đề cương khóa luận tốt nghiệp

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 18:34

Ngày nay, khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, kho tàng kiến thức nhân loại tăng lên nhanh chóng. Để theo kịp sự phát triển của thời đại và hội nhập vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi giáo dục nước ta phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nhằm tạo ra những con người mới có kiến thức, năng động, sáng tạo, có kĩ năng giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Bàn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã nêu rõ nghiệm vụ: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.” 2 Với nhiệm vụ này, trường học không chỉ là nơi cung cấp kiến thức cho người học mà trường học phải trở thành một môi trường để người học có điều kiện hình thành những năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ, năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề... Hình thành và bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề là yêu cầu cấp bách của tất cả các quốc gia trong chiến lược phát triển nguồn lực con người phục vụ các mục tiêu xã hội. Tên đề tài: “VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ VI SINH VẬT HỌC, BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” I MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Xuất phát từ định hướng đổi giáo dục theo hướng tiếp cận lực Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển vũ bão, kho tàng kiến thức nhân loại tăng lên nhanh chóng Để theo kịp phát triển thời đại hội nhập vào kinh tế giới, đòi hỏi giáo dục nước ta phải đổi mạnh mẽ, toàn diện đồng bộ, nhằm tạo người có kiến thức, động, sáng tạo, có kĩ giải vấn đề thực tiễn sống đặt Bàn đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI nêu rõ nghiệm vụ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực.” [2] Với nhiệm vụ này, trường học không nơi cung cấp kiến thức cho người học mà trường học phải trở thành mơi trường để người học có điều kiện hình thành lực giao tiếp, lực công nghệ, lực tư duy, lực giải vấn đề Hình thành bồi dưỡng lực phát giải vấn đề yêu cầu cấp bách tất quốc gia chiến lược phát triển nguồn lực người phục vụ mục tiêu xã hội 1.2 Xuất phát từ vai trò phương pháp dự án dạy học phát triển lực cho người học Dạy học dự án hình thức dạy học mở, áp dụng phổ biến dạy học nước giới Trong dạy học dự án, người học phải thực nhiệm vụ học tập phức hợp, có kết hợp lí thuyết với thực tiễn Nhiệm vụ vấn đề cấp thiết xuất phát từ thực tiễn địa phương như: “xác định mối liên quan tỷ lệ người mắc bệnh đau mắt hột với việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm nơi cư trú, đánh giá mức độ ô nhiễm VSV số loại thức ăn ” Để giải vấn đề này, kiến thức, người học phải có tính tự lực cao kĩ cần thiết Trong trình học tập theo dự án, người học tham gia chọn đề tài, nhiệm vụ học tập, chủ động xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá trình kết thực phù hợp với khả hứng thú cá nhân Trong đó, giáo viên chủ yếu đóng vai trò tư vấn giúp đỡ để hồn thành dự án Như vậy, thơng qua tình cụ thể dạy học dự án, người học tích lũy kiến thức, hình thành phát triển lực tự học, lực tư sáng tạo, lực giao tiếp đặc biệt lực giải vấn đề thực tiễn 1.3 Xuất phát từ đặc điểm nội dung chủ đề vi sinh vật học Chủ đề Vi sinh vật – sinh học 10 chương nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, sinh sản, chuyển hóa vật chất – lượng vi sinh vật Nội dung chương sâu nghiên cứu bệnh truyền nhiễm vi sinh vật gây ra, vấn đề mà loài người quan tâm liên quan đến đời sống ngày Việc ứng dụng vi sinh vật học vào sống quan trọng, liên quan đến nhiều ngành nghề xã hội chẳng hạn: ứng dụng vi sinh vật nông nghiệp sản xuất phân bón, chế biến bảo quản nơng sản rau quả, xử lí nước thải cơng nghiệp, sản xuất nhiều loại chế phẩm vacxin, hoocmon, kháng sinh giúp phòng điều trị bệnh cho người Tuy nhiên nay, việc truyền tải kiến thức vi sinh vật theo sách giáo khoa mang tính khái quát Giáo viên tập trung dạy cho đủ kiến thức mà chưa quan tâm đến thực tiễn nên học sinh hiểu không rõ chất vấn đề, chưa ứng dụng vào thực tiễn, hiệu dạy học chủ đề Vi sinh vật chưa cao Vì vậy, giáo viên cần phải sử dụng phương pháp dạy học để kích thích tìm tòi, giúp học sinh hình thành phát triển lực cần thiết để giải vấn đề gặp phải sống Xuất phát từ lí trên, chúng tơi chọn đề tài: “Vận dụng phương pháp dạy học dự án để phát triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học chủ đề Vi sinh vật học, bậc Trung học phổ thông ” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Sử dụng PPDH dự án nhằm phát triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học chủ đề vi sinh vật học GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu tổ chức hoạt động dạy học chủ đề vi sinh vật học theo PPDH dự án góp phần nâng cao lực giải vấn đề cho học sinh II ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 1.1 Đối tượng nghiên cứu - Phương pháp dạy học dự án - Năng lực giải vấn đề 1.2 Khách thể nghiên cứu - Quá trình dạy học kiến thức Vi sinh vật – Sinh học 10 2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Với mục đích trên, nội dung nghiên cứu đề tài gồm: - Nghiên cứu sở lí luận PPDH dự án lực giải vấn đề - Nghiên cứu sở thực tiễn việc sử dụng PPDH với mục đích phát triển lực giải vấn đề số trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu nội dung kiến thức chương Vi sinh vật – Sinh học 10 nâng cao - Nghiên cứu xây dựng quy trình vận dụng PPDH dự án nhằm phát triển lực giải vấn đề dạy học sinh học chủ đề Vi sinh vật cho học sinh THPT - Thiết kế phương án dạy học số nội dung cụ thể chủ đề Vi sinh vật – Sinh học 10 theo PPDH dự án để phát triển lực giải vấn đề cho học sinh - Tổ chức thực nghiệm sư phạm khảo sát ý kiến PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong khuôn khổ luận văn, chúng tơi nghiên cứu quy trình thiết kế giảng cụ thể theo PPDH dự án để triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học chủ đề Vi sinh vật học PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu tài liệu có liên quan để làm sở lí luận cho đề tài như: sách, nghị đổi giáo dục, tài liệu giáo dục học, phương pháp dạy học, tài liệu sinh học, phương pháp rèn luyện kỹ năng, cơng trình nghiên cứu PPDH dự án phát triển lực giải vấn đề - Nghiên cứu phần nội dung kiến thức thuộc chủ đề Vi sinh vật – Sinh học 10 4.2 Phương pháp điều tra Sử dụng phương pháp điều tra phiếu hỏi, điều tra vấn trao đổi trực tiếp với giảng viên, giáo viên THPT nhằm tìm hiểu thực trạng có liên quan đến đề tài phân tích ngun nhân, tìm biện pháp khắc phục 4.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Chúng tiến hành thực nghiệm trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng Mỗi trường chọn lớp: lớp thực nghiệm lớp đối chứng với số lượng chất lượng tương đương + Ở lớp thực nghiệm: Học sinh học giáo án thiết kế theo PPDH dự án + Ở lớp đối chứng: Học sinh học giáo án thiết kế theo phương pháp bình thường - Sau học xong, khảo sát mức độ hiểu biết học sinh vấn đề thực tiễn có liên quan - Ghi lại đánh giá, nhận xét người tham gia thực nghiệm phiếu điều tra 4.4 Phương pháp xử lí số liệu Phân tích kết thực nghiệm (định tính định lượng) để có sở đánh giá hiệu nghiên cứu đề tài III KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH DỰ KIẾN Nội dung cơng việc Tìm đọc tài liệu liên quan đến đề tài nước, nước Viết tổng quan tài liệu cho đề tài Xây dựng đề cương nghiên cứu Viết sở lí luận Thiết kế dự án Thời gian dự kiến 10/7 – 30/7 Sản phẩm dự kiến Tổng quan tài liệu 20/8 – 12/9 7/9 – 26/9 27/9 – 10/2 Đề cương đề tài Cơ sở lí luận Có số dự án Xây dựng phiếu điều tra khảo sát nhận xét, đánh giá người tham gia Thực nghiệm sư phạm lớp sinh viên năm trường ĐHSP trường THPT đợt thực tập sinh viên năm Viết báo cáo, hoàn chỉnh đề tài luận văn 11/2 – 26/2 1/3 – 17/4 20/4 – 10/5 Phiếu điều tra Thu kết thực nghiệm thông qua phiếu điều tra Luận văn hoàn chỉnh DỰ KIẾN KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI - Quy trình vận dụng PPDH dự án để phát triển lực giải vấn đề cho người học - Giáo án có áp dụng PPDH dự án để phát triển lực giải vấn đề cho số nội dung cụ thể chủ đề Vi sinh vật học DỰ KIẾN CẤU TRÚC LUẬN VĂN PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Giả thuyết khoa học PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu Cơ sở lí luận đề tài 2.1 Khái niệm lực 2.2 Dạy học theo định hướng phát triển lực 2.3 Dạy học theo dự án 2.3.1 Khái niệm dạy học dự án 2.3.2 Đặc điểm dạy học dự án 2.3.3 Phân loại dự án 2.3.4 Yêu cầu học theo dự án 2.3.5 Các bước học theo dự án 2.3.6 Vai trò GV HS dạy học dự án 2.3.7 Tác dụng, ý nghĩa dạy học dựa án 3.Cơ sở thực tiễn đề tài 3.1 Thực trạng dạy học môn Sinh học theo hướng sử dụng phương pháp dạy học dự án 3.2 Phân tích cấu trúc, nội dung chương Vi sinh vật – Sinh học 10 nâng cao CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng khách thể nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Quy trình vận dụng PPDH dự án để phát triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học chủ đề Vi sinh vật học, bậc Trung học phổ thông Các giáo án sử dụng PPDH dự án Kết thực nghiệm sư phạm PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phụ lục tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ DG&ĐT (2012) Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nan từ 2011-2020 [2] Nghị số 29-NQ/TW Đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo [3] Cơng văn số 4099/BGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015 (5/8/2014) [4] Quyết định số 791/HD-BGDĐT (25/6/2013) Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thơng [5] Nguyễn Thành Đạt chủ biên, Bộ Giáo dục Đào tạo sinh học 10 [6] Đinh Quang Báo (2006), Một số vấn đề phương pháp giảng dạy sinh học, Trường Đại học Sư Phạm, Hà Nội [7] Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (2001), Lý luận dạy học Sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội ... nghiên cứu đề tài III KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH DỰ KIẾN Nội dung cơng việc Tìm đọc tài liệu liên quan đến đề tài nước, nước Viết tổng quan tài liệu cho đề tài Xây dựng đề cương nghiên... nghiên cứu Viết sở lí luận Thiết kế dự án Thời gian dự kiến 10/7 – 30/7 Sản phẩm dự kiến Tổng quan tài liệu 20/8 – 12/9 7/9 – 26/9 27/9 – 10/2 Đề cương đề tài Cơ sở lí luận Có số dự án Xây dựng... giải vấn đề cho người học - Giáo án có áp dụng PPDH dự án để phát triển lực giải vấn đề cho số nội dung cụ thể chủ đề Vi sinh vật học DỰ KIẾN CẤU TRÚC LUẬN VĂN PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương khóa luận tốt nghiệp, đề cương khóa luận tốt nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay