Cơ sở lí luận trâm s1 sai

15 11 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 18:32

Vấn đề phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng lực cho học sinh là một trong những chiến lược cơ bản nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực của Đảng ta. Trong đó, năng lực được hiểu như sự thành thạo, khả năng thực hiện của cá nhân đối với một công việc. Khái niệm năng lực được dùng ở đây là đối tượng của tâm lý, giáo dục học. Có nhiều định nghĩa khác nhau về năng lực. Năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là sự tổng hợp của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm.Khái niệm năng lực gắn liền với khả năng hành động. Năng lực hành động là một loại năng lực, nhưng khi nói phát triển năng lực người ta cũng hiểu đồng thời là phát triển năng lực hành động. chính vì vậy trong lĩnh vực sư phạm nghề, năng lực còn được hiểu là: khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động. Tên đề tài: “VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ VI SINH VẬT HỌC, BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Dạy học theo định hướng phát triển lực [2] 2.1.1 Khái niệm Chương trình dạy học định hướng phát triển lực coi tên gọi khác hay mơ hình cụ thể hố chương trình định hướng kết đầu ra, công cụ để thực giáo dục định hướng điều khiển đầu Trong chương trình dạy học định hướng phát triển lực, mục tiêu dạy học chương trình mơ tả thơng qua nhóm lực Vấn đề phát hiện, bồi dưỡng phát triển lực cho học sinh chiến lược nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực Đảng ta Trong đó, lực hiểu thành thạo, khả thực cá nhân công việc Khái niệm lực dùng đối tượng tâm lý, giáo dục học Có nhiều định nghĩa khác lực Năng lực thuộc tính tâm lý phức hợp, tổng hợp nhiều yếu tố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sẵn sàng hành động trách nhiệm Khái niệm lực gắn liền với khả hành động Năng lực hành động loại lực, nói phát triển lực người ta hiểu đồng thời phát triển lực hành động lĩnh vực sư phạm nghề, lực hiểu là: khả thực có trách nhiệm hiệu hành động, giải nhiệm vụ, vấn đề tình khác thuộc lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo kinh nghiệm sẵn sàng hành động Trong chương trình dạy học định hướng phát triển lực, khái niệm lực sử dụng sau: - Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu dạy học: mục tiêu dạy học mô tả thông qua lực cần hình thành; - Trong chương trình, nội dung học tập hoạt động liên kết với nhằm hình thành lực; - Năng lực kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn ; - Mục tiêu hình thành lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng cấu trúc hóa nội dung hoạt động hành động dạy học mặt phương pháp; - Năng lực mô tả việc giải đòi hỏi nội dung tình ; - Các lực chung với lực chuyên môn tạo thành tảng chung cho công việc giáo dục dạy học; - Mức độ phát triển lực xác định tiêu chuẩn nghề; Đến thời điểm định đó, HS có thể/phải đạt gì? 2.1.2 Mơ hình cấu trúc lực Để hình thành phát triển lực cần xác định thành phần cấu trúc chúng Có nhiều loại lực khác Việc mơ tả cấu trúc thành phần lực khác Cấu trúc chung lực hành động mô tả kết hợp lực thành phần: Năng lực chuyên môn, lực phương pháp, lực xã hội, lực cá thể - Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả thực nhiệm vụ chuyên môn khả đánh giá kết chuyên môn cách độc lập, có phương pháp xác mặt chun mơn Trong bao gồm khả tư lơgic, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hố, khả nhận biết mối quan hệ hệ thống trình Năng lực chuyên môn hiểu theo nghĩa hẹp lực nội dung chuyên môn, theo nghĩa rộng bao gồm lực phương pháp chuyên môn - Năng lực phương pháp (Methodical competency): Là khả hành động có kế hoạch, định hướng mục đích việc giải nhiệm vụ vấn đề Năng lực phương pháp bao gồm lực phương pháp chung phương pháp chuyên môn Trung tâm phương pháp nhận thức khả tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ trình bày tri thức - Năng lực xã hội (Social competency): Là khả đạt mục đích tình xã hội xã hội nhiệm vụ khác phối hợp phối hợp chặt chẽ với thành viên khác - Năng lực cá thể (Induvidual competency): Là khả xác định, đánh giá hội phát triển giới hạn cá nhân, phát triển khiếu cá nhân, xây dựng thực kế hoạch phát triển cá nhân, quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức động chi phối ứng xử hành vi Từ cấu trúc khái niệm lực cho thấy giáo dục định hướng phát triển lực không nhằm mục tiêu phát triển lực chuyên môn bao gồm tri thức, kỹ chun mơn mà phát triển lực phương pháp, lực xã hội lực cá thể Những lực không tách rời mà có mối quan hệ chặt chẽ Năng lực hành động hình thành sở có kết hợp lực Trong chương trình dạy học nước thuộc OECD, người ta sử dụng mơ hình lực đơn giản hơn, phân chia lực thành hai nhóm chính, lực chung lực chuyên môn - Nhóm lực chung bao gồm:  Khả hành động độc lập thành công;  Khả sử dụng công cụ giao tiếp công cụ tri thức cách tự chủ;  Khả hành động thành cơng nhóm xã hội khơng đồng - Năng lực chuyên môn liên quan đến môn học riêng biệt Chẳng hạn lực hình thành phát triển qua môn Sinh học như: lực kiến thức Sinh học, lực nghiên cứu khoa học, lực thực phòng thí nghiệm Như biết, tri thức, kĩ năng, kĩ xảo không đồng với lực lại có quan hệ mật thiết với lực Năng lực góp phần làm cho tiếp xúc với tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo ngày tốt Năng lực người dựa sở tư chất mặt khác điều chủ yếu lực hình thành, rèn luyện phát triển hoạt động tích cực người tác động rèn luyện dạy học giáo dục 2.1.3 Nội dung dạy học theo quan điểm phát triển lực Nội dung dạy học theo quan điểm phát triển lực không giới hạn tri thức kỹ chuyên mơn mà gồm nhóm nội dung nhằm phát triển lĩnh vực lực: Sinh học môn khoa học nghiên cứu đối tượng sống, dạng vật chất có vận động cao nhất, chứa đựng mối quan hệ vận động: Lý học, Hóa học, Sinh học Xã hội học Ngày nay, Sinh học phát triển nhiều không dừng lại hoạt động mơ tả, thí nghiệm mà thiết lập mối quan hệ bên hình thành quy luật phản ánh vận động vốn có tổ chức sống cấp độ khác Các vấn đề nảy sinh hầu hết có liên quan đến trực tiếp đến đời sống ngày Trong q trình dạy học nói chung dạy học Sinh học nói riêng, việc rèn luyện phát triển lực chung cho HS việc quan trọng PPDH theo quan điểm phát triển lực khơng ý tích cực hố HS hoạt động trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ GV- HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ sung chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp 2.2 Năng lực giải vấn đề 2.2.1 Vấn đề … 2.3 Dạy học dự án 2.3.1 Bản chất dạy học dự án 2.3.1.1 Khái niệm Có nhiều nhà khoa học định nghĩa DHDA Qua q trình nghiên cứu, chúng tơi rút khái niệm: DHDA (Project Based - Learning) PPDH tích cực GV hướng dẫn HS thực nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết thực hành, tự lực lập kế hoạch, thực đánh giá kết DHDA đặc biệt nhấn mạnh tới việc hướng dẫn HS thực dự án học tập gắn liền với nội dung môn học Dự án học tập thực điều kiện xác định có tính phức hợp, liên quan đến nhiều yếu tố khác Dự án học tập HS thường thực theo nhóm nhỏ HS lớp có tập thể lớp Kết dự án sản phẩm cơng bố, giới thiệu viết, tập tranh ảnh sưu tầm, sản phẩm thật chương trình hành động cụ thể… 2.3.1.2 Đặc điểm dạy học dự án [1] Theo nhiều tác giả nghiên cứu, cụ thể hóa đặc điểm DHDA sau: - Người học trung tâm DHDA + Dạy học dự án ý đến nhu cầu, hứng thú người học: người học trực tiếp tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả hứng thú cá nhân Dạy học dự án phương pháp dạy học quan trọng để thực quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm + Người học tham gia tích cực tự lực vào giai đoạn trình dạy học, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch đến việc thực dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá trình kết thực Giáo viên chủ yếu đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, khuyến khích tính tích cực, tự lực, tính trách nhiệm, sáng tạo người học + Người học không nghe, ghi nhớ, nhắc lại mà cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác phân tích, tổng hợp, đánh giá rút tri thức cho + Người học không tiếp thu kiến thức kiện mà áp dụng lý thuyết vào thực tế, rèn luyện kĩ giải vấn đề + DHDA quan tâm đến hứng thú HS phát huy tính tự lực cao, thúc đẩy ham muốn học tập HS, tăng cường lực hoàn thành cơng việc quan trọng HS tham gia tích cực tự lực vào giai đoạn trình học - Dạy học thông qua hoạt động thực tiễn dự án + Trong trình thực dự án, người học tiếp thu kiến thức hình thành kỹ thơng qua hoạt động thực tiễn + Chủ đề dự án gắn liền với tình thực tiễn xã hội, với nghề nghiệp cụ thể, đời sống có thực… + Người học thường đóng vai thực dự án + Các dự án học tập góp phần gắn liền nhà trường với thực tiễn đời sống xã hội, với địa phương, với mơi trường mang lại tác động tích cực xã hội - Quan tâm đến sản phẩm hoạt động + Trong trình thực dự án, người ta quan tâm nhiều đến sản phẩm tạo Sản phẩm vật chất, phi vật chất, thiết kế kế hoạch + Các sản phẩm không thu hoạch túy lí thuyết mà đa số trường hợp, dự án tạo sản phẩm vật chất mang tính xã hội + Để có sản phẩm tốt người học tự làm, giáo viên phải khéo léo điều chỉnh dự án cho sản phẩm dự án kết trình thực công việc thực tế không trình bày lại thơng tin thu thập + Giáo viên với người học đánh giá sản phẩm dựa tính thực tế, tính hữu ích sản phẩm kết hợp làm việc thành viên nhóm + Những sản phẩm đem lại nhiều ích lợi xã hội thường đánh giá cao Chúng cơng bố, giới thiệu rộng rãi đưa vào sử dụng thực tế - Hoạt động học tập phong phú đa dạng + Nội dung dự án có kết hợp tri thức nhiều lĩnh vực môn học khác nhằm giải vấn đề có thực mang tính thách đố Dự án có tính liên mơn, có nghĩa nhiều môn học liên kết với Một dự án dù mơn nào, phải đòi hỏi kiến thức nhiều môn học để giải Đặc điểm giúp dự án gần với thực tế sống ta cần kiến thức tổng hợp để làm việc + Trong trình thực dự án có kết hợp nghiên cứu vận dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn, thực hành Thơng qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng hiểu biết lý thuyết rèn luyện kỹ hành động, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn + Trong dạy học dự án, việc kiểm tra đánh giá đa dạng hơn, kiểm tra qua hoạt động nhiều hơn, nên giảm kiểm tra kiến thức túy kiểm tra viết + Trong dạy học dự án, phương tiện học tập đa dạng hơn, công nghệ thông tin tích hợp vào q trình học tập - Kết hợp làm việc theo nhóm làm việc cá nhân + Các dự án thường thực theo nhóm, có phân cơng cộng tác làm việc thành viên + Làm việc theo nhóm giúp cho sản phẩm chất lượng hơn, tốn thời gian kết hợp phát huy sở trường cá nhân + Các dự án đòi hỏi kỹ cộng tác làm việc thành viên, học viên giáo viên với lực lượng xã hội khác tham gia dự án Nhờ đó, hoạt động dạy học dự án có tính xã hội cao [1] 2.3.1.3 Mục tiêu dạy học dự án - DHDA hướng tới phát triển kĩ tư duy, nhận thức bậc cao phân tích, tổng hợp, đánh giá, tư sáng tạo, tư tích cực, tinh thần học tập suốt đời - DHDA hướng tới việc nâng cao kĩ chuyên môn kĩ sử dụng công nghệ thông tin vào trình học tập tạo sản phẩm - DHDA hướng tới vấn đề thực tiễn nhằm gắn kết nội dung học với sống thực - DHDA hướng tới phát triển kĩ làm việc kĩ sống kĩ lắng nghe giao tiếp, trao đổi, tranh luận, kĩ giải mâu thuẫn, kĩ làm việc tập thể, kĩ thu thập xử lí thơng tin, đưa bảo vệ ý kiến 2.3.2 Phân loại dự án DHDA phân loại theo nhiều phương diện khác Dưới số cách phân loại: - Phân loại theo chuyên môn  Dự án môn học: Trọng tâm nội dung nằm môn học  Dự án liên môn: Trọng tâm nội dung nằm nhiều mơn học khác  Dự án ngồi chuyên môn: Các loại dự án không phụ thuộc trực tiếp vào môn học - Phân loại theo tham gia người học  Dự án cho nhóm HS, dự án cá nhân Dự án dành cho nhóm HS hình thức DH chủ yếu  Trong trường phổ thơng có dự án tồn trường, dự án dành cho khối lớp, dự án cho lớp học - Phân loại theo tham gia GV  Dự án hướng dẫn GV, dự án với cộng tác hướng dẫn nhiều GV - Phân loại theo quĩ thời gian  Dự án nhỏ: Thực số học, từ – học  Dự án trung bình: Dự án ngày (ngày dự án) giới hạn tuần 40 học  Dự án lớn: Thực với quĩ thời gian lớn, tối thiểu tuần (40 học), kéo dài nhiều tuần (tuần dự án) - Phân loại theo nhiệm vụ  Dự án tìm hiểu: Là dự án khảo sát thực trạng đối tượng  Dự án nghiên cứu: Nhằm giải vấn đề, giải thích tượng, q trình  Dự án kiến tạo: Trọng tâm việc tạo sản phẩm vật chất thực kế hoạch hành động thực tiễn, nhằm thực nhiệm vụ trang trí, trưng bày, biểu diễn, sáng tác Các loại dự án khơng hồn tồn tách biệt với Dự án có tính tổng hợp dự án kết hợp nhiều hoạt động khác Trong lĩnh vực chun mơn phân loại dạng dự án theo đặc thù riêng 2.3.3 Mối quan hệ DHDA GQVĐ … 2.3.4 Vai trò GV HS dạy học dự án  Vai trò GV Khác với PPDH truyền thống, GV đóng vai trò chủ đạo, nắm giữ tất kiến thức truyền tải đến HS Trong môi trường dạy học theo dự án, GV người hướng dẫn, hỗ trợ tạo động lực thúc đẩy vai trò tự chủ HS, gắn chủ động HS việc giải nội dung học GV chịu trách nhiệm tư vấn giúp đỡ HS giải vướng mắc giải hộ HS GV cần biết chủ động tạo hỗ trợ cần thiết trước lần HS rẽ sai đường hồn thành dự án, dẫn sản phẩm mẫu, tài liệu, nguồn thông tin, chuyển giao công việc, phiếu đánh giá GV phải tập trung vào việc tạo hội học tập, tiếp cận với thông tin, làm mẫu hướng dẫn HS đồng thời phải tạo môi trường học tập thúc đẩy phương pháp học tập theo kiểu hợp tác thành viên nhóm  Vai trò HS Theo nghiên cứu, DHDA mang lại hiệu cao giáo dục HS đối tượng hưởng lợi nhiều Để có lợi ích mà DHDA mang lại, HS khơng thể làm việc theo thói quen đóng vai trò thụ động lớp học truyền thống Thay vào đó, HS đóng vai trò “chun gia” thuộc ngành nghề khác xã hội để tham gia ngày tích cực vào việc thực mục đích học tập Trong dự án học tập, HS khơng tham gia vào q trình quản lí phần mà quản lí tổng thể dự án Tức là, trình học tập, HS tham gia định tự định giai đoạn trình dạy học, hợp tác giải vấn đề, đặc biệt việc xây dựng kế hoạch thực dự án Trong chừng mực có thể, HS tham gia xác định đánh giá dự án HS giao nhiệm vụ phức hợp cụ thể, bám sát với kiến thức chương trình gắn với đời sống thực tế, qua rèn luyện kĩ sống cho HS hợp tác làm việc với nhóm, tham gia tích cực giữ vai trò tất khâu trình học tập Giai đoạn cuối trình bày sản phẩm giai đoạn quan trọng, thể kết q trình làm việc tiến HS, đồng thời giai đoạn HS thể sáng tạo suốt trình làm việc, thể khả định vấn đề 2.3.5 Tác dụng, ý nghĩa dạy học dựa án [1] 2.3.5.1 Dạy học dự án làm cho nội dung học tập trở nên có ý nghĩa - Trong dạy học dự án, nội dung học tập trở nên có ý nghĩa tích hợp với vấn đề đời sống thực, từ kích thích hứng thú học tập người học - Dạy học dự án gắn lý thuyết với thực hành, tư hành động, nhà trường xã hội, giúp việc học tập nhà trường giống với việc học tập giới thật - Người học có hội thực hành phát triển khả để hoạt động môi trường phức tạp giống sau họ gặp phải sống 2.3.5.2 DHDA góp phần đổi PPDH, thay đổi phương thức đào tạo - Học tập dự án chuyển giảng dạy từ "giáo viên nói" thành "học viên làm" Người học trở thành người giải vấn đề, định người nghe thụ động Họ hợp tác theo nhóm, tổ chức hoạt động, tiến hành nghiên cứu, giải vấn đề, tổng hợp thông tin, tổ chức thời gian phản ánh việc học - DHDA tạo điều kiện cho nhiều phong cách học tập khác nhau, sử dụng thông tin môn học khác Nó giúp người học với nội dung thực theo cách khác - DHDA yêu cầu học viên tư tích cực để giải vần đề, kích thích động cơ, hứng thú học tập - DHDA khuyến khích việc sử dụng kỹ tư bậc cao, giúp cho người học hiểu biết sâu sắc nội dung học tập - DHDA hình thức quan trọng để thực phương thức đào tạo người phát triển tồn diện, học đơi với hành, kết hợp học tập nghiên cứu khoa học 2.3.5.3 DHDA tạo môi trường thuận lợi cho người học rèn luyện phát triển - Dạy học dự án giúp người học học nhiều hầu hết dự án, học viên phải làm tập liên quan đến nhiều lĩnh vực - Học viên có hội để hoạt động nhiệm vụ học tập đến với tất người Học viên có hội để thử lực khác thân tham gia vào dự án - Học viên rèn khả tư duy, suy nghĩ sâu sắc gặp vấn đề phức tạp Học viên có điều kiện để khám phá, đánh giá, giải thích tổng hợp thơng tin - Học viên rèn khả vận dụng học, đặc biệt kiến thức khoa học, công nghệ - Khi lập đề cương cho dự án, người học phải tưởng tượng, phác họa dự kiến, kế hoạch hành động, trí tưởng tượng với tính tích cực, sáng tạo họ rèn luyện phát triển - Phát triển lực đánh giá Dạy học dự án đòi hỏi nhiều dạng đánh giá khác thường xuyên, bao gồm đánh giá giáo viên, đánh giá lẫn học viên, tự đánh giá phản hồi - Học viên có hội lựa chọn kiểm sốt việc học mình, hội cộng tác với bạn lớp làm tăng hứng thú học tập - Dạy học dự án giúp học viên tự tin trường họ phát triển kỹ sống cần thiết: khả đưa định xác; khả giải vấn đề phức tạp; khả làm việc tốt với người khác; chủ động, linh hoạt sáng tạo 2.3.5.4 DHDA phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo người học - Người học trung tâm DHDA, từ vị trí thụ động chuyển sang chủ động, DHDA vừa tạo điều kiện, vừa buộc người học phải làm việc tích cực - DHDA cho phép người học tự chủ nhiều công việc, từ xây dựng kế hoạch đến việc thực dự án, tạo sản phẩm Nhờ DHDA phát huy tính tích cực, tự lực, tính trách nhiệm, lực sáng tạo, lực giải vấn đề người học 2.3.5.5 DHDA giúp người học phát triển khả giao tiếp - DHDA không giúp người học tiếp thu kiến thức, mà giúp họ nâng cao lực hợp tác, khả giao tiếp với người khác - DHDA thúc đẩy cộng tác học viên giáo viên, học viên với nhau, nhiều mở rộng đến cộng đồng 2.3.6 Ưu điểm hạn chế DHDA  Ưu điểm Các đặc điểm DHDA thể ưu điểm phương pháp dạy học Có thể tóm tắt ưu điểm sau dạy học theo dự án: - Gắn lý thuyết với thực hành, tư hành động, nhà trường xã hội; - Kích thích động cơ, hứng thú học tập người học; - Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm; - Phát triển khả sáng tạo; - Rèn luyện lực giải vấn đề phức hợp; - Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn; - Rèn luyện lực cộng tác làm việc; - Phát triển lực đánh giá  Hạn chế - DHDA không phù hợp việc truyền thụ tri thức lý thuyết mang tính trừu tượng, hệ thống rèn luyện hệ thống kỹ bản; - DHDA đòi hỏi nhiều thời gian Vì DHDA khơng thay cho PP thuyết trình luyện tập, mà hình thức dạy học bổ sung cần thiết cho PPDH truyền thống - DHDA đòi hỏi phương tiện vật chất tài phù hợp CƠ SỞ THỰC TIỄN 3.1 Thực trạng dạy học môn Sinh học theo hướng sử dụng PPDH dự án TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Văn Biểu, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương, Dạy học dự án – Từ lí luận đến thực tiễn, Tạp chí khoa học ĐHSP Tp Hồ Chí Minh, số 28 năm 2011 TS Nguyễn Văn Tuấn, Tài liệu học tập phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, Trường ĐHSP kĩ thuật Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Bùi Thị Trinh, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học dự án số nội dung kiến thức thuộc chương nguyên phân chế tiến hóa – Sinh học 12 – THPT, luận văn tốt nghiệp, năm 2010 Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, Lí luận dạy học Sinh học (phần đại cương), NXB Giáo dục, năm ... hợp CƠ SỞ THỰC TIỄN 3.1 Thực trạng dạy học môn Sinh học theo hướng sử dụng PPDH dự án TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Văn Biểu, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương, Dạy học dự án – Từ lí luận. .. thức thuộc chương nguyên phân chế tiến hóa – Sinh học 12 – THPT, luận văn tốt nghiệp, năm 2010 Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, Lí luận dạy học Sinh học (phần đại cương), NXB Giáo dục, năm ... triển kĩ làm việc kĩ sống kĩ lắng nghe giao tiếp, trao đổi, tranh luận, kĩ giải mâu thuẫn, kĩ làm việc tập thể, kĩ thu thập xử lí thơng tin, đưa bảo vệ ý kiến 2.3.2 Phân loại dự án DHDA phân loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lí luận trâm s1 sai, Cơ sở lí luận trâm s1 sai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay