04 LUYEN DE 2018 de chuan 04

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 18:32

Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG MOON.VN – Học để khẳng định THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG (Pro S.A.T) Đề Chuẩn 04 – Thời gian làm : 90 phút Thầy Đặng Việt Hùng – www.facebook.com/Lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN Câu 1: Cho hàm số f  x   x3  3x  Tính f  1 A  B C Câu 2: Số mặt phẳng đối xứng khối lăng trụ tam giác A B C Câu 3: Trong dãy số sau, dãy số không cấp số cộng? 1 1 1 A ; ; ; ; B ; ; ; ; 10 2 2 C  8;  6;  4;  2; D 2; 2; 2; 2; D D Câu 4: Cho hình chóp S ABC có SA vng góc với mặt phẳng  ABC  đáy ABC tam giác cân C Gọi H K trung điểm AB SB Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A CH  SB B AK  BC C CH  SA D CH  AK Câu 5: Hỏi khối đa diện loại 4;3 có mặt? A B 20 C D 12 Câu 6: Khẳng định sau khẳng định sai? A cos x   x   B cos x   x  k 2  k 2 C cos x  1  x    k 2 D cos x   x  Câu 7: Giải phương trình cos x  5sin x   A x    k B x   C x  k 2 D x  3x  Khẳng định sau đúng? 2  x A Hàm số nghịch biến B Hàm số nghịch biến khoảng xác định   2   k  k  k 2 Câu 8: Cho hàm số y  C Hàm số đồng biến khoảng  ;   2;   D Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2   2;   đồng biến khoảng sau đây? x2 1  B 1;   C  ;1 2  Câu 9: Hàm số y  ln  x    A  ;1 x  x2  x  Câu 10: Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  x2  A B C Câu 11: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  điểm A  3;1 ? A y  9 x  26 B y  x  26 C y  9 x  x 2 x Câu 12: Cho hàm số y  2017e  3e Mệnh đề đúng? A y  y  y  2017 B y  y  y  3   D   ;     D D y  x  Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG MOON.VN – Học để khẳng định C y  y  y  D y  y  y  Câu 13: Tìm số giao điểm đồ thị  C  : y  x3  3x  x  2017 đường thẳng y  2017 A B C D 2x 1 Câu 14: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  điểm có hồnh độ cắt hai trục tọa độ x 1 A B Diện tích tam giác OAB 1 A B C D Câu 15: Cho hàm số y  ln x Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến khoảng  0;    B Hàm số có tập giá trị   ;    C Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng D Hàm số có tập giá trị  0;    Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y  log  x  1 A y  2x 1 B y   x  1 ln C y  Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y    x  1  x  1 ln D y  2x 1 A D    ;    B D    ; 2 C D    ;  D D   2;    Câu 18: Cho a  0, a  1, x, y hai số thực khác Khẳng định sau khẳng định đúng? B log a  xy   log a x  log a y A log a x  2log a x C log a  x  y   log a x  log a y D log a  xy   log a x  log a y Câu 19: Có số tự nhiên có chữ số đơi khác nhau? A 648 B 1000 C 729 D 720 Câu 20: Một hộp có bi đen, bi trắng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất bi chọn có màu A B C D 9   Câu 21: Trong khai triển đa thức P  x    x    x   Hệ số x x  A 60 B 80 C 160   x Câu 22: Tập xác định hàm số y  ln    log x   A D   3;   B D   ;0    3;   C D   4;   D D   ;0    4;   D 240 x 1 hai điểm A, B phân biệt Gọi d1 , d lần x 3 lượt khoảng cách từ A B đến đường thẳng  : x  Tính d  d1  d2 Câu 23: Đường thẳng d : y  x  cắt đồ thị  C  : y  A d  B d  1 C d  D d  Câu 24: Một hộp chứa 12 viên bi kích thước khác gồm bi màu đỏ, bi màu xanh bi màu vàng Chọn ngẫu nhiên lúc viên bi Xác suất để bi chọn có đủ màu là: 3 A B C D 11 22 55 220 Câu 25: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Một mặt phẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG MOON.VN – Học để khẳng định B Một đường thẳng vng góc với mặt phẳng vng góc với hai đường thẳng cắt mặt phẳng C Một đường thẳng a vng góc với đường thẳng song song với mặt phẳng đường thẳng a vng góc với mặt phẳng D Một đường thẳng vng góc với hai mặt phẳng song song với vng góc với mặt phẳng lại Câu 26: Tìm giá trị x, y cho dãy số  2, x, 6, y theo thứ tự lập thành cấp số cộng? A x   6, y   B x  1, y  C x  2, y  D x  2, y  10 Câu 27: Trong dãy số  un  cho phương án đây, dãy số cấp số cộng? A un  n C un  n  B un  n2 Câu 28: Tính giới hạn I  lim  D un  2n  n  2n   n ? A I  1 B I  C I    Câu 29: Cho tứ diện ABCD Khẳng định sau đúng? A AC  CD  AD B AB  AC  DC  DB C AB  CD  AD  CB D AB  AD  BD D I  Câu 30: Cho hàm số y  x3  x  x   C  Đường thẳng qua điểm A  1;1 vng góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị (C) là: 3 A y   x  B y  x  2 2 C y  x  D x  y   x 1 Câu 31: Cho hàm số f  x     5x Khẳng định sau đúng: 2 A f  x     x ln  x ln  B f  x    x2  x log  C f  x    x  x log  D f  x    x2  x log  Câu 32: Cho hai đường thẳng d1, d2 song song Trên d1 có điểm tơ màu đỏ, d2 có điểm tơ màu xanh Chọn ngẫu nhiên điểm điểm Tính xác suất để điểm chọn lập thành tam giác có đỉnh tơ màu đỏ 5 A B C D 32 Câu 33: Trên đoạn    ;   phương trình 4sin x   có tất nghiệm? A B C D Câu 34: Cho hàm số y   x  1 e3 x Hệ thức sau đúng? A y '' y ' y  C y '' y ' y  10 xe x Câu 35: Gọi n số nguyên dương cho B y '' y ' y  D y '' y ' y  e x 1 1 210      với log3 x log32 x log 33 x log 3n x log x x dương Tìm giá trị biểu thức P  2n  A P  32 B P  40 C P  43 D P  23 Câu 36: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , mặt bên SAB tam giác đều, SC  SD  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD theo a a3 a3 a3 B V  C V  a3 D V  6 Câu 37: Cho lăng trụ tam giác ABC.A ' B ' C ' Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AC, AA ', A ' C ', BC Khẳng định khẳng định đúng? A V  Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A  MNP  //  BB ' C ' C  MOON.VN – Học để khẳng định B  NQP  //  AC ' B ' C  MNQ  //  A ' B ' C ' D  MPQ  //  AA ' B ' B  Câu 38: Cho hàm số y  mx  x  x  8m có đồ thị  Cm  Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị  Cm  cắt trục hoành ba điểm phân biệt  1  1 A m    ;  B m    ;   2  2 1  1  C m    ;  \ 0 D m    ;  \ 0 2  2  Câu 39: Đợt xuất gạo Tỉnh Đồng Tháp thường kéo dài tháng ( 60 ngày) Người ta nhận thấy số lượng gạo xuất tính theo ngày thứ t xác định công thức S t   t  63t  3240t  3100 (tấn) với 1  t  60 Hỏi 60 ngày ngày thứ có số lượng xuất cao nhất? A 60 B 45 C 30 D 25 x  3x  Câu 40: Hỏi có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y  khơng có x  mx  m  đường tiệm cận đứng? A B 10 C 11 D 2 2 Câu 41: Tìm tổng S   log 2  log 2  log 2   2017 log 2017 2 A S  10082.20172 C S  10092.20172 B S  10072.20172 D S  10102.20172 m Câu 42: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x3  7mx  14 x  m  nghịch biến nửa khoảng 1;    ? 14  14  14      14  A   ;   B   ;   C   2;   D   ;    15  15  15   15     Câu 43: Cho hình lăng trụ ABC ABC có đáy ABC tam giác cạnh a ; tam giác ABC nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy  ABC  M trung điểm cạnh CC  Tính cosin góc α góc hai đường thẳng AA BM 22 11 33 22 B cos α  C cos α  D cos α  11 11 11 11 Câu 44: Gọi M N giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  1  2cos x   sin x  cos x  Biểu thức M  N  có giá trị bằng:   A cos α    B  A C D    x  x2 ,x 1  Câu 45: Xác định giá trị thực k để hàm số f  x    2018 x   x  2018 liên tục x  k , x 1  A k  B k  2019 2016 2017 2018 f x HD: Để   liên tục x  lim f  x   f 1 C k  D k  20016 2019 2017 x 1 Ta có: lim f  x   lim x 1 x 1 x 2016  x   lim 2018 x   x  2018 x1 2016 x  1009  2018 x  x  2018  2019 Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG MOON.VN – Học để khẳng định Vậy k  2019 Chọn B Câu 46: Một bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng số tiền triệu đồng tháng (chuyển vào tài khoản ngân hàng mẹ vào đầu tháng) Từ tháng năm 2016 mẹ không rút tiền mà để lại ngân hàng tính lãi suất 1% tháng Đến đầu tháng 12 năm 2016 mẹ rút toàn số tiền (bao gồm số tiền tháng 12 số tiền gửi từ tháng 1) Hỏi mẹ lĩnh tiền? (Kết làm tròn theo đơn vị nghìn đồng) A 50 triệu 730 nghìn đồng B 50 triệu 640 nghìn đồng C 53 triệu 760 nghìn đồng D 48 triệu 480 nghìn đồng Câu 47: Tam giác ABC vng B , AB  10, BC  Gọi M , N trung điểm AB, AC Thể tích khối tròn xoay hình thang vng BMNC quay vòng quanh MB là: 120 140 40 20 A B C D 3 3 Câu 48: Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có đáy ABC tam giác vng A , AB  2a , AC  a , AA  4a M điểm thuộc cạnh AA cho MA  3MA Tính khoảng cách hai đường chéo BC C M 6a 8a 4a 4a A d  B d  C d  D d  7 Câu 49: Cho dãy số  un  với u1  un1   un , n  Chọn phát biểu đúng: A  un  không bị chặn B u3   2 C  un  dãy giảm D  un  bị chặn Câu 50: Một khối hình trụ có chiều cao lần đường kính mặt đáy chứa đầy nước Người ta đặt vào khối khối cầu có đường kính đường kính khối trụ khối nón có đỉnh tiếp xúc với khối cầu, đáy khối nón trùng với đáy khối trụ (như hình vẽ) Tính tỉ số thể tích lượng nước lại khối trụ lượng nước khối trụ ban đầu A B 9 C D Chương trình học lớp 12 Moon.vn : http://moon.vn/khoahoc/ProSAT ... 2019 2017 x 1 Ta có: lim f  x   lim x 1 x 1 x 2016  x   lim 2018 x   x  2018 x1 2016 x  1009  2018 x  x  2018  2019 Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG MOON.VN... 1  Câu 45: Xác định giá trị thực k để hàm số f  x    2018 x   x  2018 liên tục x  k , x 1  A k  B k  2019 2016 2017 2018 f x HD: Để   liên tục x  lim f  x   f 1 C k  D
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 LUYEN DE 2018 de chuan 04, 04 LUYEN DE 2018 de chuan 04

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay