Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại công ty cổ phần vận tải sao mai

77 6 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 19:58

Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng ,các số liệu kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Ngọc Thanh Thương SV:Ngọc Thanh Thương i Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNHQUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tài sản cố định vốn cố định doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm chu chuyển vốn cố định doanh nghiệp 11 1.2 Quản trị vốn cố định doanh nghiệp .13 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị vốn cố định doanh nghiệp 13 1.2.2 Nội dung quản trị vốn cố định doanh nghiệp 14 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn cố định doanh nghiệp 27 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn cố định doanh nghiệp……… 30 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI TRONG THỜI GIAN QUA 34 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vận tải Sao Mai .34 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển công ty CP vận tải Sao Mai… .34 SV:Ngọc Thanh Thương ii Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vận tải Sao Mai 38 2.1.3 Tình hình tài chủ yếu Công ty cổ phần vận tải Sao Mai 44 2.2 Thực trạng quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai thời gian qua .54 2.2.1 Tình hình tài sản cố định vốn cố định công ty 54 2.2.2 Thực trạng quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai thời gian qua 54 2.2.3 Đánh giá chung công tác quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai 63 CHƯƠNG : CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI .66 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải Sao Mai thời gian tới 66 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 66 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải Sao Mai67 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai .68 3.3 Điều kiện thực giải pháp 70 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước 70 3.3.2 Đối với công ty cổ phần vận tải Sao Mai .71 KẾT LUẬN 72 SV:Ngọc Thanh Thương iii Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định VCĐ : Vốn cố định GTCL : Giá trị lại NG : Nguyên giá CĐKT : Cân đối kế toán KH :Khấu hao TSLNST : Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định DT : Doanh thu LNST : Lợi nhuận sau thuế VNĐ : Việt Nam Đồng UBND : Ủy ban nhân dân SV:Ngọc Thanh Thương iv Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.0: Tổ chức công ty sau : .40 Bảng 2.1: Một số tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh công ty 47 Bảng 2.2 : cấu biến động tài sản năm 2013 50 Bảng 2.3 : cấu biến động nguồn vốn năm 2013 52 Bảng 2.4 : Một số tiêu tài 53 Bảng 2.5 : Tình hình biến động tài sản cơng ty năm 2013 56 Bảng 2.6 :Kết cấu tài sản cố định 57 Bảng 2.7 : Bảng khấu hao TSCĐ năm 2013 59 Bảng 2.8: Bảng hệ số hao mòn tài sản cố định công ty năm 2013 60 Bảng 2.9: Hiệu suất sử dụng TSCĐ,VCĐ công ty năm 2012 -2013 .61 SV:Ngọc Thanh Thương v Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh LỜI MỞ ĐẦU Như biết quản lý sử dụng vốn vấn đề quan tâm hàng đầu cá nhân hay tổ chức tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh Điều xuất phát từ vai trò to lớn vốn tồn phát triển doanh nghiệp Trình độ quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp sở để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn quản lý tốt, sử dụng hợp lý phát huy khả sinh lời Ngược lại, khơng quản lý, sử dụng vốn cách hợp lý hiệu dấn đến doanh nghiệp bị thua lỗ đối mặt với nguy phá sản Trong tổng nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp, vốn cố định chiếm tỷ trọng không nhỏ Nó số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm ,xây dựng tài sản cố định Quy mô vốn cố định lớn hay nhỏ định tới quy mô tính đồng tài sản cố định ,tới lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh việc quản trị vốn cố định đòi hỏi phải tìm tòi ,phân tích đánh giá nhà quản trị doanh nghiệp Không thể khơng nói : Vốn cố định việc quản lý sử dụng vấn đề quen thuộc nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên thấy thời kỳ thay đổi , việc quản lý, sử dụng vốn cố định thay đổi theo Bên cạnh đó, doanh nghiệp lại nét đặc thù riêng nên cơng tác quản lý sử dụng vốn cố định khác Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công ty cổ phần vận tải Sao Mai, với giúp đỡ người hướng dẫn tận tình giáo TS Nguyễn Thị Thanh e mạnh dạn sâu tìm hiểu đề tài : “ Các SV:Ngọc Thanh Thương Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định Công ty cổ phần vận tải Sao Mai “ Nội dung luận văn gồm chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung vốn cố định quản trị vốn cố định doanh nghiệp Chương II: Thực trạng quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai thời gian qua Chương III: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định Công ty cổ phần vận tải Sao Mai Do hạn chế thời gian thực tập trình độ nhận thức nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận giúp đỡ thầy bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giáo TS :Nguyễn Thị Thanh tận tình giúp đỡ, bảo để em hoàn thiện đề tài Em xin cảm ơn anh chị phòng ban cơng ty, đặc biệt phòng Tài Kế tốn giúp đỡ e q trình thực tập công ty Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội ,tháng 05 năm 2014 SV:Ngọc Thanh Thương Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNHQUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tài sản cố định vốn cố định doanh nghiệp 1.1.1.1 Tài sản cố định doanh nghiệp  Khái niệm, đặc điểm tài sản cố định Trong kinh tế thị trường để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải yếu tố sau : Sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Để yếu tố đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng lượng vốn cố định phù hợp với quy mô điều kiện kinh doanh Tư liệu lao động yếu tố quan trọng thiếu để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên , phận quan trọng tư liệu lao động sử dụng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tài sản cố định Vậy tài sản cố định doanh nghiệp tài sản giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải thỏa mãn đồng thời tất tiêu chuẩn tài sản cố định Theo chế độ tài hành ( TT45/2013 /TT-BTC ngày 25/04/2013 Bộ tài ) Quy định ghi nhận tài sản cố định : - Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản - Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy giá trị từ 30 triệu VNĐ trở lên - thời gian sử dụng từ năm trở lên SV:Ngọc Thanh Thương Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Trong điều kiện kinh tế thị trường, Tài sản cố định doanh nghiệp giống hàng hóa thơng thường khác Thông qua trao đổi, mua bán,tài sản cố định chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng từ chủ thể sang chủ thể khác Trường hợp hệ thống bao gồm nhiều phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, phận cấu thành thời gian sử dụng khác thiếu phận mà hệ thống thực chức hoạt động u cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng phận tài sản thỏa mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn tài sản cố định coi tài sản cố định hữu hình độc lập Đối với súc vật làm việc cho sản phẩm, súc vật đồng thời thỏa mãn điều kiện tiêu chuẩn coi tài sản cố định Đối với vườn lâu năm mảnh vườn cây, thỏa mãn đồng thời tiêu chuẩn tài sản cố định coi tài sản cố định Bên cạnh theo thơng tư 45/2013/TT-BTC ( ngày 25 tháng 04 năm 2013 ) Bộ Tài Chính nêu lên tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định vô sau : Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp chi thỏa mãn đồng thời tiêu chuẩn quy định mà không hình thành tài sản cố định hữu hình coi tài sản cố định vơ hình Những khoản chi phí khơng đồng thời thỏa mãn ba tiêu chuẩn hạch tốn trực tiếp phân bổ dẫn vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SV:Ngọc Thanh Thương Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Riêng khoản chi phí phát sinh giai đoạn triển khai ghi nhận tài sản cố định vơ hình tạo từ nội doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện sau: - Tính khả thi mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành đưa tài sản vơ hình vào sử dụng theo dự tính để bán - Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vơ hình để sử dụng để bán; - Doanh nghiệp khả sử dụng bán tài sản vơ hình đó; - Tài sản vơ hình phải tạo lợi ích kinh tế tương lai; - đầy đủ nguồn lực kỹ thuật, tài nguồn lực khác để hồn tất giai đoạn triển khai, bán sử dụng tài sản vơ hình đó; - khả xác định cách chắn tồn chi phí giai đoạn triển khai để tạo tài sản vơ hình đó; - Ước tính đủ tiêu chuẩn thời gian sử dụng giá trị theo quy định cho TSCĐ vơ hình Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thương mại tài sản cố định vơ hình mà phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh thời gian tối đa không năm kể từ doanh nghiệp vào hoạt động Đặc điểm chung tài sản cố định doanh nghiệp tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh với vai trò cơng cụ lao động Trong q trình hình thái vật chất đặc tính sử dụng ban đầu tài sản cố định không đổi Tuy nhiên, giá trị lại chuyển dần vào giá trị sản phẩm sản xuất Bộ phận SV:Ngọc Thanh Thương Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Về nguyên tắc, việc tính khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với mức độ hao mòn tài sản cố định đảm bảo thu hồi đầy đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu Điều không đảm bảo tính xác giá thành sản phẩm, hạn chế ảnh hưởng hao mòn vơ hình mà góp phần bảo tồn vốn cố định Hiện nay, cơng ty thực trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thực khấu hao theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 Căn quy định thông tư mà công ty xác định thời gian sử dụng tài sản cố định cho phù hợp với mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định SV:Ngọc Thanh Thương 58 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Bảng 2.7 : Bảng khấu hao TSCĐ năm 2013 ĐVT : đồng 31/12/2012 Loại TSCĐ 31/12/2013 KHLK GTCL KHLK GTCL NG Số tiền % NG Số tiền % NG NG Số tiền %NG Số tiền %NG Phương tiện vận tải thiết bị truyền dẫn 122,187,682,242 -70,454,882,098 57.66% 51,732,800,144 42.34% 123,353,684,932 -83,653,454,359 67.82% 39,700,230,573 32.18% tổng 122,187,682,242 -70,454,882,098 57.66% 51,732,800,144 42.34% 123,353,684,932 -83,653,454,359 67.82% 39,700,230,573 32.18% (Nguồn: Bảng CĐKT công ty Cổ phần vận tải Sao Mai ngày 31/12/2013) SV:Ngọc Thanh Thương 59 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Nhận xét; Nhìn vào bảng ta thấy năm 2012 giá trị hao mòn lũy kế (70,454,882,098) đồng , chiếm 57,66 % nguyên giá tài sản cố định Đến năm 2013 giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định tăng lên (83,653,454,359) đồng chiếm 67,82 % nguyên giá tài sản cố định Theo số liệu ta thấy giá trị lại TSCĐ nhìn chung giảm đủ khả đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Tình trạng tài sản cố định cơng ty tương đối tốt, giá trị lại 32,18 % chứng tỏ Tài sản Công ty khơng mới.Với mức trích khấu hao lớn đến cuối năm 2013 83,653,454,359 đồng góp phần tạo dòng tiền cho công ty đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển Doanh nghiệp năm sau Tuy nhiên thời gian tới công ty công ty cần đầu tư mua sắm phương tiện vận tải để phục vụ sản xuất kinh doanh công ty tăng lợi nhuận cho công ty Bảng 2.8: Bảng hệ số hao mòn tài sản cố định cơng ty năm 2013 Chênh lệch Chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ bình quân Khấu hao lũy kế cuối năm Hệ số hao mòn TSCĐ ĐVT đồng đồng lần Năm 2013 Năm 2012 Số tương Số tuyệt đối đối(%) 122,770,683,587 125,831,958,777 -3,061,275,190 -2.43% 39,700,230,573 51,732,800,144 -12,032,569,571 -23.26% 0.32 0.41 -0.09 -21.35% (Nguồn: Bảng CĐKT công ty Cổ phần vận tải Sao Mai năm 2013) Ta thấy hệ số hao mòn TSCĐ năm 2013 0,32 lần năm 2012 0,41 lần tức hệ số năm 2013 giảm 0.09 lần so với năm 2012 Điều chứng tỏ SV:Ngọc Thanh Thương 60 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh mức độ hao mòn giảm so với năm trước cho thấy lực lại tài sản cố định vốn cố định tương đối cao Nhìn chung hệ số hao mòn TSCĐ cơng ty thấp chứng tỏ TCSĐ ,thời gian sử dụng lâu dài tương ứng với số vốn cố định thu hồi ít, thời gian để vốn cố định hồn thành vòng ln chuyển dài 2.2.2.5 Hiệu suất hiệu sử dụng TSCĐ,VCĐ Bảng 2.9: Hiệu suất sử dụng TSCĐ,VCĐ công ty năm 2012 -2013 Chênh lệch STT Chỉ tiêu Doanh thu đồng đồng Lợi nhuận sau thuế Vốn CĐ bình quân đồng Nguyên giá TSCĐ đồng bình quân Khấu hao lũy kế cuối đồng năm Hiệu suất sử dụng % VCĐ Tỷ suất lợi nhuận % VCĐ lần Hàm lượng VCĐ Hiệu suất sử dụng % TSCĐ 10 Hệ số hao mòn TSCĐ ĐVT lần Năm 2013 Năm 2012 70,628,254,000 2,635,985,692 45,716,515,359 76,698,215,412 1,216,252,320 64,863,757,489 Số tương Số tuyệt đối -6,069,961,412 1,419,733,372 -19,147,242,130 đối(%) -7.91% 116.73% -29.52% 122,770,683,587 125,831,958,777 -3,061,275,190 -2.43% 39,700,230,573 51,732,800,144 -12,032,569,571 -23.26% 154.49% 118.25% 36.25% 30.65% 5.77% 1.88% 3.89% 207.50% 0.65 0.85 -0.20 -23.46% 57.53% 60.95% -3.42% -5.62% 0.32 0.41 -0.09 -21.35% (Nguồn : Bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần vận tải Sao Mai năm 2013) SV:Ngọc Thanh Thương 61 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Nhận xét : Từ kết tính tốn bảng số liệu ta thấy : Vốn cố định bình quân năm nguyên giá tài sản cố định bình quân năm 2013 giảm so với năm 2012 Lợi nhuận sau thuế lại tăng so với năm 2012 Thứ : tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định công ty Năm 2012 hiệu suất sử dụng vốn cố định 118.25 % tức đồng vốn cố định bình qn tham gia tạo 118.25 đồng doanh thu kỳ.Đến năm 2013 hiệu suất sử dụng VCĐ công ty 154.49 % tức đồng vốn cố định tham gia tạo 154.49 đồng doanh thu kỳ (tăng 36.25 đồng so với năm 2012).Nguyên nhân năm 2013 công ty sử dụng vốn cố định bình quân 45,716,515,359 đồng tạo 70,628,254,000 đồng doanh thu Trong năm 2012 công ty sử dụng vốn cố định bình quân 64,863,757,489 đồng tạo 76,698,215,412 đồng doanh thu Điều cho thấy khả sinh lời đồng vốn năm 2013 tăng so với năm 2012 Thứ : Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định tăng làm cho tiêu hàm lượng vốn cố định năm 2013 giảm so với năm 2012 cụ thể : năm 2012 hàm lượng vốn cố định 0,85 đến năm 2013 hàm lượng vốn cố định 0,65 tức giảm 0,2 đồng vốn cố định bình quân Nguyên nhân năm 2013 doanh thu giảm (7.91 %) nhỏ tốc độ giảm vốn cố định bình quân giảm (29,52 %) làm cho hiệu suất sử dụng vốn cố định tăng làm cho hàm lượng vốn cố định năm 2013 giảm so với năm 2012 Như chi phí vốn cố định giảm, chứng tỏ hiệu sử dụng vốn cố định công ty tăng lên công ty cần phải phát huy điều để hàm lượng vốn cố định công ty ngày giảm, nâng cao hiệu kinh doanh SV:Ngọc Thanh Thương 62 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Thứ ba : Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Năm 2012 tiêu 60,95 % điều cho ta biết đồng tài sản cố định kỳ tham gia tạo 60,95 đồng doanh thu Năm 2013 tiêu 57,53 % (giảm 3,42 % so với năm 2012) Nguyên nhân thay đổi nguyên giá tài sản cố định giảm 2,43% ,tốc độ giảm doanh thu lớn tốc độ giảm nguyên giá TSCĐ Thứ : Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định Chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ hiệu sử dụng vốn cố định với lợi nhuận sau thuế công ty đạt Năm 2012 tỷ suất lợi nhuận vốn cố định 1,88 %, tức đồng vốn cố định tạo 1,88 đồng lợi nhuận sau thuế.Đến năm 2013 tỷ suất tăng lên 5,77% tức đồng vốn cố định tạo 5,77 đồng lợi nhuận sau thuế Nguyên nhân tăng lên năm 2013 lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng 116,73 % so với năm 2011 Trong vốn cố định năm 2013 lại giảm 29,52 % Chỉ tiêu tăng chứng tỏ hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp tăng lên 2.2.3 Đánh giá chung công tác quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai 2.2.3.1 Những kết đạt Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần vận tải Sao Mai, nghiên cứu tìm hiểu thực tế trình xây dựng phát triển Công ty, em xin phép nhận xét ưu nhược điểm tồn trình sử dụng Vốn cố định cơng ty sau: Cơng ty quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định hợp lý Để đảm bảo cho việc tái đầu tư tài sản cố định, cơng ty thường xun thực việc tính trích khấu hao TSCĐ Hàng năm, Cơng ty tiến SV:Ngọc Thanh Thương 63 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh hành trích khấu hao theo thời gian sử dụng tài sản nhằm bổ sung quỹ khấu hao, tái đầu tư cho tài sản cố định Qua thực tế hiệu sử dụng Vốn cố định công ty tăng lên rõ rệt Hệ số hao mòn cơng ty thấp chứng tỏ tài sản cố định cho thấy khả tiếp tục phục vụ tài sản cố định Cơng ty dồi Trong năm tới công ty cần đầu tư phương tiện vận tải số phương tiện vận tải phát huy hết lực sản xuất kinh doanh để tăng thêm đầu xe mở rộng thị trường hoạt động hiệu sử dụng Vốn cố định Công ty tăng lên Sửa chữa tài sản cố định: việc tu, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng phát sinh trình hoạt động nhằm khôi phục lại lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu tài sản cố định Doanh nghiệp kế hoạch sửa chữa tài sản cố định : Ngay từ đầu năm lập dự tốn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, vào dự tốn thực trích trước chí phí sửa chữa lớn vào chi phí hoạt động hàng kỳ Nếu sửa chữa lớn ngồi kế hoạch, chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh tập hợp phân bổ dần vào chi phí hoạt động nhiều kỳ Công việc sửa chữa, bảo dưỡng thực Xưởng công ty địa chỉ: Tổ 16 Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội Mỗi xe taxi sổ theo dõi chi tiết riêng Kế hoạch sửa chữa tổ kỹ thuật theo dõi hàng ngày phối hợp với Xưởng sửa chữa điều động xe thực Việc phân bổ tài sản cố định công hợp lý.Với đặc thù kinh doanh vận tải hành khách taxi tài sản cố định phương tiện vận tải thiết bị truyền dẫn hợp lý Hiệu sử dụng vốn cố định công ty tương đối tốt thể tỷ suất lợi nhuận vốn cố định, hiệu suất sử dụng vốn cố định tăng so SV:Ngọc Thanh Thương 64 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh với năm trước Đây điều đáng khen ngợi công ty công tác quản lý sử dụng vốn cố định 2.2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân Quy chế quản lý sử dụng tài sản cố định cơng ty chưa thực hiệu Việc quản lý phương tiện vận tải nên giao cho nhân viên lái xe để nhân viên trách nhiệm với tài sản công ty Việc lựa chọn phương pháp khấu hao theo đường thẳng chưa hợp lý việc tính tốn dễ dàng, chi phí khấu hao khơng nhiều biến động không gây đột biến giá dịch vụ Phương tiện vận tải thiết bị truyền dẫn khấu hao nhanh doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh lãi Việc quản lý nâng cao hiệu suất tài sản cố định công ty năm 2013 giảm so vơi năm 2012 Do doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp giảm sút kinh tế gặp nhiều khó khăn SV:Ngọc Thanh Thương 65 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh CHƯƠNG : CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải Sao Mai thời gian tới 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội Theo dự báo chuyên gia kinh tế kinh tế thị trường tiếp tục gặp khó khăn năm tới ảnh hưởng lạm phát, lãi suất tình hình kinh tế giới biến động thường xuyên Chính phủ thực biện phát thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư công nhằm kiềm chế lạm phát Mặc khác lãi suất ngân hàng xu hướng giảm nhiên chưa khuyến khích sản xuất phát triển Việc huy động vốn khó khăn làm cho thị trường bất động sản , xây dựng trầm lắng Năm 2012 khép lại Việt Nam mức độ tăng trưởng mức 5,03 %, xem mức thấp vòng 13 năm kể từ năm 1999 trở lại ,thấp nhiều với mức 6,5 % phủ Con số tổng cục thống kê công bố năm 2012 khiến giới chuyên gia lo ngại tình hình kinh tế Việt Nam Xăng dầu ; giá xăng dầu với 11 lần điều giá năm 2013 giúp việc điều hành mặt hàng theo sát diễn biến giá thị trường Tuy nhiên, tình trạng “giảm ít, tăng nhiều” khơng giảm bớt Trong năm 2012 giá xăng dầu biến động kỷ lục với 12 lần thay đổi lần tăng giá lần giảm giá đạt mức kỷ lục từ trước đến năm 2012 Sao Mai doanh nghiệp vận tải taxi nên giá xăng dầu tăng ảnh hưởng lớn đến giá thành lợi nhuận công ty.Ngoài giá xăng làm giảm nhu cầu lại người dân SV:Ngọc Thanh Thương 66 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Tín dụng tăng trưởng thấp nguyên nhân cầu yếu khả tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn ,hàng tồn kho cao nên nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn Các tổ chức tín dụng phải kiểm sốt chặt chẽ tín dụng nhằm ngăn ngừa nợ xấu Điều làm hạn chế nguồn vốn tài trợ từ tổ chức tín dụng dự án đầu tư doanh nghiệp cơng ty cổ phần taxi Sao Mai khiến viêc đổi phương tiện gặp nhiều khó khăn => Trước bối cảnh trên, nhà lãnh đạo điều hành công ty đặt mục tiêu định hướng hoạt động cụ thể cho Cơng ty nhằm giúp Cơng ty đứng vững mở rộng thời kỳ kinh tế thị trường khó khăn 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải Sao Mai Mục tiêu công ty cổ phần vận tải Sao Mai ngày mở rộng địa bàn kinh doanh, khẳng định vị thương trường, ngày nhiều khách hàng coi việc sử dụng dịch vụ taxi công ty lựa chọn hàng đầu Khẳng định ngành kinh doanh cốt lõi kinh doanh vận tải tiến tới mở rộng tỉnh quanh khu vực Hà Nội rà soát lại loại bỏ hoạt động kinh doanh không hiệu Tiếp tục kiểm sốt chặt chẽ tài đơn vị cắt giảm chi phí khơng cần thiết thực hành tiết kiệm toàn hệ thống Đảm bảo tất cán nhân viên nhận thu nhập đãi ngộ mang tính cạnh tranh tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hành Tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư tăng phương tiện đổi phương tiện sở tự cân đối vốn đầu tư từ lý phương tiện, vốn tự vốn vay SV:Ngọc Thanh Thương 67 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Hiện công ty mở địa bàn hoạt động Phủ Lý Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang mục tiêu công ty tăng lượng đầu xe mở rộng thêm địa bàn hoạt động, nhằm chiếm lĩnh thị trường khu vực lân cận Hà Nội Mục tiêu năm 2015 đầu tư mua sắm thêm 250 phương tiện vận tải Tăng doanh thu lên 80 tỷ đồng, đồng thời tăng tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 3,5 tỷ đồng Giảm thiểu số vụ tai nạn người thiệt hại vật chất 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai Doanh nghiệp tỷ trọng vốn cố định lớn, quy mơ trình độ trang bị phương tiện vận tải nhân tố định khả tăng trưởng phát triển doanh nghiệp Do cần phải tổ chức tốt viêc quản lý sử dụng tốt vốn cố định để giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí,hạ giá cước sản phẩm góp phần tăng lợi nhuận doanh nghiệp Mọi tài sản cố định doanh nghiệp phải hồ sơ riêng phải phân loại đánh số thẻ Doanh nghiệp nên giao nhiệm vụ bảo vệ quản lý cho nhân viên lái xe - Thực tốt công tác sửa chữa tài sản cố định , kế hoạch bảo dưỡng theo định kỳ Định kỳ xe phải sửa chữa bảo dưỡng xưởng công ty Khi không thực tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng dẫn đến động giảm công suất, xe không đạt tốc độ tối đa, thời gian gia tốc tăng, sức kéo xe bị giảm, nhiên liệu bị tiêu hao nhiều Thời gian phanh quãng đường phanh tăng, bánh xe phanh không dẫn đến giảm tính an tồn SV:Ngọc Thanh Thương 68 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh Việc sửa chữa định kỳ tài sản cố địnhquan trọng máy móc thiết bị bị hư hỏng trước thời hạn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiệu sử dụng vốn cố định tài sản cố định doanh nghiệp Công tác sửa chữa định kỳ tài sản cố định khơng nhằm mục đích bảo dưỡng tài sản cố định mà phải nâng cao lực sản xuất đảm bảo tài sản cố định hoạt động cách liên tục.Thực sửa chữa bảo dưỡng không kéo dài tuổi thọ máy móc thiết bị phương tiện vận tải mà nâng cao lực sản xuất tiết kiệm chi phí Sửa chữa thường xuyên kỳ sửa chữa lớn tăng thêm thời gian sản xuất, hiệu máy móc phương tiện vận tải Bên cạnh việc sửa chữa bảo dưỡng tài sản cố định định kỳ thường xuyên phải quan tâm đến công tác sửa chữa thường xuyên tài sản cố định Trong năm 2013 công ty tổ chức công tác sửa chữa bảo dưỡng tài sản cố định, lập kế hoạch sửa chữa theo chu kỳ để đảm bảo máy móc phương tiện hoạt động cách thường xuyên liên tục, kéo dài tuổi thọ tài sản cố định Công ty cần theo dõi thường xuyên để phát hỏng hóc sửa chữa kịp thời Chế độ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ sử dụng phần mềm phục vụ cho phần việc, chi tiết; hoạt động lưu thông chuyển kịp thời trung tâm điều kiển thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình Tài sản cố định cơng ty trích khấu hao nhiều nên giá trị lại tài sản cố định giảm Trích khấu hao hình thức thu hồi vốn cố định Bởi vậy, vốn cố định bảo tồn hay khơng phụ thuộc nhiều vào việc tính trích khấu hao đủ hay không Trong điều kiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh nên hao mòn vơ hình xảy nhanh Làm tránh hao mòn vơ hình từ nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định, bảo toàn phát triển vốn cố định vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm SV:Ngọc Thanh Thương 69 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh - Ban hành quy định chặt chẽ việc đào tạo tuyển dụng lái xe Bên cạnh quy định nghiêm cấm sử dụng chất kích thích, ma túy, khơng sử dụng rượu, bia trước lái xe, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn đội ngũ lái xe, nhằm phát loại bỏ lái xe không đủ phẩm chất, lực làm việc 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước Để nâng cao hiệu sử dụng Vốn cố định, bên cạnh việc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn biện pháp thích hợp áp dụng phạm vi giới hạn cho phép, cần quản lý, hướng dẫn giúp đỡ từ phía quan Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho công ty thực tốt việc nâng cao hiệu sử dụng Vốn cố định Sau em xin nêu số kiến nghị đề suất: *Nhà nước cần sách hỗ trợ cho Cơng ty nói riêng doanh nghiệp ngành nói chung chi phí dầu vào để nhằm phát triển sản xuất: Cụ thể năm gần giá nguyên liệu đầu vào liên tục leo thang làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Vì Nhà nước thực việc trợ cấp trợ giá điện, xăng dầu,…cho doanh nghiệp ngành vận tải để doanh nghiệp khả tiêu thụ sản phẩm để giúp doanh nghiệp thực mục tiêu tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu dẫn đến tăng lợi nhuận để từ đóng góp thêm khoản thuế cho Ngân sách Nhà nước * Đề nghị Nhà nước cần hành lang phápnhằm đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp tham gia vào kinh tế thị trường, từ tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật SV:Ngọc Thanh Thương 70 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh 3.3.2 Đối với công ty cổ phần vận tải Sao Mai Sau thời gian thực tập công ty cổ phần vận tải Sao Mai với kiến thức tìm hiểu thực tế em xin đề xuất số ý kiến với mong muốn quản trị vốn cố định công ty sau : Thứ : Đối với công ty Để nâng cao hiệu quản trị sử dụng vốn cố định công ty ban giám đốc cần quan tâm sát hoạt động liên quan đến vốn cố định công ty Công ty nên đào tạo nhân viên lái xe tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức nhân viên sử dụng bảo quản tài sản cố định Đồng thời nhân viên phải tự ý thức ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Công ty nên sử dụng hệ thống điều phối taxi VIETMAP giải pháp tổng thể áp dụng giải pháp khác quản lý hành trình xe GPS, thiết bị dẫn đường, thông tin liên lạc chiều trung tâm điều phối taxi Hệ thống giúp doanh nghiệp taxi kiểm sốt vị trí xe, theo dõi thời gian thực lập kế hoạch cho đội xe Tự động hóa, nâng cao hiệu hoạt động, giảm tỷ lệ xe trống Các đơn đặt hàng hành khách lưu lại , thuận lợi cho việc quảnphân tích hiệu suất nhân viên điều phốiSự liên kết bên tài xế, hành khách trung tâm điều phối, nắm bắt xác tình hình thực tế Cung cấp cho hành khách dịch vụ an toàn, rõ ràng, thực tế , tăng cường lợi cạnh tranh đội xe hạn chế tình trạng xe chạy lung tung, giành khách Nhờ xe phục vụ nhiều khách hàng – đầu tư số xe ít, hiệu sử dụng cao Thứ hai :UBND thành phố Hà Nội Với lợi thủ nước thị trường nhiều tiềm Thành phố cần sách chủ chương thơng thống ,tạo điều kiện cho công ty cổ phần vận tải Sao Mai thực tốt nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu quản trị sử dụng vốn cố định công ty SV:Ngọc Thanh Thương 71 Lớp: CQ48/11.19 Học viện Tài GVHD: TS.Nguyễn Thị Thanh KẾT LUẬN Vốn cố định phận quan trọng vốn kinh doanh Nó tiền đề ,cơ sở cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ,cho dù doanh nghiệp tồn thời bao cấp hay thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh Các giải pháp nhằm quản trị vốn cố định thiếu đối vơi doanh nghiệp Trong bối cảnh kinh tế nước ta ,việc quản trị vốn cố định trở thành yếu tố định tồn doanh nghiệp Đối với công ty cổ phần vận tải Sao Mai số vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn kinh doanh Với mong muốn nâng cao hiệu hoạt động năm vừa qua cơng ty khơng ngừng tìm cách để nâng cao hiệu quản trị sử dụng vốn cố định Trải qua năm thành lập vào hoạt động cơng ty gặt hái khơng thành cơng việc tìm giải pháp nâng cao hiệu quản trị vốn cố định công ty Đây thành tích đáng ghi nhận dù q trình cơng ty số tồn cần khắc phục Để hoàn thành chuyên đề cuối khóa “ Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai “ Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình ban giám đốc ,các anh chị phòng kế tốn Em xin chân thành cảm ơn giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thanh – Người tận tình giúp đỡ em hoàn thiện đề tài Song trình độ nhận thức lý luận thực tiễn hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết Em mong nhận bảo thông cảm thầy giáo, ban lãnh đạo cán phòng tài kế tốn cơng ty Em xin chân thành cảm ơn ! SV:Ngọc Thanh Thương 72 Lớp: CQ48/11.19 ... II: Thực trạng quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai thời gian qua Chương III: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định Công ty cổ phần vận tải Sao Mai Do hạn chế... tiêu định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải Sao Mai6 7 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định công ty cổ phần vận tải Sao Mai .68 3.3 Điều kiện thực giải pháp. .. CHƯƠNG : CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO MAI .66 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải Sao Mai thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại công ty cổ phần vận tải sao mai, Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại công ty cổ phần vận tải sao mai, LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP, 1 VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP, 2 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp, Thực trạng quản trị vốn cố định tại Công ty cổ phần vận tải Sao Mai trong thời gian qua, 1 Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải Sao Mai, Sơ đồ 2.0: Tổ chức của công ty như sau :, Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, Bảng 2.4 : Một số chỉ tiêu tài chính, Bảng 2.9: Hiệu suất sử dụng TSCĐ,VCĐ tại công ty trong 2 năm 2012 -2013, Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại công ty cổ phần vận tải Sao Mai

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay