CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn cố ĐỊNH tại CÔNG TY TNHH MTV cấp THOÁT nước bắc NINH

101 5 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:00

Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Ngô Quốc Việt LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC BẮC NINH Chuyên ngành: Tài Doanh nghiệp Mã số: 11 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS Nguyễn Tuấn Dương Hà Nội - Năm 2015 SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC BẮC NINH Chun ngành: Tài Doanh nghiệp Mã số: 11 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS Nguyễn Tuấn Dương Hà Nội - Năm 2015 SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) Ngô Quốc Việt SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU .10 CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNHQUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.1 Vốn cố định doanh nghiệp 12 1.1.1 Khái niệm tài sản cố định vốn cố định doanh nghiệp 12 1.1.1.1 Khái niệm tài sản cố định 12 1.1.1.2 Vốn cố định doanh nghiệp 17 1.1.2 Đặc điểm chu chuyển vốn cố định doanh nghiệp 18 1.2 Quản trị vốn cố định doanh nghiệp 18 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị vốn cố định doanh nghiệp 18 1.2.2 Nội dung quản trị vốn cố định doanh nghiệp 21 1.2.2.1 Lựa chọn định đầu tư tài sản cố định .21 1.2.2.2 Lựa chọn phương pháp khấu hao 22 1.2.2.3 Quản lý sử dụng quỹ khấu hao .27 1.2.2.4 Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng TSCĐ .28 1.2.2.5 Kế hoạch sửa chữa lớn, lý, nhượng bán 29 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn cố định doanh nghiệp.30 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn cố định doanh nghiệp 33 1.2.4.1 Nhân tố chủ quan .33 1.2.4.2 Nhân tố khách quan 35 1.2.4.3 Ý nghĩa việc quản trị vốn cố định doanh nghiệp 35 1.2.4.4 Các biện pháp chủ yếu để quản trị tốt vốn cố định 36 SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC BẮC NINH TRONG THỜI GIAN QUA 38 2.1 Quá trình hình thành phát triển đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh .38 2.1.1 Q trình thành lập phát triển cơng ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh 38 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh .39 2.1.2.1 Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu: 39 2.1.2.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh 39 2.1.2.3 Tổ chức máy quảncông ty .40 2.1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 45 2.1.3 Tình hình tài chủ yếu cơng ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh 47 2.1.3.1 Những thuận lợi, khó khăn q trình hoạt động cơng ty 47 2.1.3.2 Tình hình tài chủ yếu cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh 48 2.1.3.2.1 Bảng phân tích chung .48 2.1.3.2.2 Bảng phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh 49 2.2 Thực trạng quản trị vốn cố định công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh thời gian qua 51 2.2.1 Tình hình tài sản cố định vốn cố định công ty 51 2.2.2 Thực trạng quản trị vốn cố định công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh 55 2.2.2.1 chế quản lý sử dụng tài sản cố định 55 2.2.2.2 Tình hình biến động tài sản cố định 59 SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 2.2.2.3 Về kết cấu tài sản cố định 60 2.2.2.4 Tình hình khấu hao tài sản cố định 63 2.2.2.5 Hệ số trang bị tài sản cố định cho công nhân trực tiếp sản xuất .66 2.2.2.6 Hiệu suất hiệu sử dụng tài sản cố định, vốn cố định 67 2.2.3 Đánh giá chung công tác quản trị vốn cố định công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh .71 2.2.3.1 Những kết đạt 71 2.2.3.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân 72 CHƯƠNG 3:CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC BẮC NINH 74 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh thời gian tới 74 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội .74 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh .75 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh 76 3.2.1 Đẩy mạnh công tác khai thác, tạo lập nguồn vốn tiếp tục đầu tư đổi máy móc thiết bị, quy trình cơng nghệ 77 3.2.2 Hồn thiện cơng tác phân cấp quảntài sản cố định 78 3.2.3 Tận dụng lực sản xuất tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh 79 3.2.4 Cơng ty cần phương pháp khấu hao hợp lý 79 3.2.5 Thanh lý bớt số tài sản cũ khơng phù hợp với u cầu q trình kinh doanh 80 SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 3.2.6 Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBCNV nhằm nâng cao trình độ sử dụng quản lý TSCĐ .81 3.3 Điều kiện thực giải pháp 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI TIỆU THAM KHẢO .86 SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CBCNV DN ĐVT HTK LNST LNTT SXKD TSCĐ TSLĐ VCĐ VCSH VKD VLĐ VNĐ KPT TNDN SV: Ngô Quốc Việt Ý nghĩa chữ viết tắt Cán công nhân viên Doanh nghiệp Đơn vị tính Hàng tồn kho Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Tài sản lưu động Vốn cố định Vốn chủ sở hữu Vốn kinh doanh Vốn lưu động Việt Nam đồng Khoản phải thu Thu nhập doanh nghiệp Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: Trong xu tồn cầu hóa nay, đặc biệt Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế thương mại giới WTO việc cạnh tranh kinh tế nước kinh tế khác giới điều tất yếu Điều đặt cho doanh nghiệp Việt Nam câu hỏi lớn để sử dụng đồng vốn hiệu Trong kinh tế nước non trẻ chưa nhiều kinh nghiệm thị trường quốc tế câu hỏi khó cho nhà quản lý người làm công tác tài kế tốn doanh nghiệp Mục đích doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng vốn, vốn cố định đóng vai trò quan trọng, việc khai thác, sử dụng vốn cố định cách hợp lý, đem lại hiệu kinh tế cao hoạt động sản xuất kinh doanh tác động đến toàn việc sử dụng vốn kinh doanh tồn doanh nghiệp Tuy nhiên, cơng tác quản trị vốn cố định không đơn giản, khơng doanh nghiệp lúng túng việc quản lý sử dụng vốn Do đó, việc làm để tăng cường hiệu quản trị vốn cố định mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Xuất phát từ vai trò tầm quan trọng qua thời gian tìm hiểu tình hình thực tế cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh, em chọn đề tài: “ Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh ’’ Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài làm rõ ưu, nhược điểm quản trị vốn cố định cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh Từ đề biện SV: Ngơ Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài pháp khắc phục hạn chế nhược điểm, đẩy mạnh ưu điểm nhằm nâng cao quản trị vốn công ty Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài số vấn đề quản trị vốn cố định công ty cấp thoát nước Bắc Ninh Phạm vi nghiên cứu Cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh Thời gian nghiên cứu từ năm 2013 đến 2014 Phương pháp nghiên cứu Nhằm tìm hiểu cách tồn diện đánh giá cách xác hiệu quản trị vốn cố định Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh, phương pháp nghiên cứu sử dụng để nghiên cứu giải vấn đề gồm: phương pháp tỷ số tài chính, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích Dupont Kết cấu đề tài: Bố cục đề tài chia làm phần: Chương 1: Lý luận chung vốn cố định quản trị vốn cố định doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn cố định cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 MẪU SỐ B 01-DN Đơ n vị tín h: VN DX Mã số 10 TÀI SẢN 13 13 13 13 13 Số cuối năm Số đầu năm 81.064.529.557 80.192.095.859 13.979.504.827 5.379.504.827 8.677.076.638 8.077.076.638 8.600.000.000 600.000.000 - - 33.323.376.964 30.135.394.371 19.034.710.487 12.737.901.834 5.206.534.535 7.928.011.751 V.2 8.760.687.265 9.175.649.095 V.3 321.444.677 293.831.691 TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương 110 đương tiền 111 Tiền Các khoản tương đương 112 tiền 12 Thuyết minh V.1 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Các khoản phải thu khác SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp 14 14 15 15 15 15 Hàng tồn kho V.4 Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 20 TÀI SẢN DÀI HẠN 21 Các khoản phải thu dài hạn 22 22 22 22 22 22 22 23 Học viện tài Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.5 V.6 27.183.176.105 34.173.834.647 27.183.176.105 34.173.834.647 6.578.471.661 7.205.790.203 585.835.564 596.826.729 - 685.868.514 5.992.636.097 5.923.094.960 168.307.165.050 115.909.255.511 - - 160.542.233.896 108.159.064.049 V.7 Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy 156.370.577.329 101.084.518.002 205.822.523.148 142.629.100.657 kế (49.451.945.819) (41.544.582.655) Tài sản cố định vơ hình V.8 Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang SV: Ngô Quốc Việt V.9 1.098.200.859 - 1.208.020.945 45.000.000 (109.820.086) (45.000.000) 3.073.455.708 7.074.546.047 Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp 24 25 25 26 26 27 Học viện tài Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty V.10 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.11 - - 7.040.000.000 7.040.000.000 7.040.000.000 7.040.000.000 724.931.154 710.191.462 724.931.154 710.191.462 249.371.694.607 196.101.351.370 X SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 MẪU SỐ B 01-DN Đơ n vị tín h: NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm 108.098.886.484 66.530.038.883 60.863.680.284 3.000.000.000 63.934.061.883 1.000.000.000 VN DX Mã Thuyết số minh 30 NỢ PHẢI TRẢ 31 Nợ ngắn hạn 311 Vay nợ ngắn hạn 31 V.12 31 Phải trả người bán Người mua trả tiền 13.469.662.338 18.966.808.758 31 trước Thuế khoản phải 15.134.477.000 18.575.622.031 31 nộp Nhà nước 4.020.066.258 2.745.174.392 5.945.952.347 3.615.198.658 98.042.022 - 5.264.163.353 5.012.061.040 31 Phải trả cơng nhân viên 31 Chi phí phải trả Phải trả nội SV: Ngô Quốc Việt V.13 Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp 31 Học viện tài Các khoản phải trả, phải 32 nộp khác Quỹ khen thưởng phúc lợi V.14 13.048.370.988 14.019.197.004 882.945.978 - 47.235.206.200 2.595.977.000 47.235.206.200 2.595.977.000 33 33 Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn V.15 40 NGUỒN VỐN 141.272.808.123 129.571.312.487 41 Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở V.16 411 hữu 41 141.272.808.123 129.571.312.487 138.756.666.647 123.708.560.579 41 Quỹ đầu tư phát triển 42 Quỹ Dự phòng tài Lợi nhuận chưa phân phối 43 Nguồn kinh phí quỹ khác 44 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.447.395.431 4.457.901.109 - 1.336.104.754 68.746.045 68.746.045 - - 249.371.694.607 196.101.351.370 X SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài SV: Ngơ Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 MẪU SỐ B 02-DN Đơ n vị tín h: V CHỈ TIÊU N Thuyết minh Năm Năm trước D X M ã số 01 Doanh thu bán hàng VI.1 79.928.024.867 80.069.216.817 cung cấp dịch vụ 02 Các khoản giảm trừ doanh - - thu 10 Doanh thu bán 79.928.024.867 80.069.216.817 hàng cung cấp DV 11 Giá vốn hàng bán VI.2 20 Lợi nhuận gộp bán hàng 71.709.669.792 75.070.305.424 8.218.355.075 4.998.911.393 779.280.640 1.598.590.220 cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài SV: Ngô Quốc Việt VI.3 Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp 22 Chi phí tài 23 Trong đó: Chi phí lãi vay 24 Chi phí bán hàng 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp Học viện tài VI.4 26 Lợi nhuận từ hoạt 853.864.375 853.864.375 5.945.714.683 380.310.560 380.310.560 5.272.406.826 2.198.056.657 944.784.227 3.266.970.074 3.185.142.666 3.566.255.374 2.442.558.623 81.827.408 1.123.696.751 2.279.884.065 2.068.480.978 446.771.016 297.883.349 1.833.113.049 1.770.597.628 động kinh doanh 31 Thu nhập khác 32 Chi phí khác VI.5 VI.6 40 Lợi nhuận khác 50 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51 Chi phí thuế TNDN VI.7 hành 60 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính: VND XM ã TÀI SẢN số Thuyết Số cuối năm Số đầu năm 69.283.802.465 81.064.529.557 13.633.598.215 3.133.598.215 13.979.504.827 5.379.504.827 10.500.000.000 8.600.000.000 - - 30.419.144.518 33.323.376.964 16.022.586.634 19.034.710.487 3.839.810.813 5.206.534.535 V.2 10.697.563.688 8.760.687.265 321.444.677 minh 10 TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương 110 đương tiền 111 Tiền Các khoản tương V.1 112 đương tiền 12 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 13 13 Phải thu ngắn hạn 13 Phải thu khách hàng Trả trước cho người 13 bán 13 hạn khác V.3 145.253.141 14 Hàng tồn kho V.4 21.083.356.346 Phải thu nội ngắn Các khoản phải thu SV: Ngô Quốc Việt 27.183.176.105 Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 14 Hàng tồn kho 21.083.356.346 27.183.176.105 4.147.703.386 6.578.471.661 559.075.826 585.835.564 - - 3.588.627.560 5.992.636.097 168.104.079.184 168.307.165.050 - - 160.158.065.871 160.542.233.896 155.033.132.718 156.370.577.329 213.727.141.244 205.822.523.148 15 15 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn 15 hạn 15 phải thu nhà nước V.5 Thuế khoản Tài sản ngắn hạn khác V.6 20 TÀI SẢN DÀI HẠN 21 Các khoản phải thu dài hạn 22 22 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu 22 hình 22 Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy 22 kế 22 hình (58.694.008.526) (49.451.945.819) Tài sản cố định vô 22 V.7 V.8 Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế SV: Ngơ Quốc Việt 933.661.629 1.098.200.859 1.150.696.127 1.208.020.945 (217.034.498) (109.820.086) Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp 23 Học viện tài Chi phí xây dựng dở dang V.9 4.191.271.524 3.073.455.708 - - 7.040.000.000 7.040.000.000 7.040.000.000 7.040.000.000 906.013.313 724.931.154 906.013.313 724.931.154 237.387.881.649 249.371.694.607 24 Bất động sản đầu tư 25 Các khoản đầu tư tài 25 dài hạn Đầu tư vào công ty V.10 26 26 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn V.11 27 TỔNG CỘNG TÀI SẢN X SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính: VND X Mã NGUỒN VỐN số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 90.358.535.385 108.098.886.484 46.040.859.185 - 60.863.680.284 3.000.000.000 19.488.728.933 13.469.662.338 4.292.686.569 15.134.477.000 881.069.229 4.020.066.258 3.800.000.000 5.945.952.347 - 98.042.022 3.046.223.380 5.264.163.353 12.712.684.257 13.048.370.988 1.819.466.817 882.945.978 44.317.676.200 47.235.206.200 30 NỢ PHẢI TRẢ 31 Nợ ngắn hạn 311 Vay nợ ngắn hạn 31 31 Phải trả người bán 31 Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải 31 nộp Nhà nước 31 Phải trả công nhân viên 31 Chi phí phải trả 31 Phải trả nội Các khoản phải trả, phải 32 nộp khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 33 Nợ dài hạn SV: Ngô Quốc Việt V.12 V.13 V.14 Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 33 Vay nợ dài hạn V.15 44.317.676.200 47.235.206.200 147.029.346.264 141.272.808.123 147.029.346.264 141.272.808.123 144.981.260.647 138.756.666.647 1.979.339.572 2.447.395.431 - - 68.746.045 68.746.045 - - 237.387.881.649 249.371.694.607 40 NGUỒN VỐN 41 Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở V.16 411 hữu 41 41 Quỹ đầu tư phát triển 42 Quỹ Dự phòng tài Lợi nhuận chưa phân phối 43 Nguồn kinh phí quỹ khác 44 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN X SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 MẪU SỐ B 02-DN Đơ n vị tín h: V CHỈ TIÊU N Thuyết minh Năm Năm trước D X M ã số 01 Doanh thu bán hàng VI.1 100.486.790.938 79.928.024.867 cung cấp dịch vụ 02 Các khoản giảm trừ doanh - - thu 10 Doanh thu bán 100.486.790.938 79.928.024.867 hàng cung cấp DV 11 Giá vốn hàng bán SV: Ngô Quốc Việt VI.2 90.536.782.753 71.709.669.792 Lớp: CQ49/11.16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 20 Lợi nhuận gộp bán 9.950.008.185 8.218.355.075 hàng cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài VI.3 1.249.024.162 779.280.640 22 Chi phí tài 23 Trong đó: Chi phí lãi VI.4 1.662.037.530 1.662.037.530 853.864.375 853.864.375 7.506.684.121 5.945.714.683 2.030.310.696 2.198.056.657 1.161.307.864 861.307.864 3.266.970.074 3.185.142.666 300.000.000 81.827.408 2.330.310.696 2.279.884.065 404.252.353 446.771.016 1.926.058.343 1.833.113.049 vay 24 Chi phí bán hàng 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 Thu nhập khác 32 Chi phí khác VI.5 VI.6 40 Lợi nhuận khác 50 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51 Chi phí thuế TNDN VI.7 hành 60 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp SV: Ngô Quốc Việt Lớp: CQ49/11.16 ... 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh .75 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh ... chung vốn cố định quản trị vốn cố định doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn cố định công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường. .. chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh ’’ Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài làm rõ ưu, nhược điểm quản trị vốn cố định công ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn cố ĐỊNH tại CÔNG TY TNHH MTV cấp THOÁT nước bắc NINH, CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn cố ĐỊNH tại CÔNG TY TNHH MTV cấp THOÁT nước bắc NINH, LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP, 1 Vốn cố định của doanh nghiệp, 2 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp, b) Lựa chọn phương pháp khấu hao tại các doanh nghiệp, Thực trạng quản trị vốn cố định tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh trong thời gian qua, 1 Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh, 2 Thực trạng quản trị vốn cố định tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh trong thời gian qua., Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh, 1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh trong thời gian tới, 2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định ở công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh, 3 Điều kiện thực hiện các giải pháp, DANH MỤC TÀI TIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay