BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ CROM MANGAN

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 18:37

Bài báo cáo bao gồm các bước tiến hành, kết quả thí nghiệm, phương trình hóa học, số liệu thí nghiệm, hình ảnh minh họa và giải thích đầy đủ. Giúp cho sinh viên Y Dược cũng như sinh viên chuyên Hóa tham khảo và định hướng làm tốt bài báo cáo Hóa Đại Cương Vô Cơ Brian Nguyen BÀI 4: CROMMANGAN I Thí nghiệm 1: tính chất dung dịch muối Cr(III) Các bước tiến hành: Lấy 1ml dung dịch crom(III) sunfat vào ống nghiệm cẩn thận thêm vào 2-3 giọt nước H2O2 Đun nóng nhẹ ống nghiệm Thêm vào 1ml dung dịch NaOH 2N I.1 Hiện tượng thí nghiệm: Dung dịch chuyển từ màu lục sang màu vàng I.2 Giải thích hiên tượng: Xảy phản ứng: Cr2(SO4)3 + 10NaOH + 3H2O2 → 2Na2CrO4 + 3Na2SO4 + 8H2O Màu vàng màu Na2CrO4 bền mơi trường base II Thí nghiệm 2: Điều chế tính chất Cr(OH)3 II.1 Các bước tiến hành: Lấy ml dung dịch Cr 2(SO4)3 vào ống nghiệm nhỏ từ từ dung dịch NH3 loãng vào Quan sát kết tủa tạo thành Chia kết tủa vào ống nghiệm riêng - Ống 1: Thêm giọt dung dịch NaOH 2M - Ống 2: Thêm giọt dung dịch HCl 2M Brian Nguyen Brian Nguyen II.2 Hiện tượng thí nghiệm: II.2.1 Ống 1: Xuất kết tủa màu xanh lục thẳm, kết tủa tan kiềm tạo dung dịch xanh lục II.2.2 Ống 2: Xuất kết tủa màu xanh lục thẳm, kết tủa tan axit tạo dung dịch xanh lục II.3 Giải thích tượng: II 3.1 Ống 1: Xảy phản ứng: Cr2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Cr(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4 Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Kết tủa màu xanh lục thẳm Cr(OH) Kết tủa tan kiềm tạo dung xanh lục II 3.2 Ống 2: Xảy phản ứng: Cr2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Cr(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4 Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O Kết tủa màu xanh lục thẳm Cr(OH) Kết tủa tan axit tạo dung xanh lục Brian Nguyen Brian Nguyen III Thí nghiệm 3: Cân dung dịch cromat III.1 Các bước tiến hành: Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch K2CrO4 Acid hóa dung dịch vài giọt H2SO4 Màu dung dịch thay đổi nào? Sau lại dùng NaOH kiềm hóa dung dịch III.2 Hiện tượng thí nghiệm: Dung dịch K2CrO4 màu vàng Khi axit hóa, dung dịch chuyển sang màu cam, kiềm hóa dung dịch lại trở màu vàng III.3 Giải thích tượng: Trong dung dịch K2CrO4 cân sau: 2CrO42- + 2H+ Cr2O72- + H2O Khi axit hóa, nồng độ H+ tăng lên, cân chuyển dịch theo chiều thuận tạo Cr2O72- màu cam Khi kiềm hóa, nồng độ H + giảm xuống, cân chuyển dịch thao chiều nghịch tạo CrO 42có màu vàng Brian Nguyen Brian Nguyen IV Thí nghiệm 4: Tính oxi hóa hợp chất Cr(VI) IV.1 Các bước tiến hành: Lấy riêng vào ống nghiệm 1ml dung dịch sau: H2O2, KI, FeSO4, axit hóa giọt H2SO4 lỗng Thêm vào ống giọt dung dịch K2CrO4 IV.2 Hiện tượng thí nghiệm: IV.2.1 IV.2.2 IV.2 Ống H2O2: Màu vàng dung dịch chuyển sang màu xanh lục thẳm, bọt khí không màu sủi lên Ống KI: Màu vàng dung dịch chuyển sang màu xanh lục thẳm, xuất kết tủa màu đỏ gạch Ống FeSO4: Màu vàng dung dịch chuyển sang màu xanh lục thẳm, màu nâu đỏ đáy ống nghiệm IV.3 Giải thích tượng: IV.3.1 Ống H2O2: xảy phản ứng 2K2CrO4 + 3H2O2 + 5H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 8H2O + 2K2SO4 + 3O2↑ 3+ Màu xanh lục thẳm màu ion Cr , bọt khí khơng màu sủi lên khí O2 IV.3.2 Ống KI: Xảy phản ứng 2K2CrO4 + 6KI + 8H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3I2↓ + 5K2SO4 + 8H2O Brian Nguyen Brian Nguyen Màu xanh lục thẳm màu ion Cr3+, kết tủa màu đỏ gạch xuất I2 IV.3 Ống FeSO4: Xảy phản ứng 2K2CrO4 + 6FeSO4 + 8H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 2K2SO4 + 8H2O 3+ Màu xanh lục thẳm màu ion Cr , màu đỏ nâu ống nghiệm ion Fe3+ V Thí nghiệm 5: Muối cromat tan V.1 Các bước tiến hành: - Cho dung dịch K2CrO4 K2Cr2O7 vào ống nghiệm khác Thêm vào ống giọt dung dịch BaCl2 Quan sát tượng - Lấy riêng vào ống nghiệm 1ml dung dịch AgNO Pb(NO3)2 Nhỏ thêm vào ống giọt dung dịch K2CrO4 V.2 Hiện tượng thí nghiệm: V.2.1 Ống K2CrO4: Xuất kết tủa màu vàng tươi Brian Nguyen Brian Nguyen V.2.2 V.2 Ống K2Cr2O7: Xuất kết tủa màu vàng tươi, dung dịch chuyển từ màu cam sang màu vàng V.2.4 V.2.5 Ống AgNO3: Xuất kết tủa màu đỏ nâu Ống Pb(NO3)2: Xuất kết tủa màu vàng nâu Brian Nguyen Brian Nguyen V.3 Giải thích tượng: V 3.1 Ống K2CrO4: Xảy phản ứng: BaCl2 + K2CrO4 → BaCrO4↓ + 2KCl Kết tủa màu vàng tươi BaCrO4 V 3.2 Ống K2Cr2O7: Xảy phản ứng: BaCl2 + K2Cr2O7 + H2O → BaCrO4↓ + K2CrO4 + 2HCl Thu kết tủa màu vàng BaCrO Không thu BaCr2O7 chất tan nước Nồng độ CrO42- giảm, cân dịch chuyển từ Cr2O72- thành CrO42- nên dung dịch chuyển từ màu cam sang màu vàng V 3.3 Ống AgNO3: Xảy phản ứng: K2CrO4 + 2AgNO3 → Ag2CrO4↓ + 2KNO3 Kết tủa nâu đỏ tạo thành Ag2CrO4 V 3.4 Ống Pb(NO3)2: Xảy pản ứng: K2CrO4 + Pb(NO3)2 → PbCrO4↓ + 2KNO3 Kết tủa vàng nâu tạo thành PbCrO4 Vậy muối cromat tích số tan bé khó tan VI Thí nghiệm 6: Điều chế tính chất mangan (II) hydroxyt VI.1 Các bước tiến hành: Lấy ống nghiệm, cho vào ống 1ml dung dịch MnSO4, sau thêm vào 1ml dung dịch NaOH 2M - Ống 1: Lọc lấy kết tủa (dùng phễu giấy lọc nhỏ), đạt tờ giấy lọc kết tủa khơng khí - Ống 2: cho vào giọt HCl 2M Brian Nguyen Brian Nguyen VI.2 Hiện tượng thí nghiệm: VI.2.1 VI.2.2 Ống 1: Xuất kết tủa màu hồng, kết tủa hóa đen khơng khí Ống 2: Xuất kết tủa màu hồng, kết tủa tan axit tạo dung dịch suốt khơng màu VI.3 Giải thích tượng: VI 3.1 Ống 1: Xảy phản ứng: MnSO4 + 2NaOH → Mn(OH)2↓ + Na2SO4 Kết tủa màu hồng Mn(OH)2 kết tủa khơng bền khơng khí bị phân hủy thành Mn(OH)4 màu đen theo phương trình: 2Mn(OH)2 + O2 + 2H2O → 2Mn(OH)4 VI 3.2 Ống 2: Xảy phản ứng: MnSO4 + 2NaOH → Mn(OH)2↓ + Na2SO4 Kết tủa màu hồng Mn(OH)2 kết tủa tan HCl tạo dung dịch suốt theo phương trình: Mn(OH)2 + 2HCl → MnCl2 + 2H2O VII Thí nghiệm 7: Tính khử Mn(II) VII.1 Các bước tiến hành: Lấy vào ống nghiệm giọt dung dịch MnSO giọt dung dịch NaOH Thêm vào – giọt dung dịch H2O2 VII.2 Hiện tượng thí nghiệm: Ban đầu xuất kết tủa màu hồng, nhỏ H 2O2 vào kết tủa hóa đen, bọt khí khơng màu sủi lên VII.3 Giải thích tượng: Xảy phản ứng: MnSO4 + 2NaOH → Mn(OH)2↓ + Na2SO4 Kết tủa màu hồng Mn(OH)2 Khi cho H2O2 kết tủa bị oxi hóa thành MnO2 màu đen theo phản ứng: Mn(OH)2 + H2O2 → MnO2↓ + 2H2O Khí khơng màu O2 H2O2 bị phân hủy: 2H2O2 → O2↑ + 2H2O Brian Nguyen Brian Nguyen VIII Thí nghiệm 8: Tính oxi hóa KMnO4 môi trường khác VIII.1 Các bước tiến hành: Lấy ống nghiệm, cho vào ống ml dung dịch KMnO loãng - Ống 1: Thêm vào 0,5ml dung dịch H2SO4 1M - Ống 2: Thêm vào 0,5ml dung dịch NaOH 2M - Ống 3: Thêm vào 0,5ml nước cất Sau cho thêm vào ống 1ml dung dịch Na2SO3 10% VIII.2 Hiện tượng thí nghiệm: VIII.2.1 VIII.2.2 VIII.2 Ống 1: Dung dịch màu Ống 2: Dung dịch chuyển sang màu xanh từ từ kết tủa đen khơng khí Ống 3: Dung dịch màu xuất kết tủa màu đen VIII.3 Giải thích tượng: VIII.3.1 Ống 1: Xảy phản ứng: 2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + 3H2O +7 Trong môi trường axit Mn bị khử Mn+2 VIII.3.2 Ống 2: Xảy phản ứng: 2KMnO4 + Na2SO3 + 2NaOH → K2MnO4 + Na2SO4 + Na2MnO4 + H2O +7 +6 Trong môi trường base Mn bị khử Mn Màu xanh màu K2MnO4 Na2MnO4 Hai chất khơng bền khơng khí nên bị phân hủy thành kết tủa đen MnO2 theo phương trình: 3K2MnO4 + 2H2O 2KMnO4 + MnO2↓ + 4KOH 3Na2MnO4 + 2H2O VIII.3 2NaMnO4 + MnO2↓ + 4NaOH Ống 3: Xảy phản ứng: 2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O → 2MnO2↓ + 3Na2SO4 + 2KOH +7 +4 Trong mơi tường trung tính, Mn bị khử Mn Kết tủa màu đen MnO2 Brian Nguyen Brian Nguyen Brian Nguyen ... 3: Cân dung dịch cromat III.1 Các bước tiến hành: Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch K2CrO4 Acid hóa dung dịch vài giọt H2SO4 Màu dung dịch thay đổi nào? Sau lại dùng NaOH kiềm hóa dung dịch III.2... vàng Khi axit hóa, dung dịch chuyển sang màu cam, kiềm hóa dung dịch lại trở màu vàng III.3 Giải thích tượng: Trong dung dịch K2CrO4 có cân sau: 2CrO42- + 2H+ Cr2O72- + H2O Khi axit hóa, nồng độ... Cr2O72- có màu cam Khi kiềm hóa, nồng độ H + giảm xuống, cân chuyển dịch thao chiều nghịch tạo CrO 42có màu vàng Brian Nguyen Brian Nguyen IV Thí nghiệm 4: Tính oxi hóa hợp chất Cr(VI) IV.1 Các
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ CROM MANGAN, BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ CROM MANGAN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay