Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:26

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT I Mục tiêu học: Nắm tính chất hoá học chung oxit sắt (FeO, Fe 3O4, Fe2O3) oxit bazơ, hidroxit sắt Fe(OH)2, Fe(OH)3 bazơ minh họa tính chất hố học pư chúng axit Biết nguyên tắc phản ứng hoá học cụ thể điều chế Fe(OH) 2, Fe(OH)3 hidroxit bị phân huỷ đốt nóng tạo oxit tương ứng điều chế Hợp chất sắt (II) có tính khử, bị oxi hố biến thành hợp chất sắt (III) dẫn phản ứng hoá học để minh học Hợp chất sắt (III) chất oxi hố, bị khử biến thành hợp chất sắt (II), Fe dẫn phản ứng hoá học để minh hoạ Nhận biết ion Fe2+, Fe3+ dung dịch phản ứng hoá học II tổ chức hoạt động dạy học: NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐÔNG CỦA GV VÀ HS I Hợp chất sắt (II): gồm muối, hidroxit, oxit Fe2+ Vd: FeO, Fe(OH)2, FeCl2 Tính chất hố học chung hợp chất sắt (II): - Hợp chất sắt (II) tác dụng với chất oxi hoá bị oxi hoá thành hợp chất sắt (III) Trong pư hố học ion Fe2+ có khả cjo electron Fe2+  Fe3+ + 1e HOẠT ĐỘNG Hỏi:1) Hãy lấy ví dụ số hợp chất sắt (II) ? 2) Fe nhường e ? Như ion Fe 2+ nhường thêm e phân lớp 3d ? 3) Khi ion Fe2+ nhường e phản ứng hóa học ?  Từ cho biết hợp chất sắt (II) có tính chất hóa học chung lầ ?  Tính chất hố học chung hợp chất sắt (II) tính khử Ví dụ 1: nhiêt độ thường, khơng khí ( có O2, H2O) Fe(OH)2 bị oxi hoá thành Fe(OH)3 Pư: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  Fe (OH)3 khử oxh HOẠT ĐÔNG Hs viết pư xảy cho biết vai trò sắt trường hợp ví dụ sau: Ví dụ 2: Sục khí clo vào dung dịch muối FeCl2 Hỏi: clo chất oxi hóa mạnh hay yếu, sục khí clo vào dung dịch FeCl2 , viết pư xảy ? Pư: FeCl2 + Cl2  FeCl3 FeCO3 + HNO3 đặc nóng  Fe(NO3)2 + HNO3  NO + Ví dụ 3: Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng: 3FeO + 10 HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Ví dụ 4: cho từ từ dung dịch FeSO vào dung dịch Hỏi: số oxi hóa sắt FeO , cao chưa ? Khi tác dụng với dung dịch HNO loãng chất oxi hóa có tượng xảy ? GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 hỗn hợp ( KMnO4 + H2SO4)  Kết luận: FeO + H2SO4 đặc  a) Oxit hidroxit sắt có tính bazơ: Điều chế số hợp chất sắt (II): a) Fe(OH)2 : Dùng phản ứng trao đổi ion dung dịch muối sắt (II) với dung dịch bazơ Ví dụ: FeCl2 + NaOH  Fe(OH)2 + NaCl Fe2+ + OH-  Fe(OH)2 b) FeO : - Phân huỷ Fe(OH)2 nhiệt độ cao mơi trường khơng có khơng khí Fe(OH)2  FeO + H2O - Vd: FeO + H2SO4 loãng  Hoặc khử oxit sắt nhiệt độ cao to Fe2O3 + CO  FeO + CO2 c) Muối sắt (II): cho Fe FeO, Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng II Hợp chất sắt (III): Tính chất hố học hợp chất sắt (III): a) Hợp chất sắt (III) có tính oxi hoá: tác dụng với chất khử, hợp chất sắt (III) bị khử thành hợp chất sắt (II) kim loại sắt tự Trong pư hoá học : Fe3+ + 1e  Fe2+ Fe3+ + 3e  Fe HS: viết pư để chứng minh FeO Fe(OH) có tính bazơ HOẠT ĐỘNG Để điều chế Fe(OH)2 ta từ hợp chất ? GV: Trong pư điều chế Fe(OH) 2, chất không lẫn chất oxi hóa O2 khơng có phần Fe(OH)3 Hỏi : 1) Hãy nêu tính chất vật lí FeO ? 2) Để điều chế FeO, theo em phải thực phản ứng ? Và pư nung Fe(OH)2 thực không khí có thu FeO ? 3) Hãy viết pt phản ứng FeO, Fe(OH)2 với dung dịch HCl, H2SO4 lỗng ? từ cho biết cách đaiều chế muối Fe(II) HOẠT ĐỘNG Hãy lấy ví dụ số hợp chất sắt (III) ? GV: ion Fe3+ nhận e để trở thành ion Fe2+ nguyên tử Fe tác dụng với chất khử Từ cho biết tính chất hố học chung hợp chất sắt (III) ?  tính chất chung hợp chất sắt (III) tính oxi hố Ví dụ 1: Nung hỗn hợp gồm Al Fe 2O3 nhiệt độ cao: Fe2O3 + 2Al  Al2O3 + Fe Hỏi: Hãy lấy số ví dụ mà hợp chất sắt (III) đóng vai trò chất oxi hóa ? Ví dụ 2: Ngâm đinh sắt dung dịch muối sắt (III) clorua FeCl3 + Fe → FeCl2 HS: Lấy vd, viết pư xác định số oxi hóa → kết luận GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Ví dụ 3: cho Cu tác dụng với dung dịch FeCl3 VD: 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KI+ I2 Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2 - Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 có tượng đục: HS: Viết ptpư Fe2O3, Fe(OH)3 với axit FeCl3 + H2S → FeCl2 + HCl + S tương ứng Điều chế số hợp chất sắt (III): a Fe(OH)3: Chất rắn, màu nâu đỏ HOẠT ĐỘNG - Điều chế: pư trao đổi ion dung dịch muối sắt (III) với dung dịch kiềm Ví dụ :Fe(NO3)3 +3NaOH→ Fe(OH)3+3NaNO3 Hãy cho biết tính chất vật lí Fe(OH)3 ? Pt ion: Fe3+ + OH- → Fe(OH)3 Để điều chế Fe(OH)3 ta cần thực phản ứng ? b Sắt (III) oxit: Fe2O3 phân huỷ Fe(OH)3 nhiệt độ cao HS: viết pư xảy dạng phân tử ion thu gọn Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O Hỏi: Nếu pư điều chế Fe(OH) 3, Fe2O3 thực môi trường không khí có lẫn chất oxi hóa có ảnh hưởng tới sp hay khơng ? c Muối sắt (III): ứng dụng hợp chất sắt (III): phèn sắt amoni: NH4Fe(SO4)2 12H2O HS: viết pư xảy HOẠT ĐỘNG 6: Củng cố tồn bài: tính chất hợp chất sắt (II) (III) Viết ptpư theo dãy chuyển hoá sau: Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe  FeCl3 Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 ... dụ số hợp chất sắt (III) ? GV: ion Fe3+ nhận e để trở thành ion Fe2+ nguyên tử Fe tác dụng với chất khử Từ cho biết tính chất hố học chung hợp chất sắt (III) ?  tính chất chung hợp chất sắt (III)... oxit sắt nhiệt độ cao to Fe2O3 + CO  FeO + CO2 c) Muối sắt (II): cho Fe FeO, Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng II Hợp chất sắt (III): Tính chất hố học hợp chất sắt (III): a) Hợp chất. .. lẫn chất oxi hóa có ảnh hưởng tới sp hay khơng ? c Muối sắt (III): ứng dụng hợp chất sắt (III): phèn sắt amoni: NH4Fe(SO4)2 12H2O HS: viết pư xảy HOẠT ĐỘNG 6: Củng cố tồn bài: tính chất hợp chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay