Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:26

HÓA HỌC 12 HỢP CHẤT CỦA SẮT I MỤC TIÊU Kiến thức: Học sinh biết: - Tính chất hóa học hợp chất sắt (II) hợp chất sắt (III) - Cách điều chế Fe(OH)2 Fe(OH)3 Học sinh hiểu: - Nguyên nhân tính khử hợp chất sắt (II) tính OXH hợp chất sắt (III) Kỹ năng: - Từ cấu tạo nguyên tử, phân tử mức oxh suy tính chất - Giải số tập hợp chất sắt II CHUẨN BỊ - Đinh sắt, mẩu dây đồng, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch FeCl3 III PHƯƠNG PHÁP - Nêu vấn đề - đàm thoại IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Kiểm tra trình giảng Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động Tìm hiểu hợp chất sắt II ( FeO Fe(OH)2 Trong phản ứng hóa học, ion Fe2+ dễ nhường 1e để trở thành ion Fe3+ tính chất hoá học đặc trưng hợp chất Sắt (II) gì? Viết phương trình ? + Nêu tính chất vật lý FeO ? + Nêu tính chất hố học FeO? + Đoán sản phẩm cho FeO tác dụng với HNO3 lỗng ? phương trình ? GV: nêu cách điều chế FeO yêu cầu học sinh viết phương trình phản ứng Hoạt động trò I HỢP CHẤT SẮT (II) Tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (II) tính khử Fe2+ � Fe3+ + 1e Sắt (II) oxit FeO * Tính chất - Là chất rắn, màu đen, khơng có tự nhiên - Tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng, tạo muối sắt (II), tác dụng với axit HNO3, H2SO3 đặc nóng tạo muối sắt (III) FeO + 2HCl � FeCl2 + H2O 2 5 3 2 t Fe O  10 HNO3( loãng) �� � Fe( NO3 )3  N O �5H 2O 3FeO  NO3  10 H  � 3Fe3  NO �5H 2O * Điều chế FeO: Nung Fe(OH)2 khử Fe2O3 CO, H2 nhiệt độ cao t0 Fe(OH)2 �� � FeO + H2O t Fe2O3 + CO �� � 2FeO + CO2 HÓA HỌC 12 Sắt (II) hiđroxit Fe(OH)2 - chất rắn màu trắng , xanh, không tan nước - điều chế: FeCl2 + 2NaOH � Fe(OH)2 � + 2NaCl HS: nêu tính chất vật lý Fe(OH)2 Là oxit bazơ, tác dụng với axit… -Trong khơng khí Fe(OH)2 dễ bị oxi hố thành Fe(OH)3 GV: làm thí nghiệm điều chế Fe(OH)2 mầu nâu đỏ: , HS giải thích tượng kết 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O � 4Fe(OH)3 � nâu đỏ tủa từ màu trắng xanh chuyển sang Muối sắt (II) màu đỏ gạch - Đa số tan nước, kết tinh dạng ngậm nước FeSO4.7H2O; FeCl2.4H2O Hoạt động - Muối sắt (II) dễ bị oxi hoá � muối sắt (III) Tìm hiểu tính chất muối sắt (II) FeCl2 + Cl2 � 2FeCl3 - Em nêu tính chất - Điều chế: Cho Fe, FeO, Fe(OH)2 tác dụng với HCl, muối sắt (II) lấy ví dụ - Người ta điều chế muối sắt (II) H2SO4 loãng Fe + 2HCl � FeCl2 + H2 cách nào? Lấy VD Fe(OH)2 + H2SO4 � FeSO4 + 2H2O * GV: lưu ý cho HS muối sắt II điều chế phải dùng II HỢP CHẤT SẮT (III) khơng khí chuyển dần thành muối Tính chất hố học chung: Tính oxi hố sắt III Fe3+ + 1e � Fe2+ Hoạt động Fe3+ + 3e � Fe0 Tìm hiểu tính chất Fe2O3 tính chất Fe(OH)3 Trong phản ứng hóa học, ion Fe3+ có khả nhận electron để trở thành ion Fe2+ Fe Vậy tính 1.Sắt (III) oxit Fe2O3 chất hố học đặc trưng hợp chất a Tính chất: Sắt (III) gì? Viết phương trình ? - Là chất rắn, đỏ nâu, không tan nước - Fe2O3 oxit bzơ, bazơ tác dụng với axit - Em nêu tính chất vật lý hóa tạo muối sắt (III) : học Fe2O3? Lấy VD viết phương Fe2O3 + 6HCl � 2FeCl3 + 3H2O thình phản ứng - nhiệt độ cao bị CO H2 , Al khử thành sắt + Làm thí nghiệm cho đinh sắt vào t0 Fe2O3 +3CO �� � 2Fe + 3CO2 dung dịch FeCl3 bột Cu vào dung t dịch FeCl3 ? HS quan sát , nhận xét ? Fe2O3 + 2Al �� � 2Fe + Al2O3 viết phương trình ? - điều chế phản ứng phân hủy Fe(OH)3 nhiệt độ cao t0 2Fe(OH)3 �� � Fe2O3 + 3H2O - Em nêu cách điều chế Fe2O3 Trong tự nhiên tồn dạng quặng hematit dùng để viết phương trình phản ứng luyện gang Sắt (III) hiđroxit Fe(OH)3 : - Em nêu trạng thái thiên nhiên * Tính chất: Fe2O3 ứng dụng - Là chất rắn , nâu đỏ, không tan nước, - Bị phân hủy nhiệt độ cao, tác dụng với dung dịch - Em nêu tính chất vật lý hóa axit tạo muối sắt III học Fe(OH)3, lấy VD minh họa HÓA HỌC 12 - Em nêu cách điều chế Fe(OH)3 viết phương trình phản ứng Hoạt động Tính chất muối sắt (III) yêu cầu HS dự đốn tính chất muối sắt (III) Quan sát thí nghiệm, rút kết luận? viết phương trình phản ứng t 2Fe(OH)3 �� � Fe2O3 + 3H2O Fe(OH)3 + 3HCl � FeCl3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 � Fe2(SO4)3 + 6H2O * Điều chế FeCl3 + 3NaOH � Fe(OH)3 � + 3NaOH Muối sắt (III) * Tính chất: - Đa số tan nước, kết tinh dạng ngậm nước FeCl3.6H2O; Fe2(SO4)3.9H2O - Dung dịch muối sắt (III) có tính oxi hóa dễ bị khử thành Fe2+ 3 2 3 2 Fe Fe Cl3 � FeCl2 2 Cu  Fe Cl3 � FeCl2  Cu Cl2 * ứng dụng: FeCl3 dùng làm chất xúc tác tổng hợp chất hữu - GV: nêu ứng dụng FeCl3 Củng cố nhắc nhở: - Củng cố:- Bài tập: 1/145 SGK -Hướng dẫn nhà: -Bài tập 2,3, 4, 5/ 145 SGK ……………………………………………………… ... Fe2O3 tính chất Fe(OH)3 Trong phản ứng hóa học, ion Fe3+ có khả nhận electron để trở thành ion Fe2+ Fe Vậy tính 1 .Sắt (III) oxit Fe2O3 chất hố học đặc trưng hợp chất a Tính chất: Sắt (III) gì?... tính chất vật lý hóa axit tạo muối sắt III học Fe(OH)3, lấy VD minh họa HÓA HỌC 12 - Em nêu cách điều chế Fe(OH)3 viết phương trình phản ứng Hoạt động Tính chất muối sắt (III) yêu cầu HS dự đoán... muối sắt II điều chế phải dùng II HỢP CHẤT SẮT (III) khơng khí chuyển dần thành muối Tính chất hố học chung: Tính oxi hoá sắt III Fe3+ + 1e � Fe2+ Hoạt động Fe3+ + 3e � Fe0 Tìm hiểu tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay