Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:26

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HỢP CHẤT CỦA SẮT I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: Kiến thức *HS biết : - Tính chất vật lý, nguyên tắc điều chế ứng dụng số hợp chất sắt * HS hiểu: - Tính khử hợp chất sắt(II): FeO, Fe(OH) 2, muối sắt (II) - Tính oxi hố hợp chất sắt(III): Fe 2O3, Fe(OH)3, muối sắt (III) 2.Kỹ : - Dự đốn, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hố học hợp chất sắt - Viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn minh hoạ tính chất hố học - Nhận biết ion Fe2+, Fe3+ dung dịch - tính thành phần % khối lượng muối sắt oxit sắt phản ứng - Xác định cơng thức hố học oxit sắt theo số liệu thực nghiệm II: Chuẩn bị : - GV: Dụng cụ : ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, pipet, kẹp gỗ, đèn cồn Hoá chất : dd muối Fe(II), Fe(III),KMnO4, H2SO4loãng, NaOH, đồng mảnh - HS : Ôn lại cách lập PTHH p/ư ôxihoa khử III: Tiến trình dạy học : Kiểm tra cũ : - Tính chất hố học đặc trưng Fe ? Viết PTPƯ minh hoạ ? Bài : Hoạt động GV HS Hoạt động Gv sắt có mức oxihoa ? Từ dự đốn hợp chất Fe(II) thể t/c p/ư hố học ? Nội dung ghi I) Hợp chất sắt (II) Tính chất hoá học hợp chất Fe(II) Fe2+  Fe3+ + e HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HS : số oxihoa Fe: 0, +2,+3 Tính chất hố học đặc trưng hợp chất Fe(II) tính khử Gv cho HS viết PTHH p/ư Sắt(II) ôxit : FeO 5 FeO với HNO3 loãng xác 3 2 2 t Fe O  10 H NO ( loang )    Fe ( NO )  NO  5 H O định số oxihoa Fe thay đổi 3 ? Viết PT ion rút 3FeO +NO3- +10 H+  3Fe3+ + NO  + 5H2O gọn Điều chế sắt Fe(II) oxit ? Điều chế : Dùng H2, hay CO, khử Fe(III) oxit 5000C: CO  t  FeO Fe2O3 + + CO2  Hoạt động 2 Sắt (II) hiđoxit : Fe(OH)2 - Là chất rắn màu trắng xanh, không tan nước Trong Gv biểu diễn thí nghiệm điều khơng khí Fe(OH) dễ bị oxihoa thành Fe(OH) chế Fe(OH)2 u cầu HS viết PTHH để giải thích kết Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2  (hơi xanh ) tủa thu có màu trắng xanh dồi chuyển dần sang màu nâu đỏ 4Fe(OH)2 +O2 + 2H2O  4Fe(OH)3  (nâu đỏ ) ? Lưu ý muốn có Fe(OH)2 phải đ/c ĐK khơng có khơng khí Muối sắt (II) : Đa số muối Fe(II) tan nước, kết tinh thường dạng ngậm Hoạt động nước : FeSO4.7H2O, FeCl2.4H2O GV yêu cầu HS lấy VD minh hoạ cho tính khử muối Fe(II) - Dễ bị oxihoa thành muối sắt (III) chất oxi hoá: 2 3 -> kết luận chung t/c đặc Fe Cl  Cl  Fe Cl trưng hợp chất Fe(II) * Điều chế : Cho Fe ( FeO , Fe(OH)2 ) t/d HCl, H2SO4 loãng : Fe + 2HCl ? Muốn điều chế muối Fe(II) ta làm ?  FeCl2 + H2  FeO + H2SO4  FeSO4 + H2O Chú ý dd muối Fe(II) đ/c II Hợp chất sắt (III) : phải dùng khơng khí chuyển dần thành muối ion Fe3+ có khả nhận 1,3 e để trở thành ion Fe2+ Fe Fe(III) Fe3+ +1e  Fe2+ ; Fe3+ + 3e  Fe Hoạt động Tính chất hố học đặc trưng hợp chất Fe(III) tính oxihố Tính chất hố học đặc trưng Sắt (III) oxit : Fe2O3 Fe(III) ? Là chất rắn màu nâu đỏ, khơng tan nước Có quặng HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN hematit Tan axit mạnh : Gv cho HS nêu t/c vật lý sắt (III) oxit ? Fe2O3 +6 HCl  2FeCl3 + 3H2O + nhiệt độ cao bị CO, H2 khử thành Fe Fe2O3 + 3CO  t  2Fe + CO2  HS hoàn thành PTHH ? + Điều chế ,ứng dụng (SGK) 2Fe(OH)3  t  Fe2O3 + 3H2O Sắt (III) hiđroxit : Cách điều chế Fe2O3? Dễ tan dd axit 2Fe(OH)3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 +6 H2O Điều chế : FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3  +3NaCl Muối sắt (III) : Tan nước, thường dạng ngậm nước Thí dụ : FeCl3.6H2O , Fe2(SO4)3.9H2O Các muối sắt(III) có tính oxihoa,dễ bị khử thành muối sắt(II) GV yêu cầu HS dự đốn tính chất muối sắt (III) ? 3 2 Fe Fe Cl3  Fe Cl Cho bột đồng vào dd muối sắt(III) thấy màu xanh xuất màu ion Cu2+ 3 2 2 Cu  Fe Cl  Cu Cl  Fe Cl HS viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn p/ư Hoạt động *Củng cố, luyện tập :Viết PTHH p/ư trình chuyển đổi sau : FeS2  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  FeO  FeSO4  Fe *Hướng dẫn HS tự học nhà : Làm BT 2,3,4,5 (SGK) ... chất hố học đặc trưng hợp chất Fe(III) tính oxihố Tính chất hoá học đặc trưng Sắt (III) oxit : Fe2O3 Fe(III) ? Là chất rắn màu nâu đỏ, khơng tan nước Có quặng HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN hematit Tan...HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HS : số oxihoa Fe: 0, +2,+3 Tính chất hố học đặc trưng hợp chất Fe(II) tính khử Gv cho HS viết PTHH p/ư Sắt( II) ôxit : FeO 5 FeO với HNO3... đ/c II Hợp chất sắt (III) : phải dùng khơng khí chuyển dần thành muối ion Fe3+ có khả nhận 1,3 e để trở thành ion Fe2+ Fe Fe(III) Fe3+ +1e  Fe2+ ; Fe3+ + 3e  Fe Hoạt động Tính chất hố học đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay