Giáo án Hóa học 12 bài 31: Sắt

4 17 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:32

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 BÀI : SẮT I PHẦN GIỚI THIỆU Sắt thuộc 31, chương sách giáo khoa Hóa học 12 Sắt kim loại có nhiều ứng dụng quan trọng sống Bài học gồm bốn nội dung chính: vị trí sắt bảng tuần hồn cấu hình electron ngun tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên II MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Biết vị trí sắt bảng tuần hồn cấu hình electron ngun tử - Biết tính chất vật lý, tính chất hóa học trạng thái tự nhiên sắt Về kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kĩ viết cấu hình e ngun tử, viết phương trình hố học phản ứng minh hoạ tính chất sắt - Dự đốn, kiểm tra thí nghiệm - Rèn luyện khả học tập theo phương pháp so sánh, đối chiếu suy luận logic Về thái độ: Thái độ tích cực học tập, làm việc theo nhóm, giúp tiến III CHUẨN BỊ Giáo viên - Chương trình giảng dạy: hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS - Đề cương giảng, giáo trình mơn học: Sách giáo khoa Hoá học 12 - Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học: máy tính, máy chiếu, hố chất dụng cụ thí nghiệm, bảng phụ - Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kiến thức, kỹ học sinh: thảo luận nhóm, thí nghiệm biễu diễn, tập trắc nghiệm Học sinh - Những kiến thức kinh nghiệm liên quan đến học: kiến thức kim loại thực tế sống - Tài liệu học tập; thí nghiệm, thực hành, dụng cụ học tập: Sách giáo khoa Hoá học 12 IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức: phút Kiểm tra cũ: không Bài mới: Đặt vấn đề vào mới: 3’ Nội dung phương pháp: Nội dung Thời gian Các hoạt động giáo viên học sinh (đề cương chi tiết học) Bài 31: Sắt Giáo viên (phút) 4' Học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu vị I Vị trí bảng tuần hồn, cấu hình trí, cấu hình e ngun tử electron ngun tử - Yêu cầu học sinh quan sát - HS xác định vị - Sắt (Fe) ô số 26, thuộc nhóm VIIIB, chu kì bảng tuần hồn xác định vị trí sắt bảng tuần hồn trí sắt? - Cấu hình e nguyên tử: 1s22s22p63s23p63d64s2 - Viết cấu hình e - HS viết cấu Nguyên tử sắt dễ nhường 2e phân lớp 4s nguyên tử sắt? Suy đặc hình e sắt trở thành ion Fe2+ nhường thêm 1e điểm e lớp Nêu đặc 3+ phân lớp 3d trở thành ion Fe khuynh hướng điểm hố e lớp ngồi học Fe? khuynh hướng hố học Fe II Tính chất vật lý 3’ * Hoạt động 2: Tìm hiểu Sắt kim loại màu trắng xám, có khối tính chất vật lý sắt lượng riêng lớn (D=7,9g/cm3), nóng chảy - HS nêu tính Bằng quan sát chất vật lý 1540 C Sắt có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ngày đọc sgk, nêu sắt tính nhiễm từ tính chất vật lí sắt? III Tính chất hố học *Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học Fe 4’ - Cho học sinh thảo luận - Thảo luận nhóm nhóm trả lời câu hỏi sau: đưa nội dung + Dựa vào cấu hình e, vị trí tính chất hóa học sắt dãy điện hóa sắt cho biết tính khử sắt thể nào, có số oxi hóa? +Yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất hố học chung kim loại? Suy tính chất hóa học sắt? Tác dụng với phi kim o - Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O2  t→ Fe3O4 6’ - GV cho HS xem phim Fe - HS quan sát o - Tác dụng với lưu huỳnh: Fe + S  t→ FeS o - Tác dụng với clo: Fe + Cl2  t→ FeCl3 Tác dụng với axit cháy S, Cl2 (phản nhận ứng với O2 liên hệ thực tế) xét, viết phản ứng 7’ a Với axit HCl, H2SO4 loãng - GV yêu cầu HS làm thí VD: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 - HS làm thí nghiệm: sắt tác dụng với nghiệm, quan sát, b Với axit HNO3, H2SO4 đặc HCl rút kết luận, - Fe không tác dụng với HNO3đ, H2SO4đ, viết nguội ứng phản - HNO3đ tạo NO2, HNO3loãng tạo NO - GV làm thí nghiệm: sắt - HS quan sát, rút - H2SO4đ tạo SO2 VD: Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + tác dụng với HNO3đặc kết luận nguội 2H2O Tác dụng với dung dịch muối 4’ Fe khử ion kim loại đứng - Sắt tác dụng với - kim loại sau sắt sau dãy điện hóa kim loại VD: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu dung dịch muối dãy điện kim loại nào? hoá GV yêu cầu HS làm thí nghiệm: sắt tác dụng với Tác dụng với nước 3’ dd CuSO4 Ở nhiệt độ cao sắt khử nước tạo - Sắt tác dụng với - HS liên hệ thực H2 Fe3O4 FeO nước không? Liên hệ thực tế để trả lời tế sống? o < 500 C 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 Fe + H2O >570o C → FeO + H2 IV Trạng thái tự nhiên 5’ *Hoạt động 4: Tìm hiểu - Sắt chiếm khoảng 5% khối lượng vỏ trái đất trạng thái tự nhiên - Trong tự nhiên, sắt tồn chủ yếu dạng - Trong tự nhiên có sắt tồn - HS suy nghĩ, hợp chất Quặng sắt quan trọng: manhetit dạng đơn chất không? (Fe3O4), hematit đỏ ( Fe2O3), hematit nâu -GV cho HS quan sát hình (Fe2O3.nH2O), xiđerit (FeCO3), pirit (FeS2) ảnh mẫu quặng - Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) -GV cho học sinh liên hệ máu thực tế: sắt có thể người động vật không? *Hoạt động 5: Bài tập củng cố: 3’ Các kim loại thuộc dãy sau phản ứng với dung dịch CuCl2? quan sát, trả lời a Na, Mg, Ag b Fe, Na, Mg c Ba, Mg, Hg d Na, Ba, Ag Cấu hình electron sau ion Fe3+? a 1s22s22p63s23p63d6 b 1s22s22p63s23p63d5 c 1s22s22p63s23p63d4 d 1s22s22p63s23p63d3 *Hoạt động 6: (2’) Hướng dẫn học tập làm tập nhà Bài tập 3,4,5/141SGK ... vị trí tính chất hóa học sắt dãy điện hóa sắt cho biết tính khử sắt thể nào, có số oxi hóa? +Yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất hố học chung kim loại? Suy tính chất hóa học sắt? Tác dụng với...(đề cương chi tiết học) Bài 31: Sắt Giáo viên (phút) 4' Học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu vị I Vị trí bảng tuần hồn, cấu hình trí, cấu hình e ngun tử electron ngun tử - Yêu cầu học sinh quan sát... điện, dẫn nhiệt tốt, có ngày đọc sgk, nêu sắt tính nhiễm từ tính chất vật lí sắt? III Tính chất hố học *Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học Fe 4’ - Cho học sinh thảo luận - Thảo luận nhóm nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 31: Sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 31: Sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay