Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:21

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Kiến thức: - Hiểu nguyên tắc chung để nhận biết số chất khí - Hiểu việc sử dụng thuốc thử đặc trưng để nhận biết số chất khí 2- Kĩ : - Vận dụng kiến thức học tính chất lí, hóa học số chất khí để nhận biết chúng - rèn luyện kĩ quan sát, nhận xét tượng hóa học II CHUẨN BỊ: 1- Giáo viên : - Dụng cụ : ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn - Hóa chất : Các dung dịch Na 2CO3, Ca(OH)2, Na2SO3, brom, KI, hồ tinh bột, Pb(NO3)2, NH3, HCl đặc, H2SO4 loãng Các chất rắn : KMnO4 tinh thể, Cu (bột), FeS 2- Học sinh: Ơn lại tính chất lí , hóa học cách điều chế chất khí PTN : CO2, SO2, Cl2, NO2, H2S, NH3 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động 1: NHẬN BIẾT KHÍ CO2 HS trả lời câu hỏi sau : * Trong PTN muốn có khí CO2 làm ? * Khí CO2 có tính chất gì? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí CO2 GV nhận xét ý kiến học sinh hướng dẫn HS làm thí nghiệm, nhận xét tượng quan sát rút kết luận Kết luận: - khí CO2 điều chế phản ứng muối cacbonat với axit HCl H2SO4 lỗng GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 - khí CO2 phản ứng với lượng dư dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 tạo kết tủa trắng Hoạt động 2: NHẬN BIẾT KHÍ SO2 - Khí SO2 có tính chất gì? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí SO2 ? So với CO2 , SO2 có tính chất giống, tính chất khác ? - GV nhận xét ý kiến HS hướn gdẫn HS làm thí nghiệm, nhận xét tượng quan sát rút kết luận Kết luận : Thuốc thử tốt để nhận biết SO2 dung dịch brom ( dd iot) Khí SO2 làm nhạt màu dung dịch brôm ( dd iot) Hoạt động 3: NHẬN BIẾT KHÍ Cl2 - Khí Cl2 có tính chất ? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí Cl ? - GV nhận xét ý kiến HS hướng dẫn HS làm thí nghiệm, nhận xét tượng quan sát rút kết luận Kết luận: Nhận biết khí clo giấy tẩm dung dịch KI hồ tinh bột Hoạt động 4: NHẬN BIẾT KHÍ NO2 Khí NO2 có tính chất ? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí NO2 ? GV nhận xét ý kiến HS hướng dẫn HS làm thí nghiệm, nhận xét tượng quan sát rút kết luận Kết luận : Khí NO2 có màu nâu đỏ; NO2 phản ứng với nước tạo thành axit HNO3 Nhận HNO3 bột Cu Hoạt động 5: NHẬN BIẾT KHÍ H2S Khí H2S có tính chất ? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí H2S ? GV nhận xét ý kiến HS hướng dẫn thí nghiệm, nhận xét tượng quan sát rút kết luận GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Kết luận: Khí H2S khơng màu, có mùi trứng thối ; H2S phản ứng với dung dịch muối Pb2+ cho kết tủa màu đen Hoạt động 6: NHẬN BIẾT KHÍ NH3 Khí NH3 có tính chất ? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí NH3 ? GV nhận xét ý kiến HS hướng dẫn HS làm thí nghiệm, nhận xét tượng quan sát rút kết luận Kết luân : Nhận biết khí NH3 giấy quỳ tím ẩm mùi khai đặc trưng Hoạt động 7: CŨNG CỐ Dùng tập 1, 2, 3, 4/ 239 SGKNC ...GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 - khí CO2 phản ứng với lượng dư dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 tạo kết tủa trắng Hoạt động 2: NHẬN BIẾT KHÍ SO2 - Khí SO2 có tính chất gì? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí. .. 3: NHẬN BIẾT KHÍ Cl2 - Khí Cl2 có tính chất ? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí Cl ? - GV nhận xét ý kiến HS hướng dẫn HS làm thí nghiệm, nhận xét tượng quan sát rút kết luận Kết luận: Nhận biết. .. biết khí clo giấy tẩm dung dịch KI hồ tinh bột Hoạt động 4: NHẬN BIẾT KHÍ NO2 Khí NO2 có tính chất ? Dựa vào phản ứng để nhận biết khí NO2 ? GV nhận xét ý kiến HS hướng dẫn HS làm thí nghiệm, nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí, Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay