Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH gốm xây dựng yên thạch

116 8 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 19:56

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Giang Sinh viên: Nguyễn Thị Giang i Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC II DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .VII LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANHQUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh: 1.1.1.2 Đặc trưng vốn kinh doanh: 1.1.2 Thành phần vốn kinh doanh 1.1.2.1 Dựa theo đặc điểm luân chuyển vốn .3 1.1.2.2 Dựa theo kết hoạt động đầu tư .5 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh .6 1.1.3.1 Dựa vào quan hệ sở hữu vốn .6 1.1.3.2 Dựa vào thời gian huy động sử dụng nguồn vốn 1.1.3.3 Dựa vào phạm vi huy động vốn 1.2 Quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 10 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị sử dụng vốn kinh doanh 10 1.2.2 Nội dung quản trị sử dụng vốn kinh doanh .11 1.2.2.1 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp .11 1.2.2.2 Phân bổ vốn kinh doanh doanh nghiệp .14 1.2.2.3 Quản trị vốn lưu động .14 1.2.2.4 Quản trị vốn cố định doanh nghiệp .19 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng VKD DN 24 1.2.3.1 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động 24 Sinh viên: Nguyễn Thị Giang ii Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.2.3.2 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn cố định 28 1.2.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu suất hiệu sử dụng vốn kinh doanh .30 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị sử dụngvốn kinh doanh DN 31 1.2.4.1 Nhân tố chủ quan .31 1.2.4.2 Nhân tố khách quan 32 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH TRONG THỜI GIAN QUA 34 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 34 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 34 2.1.1.1 Một vài nét khái quát Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch .34 2.1.1.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty 35 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 35 2.1.2.1 Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu 35 2.1.2.2.Tổ chức máy công ty: 36 2.1.2.3 Quy trình sản xuất số sản phẩm chủ yếu 41 2.1.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 44 2.1.2.5 Tình hình cung cấp vật tư: 45 2.1.2.6 Thị trường tiêu thụ: 45 2.1.2.7 Lực lượng lao động: 46 Sinh viên: Nguyễn Thị Giang iii Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.1.3 Tình hình tài chủ yếu Cơng ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 46 2.1.3.1 Những thuận lợi, khó khăn q trình hoạt động công ty 46 2.1.3.2 Kết kinh doanh chủ yếu Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch .47 2.1.3.3 Tình hình tài chủ yếu Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 51 2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 56 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 56 2.2.1.1 Tình hình vốn kinh doanh thời gian qua 56 2.2.1.2 Tình hình nguồn vốn kinh doanh thời gian qua .58 2.2.1.3 Mơ hình tài trợ vốn cơng ty 59 2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch thời gian qua 61 2.2.2.1 Thực trạng quản trị sử dụng vốn lưu động Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 61 2.2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn cố định Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 78 2.2.2.3 Hiệu suất hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH gốm xây dựng Yên Thạch .87 2.3 Đánh giá chung tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch .90 2.3.1 Những kết đạt 90 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân .91 Sinh viên: Nguyễn Thị Giang iv Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH 93 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty thời gian tới 93 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 93 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty thời gian tới 94 3.1.2.1 Định hướng ngắn hạn .94 3.1.2.2 Định hướng dài hạn 95 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch .96 3.3 Điều kiện để thực giải pháp .101 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 Sinh viên: Nguyễn Thị Giang v Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên Trang Bảng 01: Bảng báo cáo kết kinh doanh năm 2013- 2015 Bảng 02 : Bảng phân tích kết kinh doanh năm 2013-2015 Bảng 03: Bảng phân tích tình hình tài sản cơng ty Bảng 04: Các hệ số tài chủ yếu Bảng 05: Cơ cấu biến động nguồn vốn Bảng 06: Mơ hình tài trợ vốn cơng ty Bảng 07: Cơ cấu biến động vốn lưu động công ty Bảng 08: Cơ cấu biến động vốn tiền Bảng 09: Hệ số khả tốn cơng ty Bảng 10: Cơ cấu biến động nợ phải thu công ty Bảng 11: Đánh giá tình hình quản lý nợ phải thu Bảng 12: So sánh vốn chiếm dụng vốn bị chiếm dụng Bảng 13: Cơ cấu biến động hàng tồn kho Bảng 14: Đánh giá tình hình quản lý hàng tồn kho Bảng 15: Hiệu sử dụng vốn lưu động Bảng 16: Cơ cấu biến động VCĐ năm 2015 Bảng 17: Khấu hao giá trị lại TSCĐ Bảng 18: Các tiêu đánh giá hiệu suất hiệu sử dụng vốn cố định Bảng 19: Các tiêu đánh giá hiệu suất hiệu sử dụng vốn kinh doanh Bảng 20: Các tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 Sinh viên: Nguyễn Thị Giang vi Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BEP DN DTT GVHB HTK KPT LNST NVLĐTX NVTT NVTX ROA ROE ROS SXKD TNDN TSCĐ TSDH TSLĐ TSNH VBT VCĐ VCSH VKD VLĐ VNĐ Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản Doanh nghiệp Doanh thu Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho Khoản phải thu Lợi nhuân sau thuế Nguồn vốn lưu động thường xuyên Nguồn vốn tạm thời Nguồn vốn thường xuyên Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu Sản xuất kinh doanh Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định Tài sản dài hạn Tài sản lưu động Tài sản ngắn hạn Vốn tiền Vốn cố định Vốn chủ sở hữu Vốn kinh doanh Vốn lưu động Việt nam đồng Sinh viên: Nguyễn Thị Giang vii Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua có chuyển biến mạnh mẽ theo chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Để tồn phát triển bền vững đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng tìm kiếm biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh.Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, thị trường tiềm ẩn hội lẫn rủi ro, muốn tồn phát triển điều kiện tiên phải tổ chức, quảnsử dụng hiệu vốn kinh doanh Chính vậy, hầu hết doanh nghiệp, cơng tác tăng cường quản trị vốn kinh doanh đặt lên hàng đầu, thu hút quan tâm nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp người làm cơng tác tài kế tốn.Tuy nhiên thực tiễn cho thấy thực việc không đơn giản Ở Việt Nam, hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp chưa cao, doanh nghiệp khai thác sử dụng vốn lãng phí hiệu làm cho hiệu sản xuất kinh doanh thấp Nhận thức vai trò quan trọng cơng tác quản trị tài doanh nghiệp mà trước tiên công tác quản trị vốn kinh doanh,trong thời gian thực tập Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch, tìm hiểu thực tế tình hình doanh nghiệp với kiến thức học học viện, em định chọn đề tài : “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch” cho luận văn cuối khóa Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vốn kinh doanh, công tác quản trị vốn kinh doanh thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Giang Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu: Đi sâu vào nghiên cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh cơng ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch qua năm 2013, 2014, 2015.Trên sở đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty Phạm vi nghiên cứu Về không gian nghiên cứu: Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 25/1/2016 đến ngày 24/4/2016 Về nguồn số liệu: Báo cáo tài cơng ty năm 2013-2015 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn bao gồm:  Phương pháp so sánh  So sánh số liệu tuyệt đối: để thấy biến động số tuyệt đối tiêu phân tích  So sánh số liệu tương đối: để thấy tốc độ phát triển mặt quy mô qua thời kỳ, giai đoạn khác  Phương pháp sử dụng hệ số tài  Hệ số tài tính cách đem so sánh trực tiếp tiêu với tiêu khác để thấy mức độ ảnh hưởng, vai trò yếu tố, tiêu tiêu, yếu tố khác Phương pháp đồ thị, biểu đồ:  Bằng hình ảnh, tính chất đồ thị, biểu đồ ta thấy biến động, cấu, vai trò khoản mục từ phân tích mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng nhân tố tới tiêu phân tích Sinh viên: Nguyễn Thị Giang Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Kết cấu luận văn Nội dung luận văn chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung vốn kinh doanh quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch Qua thời gian học tập nghiên cứu học viện thực tập Công ty TNHH Gốm xây dựng n Thạch, hướng dẫn tận tình giáo Ths Vũ Thị Hoa với giúp đỡ nhiệt tình chị phòng tài kế tốn Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch giúp em hồn thành luận văn cuối khóa Mặc dù cố gắng tìm hiểu, học hỏi kiến thức hạn hẹp nên khó tránh khỏi thiếu sót luận văn cuối khóa Vì vậy, em mong nhận đóng góp ý kiến để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Giang Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp  Cuối năm 2015, cơng ty khơng nợ lương người lao động, tín hiệu tích cực từ cơng ty, giúp gắn kết tốt người lao động với công tySự điều chỉnh sách bán chịu doanh nghiệp, tăng khoản phải thu khách hàng phát huy tác dụng, chưa đạt hiệu cao giúp lực cạnh tranh doanh nghiệp không bị giảm sâu, hy vọng thời gian tới, giúp cơng ty giữ chân khách hàng cũ đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng để tăng doanh thu cho cơng ty qua gia tăng lợi nhuận  Cơng ty có cấu TSCĐ phù hợp với đặc điểm kinh doanh ổn định Năng lực sản xuất cơng ty tốt.Đồng thời sách quản trị sử dụng tài sản cố định có sách khấu hao, sách lý nhượng bán sách đầu tư hợp lý Hy vọng đầu tư cơng ty vào dây chuyền lò nung sớm phát huy tác dụng thời gian ngắn 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Bên cạnh thành tích đạt thời gian qua cơng tác quảnsử dụng VKD công ty nhiều hạn chế cần phải sớm khắc phục thời gian tới Cụ thể:  Cơng ty chưa có kế hoạch hay phương pháp cụ thể để xác định nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch , bao gồm xác định nhu cầu tiền dự trữ, nhu cầu cho hàng tồn kho, nhu cầu phải thu phải trả Hầu hết việc huy động, thu hồi VLĐ dựa vào nhu cầu thực tế phát sinh hoạt độngvà kinh nghiệm hiểu biết ban lãnh đạo Điều khiến công ty rơi vào tình trạng bị động, khơng có kế hoạch sử dụng VLĐ cách khoa học hiệu nhất, gây thừa hay thiếu vốn làm công ty bối rối việc xử lý Nguyên nhân tình trạng lãnh đạo Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 92 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp cơng ty công tác lâu năm chưa kịp bắt nhịp với phương pháp hoạch định đại nên quản lý theo kiểu truyền thống  Thời điểm cuối năm 2015 dự trữ tiền lớn mà số vay nợ lại giảm Trong thời gian công ty nên có điều chỉnh giảm dự trữ tiền hợp lý với số vay nợ để vừa đảm bảo khả sinh lời vốn lại vừa đảm bảo khả tốn  Chính sách tăng bán chịu công ty hợp lý để tăng lực cạnh tranh nhiên theo số vốn công ty bị chiếm dụng bị tăng lên nhiên số vốn chiếm dụng công ty lại giảm xuống làm cho nhu cầu VLĐ công ty tăng, thời gian tới công ty nên tăng khoản chiếm dụng vốn để giảm bớt nhu cầu VLĐ cần thiết đồng thời phải có sách quản trị nợ phải thu hợp lý  Dự trữ hàng tồn kho lớn, dự trữ thành phẩm nhiều lực cạnh tranh bị ảnh hưởng, thời gian tới cơng ty giảm bớt dự trữ khoản mục hàng tồn kho để tăng tốc độ số vòng quay HTK, đưa HTK cơng ty mức hợp lý  Năm 2015, doanh thu công ty sụt giảm đồng thời tốc độ sụt giảm doanh thu nhanh tốc độ sụt giảm chi phí đặc biệt chi phí giá vốn chi phí quảndoanh nghiệp Điều cho thấy số VKD bỏ thêm chưa pát huy tác dụng đồng thời cơng tác quản lý chi phí chưa hiệu Năm 2016 với đầu tư đưa vào quy trình sản xuất nhận định có dấu hiệu khởi sắc với công ty, tăng khả cạnh tranh Để phát huy thành tích đạt , khắc phục hạn chế tồn năm qua nắm bắt hội kinh doanh ,đòi hỏi cơng ty cần phải khắc phục mắt xích yếu máy hoạt động, coi trọng nâng cao công tác quản lý, sử dụng vốn để hướng tới tăng trưởng bền vững Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 93 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty thời gian tới 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn bối cảnh thị trường toàn cầu có bất ổn, kinh tế giới đối mặt với nhiều rủi ro lớn với nhân tố khó lường Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan Thương mại toàn cầu sụt giảm tổng cầu yếu Kinh tế giới chưa lấy lại đà tăng trưởng phục hồi chậm Giá dầu thơ giảm mạnh dẫn đến giá hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến nước xuất Sự bất ổn thị trường tài toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ tăng trưởng sụt giảm kinh tế Trung Quốc tác động mạnh tới kinh tế giới Ở nước, giá thị trường giới biến động, giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, đồng thời yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất kích thích tiêu dùng Mặc dù nhiều khó khăn, thách thức nghiệp phát triển kinh tế-xã hội nước ta có thuận lợi niềm tin người dân, cộng đồng doanh nghiệp vào lãnh đạo, đạo kiên quyết, đắn kịp thời Đảng, Quốc hội Chính phủ; đồng thời có hội phía trước cần nắm bắt tận dụng tối đa: Niềm tin nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam tăng lên với việc tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) Cộng đồng kinh tế ASEAN giúp cho Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, tạo hội cho doanh nghiệp nước phát triển Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 94 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nhanh, hướng tới tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính tồn cầu số sản phẩm cơng nghệ cao Hoạt động xây dựng nước năm 2015 gặp số khó khăn cơng tác quy hoạch, lực quảncơng tác giải phóng mặt có yếu tố thuận lợi: Chính sách lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm giúp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn vay với ấm lên thị trường bất động sản tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, cơng trình Nhiều dự án phát triển nhà hoàn thành bàn giao năm với hoạt động xây dựng nhà dân tăng cao góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành Trên đà phát triển tỉnh Vĩnh Phúc nói chung huyện Sơng Lơ, Lập Thạch nói riêng, dự án xây dựng khu công nghiệp Lập Thạch , khu công nghiệp Sông Lô I , khu công nghiệp Sông Lô II bắt đầu khởi công xây dựng với đà phát triển sở hạ tầng địa bàn hoạt động doanh nghiệp cho thấy lượng cầu vật liêu xây dựng lớn thời gian tới, hứa hẹn hội lớn cho doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chắn chịu ảnh hưởng từ sách điều hành ngành Theo đà phát triển hứa hẹn công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch mở rộng quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng lực cạnh tranh thời gian tới 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty thời gian tới 3.1.2.1 Định hướng ngắn hạn Dựa theo tình hình biến động kinh tế nói chung biến động ngành kết đạt năm 2015 Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch, bên cạnh thành tựu đạt được, cơng ty có Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 95 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hạn chế định Vì , năm tới 2016, công ty đặt định hướng mục tiêu cần phấn đấu đạt theo dự án đầu tư hoàn thành năm 2016 để đảm bảo cho đồng vốn bỏ đạt hiệu cao Bảng 20: Các tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 Thực năm 2015 Kế hoạch năm 2016 STT Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu bán hàng VNĐ Lợi nhuận trước thuế VNĐ 1,829,771,888 1,900,000,000 Lợi nhuận sau thuế VNĐ 1,436,817,510 1,520,000,000 Vốn chủ sở hữu VNĐ 19,082,145,13 19,982,145,135 5 Thu nhập bình quân Tr.đ/người/tháng 18,393,601,207 21,000,000,000 3,290 3,550 3.1.2.2 Định hướng dài hạn Trên sở nhu cầu thị trường, lực kinh doanh việc nắm bắt dấu hiệu kinh tế, công ty xây dựng cho chiến lược phát triển kinh doanh toàn diện năm tới Thứ nhất: Đảm bảo đủ vốn thời gian tới cho hoạt động Cơng ty , tránh tình trạng thiếu vốn gây căng thẳng gián đoạn trình kinh doanh Thứ hai: Nâng cao công tác quản trị nguồn lực, đặc biệt công tác quản trị VLĐ, quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh, hoàn thiện quy chế quy định phù hợp luật pháp hành Hệ thống quản trị tài cơng ty phát huy đem lại hiệu cao cho công ty, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro công ty Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 96 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Thứ ba: Tiếp tục tăng cường sức mạnh tự chủ tài để phù hợp với dự định mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng cường khả tích lũy từ nguồn vốn bên Thứ tư: Xây dựng quan hệ, uy tín tốt đẹp đối tác khách hàng Tiếp tục củng cố quan hệ với khách hàng quen thuộc, phát triển làm ăn với khách hàng khách hàng tiềm Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy nhanh trình tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường quy mô thị phần cơng ty qua tăng lực cạnh tranh Thứ năm: Nâng cao trình độ tay nghề người lao động ,đồng thời nâng cao trình độ quản lý cán cấp cao, đổi cách thức quản lý để bắt kịp với xu hướng động kinh tế thị trường 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch  Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết công ty cho năm kế hoạch Trong thời gian vừa qua, công ty không thực xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết Do mà gây ảnh hưởng không tốt đến công tác quản trị vốn công ty Trong thời gian tới, để nâng cao công tác quản trị vốn, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, công ty nên thực dự báo nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết Để xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên cách hợp lý, công ty cần quan tâm đến số yếu tố ảnh hưởng sau: - Quy mơ, đặc điểm, tính chất ngành nghề kinh doanh: Là cơng ty hoạt động lĩnh vực sản xuất gạch tuynl với chu kỳ sản xuất kinh doanh thường kéo dài, hoạt động sản xuất chịu ảnh hưởng thời tiết Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 97 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Tình hình giá vật tư, nguyên vật liệu thị trường: biến động giá yếu tố đầu vào nguyên vật liệu( đặc biệt than cám) ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh - Sự tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ: yếu tố có ý nghĩa quan trọng Việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ để đổi trang thiết bị đại giúp công ty nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng khả cạnh tranh thị trường Cách xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết dựa phương pháp gián tiếp: theo phương pháp tỉ lệ phần trăm doanh thu Nội dung phương pháp dựa vào mối quan hệ vốn lưu động với doanh thu năm báo cáo để làm xác định nhu cầu vốn lưu động cảu năm kế hoạch dựa doanh thu dự kiến năm kế hoạch Phương pháp thực qua bước sau:  Bước 1: Tính số dư bình quân khoản mục BCĐKT  Bước 2: Lựa chọn khoản mục TSNH nguồn vốn chiếm dụng BCĐKT chịu tác động trực tiếp có quan hệ chặt chẽ với doanh thu tính tỉ lệ phần trăm khoản mục so với doanh thu thực kì  Bước 3: Sử dụng tỉ lệ phần trăm khoản mục doanh thu để ước tính nhu cầu VLĐ tăng thêm cho năm kế hoạch sở doanh thu dự kiến năm kế hoạch - Nhu cầu VLĐ tăng thêm = Doanh thu tăng thêm x tỉ lệ phần trăm nhu cầu VLĐ so với doanh thu - Doanh thu tăng thêm = Doanh thu kì kế hoạch – Doanh thu kì báo cáo - Tỉ lệ % nhu cầu VLĐ so với doanh thu = Tỉ lệ % khoản mục tài sản lưu động so với doanh thu - Tỉ lệ % nguồn vốn chiếm dụng so với doanh thu Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 98 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp  Bước 4: Dự báo nguồn tài trợ cho nhu cầu VLĐ tăng thêm công ty thực điều chỉnh kế hoạch tài nhằm đạt mục tiêu cơng ty Cụ thể, cơng ty xác định nhu cầu cho VLĐ năm 2016 sau: Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn B.Vốn chiếm dụng Phải trả người bán ngắn hạn Số dư bình quân năm 2015 31/12/2015 31/12/2014 16,211,429,844 16,374,156,593 16,292,793,219 1,319,982,399 3,408,050,112 2,364,016,256 1,218,109,450 2,910,153,193 2,064,131,322 71,634,785 144,305,550 107,970,168 139,014,382 69,507,191 30,238,164 214,576,987 122,407,576 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động 9.Phải trả ngắn hạn khác - Tính số dư bình qn khoản vốn công ty dựa bảng CĐKT năm 2015 Doanh thu bán hàng năm 2015 18,393,601,207 VNĐ, doanh thu kế hoạch năm 2016 21,000,000,000VNĐ - Xác định tỉ lệ % khoản mục so với doanh thu: + Tỉ lệ % TSNH so với DTT = 16,292,793,219/18,393,601,207 = 88.57% + Tỉ lệ % khoản vốn chiếm dụng so với DTT = 2,364,016,256/18,393,601,207 = 12.85% + Nhu cầu VLĐ tăng thêm: =(21,000,000,000-18,393,601,207)* (88.57%-12.85%) = 1,973,565,171 VNĐ => Như vậy, nhu cầu VLĐ năm 2016 tăng so với năm 2015 1,973,565,171 VNĐ Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 99 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Sau xác định xong nhu cầu VLĐ, cơng ty cần tiến hành tìm kiếm nguồn tài trợ để đáp ứng nhu cầu VLĐ tăng thêm, tránh tình trạng VLĐ thực tế không đáp ứng nhu cầu VLĐ Nguồn tài trợ VLĐ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ an tồn tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn đồng thời đảm bảo nguyên tắc cân tài cho cơng ty nhằm phát huy tối đa lực kinh doanh tránh thiếu hụt vốn Trong thời gian tới công ty nên gia tăng vốn từ nguồn vốn chiếm dụng( phải trả người bán đặc biệt khoản người mua trả tiền trước) để huy động vốn với chi phí sử dụng vốn thấp Trong năm 2015, công ty không huy động vốn từ nguồn người mua trả tiền trước, công ty xây dựng sách chiết khấu tốn chiết khấu thương mại , sách ưu tiên cho khách hàng có đặt cọc trước để tận dụng nguồn vốn từ hợp đồng mua bán.Qua huy động nguồn vốn có chi phí sử dụng thấp  Tăng cường công tác quản trị nợ phải thu Như phân tích năm 2015 vừa qua tình hình nợ phải thu ngắn hạn cơng ty tăng mạnh Việc nợ phải thu lớn cho thấy số vốn công ty bị chiếm dụng cao gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, làm giảm hiệu sử dụng vốn kinh doanh.Tuy nhiên với tình cạnh tranh công ty gặp phải tăng khoản phải thu điều cần thiết Một số giải pháp giúp công ty quản trị nợ phải thu tốt tăng nợ phải thu:  Đối với khoản phải thu khách hàng: Xây dựng sách thương mại phù hợp.Cơng ty cần lượng định, đánh giá tác động việc bán chịu đến việc tăng doanh thu, lợi nhuận với rủi ro xảy để xác Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 100 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp định sách bán chịu cho phù hợp với điều kiện cụ thể công ty nhằm đảm bảo vừa hấp dẫn khách hàng, tiêu thụ nhiều sản phẩm, vừa đảm bảo thu hồi nhanh khoản nợ phát sinh, hạn chế vốn ứ đọng Muốn , điều khoản hình thức tốn ,chiết khấu toán chiết khấu thương mại hay biện pháp xử phạt vi pạm hợp đồng phải quy định rõ hợp đồng mua bán với đơn hàng khách hàng cụ thể Đồng thời phải tiến hành theo dõi khoản phải thu khách hàng  Đối với khoản người bán trả tiền trước: Phải trì kỷ lth tốn với nhà cung cấp, tạo niềm tin uy tín mối quan hệ mua bán, tạo điều kiện cho việc trả chậm phải trả trước thời điểm  Bên cạnh cơng ty phải thường xun theo dõi kiểm sốt nợ phải thu thơng qua việc theo dõi thường xuyên kỳ thu tiền bình quân mức độ thu hồi khoản nợ phải thu để kiểm tra xem khoản phải thu thu hồi so với sách tín dụng để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm ngăn ngừa nợ phải thu hạn  Mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu lợi nhuận Đẩy mạnh việc tiêu thụ tiền đề để cơng ty tăng doanh thu lợi nhuận Để làm đc điều đó, cơng ty cần có sách giá , thị trường thích hợp, tổ chức công tác nghiên cứu đánh giá tiềm thị trường, qua tìm nhu cầu thị trường đáp ứng cách tốt nhất.Một số biện pháp cụ thể sau:  Ngoài việc giữ vững thị trường quen thuộc cần tiếp tục mở rộng thêm thị trường tiêu thụ huyện tỉnh lân cận nước Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 101 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp  Chú trọng xây dựng củng cố thị phần mình, quan hệ tốt với khách hàng, tạo điều kiện mua sản phẩm toán tiền cách thuận lợi với khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm  Xây dựng kế hoạch Marketing giới thiệu quảng bá sản phẩm công ty đến với nhiều khách hàng hơn, nâng cao uy tín thương hiệu cơng ty thị trường, từ có nhiều khách hàng đến với  Xây dựng đội ngũ chuyên nghiên cứu thị trường để đưa sách hợp lý cơng tác tiêu thụ sản phẩm công tyQuản trị tốt chi phí giá vốn, ổn định giá thành sản xuất, ổn định giá than cám đầu vào thơng qua sách trả trước cho người bán  Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho Hàng tồn kho năm 2015 giảm nhẹ song chiếm tỉ trọng cao tổng vốn lưu động Khoản mục thành phẩm hàng tồn kho cuối năm 2015 công ty tăng chiếm tỷ trọng lớn nguyên nhân giảm sức cạnh tranh khơng bán hàng gây ứ đọng hàng tồn kho Do vậy, cơng ty cần thiết phải có kế hoạch cụ thể để nhanh chóng tăng doanh thu đẩy nhanh HTK ứ đọng ra thị trường, cụ thể cần phải đưa số giải pháp sau:  Thực bán giảm giá, chấp nhận giảm lợi nhuận để giải phóng lượng hàng hóa tồn đọng, giúp thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh , đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao  Tăng quảng cáo tiếp thị bán hàng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dựa vào quy trình sản xuất 3.3 Điều kiện để thực giải pháp Các giải pháp nêu phần 3.2 xuất phát từ thực tế sử dụng vốn Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch Để thực tốt giải pháp để góp phần nâng cao cơng tác quản trị vốn kinh doanh cơng ty, từ Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 102 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh ngồi cố gắng khơng mệt mỏi tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch, đặc biệt quan trọng ban lãnh đạo cơng ty cần phải có giúp đỡ, phối hợp nhịp nhàng từ phía Nhà nước, ngân hàng… Về phía Nhà nước: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tinh giản thủ tục hành rườm rà để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc tận dụng hội làm ăn Nhà nước cần nên tạo môi trường kinh tế thuận lợicho việc đầu tư vốn, định hướng cho phát triển thị trường cách vạch sách kế hoạch phát triển dài hạn thị trường vốn Nhà nước cần có sách giúp doanh nghiệp nhỏ vừa có điều kiện tiếp cận nguồn vốn có chi phí thấp Đưa hệ thống tiêu đánh giá chi tiết để cơng ty đánh giá xác hiệu sử dụng vốn kinh doanh Về phía ngân hàng: Đây tổ chức trung gian tài nhận tiền gửi cho vay chức toán khác.Tuy nhiên tổ chức tín dụng tác động toiws việc huy động sử dụng vốn doanh nghiệp qua nhiều hình thức khác Hiện nay, vốn cho doanh nghiệp vấn đề nóng bỏng Vì trước hết cần phải nâng cao tác động hệ thống tổ chức tài việc huy động tạo kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp Chính yêu cầu trên, ngân hàng cần coi doanh nghiệp khách hàng, đối tượng quan tâm ngân hàng Để làm điều đó, ngân hàng cần ý:  Tăng cường lực cán ngân hàng việc xem xét rà soát định cách khoa học, dựa đặc thù hoạt động ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 103 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp  Hiện đại hóa cơng nghệ, nâng cao trình độ hoạt động hệ thống ngân hàng, tăng cường hình thức tốn khơng dùng tiền mặt nhằm rút ngắn thời hạn toán, tăng cường kiểm soát pháp luật hoạt động doanh nghiệp  Thay đổi phong cách làm việc với doanh nghiệp, tạo lập mối quan hệ dài hạn để xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định đồng thời đảm bảo mức độ an tồn hoạt động tín dung giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch huy động vốn Về phía doanh nghiệp: Cần chủ động thích ứng với thay đổi kinh tế, chủ trương, sách Nhà nước, từ nắm bắt hội kinh doanh Tự chủ động nâng cao khả quản trị doanh nghiệp máy lãnh đạo Chú trọng phát triển máy nhân sự, máy quản lý để tham mưu, hỗ trợ cho ban lãnh đạo việc quản trị doanh nghiệp Chủ động quảng bá doanh nghiệp qua hoạt động hội chợ thương mại thường niên, diễn đàn doanh nghiệp, tiến hành mở rộng việc marketing môi trường mạng để phát triển thị trường đầu cho doanh nghiệp Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, ý nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho cán cơng nhân viên tồn thể cơng ty để họ n tâm cống hiến nghiệp phát triển chung tồn công ty Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 104 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, việc tăng cường công tác quản trị sử dụng vốn kinh doanh vấn đề cần quan tâm doanh nghiệp có ý nghĩa vơ quan trọng việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Công ty TNHH Gốm xây dựng n Thạch cơng ty hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, với cố gắng tồn thể cán cơng nhân viên công ty giúp cho doanh thu lợi nhuận hiệu công tác quản trị vốn công ty đạt thành tựu Tuy nhiên với khó khăn ngành việc cơng ty gặp phải số hạn chế điều khó tránh khỏi với giải pháp đề ra, hi vọng thời gian tới công ty khắc phục hạn chế để đưa doanh nghiệp ngày vững mạnh Trong thời gian thực tập em nhận giúp đỡ cô giáo hướng dẫn luận văn – ThS Vũ Thị Hoa cô chú, anh chị công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch, điều giúp em hoàn thành luận văn Do kiến thức hạn chế, luận văn em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em kính mong giáo hướng dẫn thầy mơn góp ý kiến giúp đỡ em để luận văn đạt kết tốt Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 105 Lớp: CQ50/11.09 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tài doanh nghiệp – Học viện Tài (xuất năm 2013) Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp – Học viện Tài (xuất năm 2010) Giáo trình kế tốn tài – Học viện Tài Luận văn khóa trước Báo cáo tài cơng ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch năm 2013, 2014 2015 Thông tin từ website khác Sinh viên: Nguyễn Thị Giang 106 Lớp: CQ50/11.09 ... chung vốn kinh doanh quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng. .. cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch qua năm 2013, 2014, 2015.Trên sở đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty Phạm vi nghiên... xây dựng Yên Thạch 61 2.2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn cố định Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch 78 2.2.2.3 Hiệu suất hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH gốm xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH gốm xây dựng yên thạch, Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH gốm xây dựng yên thạch, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP., 1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp., 2 Quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp., THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH TRONG THỜI GIAN QUA., 1 Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch., 2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch., b. Kết cấu và sự biến động VLĐ của công ty., c. Thực trạng quản trị sử dụng vốn bằng tiền, d. Tình hình quản trị nợ phải thu., e. Tình hình quản trị hàng tồn kho., b. Tình hình biến động và kết cấu TSCĐ, VCĐ., c. Tình hình khấu hao TSCĐ:, d. Đánh giá hiệu suất, hiệu quả sử dụng TSCĐ, VCĐ., 3 Đánh giá chung về tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch., CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐn kinh doanh TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH., 1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới., 2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch., 3 Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay