Giáo án Hóa học 12 bài 31: Sắt

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:32

HÓA HỌC 12 - CƠ BẢN SẮT I: Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: 1.Kiến thức: HS biết - Vị trí, cấu hình electron lớp ngồi sắt, tính chất vật lý sắt - Tính chất hố học sắt: tính khử trung bình ( tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo, nước, dung dịch axit, dung dịch muối) - Sắt tự nhiên (các oxit sắt, FeCO3, FeS2) 2.Kỹ : - Dự đoán, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hoá học sắt - Viết PT HH minh hoạ tính khử sắt - Tính thành phần % khối lượng sắt hỗn hợp phản ứng Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm II: Chuẩn bị : - GV : BTH , dụng cụ ống nghiệm , giá đựng ống nghiệm, đèn cồn , kẹp gỗ - Hố chất : dd H2SO4lỗng , dd CuSO4 , dây sắt , đinh sắt, dd HNO3 đặc - HS : chuẩn bị III: Tiến trình dạy học : Ổn định lớp, kiểm sĩ số Bài Hoạt động thầy trò Hoạt động Nội dung ghi I) Vị trí BTH, cấu hình e nguyên tử : GV cho HS quan sát BTH xác Vị trí : Fe 26 , chu kỳ 4, nhóm VIIIB định vị trí sắt ? - Cấu hình e : HS viết cấu hình e Fe, HĨA HỌC 12 - CƠ BẢN Fe2+, Fe3+ ? viết dạng ô lượng tử ? từ đặc điểm cấu hình e nguyên tử sắt em có nhận xét khả nhường e nguyên tử Fe ? GV nhận xét kết luận Hoạt động GV cho HS nghiên cứu SGK nêu tính chất vật lý sắt ? Fe : 1s22s22p63s23p63d64s2 Fe2+ : 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+ : 1s22s22p63s23p63d5 - Số oxihoa +2, +3 II: Tính chất vật lý : (SGK) Hoạt động ? Hãy dự đoán khả hoạt III: Tính chất hố học : động sắt ? Từ dự đốn -Sắt có tính khử TB t/d với chất oxi hoá yếu sắt bị HS, Gv ? Vậy oxi hoa đến số oxihoa +2 trường hợp Fe bị oxihoa Fe  Fe2+ + 2e thành Fe2+,Fe3+ -Với chất oxihoa mạnh sắt bị oxihoađếnsốoxihoa +3 GV cho HS lấy VD Fe t/d với PK , viết PTHH p/ư Hs xác định số oxihố sắt ? Em có nhận xét khả phikim oxihoa Fe ? Fe  Fe3+ + 3e 1.Tác dụng với phi kim : a.Tác dụng với lưu huỳnh: 0 2  Fe + S  t  Fe S b.Tác dụng với oxi : Fe + O2 t  Fe3O4 -GV làm thí nghiệm sắt t/d với dd HCl, H2SO4 lỗng cho HS xác định chất oxihoa, chất khử p/ư? c Tác dụng với clo : 0 3  Fe + Cl t  Fe Cl 2.Tác dụng với axit : HÓA HỌC 12 - CƠ BẢN -Hs viết PTHH p/ư xảy a.với dd HCl, H2SO4 loãng -Gv lưu ý Fe không t/d với HNO3, H2SO4 đặc nguội Fe 1 2 + H SO4  Fe SO4  H  b Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc, nóng 5 3 2 Fe + H NO3 (loang)  Fe( NO3 )  NO  2 H O *Fe bị thụ động hoá axit HNO3,H2SO4 đặc nguội 3.Tác dụng với dung dịch muối : GV Sắt t/d với nước điều kiện ?Gv giới thiệu, Hs viết cân PTHH ,ở nhiệt độ thường mẩu sắt để khơng khí ẩm có tượng ? Fe khử ion KL đứng sau dãy điện hố 2 2 Fe + Cu SO4  Fe SO4  Cu  4.Tác dụng với nước : - nhiệt độ cao sắt khử nước tạo H2 Fe3O4 FeO Hoạt động4 GV choHS nghiên cứu SGK ? Tự nhiên sắt tồn trạng thái ? sắt có đâu ? loại khống vật có giá trị công nghiệp luyện kim ?  57 OC 3Fe + 4H2O  t   Fe3O4 + 4H2 0 57 OC Fe + H2O  t   FeO  H  IV: Trạng thái tự nhiên : - Sắt tồn chủ yếu dạng hợp chất - Quặng manhetit (Fe3O4) có tự nhiên - Quặng hematit đỏ (Fe2O3) , quặng hemtit nâu (Fe2O3.nH2O ) , quặng xiđerit (FeCO3 ) quặng prit(FeS2) - sắt có hemoglobin máu làmnhiệm vụ vận chuyển oxi trì sống 3.Củng cố, luyện tập : Dựa vào cấu hình e nguyên tử Fe giải thích tong p/ư hố học sắt lại bị oxihoa đến Fe2+ , Fe3+ ? Lấy ví dụ minh hoạ ? HĨA HỌC 12 - CƠ BẢN Làm tập 1,2 (SGK) trang 141 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: Bài tập 3,4,5, (SGKtrang 141) ... Fe giải thích tong p/ư hoá học sắt lại bị oxihoa đến Fe2+ , Fe3+ ? Lấy ví dụ minh hoạ ? HÓA HỌC 12 - CƠ BẢN Làm tập 1,2 (SGK) trang 141 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: Bài tập 3,4,5, (SGKtrang 141)... động sắt ? Từ dự đoán -Sắt có tính khử TB t/d với chất oxi hoá yếu sắt bị HS, Gv ? Vậy oxi hoa đến số oxihoa +2 trường hợp Fe bị oxihoa Fe  Fe2+ + 2e thành Fe2+,Fe3+ -Với chất oxihoa mạnh sắt. .. -GV làm thí nghiệm sắt t/d với dd HCl, H2SO4 loãng cho HS xác định chất oxihoa, chất khử p/ư? c Tác dụng với clo : 0 3  Fe + Cl t  Fe Cl 2.Tác dụng với axit : HÓA HỌC 12 - CƠ BẢN -Hs viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 31: Sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 31: Sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay