ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BTLIS 2.0 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE

73 12 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:00

BỘ O DỤ C O TẠ O BỘ GIÁ GIÁO DỤC ĐÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ HỒ CHÍ CHÍ MINH TRƯỜ NG ĐẠ I HỌ C NÔ NG LÂ M TP KHOAQUẢ QUẢN LÝĐẤ ĐẤT ĐAI & & BẤ BẤT ĐỘNG KHOA N T ĐAI T ĐỘ NG SẢN SẢN BÁO CÁO CÁO TỐT TỐT NGHIỆP NGHIỆP BÁO ĐỀ TÀI: ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BTLIS 2.0 XÂY DỰNG SỞ DỮMLIỆU HỒ2.0 SƠXÂ ĐỊA CHÍNH ỨNQUẢN G DỤNLÝ G PHẦ N MỀ BTLIS Y DỰ NG THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH, QUẢN SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH TỈNH BẾN TRE” THỊ TRẤN CH LÁCH, HUYỆN CH LÁCH, TỈNH BẾN TRE SVTH MSSV LỚP SVTH KHĨA NGÀNH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : :: : : : : TRẦN THỊ LỆ NHƯ 05151018 DH05DC TRẦN THỊ LỆ NHƯ 2005 – 2009 Cơng Nghệ Địa Chính 05151018 DH05DC 2005 – 2009 Công Nghệ Đòa Chính -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2009- -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2009- TRƯỜNGĐẠI ĐẠIHỌC HỌCNƠNG NÔNGLÂM LÂMTP TP.HỒ HỒCHÍ CHÍMINH MINH TRƯỜNG KHOA KHOA QUẢN QUẢNLÝ LÝĐẤT ĐẤTĐAI ĐAI&&BẤT BẤTĐỘNG ĐỘNGSẢN SẢN BỘ BỘMƠN MÔNCƠNG CÔNGNGHỆ NGHỆĐỊA ĐỊACHÍNH CHÍNH TRẦN THỊ LỆ NHƯ TRẦN THỊ LỆ NHÖ “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BTLIS 2.0 XÂY DỰNG QUẢN SỞ DỮ M LIỆU HỒ2.0 SƠXÂ ĐỊA ỨN G DỤLÝ NG PHẦ N MỀ BTLIS Y CHÍNH DỰNG THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH, QUẢN SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH TỈNH BẾN TRE” THỊ TRẤN CH LÁCH, HUYỆN CH LÁCH, TỈNH BẾN TRE Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm Ký tên: ……………………………… Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Ký tên: …………………………………… - Tháng năm 2009 - - Tháng năm 2009 – LỜI CẢM ƠN ! Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy khoa Quản Đất Đai Thị Trường Bất Động Sản, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh cho em thật nhiều kinh nghiệm kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trường Con xin cảm ơn cha mẹ người thân gia đình ni dưỡng, dạy dỗ nên người cho môi trường học tập thật tốt Em xin cảm ơn thầy Lê Ngọc Lãm tận tình bảo, giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin cảm ơn chú, anh chị Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Chợ Lách nhiệt tình giúp đỡ em trình em thực tập quan Cuối em xin cảm ơn tất bạn lớp DH05DC trao đổi, hỗ trợ em suốt thời gian học việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp ĐH Nông Lâm TP.HCM, tháng 06/2009 Sinh viên Trần Thị Lệ Như TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Lệ Như, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm BTLIS 2.0 xây dựng quản sở liệu hồ địa Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre” Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm, Bộ mơn Cơng Nghệ Địa Chính, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Xã hội phát triển với biến động ngày phức tạp đất đai đòi hỏi quản chặt chẽ hữu hiệu Nhà nước Xây dựng hệ thống thông tin đất đai đại phục vụ cho việc cập nhật, chỉnh biến động đất đai, khai thác thơng tin địa nhu cầu tương lai Phần mềm BTLIS 2.0 sản phẩm dự án xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Bến Tre, phần mềm quản (nhập liệu – xử – lưu trữ – khai thác) hệ thống liệu địa địa bàn tồn tỉnh Bến Tre Đề tài nghiên cứu việc sử dụng phần mềm BTLIS 2.0 vào xây dựng quản sở liệu hồ địa nhằm mục tiêu: hỗ trợ công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai theo quy trình chặt chẽ đáp ứng yêu cầu cải cách hành theo thủ tục cửa; phục vụ xây dựng hệ thống thông tin đất đai đại, quản nhanh chóng, tiện lợi đến đất, xã hội hố thơng tin đến người dân Đề tài sử dụng phương pháp đồ, phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp ứng dụng GIS, phương pháp so sánh, phương pháp kế thừa để thực nội dung nghiên cứu: đánh giá nguồn liệu phục vụ xây dựng CSDL HSĐC; xây dựng CSDL phần mềm BTLIS 2.0; ứng dụng BTLIS 2.0 quản CSDL HSĐC; đánh giá khả ứng dụng phần mềm BTLIS 2.0; so sánh BTLIS 2.0 với phần mềm khác Qua trình nghiên cứu đề tài đạt kết sau: chuẩn hóa liệu đồ thuộc tính 47 tờ đồ Thị trấn Chợ Lách để chuyển đổi, tích hợp vào hệ thống BTLIS 2.0; cập nhật, chỉnh biến động đất đai phần mềm BTLIS 2.0 từ rút ưu điểm hạn chế phần mềm để đưa kiến nghị hoàn thiện phần mềm MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Trang PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 sở luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 sở khoa học I.1.2 sở pháp I.1.3 sở thực tiễn I.1.4 Thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin quản đất đai tỉnh Bến Tre I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu I.2.1 Điều kiện tự nhiên I.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội I.2.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội I.3 Nội dung, phương pháp nghiên cứu quy trình thực I.3.1 Nội dung nghiên cứu I.3.2 Phương pháp nghiên cứu I.3.3 Phương tiện nghiên cứu 10 I.3.4 Quy trình thực 12 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14 II.1 Tình hình quản Nhà nước đất đai 14 II.1.1 Đo đạc lập đồ địa 14 II.1.2 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 14 II.1.3.Tình hình đăng ký thống kê, lập hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14 II.1.4.Thanh tra, giải khiếu nại 15 II.2 Đánh giá nguồn liệu phục vụ xây dựng sở liệu hồ địa 15 II.2.1 Dữ liệu không gian 15 II.2.2 Dữ liệu thuộc tính 15 II.2.3 Đánh giá chung 15 II.3 Xây dựng sở liệu hồ địa phần mềm BTLIS 2.0 15 II.3.1 Chuẩn hóa liệu 15 II.3.2 Chuyển đổi liệu vào BTLIS 2.0 20 II.3.3 Xây dựng quy trình luân chuyển hồ phần mềm BTLIS 2.0 23 II.4 Quản sở liệu hồ địa phần mềm BTLIS 2.0 29 II.4.1 Cấp GCNQSDĐ 29 II.4.2 Quản biến động 35 II.4.3 Khai thác liệu 44 II.4.4 Đánh giá kết nghiên cứu đạt 56 II.5 Đánh giá khả ứng dụng phần mềm BTLIS 2.0 57 II.5.1 Ưu điểm 57 II.5.2 Hạn chế 57 II.6 So sánh BTLIS 2.0 với phần mềm khác 58 KẾT LUẬN 59 Kết luận 59 Kiến nghị 59 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CSDL - HSĐC - BĐĐC - GCNQSDĐ - UBND - TN&MT - MĐSD : sở liệu : Hồ địa : Bản đồ địa : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Ủy ban nhân dân : Tài nguyên Môi trường : Mục đích sử dụng DANH SÁCH CÁC BẢNG, ĐỒ, HÌNH DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng II.1: Quy định lớp liệu đồ MicroStation Bảng II.2: Cấu trúc file Excel chứa CSDL Bảng II.3: Quy trình cấp GCNQSDĐ Bảng II.4: Quy trình x hồ đăng ký biến động tách thửa, hợp Bảng II.5: Quy trình xử hồ đăng ký biến động đất đai 16 19 27 28 28 DANH SÁCH CÁC ĐỒ đồ I.1: Cấu trúc hệ thống thơng tin đất đai đồ I.2: Quy trình thực đề tài 13 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình I.1: đồ vị trí Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Hình I.2: Giao diện chương trình quản hồ biến động đất đai 11 Hình I.3: Giao diện xử hồ đăng ký biến động đất đai 12 Hình II.1: Giao diện đóng vùng ranh vào lớp 49 17 Hình II.2: Giao diện tách lớp nhãn 18 Hình II.3: Giao diện trút liệu từ file Excel 20 Hình II.4: Giao diện trút liệu từ file *.DGN 21 Hình II.5: Giao diện kiểm tra 22 Hình II.6: Giao diện quản trị người dùng 23 Hình II.7: Giao diện phân quyền cho người dùng 24 Hình II.8: Giao diện thêm sửa phòng ban 24 Hình II.9: Giao diện thêm người dùng vào phòng ban 25 Hình II.10: Giao diện thêm xóa cơng việc 25 Hình II.11: Giao diện thêm sửa quy trình 26 Hình II.12: Giao diện kích hoạt quy trình 27 Hình II.13: Giao diện đăng nhập vào hệ thống quản hồ biến động đất đai 29 Hình II.14: Giao diện thơng tin hồ biến động 30 Hình II.15: Giao diện đơn xin cấp giấy chứng nhận 31 Hình II.16: Giao diện xử hồ cấp giấy chứng nhận 32 Hình II.17: ContextMenu thơng tin đơn 32 Hình II.18: Giao diện trang in giấy chứng nhận 33 Hình II.19: Giao diện chi tiết trình xử 34 Hình II.20: Giao diện đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất 36 Hình II.21: Giao diện thực đơn thông báo sau thực đơn 36 Hình II.22: Giao diện đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 37 Hình II.23: Giao diện Thêm sửa thơng tin MĐSD cho Hình II.24: Giao diện xử hồ chuyển mục đích sử dụng Hình II.25: Giao diện đơn xin tách Hình II.26: Giao diện xử hồ tách Hình II.27: Giao diện thơng báo u cầu xác nhận việc tách Hình II.28: Giao diện xử tách thành cơng Hình II.29: Giao diện đơn xin hợp Hình II.30: Giao diện xử hồ hợp Hình II.31: Giao diện xử hồ hợp sau hợp thành cơng Hình II.32: Giao diện tìm kiếm đất Hình II.33: Giao diện xem thơng tin đất Hình II.34: Giao diện xem lịch sử đất Hình II.35: Các chức Menu Báo Cáo Hình II.36: Giao diện Thành lập sổ địa Hình II.37: Giao diện xuất Sổ địa Hình II.38: Giao diện xuất Sổ mục kê đất đai Hình II.39: Giao diện Sổ theo dõi biến động đất đai Hình II.40: Giao diện xuất Sổ cấp GCNQSDĐ Hình II.41: Cấu hình trang in trích lục đồ Hình II.42: Giao diện trang in hồ kỹ thuật đất Hình II.43: Giao diện tổng hợp số liệu thống kê đất đai Hình II.44: Giao diện kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp Hình II.45: Giao diện Import đồ quy hoạch Hình II.46: Giao diện chồng lớp đồ quy hoạch lên đồ địa Hình II.47: ContextMenu thơng tin dự án quy hoạch Hình II.48: Trích lục qui hoạch 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 45 46 47 47 48 49 50 50 51 52 52 53 54 55 55 56 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài sản vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, địa bàn xây dựng phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Đất đai cần thiết cho tất ngành sản xuất, đòi hỏi phải cân đối hợp việc sử dụng để đạt khả tối đa phát triển kinh tế xã hội đồng thời bảo vệ hệ sinh thái môi trường sống người Quá trình sử dụng đất đai ln gắn với q trình phát triển xã hội, xã hội phát triển nhu cầu sử dụng đất ngày cao, đất đai lại giới hạn trở nên quý giá Trong giai đoạn đất đai nhiều biến động mạnh đòi hỏi quản chặt chẽ nhanh chóng Nhà nước Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản đất đai hướng đắn mang lại hiệu cao thời gian qua nhiều địa phương Công nghệ thông tin tạo bước đột phá mới, trở thành công cụ đắc lực cho công tác quản Nhà nước đất đai Xây dựng hệ thống quản đất đai đại nhiệm vụ cần thiết, xúc nhằm mang lại lợi ích thiết yếu cho phát triển kinh tế đất nước, tạo công xã hội bảo vệ môi trường Một hệ thống quản đất đai hiệu lực hiệu bảo đảm quyền lợi hợp Nhà nước, nhà đầu tư người sử dụng đất Tỉnh Bến Tre tỉnh Đồng sông Cửu Long sớm tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt ứng dụng GIS vào lĩnh vực quản đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (TN & MT) quan tâm đầu tư Ngày 28/12/2001 đồng ý Bộ TN & MT, tỉnh Bến Tre thực dự án “Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Bến Tre” Đây dự án nghiên cứu, sở để triển khai vào thực tế mơ hình hệ thống thơng tin địa từ cấp Tỉnh, Huyện, Xã công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù tỉnh Bến Tre, nhằm bước đưa hoạt động công tác thông tin, lưu trữ địa tỉnh Bến Tre phát triển Để góp phần thực mục tiêu huyện Chợ Lách đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị phần mềm chuẩn hoá sở liệu hồ địa (CSDL HSĐC) đưa vào hệ thống thông tin đất đai tỉnh Bến Tre phần mềm BTLIS 2.0 phục vụ công tác quản Nhà nước đất đai Xuất phát từ thực tế đó, chúng tơi thực đề tài: “Ứng dụng phần mềm BTLIS 2.0 xây dựng quản sở liệu hồ địa Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Sử dụng phần mềm BTLIS 2.0 vào quản CSDL HSĐC góp phần đại hóa cơng tác quản đất đai - Hỗ trợ công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai theo quy trình chặt chẽ đáp ứng yêu cầu cải cách hành theo thủ tục cửa - Phục vụ xây dựng hệ thống thông tin đất đai, quản nhanh chóng, tiện lợi đến đất, xã hội hố thơng tin đến người dân Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu chức quản đồ địa hồ địa phần mềm BTLIS 2.0 - Hồ địa chỉnh hình thức biến động đất đai Phạm vi nghiên cứu: Trang 10 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Hình II.39: Giao diện Sổ theo dõi biến động đất đai d Sổ cấp GCNQSDĐ: Vào Menu Báo cáo Ỉ Sổ sách địaSổ cấp giấy chứng nhận, xuất cửa sổ Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cũng tương tự việc xuất sổ địa sổ mục kê, nhập thông tin cần thiết khu vực hành chính, số, trang bắt đầu in, số trang in, chọn đường dẫn đến file in mẫu Nhấn nút nhận quyền sử dụng đất để thực chức xuất sổ cấp giấy chứng Hình II.40: Giao diện xuất Sổ cấp GCNQSDĐ Trang 59 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Các báo cáo đồ họa: a Trích lục đồ: Từ hình ArcMap, chọn đất cần in trích lục cách chọn tờ đồ khu vực hành chánh chứa đất Người sử dụng đất in trích lục đất nhiều đất (phải chủ phải liền kề với nhau) Sau chọn tờ đồ thích hợp, bấm nút Select Features công cụ ArcGIS để chọn đất muốn in báo cáo đồ họa Vào Menu Báo cáo Ỉ In trích lục Xuất cửa sổ Cấu hình trang in trích lục đất, chức cho phép người sử dụng cấu hình trang in trước in trích lục, hồ kỹ thuật, giấy chứng nhận Người sử dụng nhập thông tin sau: Nhập tỉ lệ đồ thích hợp vào ô tỉ lệ, nhập giá trị khoảng cắt, thông tin người yêu cầu đo, chọn đường dẫn cho file in mẫu, chọn kiểu font chữ hiển thị thông tin đồ, chọn số lẽ phần thập phân điện tích đất độ dài cạnh đất Nhập nội dung ghi đồ trích đo vào Ghi trích đo Tab lớp địa Tab hành cho phép hiển thị thêm lớp đồ đồ in mà người sử dụng mong muốn Nhấn nút để chấp nhận in trích lục đồ Hình II.41: Cấu hình trang in trích lục đồ b Hồ kỹ thuật thửa: Vào Menu Báo cáo Ỉ In hồ kỹ thuật, xuất cửa sổ Cấu hình trang in hồ kỹ thuật, tham số điều chỉnh tương tự việc xuất trích lục đồ Sau bấm chấp nhận hiển thị trang in hồ kỹ thuật Trang 60 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Hình II.42: Giao diện trang in hồ kỹ thuật đất Các báo cáo thống kê tổng hợp: Trước xuất biểu mẫu thống kê đất đai, chương trình chức tổng hợp liệu liệu sau tổng hợp phục vụ cho việc trích xuất biểu mẫu Việc tổng hợp chọn theo ba cấp tỉnh, huyện, xã Sau tổng hợp liệu xong người sử dụng trích xuất biểu mẫu cách chọn khu vực hành tương ứng Vào Menu Báo cáo Ỉ Thống kê đất đai Ỉ Tổng hợp số liệu thống kê đất đai, cửa sổ Tổng hợp số liệu thống kê đất đai nhập thơng tin khu vực hành cần tổng hợp, bấm nút để bắt đầu thực tổng hợp số liệu Hình II.43: Giao diện tổng hợp số liệu thống kê đất đai Trang 61 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Chương trình cho phép xuất báo cáo thống kê sau: - Kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp - Thống kê diện tích đất phi nơng nghiệp - Thống kê diện tích đất đai - Thống kê số lượng người sử dụng đất - Thống kê diện tích theo đơn vị hành - cấu diện tích theo mục đích sử dụng Để xuất báo cáo kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp vào Menu Báo cáo Ỉ Thống kê đất đai Ỉ Kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp Trong cửa sổ Kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp nhập thông tin đơn vị báo cáo, khu để xuất vực hành chính, ngày báo cáo, chọn đường dẫn file in mẫu Nhấn báo cáo Hình II.44: Giao diện kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp Các báo cáo thống kê khác tiến hành thao tác tương tự để xuất II.4.3.4 Quy hoạch: Một chức đáng kể phần mềm BTLIS 2.0 xử quy hoạch Phần mềm cho phép Import đồ quy hoạch, chồng lớp đồ quy hoạch lên BĐĐC, tách theo quy hoạch, in trích lục quy hoạch,… Trang 62 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Do Thị trấn Chợ Lách chưa đồ quy hoạch chi tiết nên người viết lấy đồ quy hoạch Phường 8, ThịBến Tre để nói chức Import đồ quy hoạch: Vào Menu Quy hoạch Ỉ Import đồ quy hoạch, xuất giao diện Chuyển đổi liệu quy hoạch cho phép chuyển đổi liệu quy hoạch từ file *.DGN, *.SHP vào dự án Chọn dự án quy hoạch, chọn nguồn liệu, bấm nút để thêm lớp liệu kiểu liệu cần chuyển đổi vào Danh sách lớp liệu thể xem trước liệu quy hoạch cách bấm nút để bắt đầu chuyển đổi liệu quy hoạch, thông tin Chọn xong bấm nút hình thể lơ quy hoạch, số màu đưa vào hệ thống Hình II.45: Giao diện Import đồ quy hoạch Mở đồ quy hoạch, vào Quy hoạch Ỉ Dự án quy hoạch, chọn dự án quy hoạch Khi bên phải hình đồ quy hoạch cần mở bấm nút Mở đồ dự án lớp BĐĐC liên quan Trang 63 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Hình II.46: Giao diện chồng lớp đồ quy hoạch lên BĐĐC Tách quy hoạch: Chức hỗ trợ người sử dụng chồng lớp quy hoạch lên đất (thửa chọn) Chọn đất cần chồng lớp quy hoạch, sau nhấn phím phải dự án quy hoạch chọn menu Tách quy hoạch ContextMenu thông tin dự án quy hoạch Hình II.47: ContextMenu thơng tin dự án quy hoạch Khi đất vừa chồng lớp quy hoạch đường viền màu đỏ, lúc in trích lục quy hoạch cho vừa chồng lớp quy hoạch Trang 64 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Chọn đất cần in trích lục quy hoạch Sau vào menu Quy hoạch Ỉ In trích lục quy hoạch Hình II.48: Trích lục qui hoạch Hiện xu xã hội hóa thơng tin, chức xử quy hoạch BTLIS 2.0 đáp ứng phần nhu cầu người dân việc tìm hiểu thơng tin quy hoạch, tác động dự án quy hoạch đất từ giúp họ đinh đắn Hạn chế tình trạng lộn xộn, tiêu cực việc chuyển nhượng đất đai chưa thông tin quy hoạch đầy đủ II.4.4 Đánh giá kết nghiên cứu đạt được: Trong trình nghiên cứu, để tài thực cấp GCNQSDĐ chỉnh biến động đất đai đạt số kết sau: - Cấp GCNQSDĐ: 19 trường hợp - Chuyển quyền sử dụng đất: 14 trường hợp - Chuyển mục đích sử dụng: trường hợp - Tách thửa: trường hợp - Hợp thửa:2 trường hợp Sử dụng phần mềm BTLIS 2.0 vào quản CSDL HSĐC mang lại số lợi ích sau: xử hồ theo quy trình chặt chẽ quy định, phần xử thông tin đồ họa thực phần mềm mà không cần chuyển qua phần mềm trung gian khác, theo dõi chi tiết q trình xử hồ sơ, thông tin lịch sử đất lưu trữ đầy đủ, cho phép lập báo cáo thống kê tổng hợp, in ấn sổ địa chính, xử thông tin quy hoạch Trang 65 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Tuy nhiên bên cạnh lại nảy sinh nhiều khó khăn: người sử dụng trước không quen làm việc quy trình khép kín nên cảm thấy khơng thoải mái sử dụng phần mềm mới, phần cứng yếu phần mềm lại nặng làm nhiều thời gian trình xử lý, hệ thống mạng cấp tỉnh huyện chưa thể đáp ứng nhu cầu phân phối liệu II.5 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM BTLIS 2.0: II.5.1 Ưu điểm: - Được xây dựng phần mở rộng ứng dụng ArcMap nên BTLIS 2.0 ưu điểm phần mềm GIS: + Tích hợp liệu khơng gian thuộc tính hệ thống, cho phép cập nhật, lưu trữ đồng liệu khơng gian thuộc tính + khả lưu lại thông tin lịch sử đất bao gồm thơng tin khơng gian thuộc tính - Là hệ thống mở, khả phát triển mở rộng trao đổi với hệ thống khác - Cho phép xây dựng quản hệ thống quy trình luân chuyển hồ chặt chẽ theo quy định - Cho phép cập nhật, cung cấp thông tin quy hoạch đất cho người dân - khả lập báo cáo thống kê, in ấn loại sổ bộ, giấy chứng nhận giấy tờ liên quan theo quy định Bộ TN & MT Linh hoạt việc thay đổi mẫu giấy tờ, sổ sách theo quy định ban hành - Nguồn liệu lớn tỉnh quản tập trung hệ quản trị CSDL SQL Server 2005 với chức phân quyền cho người sử dụng vận hành theo quy trình luân chuyển hồ giám sát người quản trị nên đảm bảo tính pháp lý, an tồn, toàn vẹn bảo mật liệu II.5.2 Hạn chế: - Chương trình cài đặt phức tạp: Phải cài phần mềm Net Framework 2.0, ArcGIS Desktop 9.2, SQL Server 2005 trước sau cài BTLIS 2.0 Do đòi hỏi máy phải cấu hình mạnh Nếu cài hệ thống Client/Server đường mạng phải mạnh, khơng khơng thực quy trình ln chuyển hồ Do đòi hỏi kinh phí lớn, nhiều địa phương chưa triển khai - Giao diện chưa thân thiện với người dùng dùng chung giao diện với phần mềm ArcGIS - Đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu kiến thức định GIS Việc sử dụng công cụ đồ họa ArcGIS gây khó khăn cho người dùng khơng biết sử dụng ArcGIS - Chương trình số lỗi kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa như: q trình chuyển đổi liệu, q trình tích hợp liệu,… Trang 66 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như II.6 SO SÁNH BTLIS 2.0 VỚI PHẦN MỀM KHÁC: So sánh với BTLIS 2.0 với VILIS: - Quản liệu không gian: + Cả hai phần mềm xây dựng phần mềm ArcGIS + Phần mềm VILIS xây dựng Map Object công cụ ArcGIS nên nhẹ hơn, phần mềm BTLIS 2.0 xây dựng module phần mềm ArcGIS nên cồng kềnh lợi tận dụng sức mạnh đồ họa ArcGIS để thực biến động đồ - Hệ quản trị CSDL: + Cả hai phần mềm khả quản CSDL tập trung tỉnh + Phần mềm BTLIS 2.0 sử dụng hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2005 nên mạnh bảo mật phần mềm VILIS sử dụng hệ quản trị CSDL Microsoft Access nên khả lưu trữ bảo mật thấp - Chức năng: + Cả hai phần mềm chức đáp ứng nhu cầu xây dựng quản CSDL HSĐC địa phương như: chuyển đổi, tích hợp CSDL, quản biến động đất đai, in ấn sổ sách, khai thác thơng tin địa chính,… + Tuy nhiên chức khác hai phần mềm: Phần mềm BTLIS 2.0 cho phép định nghĩa quản quy trình luân chuyển hồ sơ, xử quy hoạch phần mềm VILIS chức chỉnh biến động xây dựng hồ địa - Khả bảo mật: khả bảo mật BTLIS 2.0 cao, đảm bảo an toàn CSDL Khả bảo mật VILIS hệ quản trị CSDL VILIS Access nói hệ quản trị CSDL phổ thông, đơn giản, dễ bị thay đổi người sử dụng khác nhau, hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2005 BTLIS 2.0 hệ quản trị CSDL chuyên nghiệp với tính ràng buộc chặt chẽ, phân quyền ngăn chặn tốt nên tính bảo mật cao - Giao diện: giao diện VILIS đánh giá thân thiện với người sử dụng, giao diện BTLIS 2.0 tương đối phức tạp, chưa thân thiện với người dùng Bất phần mềm ưu điểm hạn chế định Cả hai phần mềm BTLIS 2.0 VILIS điểm mạnh, điểm yếu riêng nhìn chung chưa hồn thiện Để phục vụ tốt công tác quản Nhà nước đất đai phần mềm cần phải liên tục cập nhật, nâng cấp cho phù hợp với thực tiễn Trang 67 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như KẾT LUẬN Kết luận: Trong xu ứng dụng tin học vào công tác quản đất đai, việc xây dựng đưa vào sử dụng phần mềm chuyên ngành quản đất đai mang lại nhiều nhiều lợi ích thiết thực cho địa phương Phần mềm BTLIS 2.0 sản phẩm dự án “Xây dựng Hệ thống Thông tin đất đai tỉnh Bến Tre”, phần mềm cung cấp công cụ cho phép chuyển đổi CSDL vào hệ thống, cập nhật, chỉnh biến động đất đai, xây dựng quản quy trình ln chuyển hồ sơ, xử thơng tin quy hoạch, tra cứu thông tin đất đai,… đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản Nhà nước đất đai Khi thực dự án tỉnh Bến Tre tiếp cận công nghệ tiên tiến Trình độ người quản ngành Tài nguyên Môi trường nâng cao bước Thị trấn Chợ Lách nguồn liệu đồ thuộc tính tương đối đầy đủ thuận tiện cho cơng tác chuẩn hóa chuyển đổi liệu vào phần mềm BTLIS 2.0, với quy trình luân chuyển hồ xây dựng phù hợp với hoạt động thực tế địa phương phục vụ tốt cho việc quản CSDL HSĐC phần mềm BTLIS 2.0 Việc cập nhật, chỉnh biến động đất đai nhờ thực nhanh chóng theo quy định hành Quá trình nghiên cứu thực đề tài đạt kết sau: - Tìm hiểu Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Bến Tre, qua bổ sung học tập nâng cao kiến thức cho người nghiên cứu - Chuyển đổi toàn liệu đồ thuộc tính Thị Trấn Chợ Lách vào phần mềm BTLIS 2.0 thực quản thống theo quy định Bộ TN & MT - Xây dựng quy trình luân chuyển hồ phần mềm BTLIS 2.0 theo quy trình tiêu chuẩn ISO 9001-2000 Phòng TN & MT huyện Chợ Lách - Thực cập nhật chỉnh biến động đất đai phần mềm BTLIS 2.0 - Đánh giá ưu điểm, hạn chế phần mềm BTLIS 2.0 so sánh với phần mềm VILIS Kiến nghị: - Cần đầu tư trang thiết bị, máy móc đại cấp TỉnhHuyện – Xã - Xây dựng hệ thống mạng LAN, WAN đủ mạnh để cung cấp phân phối liệu cấp - Đào tạo nguồn nhân lực đủ chuyên mơn nghiệp vụ, am hiểu tin học, khả sử dụng phần mềm quản đất đai BTLIS 2.0 - Huy động đủ kinh phí nhân lực để thường xuyên cập nhật liệu trì hoạt động hệ thống - Bản thân phần mềm cần phải gọn hơn, giao diện thân thiện với người dùng hơn, cần thêm chức quản thông tin nhà tài sản gắn liền đất khác Trang 68 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn Hệ Thống Thông Tin Đất Đai – ThS Nguyễn Ngọc Thy – Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Bài giảng mơn Đăng Ký Thống Kê Đất Đai – KS Ngô Minh Thụy – Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất chi tiết Thị Trấn Chợ Lách đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 – Trung tâm thông tin Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bến Tre Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation – Tổng Cục Địa Chính –1997 Tài liệu dự án khả thi “Xây dựng Hệ thống Thông tin Đất đai tỉnh Bến Tre” - Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT – 2002 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm BTLIS 2.0 – Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT –2009 Trang 69 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như DANH SÁCH PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu chuyển thơng tin địa để xác định nghĩa vụ tài Phụ lục 2: Tờ trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phụ lục 3: Trích lục đồ Phụ lục 4: Hồ kỹ thuật đất Trang 70 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như Mẫu số 02-05/VPĐK PHÒNG TN&MT THỊ TRẤN CHỢ LÁCH VĂN PHỊNG ĐĂNG KÝ QSDĐ  CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Bến Tre, ngày tháng năm 2009 Số: 4796/06/2009 PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH Kính gửi: CHI CỤC THUẾ THỊ TRẤN CHỢ LÁCH Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thơng tin địa để xác định nghĩa vụ tài sau: I-NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT: Hộ gia đình ơng/bà Nguyễn An Khang Điện thoại: Địa để gửi thông báo nộp tiền: ấp Bình An B, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách II-THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẤT Về đất: 1.1 Thửa đất số: 16 - Tờ đồ số: 1.2 Địa đất: Thị trấn Chợ Lách 1.3 Loại đường/khu vực: 1.4 Vị trí (1, 2, 3, …): trích lục họa đồ kèm theo 1.5 Loại đất: ODT 1.6 Mục đích sử dụng đất: Đất đô thị 1.7 Thời hạn sử dụng đất: a) Ổn định lâu dài: 100.0m2 b) thời hạn: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm , 1.8 Diện tích đất để xác định nghĩa vụ tài (m2): 100.0m2 đất ODT a) Đất nông thôn: - Trong hạn mức cơng nhận đất (nếu có): - Trên hạn mức cơng nhận đất (nếu có): b) Đất thị: - Diện tích sử dụng riêng: m2 - Diện tích sử dụng chung: m2 1.9 Nguồn gốc sử dụng đất: giao nộp tiền sử dụng đất, giao không thu tiền sử dụng đất, nhận thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đất phi nông nghiệp khác, đất nông nghiệp): 1.10 Thời điểm sử dụng đất từ ngày tháng năm (đối với đất nhà nước giao, đất chuyển mục đích, đất nhận chuyển nhượng…) 1.11 Đối tượng thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất theo trường hợp: a) 100% giá đất: b) 50% giá đất c) 50% chênh lệch giá loại đất: Trang 71 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Trần Thị Lệ Như d) Chênh lệch giá loại đất: Về nhà: 2.1 Cấp nhà: 2.2 Diện tích nhà sàn (m2 xây dựng): 2.3 Tầng (lầu) nhà chung cư cao tầng: 2.4 Nguồn gốc nhà: Tự xây, mua, thừa kế, tặng, cho, nhà tình nghĩa: 2.5 Ngày tháng năm hồn cơng mua, nhận thừa kế, tặng, cho: III-NHỮNG GIẤY TỜ TRONG HỒ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH, GỒM: Đối tượng thuộc diện phải nộp miễn, giảm: 1.1 Đơn đề nghị người sử dụng đất: 1.2 Xác nhận quan liên quan: 1.3 Tài liệu liên quan (giấy chứng nhận thương binh, giấy phép ưu đãi đầu tư…): Đối tượng phải bồi thường thiệt hại đất: 2.1 Quyết định quan thẩm quyền chi trả tiền bồi thường đất 2.2 Chứng từ tốn tiền bồi thường: Những thơng tin thẩm tra xác minh thực tế người sử dụng nhà, đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận./ GIÁM ĐỐC Trang 72 Ngành Công Nghệ Địa Chính UBND THỊ TRẤN CHỢ LÁCH SVTH: Trần Thị Lệ Như CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỊNG TÀI NGUN & MƠI TRƯỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 5172/ TTr -TNMT Bến Tre, ngày tháng năm 2008 TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Căn Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai; - Căn Nghị định số 17/2006/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; - Căn Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai, - Căn kết thẩm tra Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tài ngun Mơi trường Thị xã trình Ủy ban nhân dân Thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho , Hiện sử dụng đất số 16 tờ đồ số 8, Thị trấn Chợ Lách, thịBến Tre, tỉnh Bến Tre Diện tích 2494.1m2 Loại đất ODT (Đất đô thị) Thời hạn sử dụng: tháng 6/2051 (), lâu dài (ODT) Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp: 986 Gửi kèm theo tờ trình giấy tờ sau: 1- Hồ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hộ gia đình ơng/bà Nguyễn An Khang 2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất viết cho Hộ gia đình ơng/bà Nguyễn An Khang PHÊ DUYỆT CỦA UBND THỊ XÃ Duyệt Số:……… ngày: tháng năm 2007 Nơi nhận: - UBND TX ( phê duyệt) - Lưu VP, TNMT Trang 73 KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHÒNG ... work option chọn Keep linework Select linework levels: chọn lớp 10 Output Poly Level: chọn lớp 49 Error Flag Level: chọn lớp 60 Tolerance: chọn 0.001 Select Label Level: bỏ chọn tất Ỉ Bấm MRFPolygon... cấp GCNQSDĐ địa phương xây dựng Microsoft Access - Các file liệu đơn vị thi công Bến Tre với nhiều định dạng khác nhau: Access, SQL, Oracle, Foxpro, Excel,… Từ dẫn đến nhiều hạn chế: nguồn liệu... huyện nổ lực tập trung giải khiếu nại tranh chấp đất đai diễn địa bàn Thị trấn nhiều dạng, chủ yếu xâm canh, đất cho mượn, đất tranh chấp nội gia đình, đất tranh chấp ranh giới - Luật Đất đai năm
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BTLIS 2.0 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BTLIS 2.0 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN CHỢ LÁCH, HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE, Hình I.2: Giao diện chương trình quản lý hồ sơ biến động đất đai 11, Xử lý hồ sơ đăng ký biến động đất đai:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay