Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:21

Giáo án Hoá học 12 NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ ********************** A MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC Kiến thức - Hiểu nguyên tắc chung để nhận biết số chất khí - Hiểu việc sử dụng thuốc thử đặc trưng để nhận biết số chất khí Kĩ - Vận dụng kiến thức học tính chất lí hố học số chất để nhận biết chúng - Rèn luyện kĩ quan sát, nhận xét tượng hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên - Dụng cụ: Ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn - Hoá chất: Các dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2, Na2SO3, brom, KI, hồ tinh bột, Pb(NO3)2, NH3, HCl đặc, H2SO4 loãng Các chất rắn: KMnO4 tinh thể, Cu (bột), FeS Học sinh Ơn lại tính chất lí, hố học cách điều chế chất khí PTN: CO2, SO2, Cl2, NO2, H2S, NH3 C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động thầy trò - GV? Dựa vào kiến thức học, em cho biết: Nguyên tắc chung để nhận biết chất khí Cho ví dụ - GV? Trong phòng TN điều chế CO pp đơn giản nào? Khí CO có tính chất gì?Dựa vào phản ứng để nhận biết CO2? Nội dung – Ghi bảng I Nguyên tắc chung để nhận biết - Dựa vào tính chất vật lí tính chất hố học đặc trưng chất cần nhận biết - VD: khí H2S mùi trứng thối, NH3 có mùi khai II Nhận biết số chất khí Nhận biết khí CO2 - Điều chế: muối cacbonat + dd HCl, H2SO4l - CO2 khơng màu, nặng khơng khí - Thuốc thử để nhận khí CO2: dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 ↓(trắng) + H2O - HS: Trả lời câu hỏi GV, viết PTHH điều chế CO2 nhận biết dạng phân tử dạng ion rút gọn * Kết luận Khí CO2 điều chế pư muối - GV: nhận xét ý kiến HS HD học cacbonat với axit HCl H2SO4 loãng sinh làm TN, NX tượng quan sát Khí CO2 pư với lượng dư dung dịch rút kết luận Ba(OH)2 Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng - HS cho biết số tính chất lí, hố khí Nhận biết khí SO2 Created by NGUYENHUYMINHQUANG -1- Giáo án Hoá học 12 SO2 viết PTHH phản ứng nhận - SO2 khơng màu, nặng khơng khí, mùi biết khí dạng phân tử dạng ion rút gọn hắc, làm vẩn đục nước vôi Ca(OH)2 + SO2 -> CaSO3 ↓(trắng) + H2O - GV: nhận xét ý kiến HS HD học sinh làm TN, NX tượng quan sát - Thuốc thử để nhận khí SO2 phân biệt rút kết luận với khí CO2 nước Br2 (nước I2) màu đỏ nâu: SO2 + H2O + Br2 > H2SO4 + HBr SO2 + H2O + I2 > H2SO4 + HI * Kết luận Thuốc thử để nhận biết khí SO2 dung dịch Br2 (hoặc dung dịch I2) Khí SO2 làm nhạt màu dung dịch Br2 (hoặc dung dịch I2) - GV? Khí clo có tính chất gì? Dựa vào phản Nhận biết Cl2 ứng để nhận biết Cl2? - Khí Cl2 màu vàng lục, nặng khơng khí, mùi hắc, độc, tan nước - HS: trả lời câu hỏi GV viết PTHH - Thuốc thử để nhận khí Cl2 dung dịch dùng nhận biết khí Cl2 KI hồ tinh bột: KI + Cl2 > KCl + I2 I2 + hồ tinh bột > màu xanh - GV: nhận xét ý kiến HS HD học * Kết luận: Nhận biết khí Cl2 giấy tẩm sinh làm TN, NX tượng quan sát dung dịch KI hồ tinh bột rút kết luận - GV? Khí NO2 có tính chất gì? Dựa vào Nhận biết khí NO2 phản ứng để nhận biết NO2? - Khí NO2 màu nâu đỏ, nặng khơng khí, độc, tan nước phản ứng đựoc với - HS: trả lời câu hỏi GV viết PTHH nước: NO2 + H2O + O2 -> HNO3 dùng nhận biết khí NO2 Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O NO + O2 -> NO2 (nâu đỏ) - GV: nhận xét ý kiến HS HD học * Kết luận: Khí NO2 có màu nâu đỏ; NO2 sinh làm TN, NX tượng quan sát phane ứng vơi H2O tạo thành HNO3, Nhận rút kết luận HNO3 Cu Nhận biết khí H2S - GV? Khí H2S có tính chất gì? Dựa vào - H2S khí khơng màu, nặng khơng phản ứng để nhận biết H2S? khí, mùi trứng thơi độc - Khí H2S dễ tạo kết tủa sunfua có màu với - HS: trả lời câu hỏi GV viết PTHH nhiều muối môi trường axit: dùng nhận biết khí H2S Cu2+ + H2S -> CuS (đen) + 2H+ Pb2+ + H2S -> PbS (đen) + 2H+ - GV: nhận xét ý kiến HS HD học Created by NGUYENHUYMINHQUANG -2- Giáo án Hoá học 12 sinh làm TN, NX tượng quan sát * Kết luận: Khí H2S khơng màu có mùi rút kết luận trứng thối; phản ứng với dung dịch muối Pb2+cho kết tủa màu đen Nhận biết khí NH3 - GV? Khí NH3 có tính chất gì? Dựa vào - Khí NH3 khơng màu, nhẹ khơng khí, phản ứng để nhận biết H2S? tan nhiều nứơc, có mùi khai đặc trưng, kích thích mắt hệ thống hơ hấp mạnh - HS: trả lời câu hỏi GV viết PTHH - Dung dịch NH3 làm giấy quì ướt chuyển dùng nhận biết khí NH3 màu xanh - GV: nhận xét ý kiến HS HD học * Kết luận sinh làm TN, NX tượng quan sát Nhận biết khí NH3 giấy quỳ ẩm mùi rút kết luận khai đặc trưng * Củng cố giảng * Bài tập nhà Created by NGUYENHUYMINHQUANG HS làm BT: 2, trang 239 SGK BT – trang 239 - SGK -3- ... để nhận biết khí SO2 dung dịch Br2 (hoặc dung dịch I2) Khí SO2 làm nhạt màu dung dịch Br2 (hoặc dung dịch I2) - GV? Khí clo có tính chất gì? Dựa vào phản Nhận biết Cl2 ứng để nhận biết Cl2? - Khí. .. GV: nhận xét ý kiến HS HD học * Kết luận: Nhận biết khí Cl2 giấy tẩm sinh làm TN, NX tượng quan sát dung dịch KI hồ tinh bột rút kết luận - GV? Khí NO2 có tính chất gì? Dựa vào Nhận biết khí. .. trường axit: dùng nhận biết khí H2S Cu2+ + H2S -> CuS (đen) + 2H+ Pb2+ + H2S -> PbS (đen) + 2H+ - GV: nhận xét ý kiến HS HD học Created by NGUYENHUYMINHQUANG -2- Giáo án Hoá học 12 sinh làm TN,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí, Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay