Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:21

Giáo án hoá 12-Cơ Trường THPT Vinh Lộc NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết: - Nguyên tắc nhận biết số chất khí - Cách nhận biết khí CO2, SO2, H2S, NH3 Kĩ năng: Làm thí nghiệm thực hành nhận biết số chất khí II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Dụng cụ thí nghiệm bình khí CO2, SO2, H2S, NH3 Học sinh: nghiên cứu nhà III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề, trực quan IV THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(07phút): Kiểm tra củ Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - Em cho biết phương - Cá nhân HS hoàn thành pháp để nhận biết cation Na+, NH4+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Cu2+ Viết phương trình ion rút gọn Hoạt động 2(05 phút): Tìm hiểu nguyên tắc chung nhận biết số chất khí Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - Có bình khí Cl2 bình khí O2? - Khí Cl2 có màu vàng lục: I-NGUN TẮC CHUNG ĐỂ Làm để nhận biết khí Nhận biết tính chất vật NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ lí - Dựa vào tính chất vật lí tính - Đưa than hồng vào bình chất hố học đặc trưng chất O2 bùng cháy: Nhận biết khí tính chất hố học - VD: Khí H2S có mùi trứng thối →Rút kết luận: Ngun tắc chung Khí NH3 có mùi khai nhận biết chất khí dựa vào tính chất vật lí tính chất hố học đặc trưng Hoạt động 3(13 phút): Cách nhận biết khí CO2 SO2 Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - yêu cầu HS nêu tính chất vật lý - Khí CO2 khơng màu, II- NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT tính chất hóa học đặc trưng khơng mùi, nặng khơng KHÍ khí CO2 khí, tan nước Khi Nhận biết khí CO2 tạo thành từ dung dịch CO32- + 2H+ � CO2 � + H2O nước tạo nên sủi bọt HCO3- + H+ � CO2 � + H2O mạnh đặc trưng - Dùng dung dịch Ca(OH)2 oxit axit Ba(OH)2 dư : - Trong thí nghiệm thổi khí CO - dẫn khí vào dd Ca(OH)2 CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O qua ống sứ đựng CuO đun nóng, Màu trắng ta nhận biết sản phẩm khí Lưu ý: SO2 , SO3 có phản ứng phản ứng cách nào? tương tự CO2 - Kết luận: Có thể nhận biết khí CO2 dd Ca(OH)2 hay dd Ba(OH)2 tạo kết tủa CaCO3 hay BaCO3 có màu trắng - u cầu học sinh nêu tính chất - Khí SO2 khơng màu, nặng Nhận biết khí SO2 vật lý tính chất hóa học đặc khơng khí, có mùi hắc, - Dùng dung dịch nước brom dư: SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr trưng khí SO2 gây ngạt độc làm Màu đỏ nâu Không màu vẩn đục nước vôi oxit axit - Làm để phân biệt - dùng dung dịch brom; GV: Ngô Thị Thảo Chương 8- Trang 1/2 Giáo án hố 12-Cơ khí SO2 với khí CO2? Có thể dùng dd Ca(OH)2 khơng? Trường THPT Vinh Lộc khơng sục khí SO2 hay CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng hay dung dịch đục →Kết luận: Thuốc thử tốt để nhận biết khí SO2 dd nước brom Hoạt động 4(14 phút): Cách nhận biết khí H2S NH3 Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - yêu cầu học sinh nêu tính chất - Khí H2S khơng màu, nặng Nhận biết khí H2S vật lý tính chất hóa học đặc khơng khí, có mùi - Dựa vào tính chất vật lí H2S: trưng khí H2S trứng thối độc dd H2S có mùi trứng thối H2S axit yếu - Dùng cation Cu2+ cation Pb2+ - Có thể nhận biết khí H2S dựa vào - Tính chất vật lí: mùi Cu2+ + H2S �� � CuS  + 2H+ tính chất vật lí tính chất hố học trứng thối Màu đen 2+ nào? - Tính chất hố học: Tạo Pb + H2S �� � PbS  + 2H+ 2+ kêt tủa đen với ion Cu Màu đen Pb2+ Tẩm dd chứa ion Cu2+ Pb2+ vào miếng giấy lọc đưa vào bình chứa H2S, miếng giấy lọc có màu đen →Kết luận: Thuốc thử để nhận biết khí H2S dd Cu2+ hay dd Pb2+ Nhận biết khí NH3 - yêu cầu học sinh nêu tính chất - Khí NH3 khơng màu, nhẹ - Dựa vào tính chất vật lí NH3: vật lý tính chất hóa học đặc khơng khí, tan nhiều NH3 có mùi khai đặc trưng trưng khí NH3 nước có mùi khai đặc - Dùng giấy quỳ ẩm: trưng dd có tính bazơ NH3 làm giấy quỳ ẩm chuyển thành - Làm để nhận biết - Tính chất vật lí: mùi khai màu xanh khí NH3 phương pháp vật lí - Tính chất hố học: NH3 phương pháp hố học? làm giấy quỳ tím tẩm nước chuyển sang màu xanh, làm giấy dd phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng →Kết luận: Thuốc thử để nhận biết khí NH3 chất thị màu quỳ tím, phenolphtalein Hoạt động 5(04 phút): Củng cố Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - GV nhấn mạnh kiến thức - HS lắng nghe ghi nhớ quan trọng học - Yêu cầu HS làm tập 2, - Làm tập theo yêu SGK – 177 cầu Hoạt động 6(01 phút): Dặn dò Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - Y/c HS nhà làm tập - Ghi phần công việc lại Sgk tập nhà SBT - Chuẩn bị tiếp "LUYỆN TẬP” IV RÚT KINH NGHIỆM GV: Ngô Thị Thảo Chương 8- Trang 2/2 ... thử để nhận biết khí H2S dd Cu2+ hay dd Pb2+ Nhận biết khí NH3 - yêu cầu học sinh nêu tính chất - Khí NH3 khơng màu, nhẹ - Dựa vào tính chất vật lí NH3: vật lý tính chất hóa học đặc khơng khí, ... để nhận biết khí SO2 dd nước brom Hoạt động 4(14 phút): Cách nhận biết khí H2S NH3 Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - yêu cầu học sinh nêu tính chất - Khí H2S khơng màu, nặng Nhận biết khí. .. tính chất hóa học đặc khơng khí, có mùi - Dựa vào tính chất vật lí H2S: trưng khí H2S trứng thối độc dd H2S có mùi trứng thối H2S axit yếu - Dùng cation Cu2+ cation Pb2+ - Có thể nhận biết khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí, Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay