Phụ lục: Thành tính tốn bình sai lưới khống chế đo vẽ cấp (2KV) BANG Tu diem TINH DUONG : 1KV-313 CHUYEN Den diem 1KV-323 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-312 ³ ³ 146 37 18.8 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-313 ³ 159 24 40.0 ³ ³ ³ 1280190.821 ³ 580176.395 ³ ³ ³ ³ 126 02 04.3 ³ 57.568 ³ ³ ³ ³ 2KV-301 ³ 195 02 37.0 ³ ³ ³ 1280156.955 ³ 580222.936 ³ ³ ³ ³ 141 04 46.8 ³ 120.105 ³ ³ ³ ³ 2KV-302 ³ 222 00 34.0 ³ ³ ³ 1280063.511 ³ 580298.385 ³ ³ ³ ³ 183 05 26.3 ³ 89.328 ³ ³ ³ ³ 2KV-303 ³ 201 04 44.0 ³ ³ ³ 1279974.312 ³ 580293.562 ³ ³ ³ ³ 204 10 15.9 ³ 100.660 ³ ³ ³ ³ 2KV-304 ³ 90 46 58.0 ³ ³ ³ 1279882.477 ³ 580252.340 ³ ³ ³ ³ 114 57 19.4 ³ 81.501 ³ ³ ³ ³ 1KV-323 ³ 119 07 56.0 ³ ³ ³ 1279848.091 ³ 580326.232 ³ ³ ³ ³ 54 05 20.9 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-322 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = -33.1 Wcf = 73.5 Fx = 0.001 Fy = 0.030 Fs = 0.030 Ts = 449.162 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 15193 Ngay 13/05/2009 Nguoi Tinh : BANG TINH DUONG CHUYEN Tu diem : 1KV-332 Den diem 1KV-318 Do cao khai luoc 12.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-331 ³ ³ 333 43 25.2 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-332 ³ 84 53 06.0 ³ ³ ³ 1280474.029 ³ 580837.548 ³ ³ ³ ³ 238 36 27.0 ³ 105.094 ³ ³ ³ ³ 2KV-305 ³ 202 22 27.0 ³ ³ ³ 1280419.286 ³ 580747.831 ³ ³ ³ ³ 260 58 49.9 ³ 75.499 ³ ³ ³ ³ 2KV-306 ³ 132 56 10.0 ³ ³ ³ 1280407.449 ³ 580673.264 ³ ³ ³ ³ 213 54 55.8 ³ 44.183 ³ ³ ³ ³ 2KV-307 ³ 205 44 02.0 ³ ³ ³ 1280370.784 ³ 580648.610 ³ ³ ³ ³ 239 38 53.7 ³ 48.719 ³ ³ ³ ³ 2KV-308 ³ 261 08 07.0 ³ ³ ³ 1280346.165 ³ 580606.566 ³ ³ ³ ³ 320 46 56.5 ³ 63.254 ³ ³ ³ ³ 2KV-309 ³ 190 05 52.0 ³ ³ ³ 1280395.171 ³ 580566.570 ³ ³ ³ ³ 330 52 44.4 ³ 61.216 ³ ³ ³ ³ 2KV-310 ³ 164 20 24.0 ³ ³ ³ 1280448.649 ³ 580536.777 ³ ³ ³ ³ 315 13 04.3 ³ 69.102 ³ ³ ³ ³ 2KV-311 ³ 175 23 27.0 ³ ³ ³ 1280497.697 ³ 580488.098 ³ ³ ³ ³ 310 36 27.2 ³ 48.251 ³ ³ ³ ³ 2KV-312 ³ 152 56 42.0 ³ ³ ³ 1280529.102 ³ 580451.464 ³ ³ ³ ³ 283 33 05.1 ³ 76.516 ³ ³ ³ ³ 2KV-313 ³ 257 31 11.0 ³ ³ ³ 1280547.031 ³ 580377.075 ³ ³ ³ ³ 04 11.9 ³ 102.612 ³ ³ ³ ³ 2KV-314 ³ 149 44 21.0 ³ ³ ³ 1280649.625 ³ 580378.988 ³ ³ ³ ³ 330 48 28.8 ³ 68.904 ³ ³ ³ ³ 2KV-315 ³ 184 15 41.0 ³ ³ ³ 1280709.777 ³ 580345.378 ³ ³ ³ ³ 335 04 05.7 ³ 70.338 ³ ³ ³ ³ 1KV-318 ³ 122 47 55.0 ³ ³ ³ 1280773.561 ³ 580315.728 ³ ³ ³ ³ 277 51 56.6 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-339 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = 53.6 Wcf = 108.2 Fx = 0.001 Fy = 0.030 Fs = 0.030 Ts = 833.689 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 27798 Ngay 13/05/2009 BANG Tu diem TINH DUONG : 1KV-482 CHUYEN Den diem 1KV-485 Do cao khai luoc 120.0 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ SHD ³ GOC ³ P.V ³ S ³ X(m) ³ Y(m) ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 1KV-481 ³ ³ 86 26 49.2 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-482 ³ 120 53 16.0 ³ ³ ³ 1280822.730 ³ 582706.153 ³ ³ ³ ³ 27 20 07.6 ³ 34.487 ³ ³ ³ ³ 2KV-316 ³ 133 48 56.0 ³ ³ ³ 1280853.369 ³ 582721.992 ³ ³ ³ ³ 341 09 06.1 ³ 32.851 ³ ³ ³ ³ 2KV-317 ³ 173 34 17.0 ³ ³ ³ 1280884.459 ³ 582711.380 ³ ³ ³ ³ 334 43 25.5 ³ 34.976 ³ ³ ³ ³ 2KV-318 ³ 271 12 05.0 ³ ³ ³ 1280916.088 ³ 582696.447 ³ ³ ³ ³ 65 55 33.0 ³ 30.034 ³ ³ ³ ³ 2KV-319 ³ 180 29 29.0 ³ ³ ³ 1280928.341 ³ 582723.869 ³ ³ ³ ³ 66 25 04.4 ³ 36.787 ³ ³ ³ ³ 2KV-320 ³ 88 12 56.0 ³ ³ ³ 1280943.059 ³ 582757.585 ³ ³ ³ ³ 334 38 02.9 ³ 27.383 ³ ³ ³ ³ 2KV-321 ³ 250 27 42.0 ³ ³ ³ 1280967.805 ³ 582745.856 ³ ³ ³ ³ 45 05 47.3 ³ 56.223 ³ ³ ³ ³ 2KV-322 ³ 182 31 31.0 ³ ³ ³ 1281007.496 ³ 582785.681 ³ ³ ³ ³ 47 37 20.8 ³ 66.132 ³ ³ ³ ³ 2KV-323 ³ 236 22 44.0 ³ ³ ³ 1281052.073 ³ 582834.536 ³ ³ ³ ³ 104 00 07.2 ³ 80.312 ³ ³ ³ ³ 2KV-324 ³ 228 39 20.0 ³ ³ ³ 1281032.644 ³ 582912.465 ³ ³ ³ ³ 152 39 29.7 ³ 70.307 ³ ³ ³ ³ 2KV-325 ³ 232 27 25.0 ³ ³ ³ 1280970.195 ³ 582944.758 ³ ³ ³ ³ 205 06 57.1 ³ 71.290 ³ ³ ³ ³ 2KV-326 ³ 191 28 56.0 ³ ³ ³ 1280905.648 ³ 582914.501 ³ ³ ³ ³ 216 35 55.6 ³ 52.279 ³ ³ ³ ³ 2KV-327 ³ 151 53 09.0 ³ ³ ³ 1280863.681 ³ 582883.335 ³ ³ ³ ³ 188 29 07.0 ³ 94.622 ³ ³ ³ ³ 2KV-328 ³ 140 19 28.0 ³ ³ ³ 1280770.097 ³ 582869.375 ³ ³ ³ ³ 148 48 37.4 ³ 47.207 ³ ³ ³ ³ 2KV-329 ³ 290 09 15.0 ³ ³ ³ 1280729.716 ³ 582893.824 ³ ³ ³ ³ 258 57 54.9 ³ 64.001 ³ ³ ³ ³ 2KV-330 ³ 168 02 45.0 ³ ³ ³ 1280717.469 ³ 582831.009 ³ ³ ³ ³ 247 00 42.3 ³ 71.692 ³ ³ ³ ³ 1KV-485 ³ 311 09 57.0 ³ ³ ³ 1280689.470 ³ 582765.011 ³ ³ ³ ³ 18 10 41.8 ³ ³ ³ ³ ³ 1KV-484 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Wb = -41.6 Wcf = 123.7 Fx = -0.037 Fy = -0.029 Fs = 0.047 Ts = 870.581 Sai so tuong doi Fs/Ts = 1/ 18531 Ngay 23/05/2009 Nguoi Tinh : Phụ lục: Sơ đồ phân mảnh BĐĐC sở BĐĐC Phụ lục: Mảnh Bản đồ Địa sở tỷ lệ 1:2000 Phụ lục: Tờ Bản đồ Địa tỷ lệ 1:2000 ( tờ số 42 ) ... thành lập theo Chỉ thị 364 I.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN I.3.1 Nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung sau:  Xác định ranh giới hành... trung nguyên cứu tìm hiểu quy trình, quy phạm, nội dung phương pháp thành lập đồ đòa theo hệ tọa độ VN-2000, với việc ứng dụng công nghệ thông tin trang thiết bò thành lập đồ đòa Đề tài nghiên cứu... Tình hình tư liệu trắc đòa đồ 10 I.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN 11 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 11 I.3.2 Phương tiện nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: ÑO ÑAÏC THAØNH LAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH KHU ÑO XAÕ ÑOÀNG TIEÁN HUYEÄN ÑOÀNG PHUÙ TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TYÛ LEÄ 1:200, ÑO ÑAÏC THAØNH LAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH KHU ÑO XAÕ ÑOÀNG TIEÁN HUYEÄN ÑOÀNG PHUÙ TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TYÛ LEÄ 1:200

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay