Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:18

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Crom hợp chất crom I Chuẩn kiến thức, kỹ Kiến thức - Vị trí, cấu hình e, tính chất vật lí (độ cứng, màu, khối lượng riêng) crom, số oxi hố hợp chất - Tính chất hố học crom tính khử (phản ứng với O2, Cl2, S, dung dịch axit) - Tính chất hợp chất crom (III) : Cr2O3, Cr(OH)3 (tính tan, tính oxi hố tính khử, tính lưỡng tính) - Tính chất hợp chất crom (VI) : K2Cr2O7, K2CrO4 (tính tan, màu sắc, tính oxi hố) Kỹ - Dự đốn kết luận tính chất crom số hợp chất - Viết PTHH thể tính chất hố học crom hợp chất crom - Tính thể tích nồng độ K2Cr2O7 tham gia phản ứng hoá học II Phương pháp phương tiện dạy học chủ yếu Phương pháp - Đàm thoại tìm tòi, kết hợp với thí nghiệm hố học - Học sinh làm việc theo cá nhân nhóm Phương tiện - Bảng tồn hồn ngun tố hố học - Hoá chất : dd NaOH đặc, CrCl3, HCl, K2Cr2O7, K2CrO4, H2SO4, KI, FeSO4, hồ tinh bột, Br2 bão hòa Kim loại Zn viên -Dụng cụ : ống nghiệm, cặp gỗ, giá để III Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài Hoạt động thầy Hoạt động : Vị trí crom BTH Tính chất vật lí Phiếu học tập số 1: Cho ký hiệu 24Cr : - Viết cấu hình electron nguyên tử Crom? - Cho biết vị trí Crom bảng tuần hồn? GV giải thích thêm bất thường cấu hình electron nguyên tử crom Hoạt động trò I- Vị trí BTH, cấu hình electron Cấu hình e Cr: 1s22s22p63d54s1 - Crom (Cr) ở số 24, thuộc nhóm VIB, chu kỳ bảng t̀n hồn II Tính chất vật lí Quan sát mẫu, kết hợp SGK cho biết tính chất vật lí crom? Crom kim loại màu trắng ánh bạc, có khối lượng riêng lớn ( D = 7.2 g/cm3), nóng chảy ở 1890oC Crom kim loại cứng nhất, rạch thủy tinh III Tính chất hố học crom GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động : Tính chất hố học crom PHIẾU HỌC TẬP SỐ Em cho biết a/ Tính chất hố học Crom? So sánh với kim loại Sắt (Fe) Kẽm (Zn)? b/ Các số oxi hoá thường gặp Crom? c/ Viết phương trình hố học minh hoạ? So sánh tính chất hố học crom với nhôm? Hoạt động : Hợp chất crom(III) a Crom(III) oxit PHIẾU HỌC TẬP SỐ + Mô tả màu sắc Cr2O3? + Hãy cho biết tượng xảy cho Cr2O3 tác dụng với H2O; dd HCl; dd NaOH đặc Viết phương trình phản ứng minh họa? Crom kim loại có tính khử mạnh sắt kẽm Crom có số oxi hóa từ +1 đến +6 Các số oxi hoá thường gặp : +2, +3 +6 Crom tác dụng với phi kim, dung dịch axit ở nhiệt độ cao Crom bền với nước khơng khí có màng oxit bảo vệ Thực tế Crom không tác dụng với nước Tác dụng với phi kim : Cl2 O2, S Tác dụng với dd axit : HCl, HNO3 Chú ý : Cr thụ động dd HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc nguội tương tự nhôm sắt Tác dụng với nước : IV Hợp chất crom Hợp chất crom(III) a Crom(III) oxit Chất rắn, màu lục thẫm, không tan nước Cr2O3 oxit lưỡng tính : tác dụng với dd axit kiềm đặc Được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thuỷ tinh b Crom (III) hiđroxit Quan sát viết PTHH : b Crom (III) hiđroxit PHIẾU HỌC TẬP SỐ a/ Từ dd CrCl3, điều chế Cr(OH)3? b/ Mô tả màu sắc Cr(OH)3? c/ Hãy cho biết tượng xảy cho Cr(OH)3 tác dụng với dd HCl; dd NaOH đặc Viết phương trình phản ứng minh họa? CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3 + 3NaCl Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O → Cr(OH)3 có tính lưỡng tính GV làm thí nghiệm điều chế tính chất Muối Cr3+ Cr(OH)3 • Mơi trường axit : tính oxi hố : c Muối Cr(III) Cr3+ + 1e  → Cr2+ ? Dựa vào trạng thái oxi hoá crom em • Mơi trường bazơ : tính khử : dự đốn tính chất hố học dung dịch Cr3+  → 3e + Cr+6 Cr3+ Viết PTHH minh hoạ 2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2 ⇒ 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+ 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O ⇒ 2CrO2- + 3Br2 + 8OH- → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O Hợp chất crom(VI) GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động : Hợp chất crom(VI) a Crom(VI) oxit GV giới thiệu tính chất CrO3 CrO3 chất rắn màu đỏ thẫm CrO3 + H2O  → H2CrO4 (axit cromic) CrO3 + H2O  → H2Cr2O7 (axit đicromic) CrO3 có tính oxi hố mạnh Muối cromat (CrO42-) : màu vàng b Muối crom(VI) dicromat (Cr2O72-) : da cam GV giới thiệu muối cromat Muối cromat đicromat có tính oxi hố đicromat u cầu HS quan sát màu sắc mạnh, đặc biệt môi trường axit, muối dự đốn tính chất hố học crom(VI) bị khử thành muối crom(III) K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O GV làm thí nghiệm : K2Cr2O7 + FeSO4 (mơi trường axit) Sự chuyển hoá muối cromat đicromat : Cr2O72- + H2O da cam 2CrO42- + 2H+ vàng Hoạt động : Củng cố học Sử dụng BT 1, 2, 3, 4, tr.155 SGK Cr2O72- + H2O da cam 2CrO42- + 2H+ vàng ... 6Br- + 4H2O Hợp chất crom( VI) GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động : Hợp chất crom( VI) a Crom( VI) oxit GV giới thiệu tính chất CrO3 CrO3 chất rắn màu đỏ thẫm CrO3 + H2O  → H2CrO4 (axit cromic) CrO3...GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Hoạt động : Tính chất hoá học crom PHIẾU HỌC TẬP SỐ Em cho biết a/ Tính chất hố học Crom? So sánh với kim loại Sắt (Fe) Kẽm (Zn)? b/ Các số oxi hoá thường gặp Crom? c/... thường gặp Crom? c/ Viết phương trình hố học minh hoạ? So sánh tính chất hố học crom với nhôm? Hoạt động : Hợp chất crom( III) a Crom( III) oxit PHIẾU HỌC TẬP SỐ + Mô tả màu sắc Cr2O3? + Hãy cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom, Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay