Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:18

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CROM HỢP CHẤT CỦA CROM I - Mục tiêu học: Về kiên thức: Biết cấu hình electron vị trí crơm bảng tuần hồn Hiểu tính chất lí, hố học đơn chất crơm Hiểu hình thành trạng thái oxi hố crơm Hiểu phương pháp sử dụng để sản xuất crôm Về kĩ năng: Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử cấu tạo đơn chất để giải thích tính chất lí, hố học đặc biệt crơm - Rèn luyện kĩ học tập theo phương pháp nghiên cưu, tư logic II Chuẩn bị: Bảng tuần hòan Một số vật dụng mạ kim loại crôm III Các hoạt động dạy học NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS I Vị trí cấu tạo: Vị trí crơm BTH: Crơm kim loại chuyển tiếp vị trí: HOẠT ĐỘNG STT: 24 GV: Treo BTH Chu kì: HS: Tìm số thứ tự crơm, vị trí crơm bảng tuần hồn Nhóm: VIB Cấu tạo crơm: 2 6 24 Cr 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s - Trong hợp chất, crơm có số oxi hoá biến đổi từ +1 đến +6 số oxi hố phổ biến +2,+3,+6 ( crơm có e hoá trị nằm phân lớp 3d 4s) - nhiệt độ thường: cấu tạo tinh thể lục phương Một số tính chất khác: Eo Cr3+/Cr = - 0,74 V II Tính chất vật lí: - Crơm có màu trắng bạc, cứng ( độ cứng thua kim cương) - Khó nóng chảy, kimloại nặng, d = 7,2 g/cm3 III Tính chất hố học: Tác dụng với phi kim: 4Cr + O2  Cr2O3 Hỏi: Từ số hiệu nguyên tử crôm sgk Viết cấu hình electron nguyên tử Phân bố e vào ô lượng tử Nhận xét số lớp e, số e độc thân Hỏi: từ số e độc thân dự đốn số oxi hố có crơm? HS: Quan sát sgk cho biết cấu tạo crôm đơn chất, Eo, độ âm điện, bán kính ngun tử, ion, lượng ion hố HOẠT ĐỘNG 2: Hỏi: Hãy nghiên cứu sgk để tìm hiểu tính chất vật lí đặc biệt crơm dựa vào cấu trúc mạng tinh thể, giải thích tính chất vật lí ? HOẠT ĐỘNG GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 2Cr + 3Cl2  CrCl3 - nhiệt độ thường khơng khí, kim loại crơm tạo màng mỏng crơm (III) oxit có cấu tạo mịn, bền vững bảo vệ nhiệt độ cao khử nhiều phi kim Tác dụng với nước: không tác dụng với nước có màng oxit bảo vệ Gv: Dựa vào bảng số tính chất khác crơm, dự đốn khả hoạt động crơm? - Crơm kim loại chuyển tiếp khó hoật động, nhiệt độ cao phản ứng mãnh liệt với hầu hết phi kim như: Hal, O2, S Hỏi: Vì Eo Cr2+/Cr = - 0,86 V < Eo H2O/H2 Tác dụng với axit: với dung dịch axit HCl, H2SO4 lỗng nóng, màng axit bị phá huỷ ⇒ Cr khử H+ dung dịch Nhưng crôm không tác dụng với nước ? axit Vd: Cr + 2HCl  CrCl2 + H2 HS: So sánh Eo H+/H2 với Eo Cr2+/Cr Cr + H2SO4  CrSO4 + H2 Pt ion: 2H+ + Cr  Cr2+ + H2 - Crôm thụ động axit H2SO4 HNO3 đặc ,nguội IV Ứng dụng sản xuất: Ứng dụng: Sgk Sản xuất - Trong TN, crôm tồn dạng hợp chất quặng chủ yếu crôm crômit: FeO.Cr2O3 - P2: tách Cr2O3 khỏi quặng, dùng phương pháp nhiệt nhôm Cr2O3 + Al  2Cr + Al2O3 Yêu cầu: crôm khử H+ dung dịch axit HCl, H2SO4 lỗng , giải phóng H2 Hãy viết ptpư xảy dạng phân tử ion thu gọn • Lưu ý: HOẠT ĐỘNG Hs: Nghiên cứu sgk cho biết ứng dụng crôm - Crôm sx ? nguyên liệu phương pháp ? HOẠT ĐỘNG 5: Củng cố: tập 2,3/sgk GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CRÔM I Mục tiêu học: Về kiến thức: - Biết tính chất hố học đặc trưng hợp chất crôm (II), crôm(III), crôm(VI) - Biết ứng dụng số hợp chất crôm Về kĩ năng: tiếp tục rèn luyên kĩ viết pt phản ứng, đặc biệt phản ứng oxi hoá khử II Chuẩn bị: dung dịch K2Cr2O7, NaOH, KOH, HCl, H2SO4, KI, CrCl3, Cr2(SO4)3, Cr2O3, ống nghiệm, kẹp, giá ống nghiệm, ống nhỏ giọt III Tổ chức hoạt động dạy học NỘI DUNG BÀI HỌC I Một số hợp chất crôm (II) vd: CrO, CrCl2, Cr(OH)2 Crôm (II) oxit: CrO oxit bazơ - Tác dụng với axit HCl, H2SO4 CrO + HCl  CrCl2 + H2O - CrO có tính khử, khơng khí bị oxi hố thành Cr2O3 Crơm (II) hidroxit Cr(OH)2 : - Là chất rắn màu vàng đ/c: CrCl2 + NaOH  Cr(OH)2 + 2NaCl HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS HOẠT ĐỘNG Hỏi: nghiên cức sgk cho biết ? 1) Có loại hợp chất crơm (II) ? 2) Tính chất hố học chủ yếu loại hợp chất ? 3) Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất nêu ? - Cr(OH)2 bazơ: Cr(OH)2 + HCl  - Cr(OH)2 có tính khử Cr(OH)2 + O2 + 2H2O  Cr(OH)3 Muối crơm (II): có tính khử mạnh CrCl2 + 4HCl + O2  4CrCl3 + H2O GV: qua phản ứng rút tính chất hố học chung hợp chất crơm (II) ? II hợp chất crôm (III): Crôm (III) oxit: Cr2O3 ( màu lục thẩm) Cr2O3 oxit lưỡng tính, tan axit kiềm đặc Gv: Làm thí nghiệm: - cho HS quan sát bột Cr2O3 nhận xét Cho Cr2O3 tác dụng với HCl dd NaOH HS: quan sát viết ptpư xảy Vd: Cr2O3 + HCl  Cr2O3 + NaOH + H2O  Crôm (III) hidroxit: Cr(OH)3 HOẠT ĐỘNG chất rắn GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 màu xanh nhạt Điêù chế:CrCl3 +3 NaOH  Cr(OH)3 + 3NaCl - Cr(OH)3 hidroxit lưỡng tính: Cr(OH)3 + NaOH  Na[Cr(OH)4] Natri crơmit GV: điều chế Cr(OH)3 từ muối dung dịch NaOH vào ống nghiệm Sau cho H2SO4 NaOH vào ống Cr(OH)3 + 3HCl  CrCl3 + H2O Muối crơm (III): vừa có tính khử vừa có tính oxi hố Hs nghiên cứu sgk HS: quan sát viết ptpư chứng minh tình lưỡng tính Cr(OH)3 Zn + Cr3+  Cr3+ + OH- + Br2  CrO42- + Br- + H2O muối quan trọng phèn crơm-kali: KCr(SO4)2.12H2O- có màu xanh tím, dùng thuộc da, chất cầm màu nhộm vải HS: cho biết số oxi hố Crơm số muối crơm (III) đưa nhận xét tính chất muối crôm (III) GV: cho Eo Cr2+/Cr = - 0,86 V , Eo Cr3+/Cr = - 0,74 V, Eo Zn2+/Zn = - 0,76 V viết pư xảy cho Zn vào dung dịch CrCl3 IV Hợp chất Crôm (VI): Crôm (VI) oxit: CrO3 - Là chất rắn màu đỏ - CrO3 chất oxi hoá mạnh số hợp chất vô hữu bốc cháy tiếp xúc với CrO3 to Vd: 2CrO3 + NH3  Cr2O3 +N2 +3 H2O CrO3 CrO3 oxit axit, tác dụng với H 2O tạo hỗn hợp axit + H2O  H2CrO4 : axit crômic CrO3 + H2O  H2Cr2O7 : axit crômic - axit tồn dung dịch, tách khỏi dung dịch chúng bị phân huỷ tạo thành CrO3 Muối crômat đicromat: - Là hợp chất bền - Muối crômat: Na2CrO4, hợp chất có HOẠT ĐỘNG Hỏi: nghiên cức sgk cho biết tính chất lí, hố học CrO3 ? so sánh vói hợp chất tương tự SO3 có đặc điểm giống khác ? GV: gợi ý ? 1) số oxi hoá cao +6 nên hợp chất có tính oxi hố ? 2) giống SO3, CrO3 oxit axit 3) khác: CrO3 tác dụng với nước tạo hỗn hợp axit 4) H2CO4 H2Cr2O7 không bền khác với H2SO4 bền dung dịch GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 màu vàng ion CrO42- HOẠT ĐỘNG - Muối đicrômat: K2Cr2O7 muối có màu da cam ion Cr2O72- - Giữa ion CrO42- ion Cr2O72- có chuyển hố lẫn theo cân Cr2O72- + H2O  (da cam) CrO42- + 2H+ (vàng) Cr2O72- + OH-  CrO42- + H+  * Tính chất muối crơmat đicromat tính oxi hố mạnh đặc biệt môi trường axit Gv: cho HS quan sát tinh thể K 2Cr2O7 nhận xét Hoà tan K2Cr2O7 vào nước , cho hs quan sát màu dung dịch GV: màu dd màu ion Cr2O72Hỏi: nêu tượng xảy viết pư : a) nhỏ từ từ dd NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 b) nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào dd K2CrO4 Gv: thí nghiệm : thêm từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7, sau thêm tiếp dung dịch H2SO4 Vd: K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4  K2Cr2O7 + KI + H2SO4  Hỏi dự đốn tính chất muối cromat đicromat ? giải thích ? TN: nhỏ dd KI vào dd hỗn hợp K2Cr2O7 + H2SO4 HOẠT ĐỘNG 5: Củng cố viết ptpư ttheo dãy chuyển hoá sau: Cr  Cr2O3  CrCl3  Cr(OH)3 Na[Cr(OH)4 ]  Cr(OH)3  CrCl3  Na2CrO4  Na2Cr2O7 ... tập 2,3/sgk GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CRÔM I Mục tiêu học: Về kiến thức: - Biết tính chất hố học đặc trưng hợp chất crôm (II), crôm(III), crôm(VI) - Biết ứng dụng số hợp chất crôm... Là chất rắn màu vàng đ/c: CrCl2 + NaOH  Cr(OH)2 + 2NaCl HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS HOẠT ĐỘNG Hỏi: nghiên cức sgk cho biết ? 1) Có loại hợp chất crơm (II) ? 2) Tính chất hoá học chủ yếu loại hợp chất. .. Na2CrO4, hợp chất có HOẠT ĐỘNG Hỏi: nghiên cức sgk cho biết tính chất lí, hố học CrO3 ? so sánh vói hợp chất tương tự SO3 có đặc điểm giống khác ? GV: gợi ý ? 1) số oxi hoá cao +6 nên hợp chất có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom , Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay