Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:18

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 12 CROM HỢP CHẤT CỦA CROM A – MỤC TIÊU 1) Kiến thức : HV biết : - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất crom - Tính chất hợp chất crom 2) Kĩ : - Viết PTHH phản ứng biểu diễn tính chất hố học crom hợp chất crom B – CHUẨN BỊ *GV: SGK, tài liệu tham khảo *HV: Chuẩn bị theo nội dung SGK C – TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP Hoạt động I – VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỦ II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ Hoạt động GV *GV: Yêu cầu HV dùng bảng tuần hoàn, xác định vị trí crom ? *GV: Gọi HV lên bảng viết cấu hình electron nguyên tủ Cr ? Hoạt động HV *HV: Cr nằm ô thứ 24, nhóm VIB, chu kỳ *HV: Viết cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 Hay [Ar]3d54s1 *HV: Thảo luận *GV: Hướng dẫn HV tìm hiểu tính chất vật lí Cr SGK Hoạt động III – TÍNH CHẤT HỐ HỌC *GV: Yêu cầu HV so sánh tính *HV: Cr co tính khử mạnh Fe khử Fe với Cr? Cr có SOXH từ +1 đến +6 *GV: yêu cầu HV viết PTHH *HV: Thảo luận Cr phản ứng với F2,Cl2,O2,S? 2Cr + 3F2  → 2CrF3 t 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 t 2Cr + 3S → Cr2S3 *GV: Yêu cầu HV nhận xét *HV: Thảo luận khả phản ứng Cr với nước? *HV: Thảo luận *GV: Yêu cầu HV viết PTHH Cr + 2HCl  → CrCl2 + H2 ↑ Cr với dung dịch axit? → CrSO4 + H2 ↑ Cr + H2SO4  *HV: Tương tự Al Fe, Cr thụ động *GV: Cr có phản ứng với dd H SO đặc nguội dd HNO đặc dung dịch axit 0 nguội không? IV – HỢP CHẤT CỦA CROM Hoạt động Hợp chất crom (III) *GV: em nêu tính chất vật lí Cr2O3? *GV: Nêu tính chất hoá học Cr2O3? Viết PTHH minh hoạ *GV: Em nêu tính chất vật lí Cr(OH)3 ? *GV: Em nêu tính chất hố học Cr(OH)3, viết PTHH minh hoạ? a)Crom(III) oxit *HV: Thảo luận *HV: Cr2O3 oxit lưỡng tính Cr2O3 + 6HCl  → 2CrCl3 + 3H2O Cr2O3 +2NaOHđặc  → 2NaCrO2 + H2O b)Crom(III) hiđroxit *HV: Thảo luận *HV: - Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính Cr(OH)3 + NaOH  → NaCrO2 +2H2O Cr(OH)3 + 3HCl  → CrCl3 + 3H2O +3 - ion Cr dd vừa có tính oxi hố tính khử 2CrCl3 + Zn  → 2CrCl2 + ZnCl2 2NaCrO2 + 3Br2 +8NaOH  → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O Hoạt động 2 Hợp chất crom(VI) *GV: Em nêu tính chất vật lí a)Crom(VI) oxit CrO3? *HV: Thảo luận *GV: Yêu cầu HV nêu tính chất hoá học CrO3 , viết PTHH *HV: CrO3 oxit axit minh họa? CrO3 + H2O  → H2CrO4 Axit cromic 2CrO3 + H2O  → H2Cr2O7 Axit đicromic CrO3 có tính oxi hố mạnh, số chất vô hữu S, P, C, C2H5OH bốc cháy tiếp xúc với CrO3 b)Muối crom(VI) *HV: muối cromat đicromat có tính bền *HV: Na2CrO4 K2CrO4 có màu vàng( màu ion CrO 24 − ) Na2Cr2O7 K2Cr2O7 có màu da cam ( màu ion Cr2O 72 − ) *HV: muối cromat đicromat có tính oxi hố mạnh *GV: Em nhận xét tính bền muối crom(VI)? *GV: Nêu trang thái số muối crom(VI)? *GV: u cầu HV nêu tính chất hố học muối crom(VI), viết PTHH minh hoạ? +6 +2 +3 → Fe K2 Cr 2O7 + Fe SO4 + 7H2SO4  +3 (SO4)3 + Cr 2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O *HV: Nghe giảng *GV: Giới thiệu: dung dịch có cân bằng: Cr2O 72 − + H2O → 2CrO 24 − + 2H+ Hoạt động CỦNG CỐ – BÀI TẬP VỀ NHÀ *GV: Củng cố tập SGK trang 155 t * Bài tập : (1) 4Cr + 3O2 → Cr2O3 (2) Cr2O3 + 3H2SO4  → Cr2(SO4)3 → 2Cr(OH)3 ↓ + 3Na2SO4 (3) Cr2(SO4)3 + 6NaOHvừa đủ  t (4) 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O 0 * Bài tập : Cấu hình e Cr(Z=24) : 1s22s22p63s23p63d54s1 Cấu hình e Cr3+:1s22s22p63s23p63d3 Hay [Ar]3d3 ⇒ Chọn đáp án C * Bài tập nhà :3, 4, SGK trang 155 ... 0 nguội không? IV – HỢP CHẤT CỦA CROM Hoạt động Hợp chất crom (III) *GV: em nêu tính chất vật lí Cr2O3? *GV: Nêu tính chất hố học Cr2O3? Viết PTHH minh hoạ *GV: Em nêu tính chất vật lí Cr(OH)3... → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O Hoạt động 2 Hợp chất crom( VI) *GV: Em nêu tính chất vật lí a )Crom( VI) oxit CrO3? *HV: Thảo luận *GV: u cầu HV nêu tính chất hố học CrO3 , viết PTHH *HV: CrO3 oxit axit... → H2CrO4 Axit cromic 2CrO3 + H2O  → H2Cr2O7 Axit đicromic CrO3 có tính oxi hố mạnh, số chất vơ hữu S, P, C, C2H5OH bốc cháy tiếp xúc với CrO3 b)Muối crom( VI) *HV: muối cromat đicromat có tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom, Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay