Marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam –thực trạng và giải pháp vận dụng tt

25 17 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 18:42

1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bên cạnh hoạt động marketing truyền thống, với phát triển công nghệ thông tin mạng internet, hoạt động marketing điện tử hay marketing số ngày phát triển Marketing điện tử dần trở thành thuật ngữ phổ biến kinh doanh với công cụ giúp doanh nghiệp tiếp cận khai thác nhu cầu thị trường, mang lại hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp Nhờ sử dụng cơng cụ marketing điện tử, doanh nghiệp khám phá, tạo dựng truyền tải, phân phối giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu cách nhanh chóng hiệu quả, từ đó, thu lại lợi ích tương xứng Do đó, marketing điện tử với ưu không gian cũng thời gian trở thành hoạt động quan trọng doanh nghiệp kinh doanh toàn cầu hóa Trong bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng, doanh nghiệp xuất Việt Nam, tất nhiên, phải nghiên cứu ứng dụng công cụ marketing điện tử đại vào hoạt động kinh doanh Bằng hoạt động marketing điện tử truyền thông trực tuyến, tạo nhận diện, tiếp xúc khách hàng,… thông qua trang thông tin điện tử (website), diễn đàn, thư điện tử, điện tốn đám mây nhiều cơng cụ số hóa khác, doanh nghiệp xuất Việt Nam tiếp cận khai thác thị trường quốc tế ngày hiệu Tuy nhiên, thực tế, việc ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất nhập nhiều hạn chế mức độ sơ khai Vì vậy, rõ ràng, cần có nghiên cứu hệ thống chuyên sâu thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam để tìm giải pháp thúc đẩy phát triển ứn dụng marketing điện tử Từ lý trên, tác giả định lựa chọn đề tài “Marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam: thực trạng giải pháp vận dụng” cho luận án tiến sĩ 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát luận án nghiên cứu đánh giá thực trạng vận dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam; phát phân tích yếu tố tác động tới việc vận dụng marketing điện tử doanh nghiệp này; từ đề xuất số giải pháp thúc đẩy việc vận dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất nước ta Các mục tiêu cụ thể xác định sau:  Hệ thống hóa sở lí luận marketing điện tử, công cụ marketing điện tử nhân tố tác động đến vận dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất  Đánh giá thực trạng vận dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam  Xác định yếu tố ảnh hưởng, đánh giá tầm quan trọng mức độ tác động yếu tố tới việc vận dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam  Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất nào? - Các yếu tố tác động đến việc ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất khẩu? Tầm quan trọng yếu tố? - Các yếu tố tác động có mức độ ảnh hưởng đến việc ứng dụng marketing điện tử kinh doanh doanh nghiệp xuất Việt Nam? - Các giải pháp giúp thúc đẩy việc ứng dụng marketing điện tử vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xuất Việt Nam? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án xác định thực trạng ứng dụng công cụ marketing điện tử yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về mặt nội dung: Phạm vi nghiên cứu luận án tập trung vào xác lập khung lý thuyết ứng dụng công cụ marketing điện tử, mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất khẩu; thực trạng áp dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam, giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Do có nhiều yếu tố tác động đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất từ vĩ mô đến vi mô nên thực nghiên cứu hết, vậy, luận án tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng thuộc doanh nghiệp xuất (định hướng thị trường, định hướng marketing điện tử kỳ vọng hội nhập doanh nghiệp) Về mặt không gian, thời gian: Nghiên cứu lựa chọn doanh nghiệp xuất Việt Nam để khảo sát từ tháng 12/2016 đến tháng 05/2018 giải pháp tác giả định hướng tới 2025 (Vì cơng nghệ cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi nhanh nên luận án định hướng giải pháp tới 2025) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận án kết hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng, kết hợp phương pháp thu thập phân tích liệu thứ cấp với phương pháp điều tra, khảo sát, vấn thu thập phân tích liệu sơ cấp Trong đó, nghiên cứu định lượng sử dụng chủ yếu sử dụng phần mềm SPSS để phân tích 4 Tổng quan nghiên cứu liên quan giới Việt Nam, rút khoảng trống nghiên cứu Luận án tổng quan số cơng trình nghiên cứu hình thành phát triển internet marketing ứng dụng doanh nghiệp; nghiên cứu công cụ marketing điện tử việc sử dụng công cụ để tác động đến khách hàng; nghiên cứu yếu tố tác động đến việc ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp Luận án cũng tổng quan số công trình nghiên cứu nước marketing điện tử, marketing mạng internets, nghiên cứu thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp Việt Nam Từ tởng quan cơng trình nghiên cứu có, luận án xác định khoảng trống nghiên cứu: - Thứ nhất, chưa có nghiên cứu đầy đủ đặc thù bối cảnh kinh tế Việt nam tác động đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất - Thứ hai, tác động yếu tố kì vọng hội nhập chưa xem xét đầy đủ nghiên cứu có việc ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam - Thứ ba, nghiên cứu tác động yếu tố đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp có thực từ giai đoạn trước Cần có thêm nghiên cứu ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam bối cảnh môi trường kinh doanh, công nghệ biến đổi mạnh mẽ - Thứ tư, giả thiết, mơ hình sử dụng kiểm chứng nhiều nghiên cứu cho kết tương đồng mức độ ảnh hưởng yếu tố khác bối cảnh cụ thể Việt Nam Đóng góp ý nghĩa luận án Về mặt học thuật, Luận án xây dựng khung lý thuyết toàn diện ứng dụng marketing điện tử cũng thương mại điện tử doanh nghiệp xuất Đã lý giải đầy đủ xác nội hàm công cụ marketing điện tử ứng dụng doanh nghiệp kinh doanh Xây dựng mơ hình yếu tố thuộc doanh nghiệp tác động đến việc ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Trong đó, xây dựng tiêu chí đo lường yếu tố tác động đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Về mặt thực tiễn, luận án đánh giá thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Rút thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Đồng thời, đánh giá yếu tố tác động đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Luận án có kết luận xác đáng tác động nhóm yếu tố doanh nghiệp xuất Việt Nam đến khả kết ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp này: định hướng theo thị trường, định hướng marketing điện tử kỳ vọng hội nhập Cuối cùng, luận án đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 Kết cấu luận án Ngoài phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo phần kết luận, luận án gồm có phần sau: Chương 1: Cơ sở lí luận marketing điện tử doanh nghiệp xuất Chương 2: Thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Chương 3: Giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ MARKETING ĐIỆN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 1.1 Khái niệm, đặc điểm ưu điểm marketing điện tử 1.1.1 Khái niệm Trong phạm vi luận án, định nghĩa marketing điện tử áp dụng dựa theo định nghĩa Strauss Frost (2008) Marketing điện tử việc sử dụng công cụ điện tử áp dụng hoạt động marketing, bao gồm khơng hoạt động marketing internet mà hoạt động marketing phương tiện điện tử khác 1.1.2 Đặc điểm chung Bởi dựa tảng công nghệ thông tin đại, marketing điện tử có nhiều khác biệt so với marketing truyền thống Tác giả khái quát đặc điểm marketing điện tử sau: - Marketing điện tử có tốc độ cao, liên tục bị giới hạn không gian thời gian - Marketing điện tử có tính tương tác cao - Marketing điện tử giúp đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm cho khách hàng - Marketing điện tử có khả tự động hóa, giúp giảm thiểu khâu trung gian, tiết kiệm chi phí dễ dàng đo lường hiệu hoạt động - Marketing điện tử giúp làm giảm khác biệt văn hóa, xã hội, luật pháp - Marketing điện tử có nhiều rủi ro mặt trái 1.1.3 Ưu điểm marketing điện tử so với marketing truyền thớng Marketing điện tử có tốc độ giao dịch nhanh với giao dịch trực tiếp truyền thống Về phạm vi sử dụng cho khách hàng, đối tác dựa marketing điện tử toàn giới, khơng bị giới hạn vị trí địa lý Khả tương tác nhanh thực marketing điện tử Không bị ảnh hưởng chênh lệch múi thị trường quốc gia marketing truyền thống Với khả tương tác cao, sử dụng marketing điện tử doanh nghiệp phân tích đối tượng khách hàng cách cụ thể 1.2 Bộ công cụ marketing điện tử 1.2.1 Công cụ email marketing + Thư điện tử từ DN đến người sử dụng, khách hàng nhằm mục đích quảng bá sản phẩm + Thư điện tử ngược từ khách hàng đến DN nhằm nhận từ khách hàng đòi hỏi mong muốn hàng hoá dịch vụ DN + Thư điện tử từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng Thư điện tử từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng sử dụng để hỗ trợ Công ty marketing Với hình thức này, người ta gọi “Marketing theo kiểu virut” 1.2.2 Công cụ website marketing Các loại hình quảng cáo trực tuyến trang Web thường sử dụng bao gồm: Quảng cáo logo-banner; Quảng cáo đường Text link 1.2.3 Công cụ mạng xã hội Mạng xã hội cho phép kết nối trang cá nhân cho phép thiết lập kênh quảng cáo Fanpage… phục vụ cho chương trình marketing điện tử doanh nghiệp Công cụ mạng xã hội Facebook, Zalo, Google+, Instagram, Snapchat có phần quảng cáo miễn phí chi phí Thơng thường doanh nghiệp sử dụng hình thức phí thơng qua chạy quảng cáo quảng cáo thủ công (không phí) 1.2.4 Cơng cụ sàn giao dịch B2B Sàn giao dịch điện tử trở thành công cụ marketing điện tử quan trọng để doanh nghiệp xuất tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp cận khai thác khách hàng cách hiệu 1.2.5 Công cụ khác Bên cạnh công cụ truyền thông xúc tiến bán, marketing điện tử cũng có cơng cụ để thực hoạt động nghiên cứu thị trường qua mạng (Phạm Thu Hương & Nguyễn Văn Thoan, 2009) 1.3 Ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất 1.3.1 Các ứng dụng marketing điện tử  Marketing điện tử sử dụng để giúp doanh nghiệp nhận diện thị trường  Marketing điện tử sử dụng việc trì mở rộng thị trường  Marketing điện tử sử dụng để doanh nghiệp cung cấp nhiều giá trị cho khách hàng nhận thành tương xứng  Marketing điện tử sử dụng để định vị giá trị xác định tài sản thương hiệu doanh nghiệpMarketing điện tử sử dụng trình quản trị sản phẩm doanh nghiệpMarketing điện tử sử dụng trình phân phối sản phẩm  Marketing điện tử sử dụng hoạt động huy động vốn doanh nghiệpMarketing điện tử sử dụng hoạt động quảng cáo doanh nghiệpMarketing điện tử sử dụng để làm giảm bất ổn  Marketing điện tử sử dụng để trở thành nguồn lực đổi doanh nghiệp, tăng lực cạnh tranh doanh nghiệpMarketing điện tử sử dụng q trình hướng đến tồn cầu hóa doanh nghiệp 1.3.2 Ảnh hưởng marketing điện tử tới hoạt động kinh doanh Việc áp dụng công nghệ kinh doanh điện tử làm tăng hiệu liên quan đến truyền thông khách hàng quản trị nội Do đó, doanh nghiệp có khả tiếp thị điện tử cao cần phải nhận thấy hiệu tổ chức tốt (Kirca & cộng sự, 2005) 1.4 Các nguồn lực marketing điện tử 1.4.1 Nguồn lực công nghệ Nguồn lực công nghệ bao gồm khái qt xung quanh việc tìm kiếm áp dụng công nghệ nhằm phát triển chiến lược kinh doanh doanh marketing điện tử doanh nghiệp 1.4.2 Nguồn lực người Nguồn lực người tổ chức thể qua chiến lược marketing điện tử Việc lãnh đạo quan tâm tới hoạt động marketing điện tử yếu tố thúc đẩy phát triển marketing điện tử Ngoài ra, việc xây dựng văn hóa sử dụng marketing điện tử cũng thể nguồn lực người doanh nghiệp marketing điện tử mức độ Bên cạnh đó, lực trình độ cán triển khai ứng dụng marketing điện tử ảnh hưởng trực tiếp đến khả ứng dụng thành công marketing điện tử Một cách chung nhất, nguồn lực người liên quan tới nguồn nhân lực sử dụng, định hướng thúc đẩy phát triển ứng dụng marketing điện tử 1.4.3 Nguồn lực kinh doanh Nguồn lực kinh doanh doanh nghiệp marketing điện tử liên quan tới định hướng kinh doanh doanh nghiệp liên quan tới marketing điện tử Những chiến lược liên quan tới marketing điện tử rõ ràng cho thấy doanh nghiệp thực đầu vào marketing mặt hàng kinh doanh khác 1.5 Các yếu tố tác động tới ứng dụng marketing điện tử Việc ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp chịu tác động nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố thuộc môi trường vĩ mô, yếu tố vi mơ yếu tố thuộc doanh nghiệp Tuy nhiên, phạm vi luận án nghiên cứu tất yếu tố tác động Vì vậy, luận án tập trung nghiên cứu ba nhóm yếu tố tác động chủ yếu thuộc doanh nghiệp 10 xuất khẩu: (1) Định hướng thị trường doanh nghiệp; (2) Định hướng marketing điện tử và; (3) Kì vọng hội nhập 1.5.1 Định hướng thị trường doanh nghiệp * Định hướng thị trường hay định hướng thị trường tổng hợp doanh nghiệp Định hướng theo thị trường bao gồm: Định hướng theo đối thủ cạnh tranh; hiểu việc doanh nghiệp tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu, khả năng, chiến lược đối thủ cạnh tranh dài hạn ngắn hạn; từ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng cách hiệu so với đối thủ (Chuang, 2016) Sự phối hợp chức doanh nghiệp lực doanh nghiệp kết hợp nguồn lực doanh nghiệp để phân tích tổng hợp hiểu biết thị trường, từ cho phép người lao động hiểu mục tiêu mà họ hướng đến, giải vấn đề phản hồi khách hàng cách nhanh chóng hiệu (Chuang, 2016) Định hướng theo khách hàng bao gồm hiểu biết khách hàng giúp cho doanh nghiệp việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng họ (xem Chuang, 2016) 1.5.2 Định hướng marketing điện tử doanh nghiệp Định hướng marketing điện tử doanh nghiệp bao gồm triết lý kinh doanh hành vi doanh nghiệp có liên quan đến marketing điện tử (Shaltoni & West, 2009) Các khía cạnh tác giả mơ tả cụ thể sau: 1.5.3 Kỳ vọng hội nhập doanh nghiệp Với doanh nghiệp xuất thị trường quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp kỳ vọng hội nhập doanh nghiệp, ví dụ kỳ vọng hội nhập WTO (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Mai Trang, 2008) Tác giả nghiên cứu dựa vào lý thuyết ý doanh nghiệp (xem Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Mai Trang, 2008) Lý thuyết cho thấy tập trung doanh nghiệp vào diễn biến quan trọng thị trường làm thay đổi hành vi doanh nghiệp Nhìn chung, kì vọng hội nhập 11 thể kì vọng doanh nghiệp lợi ích nhận quốc gia tham gia vào trình hội nhập với giới CHƯƠNG THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING ĐIỆN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 2.1 Thực trạng triển khai Marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam 2.1.1 Thực trạng hạ tầng cho marketing điện tử Việt Nam Trong mục đích sử dụng email doanh nghiệp dùng để giao dịch với khách hàng nhà cung cấp (74%) Từ năm 2016 tập trung khảo sát lao động chuyên trách thương mại điện tử Năm 2017 có 30% doanh nghiệp cho biết có cán chuyên trách thương mại điện tử, tỷ lệ thấp chút so với năm 2016 Đa số doanh nghiệp đầu nhiều vào hạ tầng phần cứng, theo bình qn doanh nghiệp đầu 41% chi phí vào phần cứng tổng chi phí mua sắm, trang bị ứng dụng công nghệ thông tin thương mại điện tử Tiếp theo tỷ lệ đầu từ phần mềm năm qua cũng dao động từ 23% đến 26% tổng chi phí 2.1.2 Thực trạng về giao dịch thương mại điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Kinh doanh mạng xã hội xu hướng thu hút quan tâm doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ kinh doanh cá thể cá nhân vài năm trở lại Khảo sát cho thấy có 32% doanh nghiệp tiến hành kinh doanh mạng xã hội Bên cạnh mạng xã hội sàn giao dịch thương mại điện tử công cụ hữu ích cho doanh nghiệp vừa nhỏ, nhiên xu hướng sử dụng sàn vài năm trở lại chưa có dấu hiệu thay đổi Năm 2017 có 11% doanh nghiệp tham gia khảo sát triển khai kinh doanh sàn thương mại điện tử, giảm chút so với năm 2016 2.1.3 Tình hình ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất 12 Thực trạng sử dụng công cụ doanh nghiệp xuất Các công cụ quảng cáo trực tuyến doanh nghiệp xuất sử dụng chủ yếu sử dụng kênh email điện tử qua tài trợ chương trình Về cơng cụ liên quan tới diễn đàn, website doanh nghiệp chủ yếu sử dụng số kênh hay sàn giao dịch điện tử để quảng cáo bán hàng alibaba.com Cũng dựa sàn giao dịch B2B này, doanh nghiệp bán sản phẩm mà trở thành hệ thống chuỗi cung ứng cho cơng ty, tập đồn lớn Đánh giá đầu cho marketing điện tử Về việc quan tâm đầu doanh nghiệp cho thấy, theo khảo sát vấn, doanh nghiệp lớn 100% có phận chuyên marketing marketing điện tử Còn doanh nghiệp nhỏ vừa có 90.12% sử dụng marketing điện tử cách tích cực Một số công ty xuất nhỏ lại tập trung cho mối xuất có sẵn với quy mơ nhỏ Về kênh cho marketing điện tử doanh nghiệp sử dụng chủ yếu email marketing, quảng cáo sàn giao dịch B2B Trong cộng cụ sàn giao dịch B2B doanh nghiệp sử dụng nhiều với 89.32% sử dụng, công cụ sử dụng phổ biến email marketing điện tử Việc sử dụng mạng xã hội sử dụng so với công cụ (75% doanh nghiệp xuất sử dụng quảng cáo điện tử) Yếu tố quảng cáo website sử dụng nhiều thứ với 73.25% Các cơng cụ khác chiếm 25.30% Về chi phí cho marketing điện tử doanh nghiệp, doanh nghiệp trung bình chi cho phần marketing điện tử khoảng từ 5-10% doanh thu công ty (58.5% doanh nghiệp) Tiếp theo việc chi 5% doanh thu; mức chi phí 10% doanh thu chiếm tỷ lệ khoảng 20% doanh nghiệp xuất Thực trạng đánh giá nguồn lực công nghệ áp dụng marketing điện tử 13 Kết khảo sát cho thấy với thang đo điểm đưa ra, nguồn lực công nghệ doanh nghiệp xuất Việt Nam mức trung bình (các điểm đánh giá trung giao động từ 3.27 đến 3.32) Thực trạng đánh giá nguồn nhân lực dành cho marketing điện tử Kết khảo sát yếu tố quan tâm lãnh đạo (HUM4) đánh giá cao ba khía cạnh (điểm trung bình 3.59), yếu tố HUM1 (Chiến lược sử dụng marketing điện tử) đánh giá thấp với 3.38 điểm Thực trạng đánh giá ưu tiên dành cho marketing điện tử Kết khảo sát cho thấy với thang đo mức độ, nguồn lực kinh doanh doanh nghiệp đánh giá mức trung bình (các điểm đánh giá giao động từ 3.30 đến 3.40) 2.2 Các yếu tố có tác động lên marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu Định hướng theo thị trường Kỳ vọng hội nhập Hoat đông marketng điên Định hướng marketng điên Hình 2.22 Mơ hình nghiên cứu 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu Các giả thuyết nghiên cứu phát biểu sau: Kết kinh doanh 14 H1: Yếu tố định hướng theo thị trường có ảnh hưởng tích cực đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam H2: Yếu tố định hướng marketing điện tử có ảnh hưởng tích cực đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam H3: Yếu tố kì vọng hội nhập có ảnh hưởng tích cực đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam H4: Yếu tố Ứng dụng marketing điện tử có ảnh hưởng tích cực đến kết kinh doanh doanh nghiệp xuất Việt Nam Để khảo sát liệu đánh giá yếu tố tác động theo mơ hình nghiên cứu, luận án trình bày đầy đủ nội dung bước thực nghiên cứu, bao gồm: - Xây dựng thang đo mơ hình Dựa tham khảo thang đo nghiên cứu có, luận án xây dựng thang đo yếu tố mơ hình nghiên cứu, bao gồm biến phụ thuộc biến độc lập - Chọn mẫu phương pháp thu thập liệu Trong nghiên cứu tác giả lấy mẫu theo nguyên tắc Comrey & Lee (1992) với cỡ mẫu 229 đạt mức - Đánh giá sơ thang đo Kết kiểm định cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha lớn 0.6 hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 cho thấy nhân đạt tin cậy - Phân tích nhân tố khám phá Trị số KMO lớn 0,5; Phương sai giải thích lớn 50% (Hair cộng 2006) - Kiểm định giả thuyết mơ hình hồi quy Kết phân tích yếu tố tác động tới marketing điện tử nguồn lực công nghệ Kết cho thấy biến CUS (định hướng khách hàng), FUN (phối hợp chức năng), PHIL (triết lý kinh doanh), INI (mức độ cạnh tranh) EXP (kì vọng hội nhập) có tác động tích cực lên marketing 15 điện tử mặt nguồn lực công nghệ (Hệ số beta dương p-value nhỏ 0.05 – lấy mức ý nghĩa 5%) 16 Bảng 2.5 Kết hồi quy cho nguồn lực công nghệ Hệ số hồi quy Hệ số chuẩn hóa t pvalue VIF Beta Beta (Constant -5.711 -6.527 000 ) CUS 677 409 6.115 000 2.462 COM 173 088 1.659 099 1.542 FUN 941 608 8.998 000 2.514 PHIL 167 135 2.017 045 2.467 INI 313 246 3.087 002 3.499 IMP 143 110 1.422 156 3.319 EXP 475 439 8.273 000 1.550 Kết phân tích yếu tố tác động tới marketing điện tử nguồn lực người Kết cho thấy ngồi biến CUS khơng có tác động lên HUM (p-value lớn 0.05), biến lại có tác động tích cực lên marketing điện tử mặt nguồn lực người (Hệ số beta dương p-value nhỏ 0.05 – lấy mức ý nghĩa 5%) Bảng 2.6 Kết hồi quy cho nguồn lực người Hệ số hồi Hệ số VIF pquy chuẩn hóa t value Beta Beta (Constant -4.486 -6.659 000 ) CUS 125 093 1.462 145 2.462 COM 287 180 3.565 000 1.542 FUN 589 471 7.316 000 2.514 PHIL 219 219 3.436 001 2.467 INI 495 481 6.332 000 3.499 IMP 487 464 6.277 000 3.319 EXP 258 295 5.833 000 1.550 17 Kết phân tích yếu tố tác động tới marketing điện tử nguồn lực kinh doanh Kết cho thấy biến CUS, COM, FUN, PHIL EXP có tác động tích cực lên marketing điện tử mặt nguồn lực kinh doanh (Hệ số beta dương p-value nhỏ 0.05 – lấy mức ý nghĩa 5%) Bảng 2.7 Kết hồi quy cho nguồn lực kinh doanh Hệ số hồi Hệ số VIF pquy chuẩn hóa t value Beta Beta (Constant -3.156 -4.943 000 ) CUS 462 332 5.717 000 2.462 COM 481 291 6.323 000 1.542 FUN 651 501 8.538 000 2.514 PHIL 286 276 4.740 000 2.467 INI -.079 -.074 -1.062 289 3.499 IMP 069 063 933 352 3.319 EXP 201 221 4.793 000 1.550 Kết phân tích ảnh hưởng marketing điện tử tới kết kinh doanh Kết cho thấy biến TEC, HUM, BUS EXP có tác động tích cực lên kết kinh doanh (Hệ số beta dương p-value nhỏ 0.05 – lấy mức ý nghĩa 5%) Bảng 2.8 Kết hồi quy cho kết kinh doanh (Constant ) TEC HUM BUS Hệ số hồi quy Hệ số chuẩn hóa Beta Beta 580 154 294 167 202 311 183 t pvalue 4.343 000 3.180 4.674 3.249 002 000 001 VIF 3.096 3.413 2.456 18 Hệ số hồi quy Hệ số chuẩn hóa t pvalue VIF Beta Beta EXP 223 270 5.525 000 1.836 2.3 Đánh giá thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam 2.3.1 Đánh giá việc ứng dụng công cụ marketing điện tử Các công cụ quảng cáo trực tuyến doanh nghiệp xuất sử dụng tốt Đã có quan tâm tập trung quảng cáo trực tuyến phương tiện số cũng tài trợ nhiều chương trình hội trợ, kiện Về công cụ diễn đàn, website doanh nghiệp cũng sử dụng sàn giao dịch điện tử hiệu việc tạo không gian giới thiệu sản phẩm Đồng thời tìm kiếm đối tác mong muốn sản phẩm doanh nghiệp Với cơng cụ phổ biến email gần doanh nghiệp sử dụng thường xuyên Việc đối tượng doanh nghiệp xuất có vị trí địa lý khơng thuận lợi cho việc gặp trực tiếp Nên công cụ marketing qua email doanh nghiệp triển khai tốt năm gần 2.3.2 Đánh giá thực trạng nguồn lực cho ứng dụng marketing điện tử Thực trạng đánh giá nguồn lực công nghệ Trong ba yếu tố nguồn lực công nghệ, yếu tố mức độ ưu tiên cho dự án quan tâm với 54% doanh nghiệp lựa chọn mức cao Trong đó, kế hoạch ứng dụng 44% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá cao Thực trạng đánh giá nguồn nhân lực dành cho marketing điện tử Trong ba yếu tố nguồn nhân lực, yếu tố quan tâm lãnh đạo quan tâm với 57% doanh nghiệp lựa chọn mức cao Trong đó, phát triển văn hóa marketing điện tử 39% 19 số doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá cao Cũng giống nguồn lực công nghệ, nguồn nhân lực doanh nghiệp xuất xuất cũng mức trung bình Thực trạng đánh giá nguồn lực kinh doanh Trong ba yếu tố nguồn lực kinh doanh, yếu tố mức độ ưu tiên thực dự án quan tâm với 60% doanh nghiệp lựa chọn mức cao Trong đó, ưu tiên đánh giá định kì 46% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá cao Cũng giống nguồn lực khác, nguồn lực kinh doanh cũng mức trung bình 2.3.3 Ưu điểm Nguồn lực công nghệ doanh nghiệp xuất Việt Nam quan tâm với ưu tiên định Bên cạnh đó, doanh nghiệp quan tâm sử dụng thư điện tử website giao dịch kinh doanh Trong yếu tố nguồn lực người, nhà quản lý công ty cũng quan tâm đặc biệt tới hoạt động marketing điện tử Một số doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh sử dụng marketing điện tử, với ưu điểm bật ưu tiên thực dự án marketing điện tử 2.3.4 Nhược điểm Các doanh nghiệp xuất phải sử dụng phận marketing điện tử thuê nên việc lập kế hoạch triển khai gặp khó khăn Nhiều doanh nghiệp chưa có lập kế hoạch ứng dụng marketing điện tử, việc phát triển ứng dụng công cụ marketing điện tử cũng nhiều hạn chế (bao gồm số lượng công cụ marketing điện tử sử dụng chất lượng hoạt động marketing điện tử) 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG MARKETING ĐIỆN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM 3.1 Dự báo triển vọng xuất xu ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam 3.1.1 Dự báo giá trị xuất đến 2025 Luận án xác định xu hướng tăng trưởng xuất Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 với phương án tăng trưởng khác Với xu hướng tăng trưởng xuất tích cực Việt Nam đòi hỏi doanh nghiệp xuất phải gia tăng ứng dụng marketing điện tử vào hoạt động kinh doanh 3.1.2 Triển vọng phát triển marketing điện tử doanh nghiệp xuất Trong thời gian tới Việt Nam gia nhập thêm số hiệp định thương mại lớn khác AEC hay CPTTP mở hướng xuất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam Ngoài hiệp định thương mại kí kết trước WTO hiệp định tới mang tới triển vọng lớn doanh nghiệp xuất Việt Nam Marketing điện tử giúp doanh nghiệp thúc đẩy nhanh khả hội nhập thị trường giới qua công cụ marketing điện tử 3.2 Đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam 3.2.1 Giải pháp ứng dụng hiệu công cụ marketing điện tử Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng sàn giao dịch B2B Để sử dụng hiệu sàn giao dịch thương mại B2B, doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ tất nguồn lực cho marketing điện tử Giải pháp email marketing Về email marketing, ngồi việc tích cực sử dụng hình thức lên chiến dịch cho việc email marketing khâu định cho hiệu email marketing Giải pháp website marketing 21 Các sản phẩm doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin (hình ảnh, chất lượng, tính ) hiển thị website doanh nghiệp để đơn vị khách hàng doanh nghiệp theo dõi tìm kiếm đơn giản Bên cạnh đó, việc thiết kế banner, logo web cần thiết kế thu hút khách hàng vào website doanh nghiệp Giải pháp quảng cáo mạng xã hội (facebook, instagram, Twitter, youtube, flick) Công cụ quảng cáo mạng xã hội cần thực triệt để hiệu tối đa Bộ phận marketing điện tử cần phân tích rõ đối tượng mục tiêu nhằm cho vào chiến lược quảng cáo cho phù hợp Giải pháp chuỗi cung ứng Do vậy, doanh nghiệp đẩy mạnh trình liên kết tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm xuất Để làm điều này, cần có kết nối đơn vị sản xuất, phân phối, cung cấp nguyên liệu cho sản phẩm xuất 3.2.2 Giải pháp nâng cao nguồn lực marketing điện tử Để nâng cao marketing điện tử, tác giả đề xuất giải pháp liên quan tới định hướng thị trường, định hướng marketing điện tử kì vọng hội nhập Trong đó, để nâng cao nguồn lực công nghệ, doanh nghiệp cần định hướng khách hàng, phối hợp chức năng, triết lý kinh doanh, hậu cần 3.2.3 Giải pháp thực thi chi tiết cho doanh nghiệp xuất về marketing điện tử Xây dựng chiến lược marketing điện tử Xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động marketing điện tử Phát triển hệ thống thông tin thị trường marketing điện tử Ứng dụng công nghệ cho marketing điện tử Phát triển ngân sách cho marketing điện tử 3.2.4 Phát triển quy trình marketing điện tử cho daonh nghiệp xuất Nghiên cứu thị trường nhu cầu khách hàng 22 Nghiên cứu phát triển sản phẩm Mua sắm Sản xuất Bán hàng (Quảng cáo bán hàng) Dịch vụ sau bán Kiểm soát đo lường hiệu marketing điện tử 3.2.5 Một số đề xuất cho quan quản lý nhà nước Hỗ trợ pháp lý Nhà nước cũng cần sửa đổi văn pháp quy khác liên quan đến hoạt động thương mại điện tử marketing điện tử như: Luật kế toán, Luật hải quan, Luật cơng nghệ thơng tin cần phải nhìn nhận hoạt động Internet có liên quan tới hầu hết mặt đời sống kinh tế xã hội Trong số sách ban hành, sách quản lý cung cấp thông tin điện tử, thiết lập trang tin điện tử, quản lý tên miền Internet an ninh mạng đòi hỏi nghiên cứu sửa đổi sớm tốt Hợp tác quốc tế lĩnh vực thương mại điện tử Marketing điện tử Tích cực tham gia khối liên minh khu vực cũng toàn giới mở hội giúp doanh nghiệp ứng dụng nhiều tốt khả marketing điện tử Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo đội ngũ cán có chun mơn thương mại điện tử Marketing điện tử Biện pháp đưa đa dạng hố hình thức đào Bên cạnh việc đẩy mạnh hình thức đào tạo quy trường đại học cao đẳng nhằm tạo nguồn nhân lực trung dài hạn, cần đẩy manh hình thức tuyên truyền, phổ biến đào tạo khác sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt mạng Internet để tuyên truyền phổ biến kiến thức thương mại điện tử cũng Marketing điện tử Xây dựng hệ thống an toàn thơng tin 23 Bảo mật thơng tin an tồn giao dịch vấn đề cốt yếu để triển khai hoạt động Marketing điện tử Nếu không giải vấn đề khơng thể phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến mức độ cao Do vậy, xây dựng hệ thống an toàn thông tin mạng cần thiết để đảm bảo cho hoạt động diễn chủ thể thương mại trực tuyến 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với doanh nghiệp xuất Nhằm nâng cao hiệu ứng dụng marketing điện tử, doanh nghiệp cần có sách quỹ đầu phát triển hệ thống marketing điện tử đầu cho nguồn nhân lực công ty để chủ động hoạt động marketing điện tử 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Tiếp theo vấn đề cần giải pháp lý nói trên, hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động Internet Việt Nam cần hoàn thiện đầy đủ giúp thúc đẩy marketing điện tử cho doanh nghiệp xuất 24 Kết luận Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Việt Nam, việc sử dụng công cụ marketing điện tử cần thiết với doanh nghiệp xuất nói riêng Để ứng dụng thành công marketing điện tử, doanh nghiệp xuất cần phải có nguồn lực, kiến thức khả ứng dụng hiệu công cụ marketing điện tử Nội dung luận án làm rõ chất marketing điện tử công cụ marketing điện tử phổ biến cho doanh nghiệp xuất như: Email marketing, website marketing, quảng cáo trực tuyến, công cụ quan hệ công chúng qua kiện, website; công cụ bán hàng trực tuyến; sàn giao dịch B2B Luận án cũng xây dựng khung lý thuyết việc ứng dụng công cụ marketing điện tử doanh nghiệp xuất phụ thuộc vào yếu tố tác động thuộc doanh nghiệp định hướng thị trường, định hướng marketing điện tử kỳ vọng hội nhập Sự phát triển ứng dụng marketing điện tử cũng phụ thuộc trực tiếp vào nguồn lực công nghệ, nguồn lực người nguồn lực kinh doanh doanh nghiệp xuất Luận án đánh giá thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam thời gian qua; phân tích đánh giá yếu tố nguồn lực tác động đến ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Thực tế doanh nghiệp xuất Việt Nam quan tâm ứng dụng marketing điện tử mức độ quan tâm ứng dụng hạn chế Luận án đánh giá xác đáng thực trạng nguồn lực cho ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam, tìm hạn chế yếu cần khắc phục Đã tập trung nghiên cứu đánh giá yếu tố tác động đến việc ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam với nhóm yếu tố chủ yếu khung lý thuyết nêu rút nhận định xác đáng yếu tố tác động đến thực 25 trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Dựa phát hạn chế nguyên nhân từ nghiên cứu khảo sát thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam, chương 3, luận án dự báo xu hướng phát triển xuất Việt Nam hoạt động marketing điện tử tới năm 2025 đề xuất giải pháp giúp thúc đẩy việc ứng dụng hiệu marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Các giải pháp tập trung vào: (1) Sử dụng hiệu công cụ marketing điện tử; (2) Lên chiến lược marketing điện tử; (3) Nâng cao nguồn lực cho marketing điện tử (nguồn lực công nghệ; nguồn lực người; nguồn lực kinh doanh); (4) Phát triển quy trình ứng dụng marketing điện tử ... marketing điện tử doanh nghiệp xuất Chương 2: Thực trạng ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Chương 3: Giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam. .. việc ứng dụng marketing điện tử kinh doanh doanh nghiệp xuất Việt Nam? - Các giải pháp giúp thúc đẩy việc ứng dụng marketing điện tử vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xuất Việt Nam? Đối... việc vận dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam  Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp xuất Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng ứng dụng marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam –thực trạng và giải pháp vận dụng tt , Marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam –thực trạng và giải pháp vận dụng tt , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM, 2 Các yếu tố có tác động lên marketing điện tử của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, - Kiểm định giả thuyết bằng mô hình hồi quy, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM, 2 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay