Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:18

HÓA HỌC 12 CROM HỢP CHẤT CỦA CROM I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Biết : - Vị trí, cấu hình electron hố trị, tính chất vật lí (độ cứng, màu, khối lượng (riêng) crom, số oxi hố ; tính chất hố học crom tính khử (phản ứng với oxi, clo, lưu huỳnh, dung dịch axit) - Tính chất hợp chất crom (III), Cr 2O3, Cr(OH)3 (tính tan, tính oxi hố tính khử, tính lưỡng tính) ; tính chất hợp chất crom (VI), K 2CrO4, K2Cr2O7 (tính tan, màu sắc, tính oxi hố) Kỹ năng: - Dự đốn kết luận tính chất crom số hợp chất - Viết PTHH thể tính chất crom hợp chất crom - Tính thể tích nồng độ dung dịch K2Cr2O7 tham gia phản ứng Trọng tâm: - Đặc điểm cấu tạo nguyên tử crom phản ứng đặc trưng crom - tính chất hố học hợp chất Cr 2O3, Cr(OH)3, CrO3 ; K2CrO4, K2Cr2O7 Tư tưởng: Biết quý trọng bảo vêh Cr II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giáo viên: - Bảng tuần hồn ngun tố hố học - Dụng cụ, hố chất: Chén sứ, giá thí nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn HÓA HỌC 12 - Tinh thể K2Cr2O7, dung dịch CrCl3, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, tinh thể (NH4)2Cr2O7 Học sinh: Làm BTVN đọc trước đến lớp III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo đàm thoại, nêu vấn đề hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Tiết 58 Giảng lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt 12C1 12C2 Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: (10') Điền CTHH chất vào chổ trống lập PTHH sau: a) Fe + H2SO4 (đặc) → SO2 + … b) Fe + HNO3 (đặc) → NO2 + … c) Fe + HNO3 (loãng) → NO + … d) FeS + HNO3 → NO + Fe2(SO4)3 + … Giải a) 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Ghi HÓA HỌC 12 b) Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O c) Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O d) FeS + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO + Fe(NO3)3 + H2O Bài mới: Thời gian 5' 5' 20' Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bảng * Hoạt động - GV: GV dùng bảng tuần hoàn yêu cầu HS xác định vị trí Cr bảng tuần hồn HS: viết cấu hình electron nguyên tử Cr I – VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HỒN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ * Hoạt động - GV: Hướng dẫn HS nghiên cưu TCVL Cr, lưu ý độ cứng Cr (Sau kim cương) HS: nghiên cứu tính chất vật lí Cr SGK theo hướng dẫn GV II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ * Hoạt động - GV: giới thiệu tính khử kim loại Cr so với Fe mức oxi hoá hay gặp crom HS: Ghi TT III – TÍNH CHẤT HỐ HỌC - Ơ 24, nhóm VIB, chu kì - Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1 - Crom kim loại màu trắng bạc, có khối lượng riêng lớn (d = 7,2g/cm3), t0nc = 18900C - Là kim loại cứng nhất, rạch thuỷ tinh - Là kim loại có tính khử mạnh sắt - Trong hợp chất crom có số oxi hoá từ +1 → +6 (hay gặp +2, +3 +6) HÓA HỌC 12 - GV: Yêu cầu HS thảo luận lên bảng trình bày nội dung HS: viết PTHH phản ứng kim loại Cr với phi kim O2, Cl2, S Tác dụng với phi kim 4Cr + 3O 2Cr + 3Cl t0 t t 2Cr + 3S 2Cr2O3 2CrCl3 Cr2S3 - GV: Vì Cr lại bền vững với Tác dụng với nước nước khơng khí ? Cr bền với nước khơng khí có lớp HS: Cr bền với nước khơng khí màng oxit mỏng, bền bảo vệ  mạ có lớp màng oxit mỏng, bền bảo crom lên sắt để bảo vệ sắt dùng Cr để vệ chế tạo thép không gỉ - GV: Cr pư với axit giống Fe Tác dụng với axit Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 HS: viết PTHH phản ứng kim loại Cr với axit HCl H2SO4 loãng Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2  Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 H2SO4 đặc, nguội Củng cố giảng: (3') Câu Viết PTHH phản ứng trình chuyển hoá sau: Cr (1) Cr2O3 (2) Cr2(SO4)3 (3) Cr(OH)3 (4) Cr2O3 Câu Khi đun nóng mol natri đicromat người ta thu 48g O2 mol Cr2O3 Hãy viết phương trình phản ứng xem natri đicromat bị nhiệt phân hoàn toàn chưa ? Bài tập nhà: (1') Bài 1,2,3,4 - SGK/155 HÓA HỌC 12 Tiết 59 Giảng lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi 12C1 12C2 Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: (5') Viết PTHH phản ứng trình chuyển hoá sau: Cr (1) Cr2O3 (2) Cr2(SO4)3 (3) Cr(OH)3 (4) Cr2O3 Bài mới: Thời gian Hoạt động Giáo viên Học sinh * Hoạt động 7' Nội dung ghi bảng IV – HỢP CHẤT CỦA CROM - GV: Chia lớp thành nhóm Hợp chất crom (III) yêu cầu HS thảo luận nội dung a) Crom (III) oxit – Cr2O3 Cr (III) Cr (VI) - Cr2O3 chất rắn, màu lục thẩm, không tan HS: Thảo luận cử đại diện nước nhóm lên trình bày nội dung phân cơng HĨA HỌC 12 - GV: Giống Al2O3 Cr2O3 - Cr2O3 oxit lưỡng tính oxit lưỡng tính Cr2O3 + 2NaOH (đặc) → 2NaCrO2 + H2O HS: dẫn PTHH để chứng Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2 minh Cr2O3 thể tính chất lưỡng tính 8' - GV: TCVL Cr(OH)3 có b) Crom (III) hiđroxit – Cr(OH)3 đặc biệt? - Cr(OH)3 chất rắn, màu lục xám, không HS: nghiên cứu SGK để biết tính tan nước chất vật lí Cr(OH)3 - Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Cr(OH)3+ 3HCl → CrCl3 + 3H2O - Tính khử tính oxi hố: Do có số oxi hố - GV?: Vì hợp chất Cr vừa thể trung gian nên dung dịch vừa có tính tính khử, vừa thể tính oxi oxi hố (mơi trường axit) vừa có tính khử hố ? (trong môi trường bazơ) 3+ HS: dẫn PTHH để minh hoạ cho tính chất hợp chất Cr3+ 2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+ 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O 2CrO2 + 3Br2 + 8OH‒ → 2CrO24 + 6Br‒ + 4H2O Hợp chất crom (VI) 10' - GV: TCVL CrO3 có đặc a) Crom (VI) oxit – CrO3 biệt? - CrO3 chất rắn màu đỏ thẫm HS: nghiên cứu SGK để biết - Là oxit axit HÓA HỌC 12 tính chất vật lí CrO3 CrO3 + H2O → H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 (axit đicromic) - GV: CM CrO3 oxit axit - Có tính oxi hố mạnh: Một số chất hữu vô (S, P, C, C2H5OH) bốc cháy tiếp HS: viết PTHH phản ứng xúc với CrO3 CrO3 với H2O 10' b) Muối crom (VI) - Là hợp chất bền + Na2CrO4 K2CrO4 có màu vàng (màu ion CrO24 ) + Na2Cr2O7 K2Cr2O7 có màu da cam (màu 2 ion Cr2O7 ) - Các muối cromat đicromat có tính oxi - GV: CM muối cromat hố mạnh đicromat có tính oxi hố mạnh? +6 +2 K 2Cr2O7 + 6FeSO + 7H 2SO4 +3 +3 3Fe2(SO4)3 +Cr2(SO4)3 +K 2SO4 +7H2O HS: nghiên cứu SGK để viết 2 PTHH phản ứng K2Cr2O7 - Trong dung dịch ion Cr2O7 ln có với FeSO4 mơi trường axit ion CrO24 trạng thái cân với nhau: Cr2O72- + H2O 2CrO24- +2H+ Củng cố giảng: (3') Viết phương trình hóa học thực sơ đồ chuyển hóa sau : Cr2O3 (1) (12) Cr(OH)2 Cr (11) (2) Cr2(SO4)3 CrSO4 (10) (3) Cr(OH)3 Cr2(SO4)3 (9) o Na[Cr(OH) 4] K 2Cr2O7 - // t Cr2O3 + 2Al �� � 2Cr + Al2O3 (4) (8) (5) K 2CrO4 Cr(OH)3 (7) (6) CrCl3 HÓA HỌC 12 o t + 6H2SO4 �� � Cr2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Cr2(SO4)3 + 6NaOH  2Cr(OH)3 + 3Na2SO4 Cr(OH)3 + NaOH  Na[Cr(OH)4] Na[Cr(OH)4] + CO2  Cr(OH)3 + NaHCO3 Cr(OH)3 + 3HCl  CrCl3 + 3H2O 2CrCl3 + 3Cl2 + 16KOH  2K2CrO4 + 12KCl + 8H2O 2K2CrO4 + H2SO4  K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4  3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O Cr2(SO4)3 + Zn  2CrSO4 + ZnSO4 CrSO4 + 2NaOH  Cr(OH)2 + Na2SO4 2Cr o t 4Cr(OH)2 + O2 �� � 2Cr2O3 + 4H2O Bài tập nhà: (1') Bài - SGK/155 V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG HIỆU PHÓ CM DUYỆT Ngày / / 20 Nơng Thị Bích Thủy ... Thời gian Hoạt động Giáo viên Học sinh * Hoạt động 7' Nội dung ghi bảng IV – HỢP CHẤT CỦA CROM - GV: Chia lớp thành nhóm Hợp chất crom (III) yêu cầu HS thảo luận nội dung a) Crom (III) oxit – Cr2O3... mol natri đicromat người ta thu 48g O2 mol Cr2O3 Hãy viết phương trình phản ứng xem natri đicromat bị nhiệt phân hoàn toàn chưa ? Bài tập nhà: (1') Bài 1,2,3,4 - SGK/155 HÓA HỌC 12 Tiết 59 Giảng... đề hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Tiết 58 Giảng lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt 12C1 12C2 Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: (10') Điền CTHH chất vào chổ trống lập PTHH sau: a) Fe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom, Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay