Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:18

Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án CROM HỢP CHẤT CỦA CROM Mục tiêu a ) Về kiến thức: HS Biết : - Vị trí, cấu hình electron hố trị, tính chất vật lí (độ cứng, màu, khối lượng (riêng) crom, số oxi hố ; tính chất hố học crom tính khử (phản ứng với oxi, clo, lưu huỳnh, dung dịch axit) - Tính chất hợp chất crom (III), Cr 2O3, Cr(OH)3 (tính tan, tính oxi hố tính khử, tính lưỡng tính) ; tính chất hợp chất crom (VI), K2CrO4, K2Cr2O7 (tính tan, màu sắc, tính oxi hố) b ) Về kỹ năng: - Dự đốn kết luận tính chất crom số hợp chất - Viết PTHH thể tính chất crom hợp chất crom - Tính thể tích nồng độ dung dịch K2Cr2O7 tham gia phản ứng → Trọng tâm: - Đặc điểm cấu tạo nguyên tử crom phản ứng đặc trưng crom - tính chất hố học hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO3 ; K2CrO4, K2Cr2O7 c ) Về thái độ: Chuẩn bị giáo viên học sinh a) Chuẩn bị giáo viên - Bảng tuần hồn ngun tố hố học - Dụng cụ, hố chất: Chén sứ, giá thí nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn - Tinh thể K2Cr2O7, dung dịch CrCl3, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, tinh thể (NH4)2Cr2O7 b) Chuẩn bị học sinh : Đọc trước học nhà Tiến trình dạy Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án a ) Kiểm tra cũ: Trong học b) Dạy nội dung mới: Hoạt động Giáo viên Hoạt động (10’)  GV dùng bảng tuần hồn u cầu HS xác định vị trí Cr bảng tuần hoàn  Yêu cầu học sinh viết cấu hình Hoạt động Học sinh Nội dung I – VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HỒN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ  HS viết cấu hình electron ngun tử - Ơ 24, nhóm VIB, chu kì Cr - Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1 II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Crom kim loại màu trắng bạc, có khối lượng  HS viết cấu hình  Cho học sinh quan sát riêng lớn (d = 7,2g/cm3), t0nc = 18900C hình vẽ, tranh ảnh yêu cầu  HS nghiên cứu tính nêu TCVL chất vật lí Cr - Là kim loại cứng nhất, rạch thuỷ tinh SGK theo hướng dẫn GV III – TÍNH CHẤT HỐ HỌC Hoạt động (10’)  GV giới thiệu  Lắng nghe, ghi chép - Là kim loại có tính khử mạnh sắt tính khử kim - Trong hợp chất crom có số oxi hố từ +1  +6 loại Cr so với Fe dựa (hay gặp +2, +3 +6) theo dãy HĐHH mức oxi hoá hay Tác dụng với phi kim gặp crom theo t0 4Cr + 3O 2Cr2O3 cấu tạo nguyên tử t0  Các em viết 2Cr + 3Cl 2CrCl3 t phương trình 2Cr + 3S Cr2S3 phản ứng chứng  HS viết PTHH minh tính chất của phản ứng Tác dụng với nước Cr? kim loại Cr Cr bền với nước khơng khí có lớp màng oxit với phi kim O2, mỏng, bền bảo vệ  mạ crom lên sắt để bảo vệ  Vì Cr lại bền Cl , S sắt dùng Cr để chế tạo thép không gỉ vững với nước Tác dụng với axit khơng khí ? - HS nghiên cứu SGK  CrCl2 + H2 để trả lời câu hỏi sau: Cr + 2HCl Vì Cr lại bền vững Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 với nước khơng khí Giáo án Cr + H2SO4  CrSO4 + H2 - Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 H2SO4 đặc, nguội IV – HỢP CHẤT CỦA CROM Hoạt động (10’)  Cho HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu tính chất vật lí Cr2O3  HS nghiên cứu SGK Hợp chất crom (III) để tìm hiểu tính chất vật a) Crom (III) oxit – Cr2O3 lí Cr2O3  Yêu cầu học sinh lấy ví dụ chứng minh tính chất  HS dẫn PTHH  Cr2O3 oxit lưỡng tính để chứng minh Cr2O3 thể tính chất lưỡng Cr2O3 + 2NaOH (đặc)  2NaCrO2 + H2O tính Cr2O3 + 6HCl  2CrCl3 + 3H2  Cr2O3 chất rắn, màu lục thẩm, không tan nước b) Crom (III) hiđroxit – Cr(OH)3  Yêu cầu học sinh nghiên cứu TCVL SGK  Cr(OH)3 chất rắn, màu lục xám, không tan  HS nghiên cứu SGK nước để biết tính chất vật lí Cr(OH)3  Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính Cr(OH)3 + NaOH  NaCrO2 + 2H2O  Vì hợp chất Cr3+  HS dẫn PTHH Cr(OH)3+ 3HCl  CrCl3 + 3H2O để minh hoạ cho tính vừa thể tính khử, vừa chất hợp chất  Tính khử tính oxi hố: Do có số oxi hố trung thể tính oxi hố ? gian nên dung dịch vừa có tính oxi hố (mơi Cr3+ trường axit) vừa có tính khử (trong môi trường bazơ) 2CrCl3 + Zn  2CrCl2 + ZnCl2 2Cr3+ + Zn  2Cr2+ + Zn2+ 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O 2CrO2 + 3Br2 + 8OH-  2CrO24 + 6Br- + H2O Hợp chất crom (VI) Hoạt động (10’)  Cho HS nghiên cứu  HS nghiên cứu SGK a) Crom (VI) oxit – CrO3 SGK để biết tính để biết tính chất chất vật lí CrO3  CrO3 chất rắn màu đỏ thẫm vật lí CrO3  Cho HS viết  HS viết PTHH Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 PTHH phản ứng CrO3 với H2O Giáo án phản ứng CrO3 với H2O  Là oxit axit CrO3 + H2O  H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O  H2Cr2O7 (axit đicromic)  Yêu cầu học sinh tự nghiên cứu phản ứng K2Cr2O7 với FeSO4 mơi trường axit  Có tính oxi hố mạnh: Một số chất hữu vơ (S, P, C, C2H5OH) bốc cháy tiếp xúc với CrO3 b) Muối crom (VI)  tự nghiên cứu SGK  Là hợp chất bền để viết PTHH phản ứng K2Cr2O7 với - Na2CrO4 K2CrO4 có màu vàng (màu ion FeSO4 môi trường CrO24 ) axit - Na2Cr2O7 K2Cr2O7 có màu da cam (màu ion Cr2O27 )  Các muối cromat đicromat có tính oxi hố mạnh  Trong dung dịch ion Cr2O27 ln có ion CrO24 trạng thái cân với nhau: Cr2O72- + H2O + 2CrO2 +2H c ) Luyện tập, củng cố : (3') 1) Viet PTHH phản ứng trình chuyển hoá sau: Cr (1) Cr2O3 (2) Cr2(SO4)3 (3) Cr(OH)3 (4) Cr2O3 2) Khi đun nóng mol natri đicromat người ta thu 48g O2 mol Cr2O3 Hãy viết phương trình phản ứng xem natri đicromat bị nhiệt phân hoàn toàn chưa ? d ) Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà: (2') Bài tập nhà : 1,2,3,4,5,6 SGK Xem trước ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG ... Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 với nước khơng khí Giáo án Cr + H2SO4  CrSO4 + H2 - Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 H2SO4 đặc, nguội IV – HỢP CHẤT CỦA CROM Hoạt động (10’)  Cho HS... tìm hiểu tính chất vật lí Cr2O3  HS nghiên cứu SGK Hợp chất crom (III) để tìm hiểu tính chất vật a) Crom (III) oxit – Cr2O3 lí Cr2O3  Yêu cầu học sinh lấy ví dụ chứng minh tính chất  HS dẫn... Bắc Quang Hóa 12 Giáo án a ) Kiểm tra cũ: Trong học b) Dạy nội dung mới: Hoạt động Giáo viên Hoạt động (10’)  GV dùng bảng tuần hoàn yêu cầu HS xác định vị trí Cr bảng tuần hồn  u cầu học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom, Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay