XÃ hội hóa tài liệu môn xã hội học

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 18:52

1 Khái niệm hội hóa Đặc điểm q trình hội hóa Các giai đoạn q trình hội hóa Các mơi trường q trình hội hóa V HỘI HĨA KHÁI NIỆM - hội hóa theo cách hiểu thơng thường: hội hóa y tế, hội hóa giáo dục, hội hóa văn hóa… - Trong hội học, hội hóa khơng hiểu theo nghĩa - Đây trình chuyển người từ thực thể sinh học sang thực thể hội => hội hóa cá nhân V HỘI HĨA KHÁI NIỆM • Neil Smelser – nhà hội học người Mỹ: “Xã hội hố q trình mà cá nhân học cách thức hành động tương ứng với vai trò mình” • J.H.Fichter: “Xã hội hóa q trình tương tác người người khác, kết chấp nhận khn mẫu hành động thích nghi với khn mẫu hành động đó” V HỘI HĨA KHÁI NIỆM hội hố q trình cá nhân học cách trở thành thành viên hội thông qua học tập, lĩnh hội giá trị, chuẩn mực hội đóng vai trò hội V HỘI HÓA ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘI HĨA - hội hố q trình tất yếu, khách quan diễn liên tục suốt đời cá nhân - hội hoá trình hai mặt: mặt hội tác động vào cá nhân; Mặt khác, cá nhân với tính tích cực tác động trở lại hội V HỘI HÓA ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘI HĨA - hội hố chịu tác động điều kiện kinh tế- hội Nội dung, cấp độ chế cụ thể hội hố có liên quan đến yếu tố hội tạo - hội hoá diễn không cá nhân - hội hố diễn nhanh có khoanh vùng lựa chọn - hội hoá tuân thủ khn mẫu khác nhóm hội V HỘI HÓA ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘI HÓA => Q trình hội hố vừa q trình dạy dỗ, vừa q trình học hỏi, người tham gia vào trình học cách hành động đắn, theo chuẩn mực nhóm cộng đồng hội cụ thể => Nhờ trình hội hố mà hội tồn ln chuyển văn hố từ hệ qua hệ khác; làm cho người từ thực thể sinh học trở thành thực thể hội V HỘI HÓA CÁC GIAI ĐOẠN HỘI HÓA * Giai đoạn trước lao động + Giai đoạn trẻ thơ – hội hóa sớm + Giai đoạn học * Giai đoạn độ tuổi lao động * Giai đoạn sau lao động V HỘI HĨA CÁC MƠI TRƯỜNG HỘI HĨA a Gia đình b Nhà trường c Nhóm thành viên d Phương tiện truyền thơng đại chúng a Gia đình • Gia đình mơi trường quan trọng bậc tiến trình hội hố cá nhân Và mơi trường hội hóa gắn bó với cá nhân suốt đời • Gia đình tiểu văn hóa xây dựng nên giáo dục gia đình, truyền thống gia đình, lối sống gia đình • Các cá nhân gia đình tiếp thu chuẩn mực, giá trị tiểu văn hóa thơng qua người gần gũi ơng bà, bố mẹ, anh chị em a Gia đình • Giai đoạn sơ khai trình hội hố thực cách thức cách khơng thức khơng có chủ đích • hội hóa khơng đơn thơng qua lời dạy mà qua cử chỉ, hành động Theo R.E.Park: “Người ta sinh người, mà trở thành người trình giáo dục” b Nhà trường • Nhà trường tổ chức hệ thống giáo dục hội – hệ thống giáo dục quốc gia • Kiến thức khoa học hội tự nhiên tảng • Đây môi trường người bắt đầu tiếp xúc tính đa dạng hội, học cách giao tiếp với người ngồi gia đình c Nhóm thành viên • Là nhóm mà cá nhân thành viên (đồng hương, lớp học, nhóm sở thích ) • hội hố cá nhân đường thức phi thức • Những thành viên nhóm mong đợi cá nhân nhóm tuân thủ khn mẫu chừng muốn thành viên nhóm => Đây mơi trường hội hố quan trọng thứ hai sau gia đình d Truyền thông đại chúng Truyền thông đại chúng đóng vai trò to lớn việc hội hóa cá nhân Truyền thơng mang lại cho người kinh nghiệm hội, giá trị, chuẩn mực văn hóa; làm cầu nối gắn kết người Các thông tin đại chúng cung cấp cho cá nhân định hướng quan điểm kiện vấn đề hội xảy sống ngày Tác động tích cực lẫn tiêu cực đến nhận thức, hành vi người ...V XÃ HỘI HÓA KHÁI NIỆM - Xã hội hóa theo cách hiểu thơng thường: xã hội hóa y tế, xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa văn hóa - Trong xã hội học, xã hội hóa khơng hiểu theo nghĩa... xã hội thông qua học tập, lĩnh hội giá trị, chuẩn mực xã hội đóng vai trò xã hội V XÃ HỘI HĨA ĐẶC ĐIỂM CỦA XÃ HỘI HĨA - Xã hội hố trình tất yếu, khách quan diễn liên tục suốt đời cá nhân - Xã. .. chuyển người từ thực thể sinh học sang thực thể xã hội => xã hội hóa cá nhân V XÃ HỘI HĨA KHÁI NIỆM • Neil Smelser – nhà Xã hội học người Mỹ: Xã hội hố q trình mà cá nhân học cách thức hành động
- Xem thêm -

Xem thêm: XÃ hội hóa tài liệu môn xã hội học, XÃ hội hóa tài liệu môn xã hội học, ĐẶC ĐIỂM CỦA XÃ HỘI HÓA, CÁC GIAI ĐOẠN XÃ HỘI HÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay