BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ SẮT COBAN NIKEN

15 46 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 19:11

Bài báo cáo bao gồm các bước tiến hành, kết quả thí nghiệm, phương trình hóa học, số liệu thí nghiệm, hình ảnh minh họa và giải thích đầy đủ. Giúp cho sinh viên Y Dược cũng như sinh viên chuyên Hóa tham khảo và định hướng làm tốt bài báo cáo thực hành Hóa Đại Cương Vô Cơ BrianN BÀI 5: Fe – Co – Ni Thí ngiệm 1: Các bước tiến hành: Cho dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm - Ống 1: Dùng giấy quỳ thử mơi trường dung dịch muối Viết phương trình phản ứng thủy phân - Ống 2: cho thêm giọt NaOH 2M Quan sát màu sắc kết tủa Lọc lấy kết tủa, đặt giấy lọc kết tủa để n khơng khí Theo dõi thay đổi màu sắc kết tủa sau 10 phút - Ống 3: Cho vào giọt dung dịch AgNO3, đun nhẹ để yên Sau phút rót dung dịch ống nghiệm sang ống nghiệm khác Quan sát thành ống nghiệm Cho vài giọt dung dịch KSCN vào ống nghiệm chứa phần dung dịch ống nghiệm Quan sát giải thích tượng Viết phương trình phản ứng - Ống 4: Thêm vào giọt H2SO4 2M, sau thêm từ từ giọt dung dịch KMnO4 lỗng, lắc Quan sát giải thích tượng Viết phương trình phản ứng - Ống 5: Làm tương tự ống nghiệm thay dung dịch KMnO4 dung dịch K2Cr2O7 Quan sát giải thích tượng Viết phương trình phản ứng - Ống 6: thêm giọt dung dịch K3[Fe(CN)6] Hiện tượng thí ngiệm: Ống 1: Quỳ tím hóa đỏ BrianN BrianN Ống 2: kết tủa màu xanh Để lâu khơng khí hóa nâu đỏ Ống 3: Thành ống nghiệm lớp kim loại sáng bóng bám vào Dung dịch chuyến màu vàng nâu, nhỏ vài giọt KSCN vào thấy xuất màu đỏ máu BrianN BrianN Ống 4: Dung dịch KMnO4 màu Ống 5: Dung dịch K2Cr2O7 màu cam đỏ, dung dịch ống nghiệm chuyển sang màu vàng nâu xanh lục thẳm Ống 6: Xuất kết tủa xanh thẳm Giải thích tượng: Ống 1: Muối FeSO4 thủy phân tạo môi trường axit làm quỳ tím hóa đỏ theo phương trình: FeSO4 + 2H2O → Fe(OH)2↓ + H2SO4 Ống 2: Xảy phản ứng: FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Kết tủa trắng xanh Fe(OH)2, kết tủa không bền, để lâu khơng khí bị phân hủy thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ theo phản ứng: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ Ống 3: Xảy phản ứng: 3FeSO4 + 3AgNO3 3Ag↓ + Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 Lớp kim loại sáng bóng Ag sinh Dung dịch chuyển màu vàng nâu màu Fe3+ Nhỏ vài giọt KSCN xuất màu đỏ máu KSCN tạo phức với Fe3+ theo phản ứng: Fe3+ + 6KSCN → [Fe(SCN)6]3- + 6K+ Ống 4: Xảy phản ứng: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 BrianN BrianN + 2MnSO4 + 8H2O FeSO4 khử KMnO4 làm dung dịch màu Ống 5: Xảy phản ứng: 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O FeSO4 khử K2Cr2O7 tạo màu vàng nâu ion Fe3+ màu xanh lục màu ion Cr3+ Ống 6: Xảy phản ứng: 3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3- → Fe3[Fe(CN)6]2↓ Kết tủa xanh thẳm Fe3[Fe(CN)6]2 gọi màu xanh Turnbull Thí nghiệm 2: Điều chế tính chất Fe(OH)3 Các bước tiến hành: Cho vào ống nghiệm ống 1ml dung dịch FeCl3, thêm vào ống 0,5ml dung dịch NaOH 2M Quan sát màu kết tủa - Ống 1: thêm giọt HCl kết tủa tan hết - Ông 2: thêm giọt dung dịch NaOH đặc Quan sát so sánh tượng hai ống nghiệm Hiện tượng thí nghiệm: Ống 1: Xuất kết tủa màu đỏ nâu, kết tủa tan hết cho thêm axit vào tạo dung dịch suốt BrianN BrianN Ống 2: Xuất kết tủa màu đỏ nâu, kết tủa không tan cho thêm base vào Giải thích tượng: Ống 1: Xảy phản ứng: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl Kết tủa đỏ nâu Fe(OH)3, kết tủa tan axit theo phản ứng: Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O Ống 2: Xảy phản ứng: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl Kết tủa đỏ nâu Fe(OH)3, kết tủa khơng tan base khơng phải hidroxit lưỡng tính Thí nghiệm 3: Tính chất FeCl3 Các bước tiến hành: Lấy ống nghiệm, ống chứa 2ml dung dịch FeCl3 + Ống 1: Thêm giọt dung dịch HCl, sau thêm giọt dung dịch Na2SO3 dung dịch đổi màu + Ống 2: Thêm giọt dung dịch KI Quan sát giải thích tượng + Ống 3: Thêm giọt dung dịch K4[Fe(CN)6] + Ống 4: Thêm giọt dung dịch KSCN Hiện tượng thí nghiệm: Ống 1: Dung dịch chuyển từ màu nâu đỏ sang màu vàng xanh BrianN BrianN Ống 2: Dung dịch chuyển từ màu nâu đỏ sang màu vàng xanh kết tủa màu đỏ gạch xuất Ống 3: kết tủa màu xanh thẳm xuất BrianN BrianN Ống 4: Xuất màu đỏ máu Giải thích tượng: Ống 1: Xảy phản ứng: 2FeCl3 + Na2SO3 + 2HCl → Na2SO4 + 2FeCl2 + H2O Màu nâu đỏ FeCl3 chuyển thành màu vàng xanh FeCl2 Ống 2: Xảy phản ứng: 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2↓ Màu nâu đỏ FeCl3 chuyển thành màu vàng xanh FeCl2 Kết tủa đỏ gạch tạo thành I2 Ống 3: Xảy phản ứng: 4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- → Fe4[Fe(CN)6]3↓ Màu xanh thẳm màu kết tủa Fe4[Fe(CN)6]3 gọi màu xanh Berlin Ống 4: Xảy phản ứng: Fe3+ + 6KSCN → [Fe(SCN)6]3- + 6K+ Màu đỏ máu màu phức [Fe(SCN)6]3- Đây phản ứng để nhận biết ion Fe3+ BrianN BrianN Thí nghiệm 4: Các hợp chất Co(II) Các bước tiến hành: Cho vào ống nghiệm ống 1ml dung dịch CoCl2 Thêm vào tất ống giọt dung dịch NaOH để thu kết tủa Quan sát tượng  Ống 1: Đun nhẹ ống nghiệm dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ  Ống 2: Thêm vào vài giọt dung dịch H2O2 Hiện tượng thí nghiệm: Ống 1: kết tủa màu xanh tím xuất dần chuyển sang màu hồng, kết tủa màu hồng đun nóng BrianN BrianN Ống 2: Kết tủa chuyển màu nâu đen bọt khí khơng màu sủi lên Giải thích tượng: Ống 1: Xảy phản ứng: CoCl2 + 2NaOH → Co(OH)2↓ + 2NaCl Màu xanh tím màu CoOHCl sinh trước, chất không bền nên phân hủy thành Co(OH)2 màu hồng Ống 2: Xảy phản ứng: 2CoCl2 + H2O2 + 4NaOH → 2Co(OH)3↓ + 4NaCl 2H2O2 → O2↑ + 2H2O Màu nâu đen màu Co(OH)3, sủi bọt khí khơng màu khí O2 H2O2 phân hủy tạo Thí nghiệm 5: Phức chất Co(II) Các bước tiến hành: Lấy ống nghiệm: ống cho - giọt dung dịch CoCl2 bão hòa, sau thêm - giọt dung dịch HCl đậm đặc Quan sát tượng Cho vào ống nghiệm thứ hai - giọt cồn tuyệt đối, sau thêm vài tinh thể CoCl2 Thêm từ từ giọt nước màu dung dịch thay đổi Chia ống ống khác nhau: Ống a: Đối chứng Ống b: Ngâm vào nước nóng Ống c: Ngâm vào nước đá BrianN BrianN Nhận xét màu dung dịch Giải thích tượng thí nghiệm Hiện tượng thí nghiệm: Ống 1: Dung dịch chuyển từ màu hồng sang màu xanh tím, ống b màu xanh ống đối chứng, ống c màu hồng ống đối chứng BrianN BrianN Ống 2: Tinh thể chuyển từ màu hồng sang màu xanh tím Khi thêm nước vào tinh thể lại chuyển sanh màu hồng Giải thích tượng: Ống 1: Khi cho HCl đặc vào, Co2+ tạo phức [CoCl4]2- màu xanh tím cân sau: [Co(H2O)]2+ + 4Cl[CoCl4]2- + 6H2O Hồng Xanh tím Xanh Khi ngâm ống b vào nước nóng, nhiệt độ tăng, cân chuyển động theo chiều thuận, nên ống b xanh ống đối chứng Khi ngâm ống c vào nước đá, nhiệt độ giảm, cân chuyển động theo chiều nghịch nên ống c hồng ống đối chứng Ống 2: Tinh thể CoCl2 ngậm nước nên màu hồng, cho cồn tuyệt đối vào tinh thể bị nước nên chuyển sanh màu xanh tím Khi cho thêm nước vào tinh thể lại chuyển sang màu hồng CoCl2.6H2O→CoCl2.4H2O→CoCl2.2H2O→CoCl2.1H2O →CoCl2 Hồng Hồng Xanh tím Xanh Xanh BrianN BrianN Thí nghiệm 6: Các hợp chất Ni(II) Các bước tiến hành: Cho vào ống nghiệm ống 1ml dung dịch NiCl2 Thêm vào tất ống giọt dung dịch NaOH để thu kết tủa Quan sát tượng - Ống 1: Đặt lên giá để thời gian quan sát lại màu sắc kết tủa bị biến đổi khơng? - Ống 2: Thêm vào vài giọt H2O2 - Ống 3: Thêm vài giọt Dimetylglyoxime (C4H8N2O2) BrianN BrianN Hiện tượng thí nghiệm: Ống 1: Kết tủa màu xanh lục khơng bị biến đổi khơng khí Ống 2: Kết tủa chuyển màu đen, bọt khí khơng màu sủi lên Ống 3: Xuất phức màu đỏ hồng BrianN BrianN Giải thích tượng: Ống 1: Xảy phản ứng: NiCl2 + 2NaOH → Ni(OH)2↓ +2 NaCl Kết tủa xanh lục Ni(OH)2 kết tủa bến không bị phân hủy khơng khí Ống 2: Xảy phản ứng: 2NiCl2 + 4NaOH + H2O2 → 4NaCl + 2Ni(OH)3↓ 2H2O2 → 2H2O + O2↓ Kết tủa màu đen Ni(OH)3, khí khơng màu bay lên O2 Ống 3: Xảy phản ứng: NiCl2 + 2C4H8O2N2 → [Ni(C4H7O2N2)2] + 2HCl Phức màu đỏ hồng [Ni(C4H7O2N2)2] Đây phản ứng đặc trưng dùng để nhện biết ion Ni2+ BrianN BrianN BrianN ... 6K+ Ống 4: Xảy phản ứng: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 BrianN BrianN + 2MnSO4 + 8H2O FeSO4 khử KMnO4 làm dung dịch màu Ống 5: Xảy phản ứng: 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3... vàng nâu, nhỏ vài giọt KSCN vào thấy xuất màu đỏ máu BrianN BrianN Ống 4: Dung dịch KMnO4 màu Ống 5: Dung dịch K2Cr2O7 màu cam đỏ, dung dịch ống nghiệm chuyển sang màu vàng nâu xanh lục thẳm Ống... tính chất Fe(OH)3 Các bước tiến hành: Cho vào ống nghiệm ống 1ml dung dịch FeCl3, thêm vào ống 0,5ml dung dịch NaOH 2M Quan sát màu kết tủa - Ống 1: thêm giọt HCl kết tủa tan hết - Ông 2: thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ SẮT COBAN NIKEN, BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ SẮT COBAN NIKEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay