Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:21

HÓA HỌC 12 LƯYỆN TẬP VỀ NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ I Mục tiêu học: Kiến thức: HS biết: - Nguyên tắc chung để nhận biết số chất khí - Biết cách nhận biết khí CO2, SO2, H2S, NH3 Kỹ năng: - Làm thí nghiệm thực hành nhận biết số chất khí II Phương pháp: - Đàm thoại kết hợp TNBD III Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm bình khí CO2, SO2, H2S, NH3 III Tổ chức hoạt động dạy học: - HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động Nguyên tắc chung I Nguyên tắc chung nhận biết chất khí - Dựa vào tính chất vật lí, hóa học đặc trưng VD: dựa vào màu, mùi Hoạt động Nhận biết số chất khí ? Trong PTN muốn có khí CO II Nhận biết số chất khí làm nào? Nhận biết khí CO2 HS: Thảo luận, tìm phương pháp: ? Khí CO2 có tính chất gì? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí CO2? - CO2 không màu, không mùi - Thuốc thử: dd Ca(OH)2 Ba(OH)2 dư HÓA HỌC 12 - Htg: Tạo kết tủa trắng (CaCO3 , BaCO3) ? So sánh đặc điểm, t/chất SO2 với CO2? Nhận biết khí SO2 Chúng có điểm giống khác HS: Thảo luận: nhau? ? Làm phân biệt khí SO2 với CO2? Có thể dùng dd Ca(OH)2 khơng? Vì sao? - SO2 khí khơng màu, mùi hắc, nặng khơng khí, làm vẩn đục nước vơi trong, nên khơng nên dùng Ca(OH)2 - Thuốc thử tốt nb SO2 dd nước Br Gv: Hd HS làm thí nghiệm minh họa, y/c nx tượng, rút kết luận (Khí SO2 làm nhạt màu dung dịch brom) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr ? Dựa vào tính chất vật lí, hóa học nó, nhận khí H2S Nhận biết khí H2S nào? - H2S không màu, mùi trứng thối ? Pứ H2S đặc trưng? ? Viết PT dạng ion thu gọn pứ - Thuốc thử: dd muối chì axetat muối đồng # ktủa đen H2S + Cu2+ → CuS + 2H+ H2S + Pb2+ → PbS + 2H+ ? Có thể dựa vào đặc tính vật lí, Nhận biết khí NH hóa học NH3 để phân biệt - NH3 khơng màu, nhẹ khơng khí, mùi khai nào? đặc trưng, tan nhiều nước - Thuốc thử: Chất thị màu quỳ tím, ? Dự đốn tượng xảy phenolphtalein pứ? HÓA HỌC 12 (NH3 làm giấy quỳ ướt chuyển xanh) Hoạt động : Củng cố Có thể dùng dung dịch nước vơi để phân biệt khí CO SO2 khơng ? Tại ? Cho bình khí riêng biệt đựng khí CO SO2 Hãy trình bày cách nhận biết khí Viết PTHH ...HÓA HỌC 12 - Htg: Tạo kết tủa trắng (CaCO3 , BaCO3) ? So sánh đặc điểm, t /chất SO2 với CO2? Nhận biết khí SO2 Chúng có điểm giống khác HS: Thảo luận: nhau? ? Làm phân biệt khí SO2 với... họa, y/c nx tượng, rút kết luận (Khí SO2 làm nhạt màu dung dịch brom) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr ? Dựa vào tính chất vật lí, hóa học nó, nhận khí H2S Nhận biết khí H2S nào? - H2S không màu,... lí, Nhận biết khí NH hóa học NH3 để phân biệt - NH3 khơng màu, nhẹ khơng khí, mùi khai nào? đặc trưng, tan nhiều nước - Thuốc thử: Chất thị màu quỳ tím, ? Dự đốn tượng xảy phenolphtalein pứ? HÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí, Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay