Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:18

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CROM HỢP CHẤT CỦA CROM I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS biết: - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất crom - Tính chất hợp chất crom Kĩ năng: Viết PTHH phản ứng biểu diễn tính chất hố học crom hợp chất crom II TRỌNG TÂM: - Tính chất hóa học crom hợp chất crom III CHUẨN BỊ: - Bảng tuần hồn ngun tố hố học Máy chiếu - Dụng cụ, hố chất: Chén sứ, giá thí nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn - Tinh thể K2Cr2O7, dung dịch CrCl3, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, tinh thể (NH4)2Cr2O7 IV PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + diễn giảng + thí nghiệm trực quan V TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRỊ NỘI DUNG I VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HỒN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ Hoạt động - GV dùng bảng tuần hồn u cầu HS - Ơ 24, nhóm VIB, chu kì xác định vị trí Cr bảng tuần - Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay hồn - HS viết cấu hình electron ngun tử [Ar]3d54s1 Cr - HS nghiên cứu tính chất vật lí Cr SGK theo hướng dẫn GV II TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Crom kim loại màu trắng bạc, có khối lượng riêng lớn (d = 7,2g/cm3), t0nc = 18900C Hoạt động - GV giới thiệu tính khử kim loại Cr so với Fe mức oxi hoá hay gặp crom - HS viết PTHH phản ứng kim loại Cr với phi kim O2, Cl2, S - Là kim loại cứng nhất, rạch thuỷ tinh III TÍNH CHẤT HỐ HỌC - Là kim loại có tính khử mạnh sắt - Trong hợp chất crom có số oxi hố từ +1 - HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi → +6 (hay gặp +2, +3 +6) sau: Vì Cr lại bền vững với nước Tác dụng với phi kim khơng khí ? 4Cr + 3O 2Cr + 3Cl - HS viết PTHH phản ứng kim loại Cr với axit HCl H2SO4 loãng t0 t0 t 2Cr + 3S 2Cr2O3 2CrCl3 Cr2S3 Tác dụng với nước Cr bền với nước khơng khí có lớp màng oxit mỏng, bền bảo vệ  mạ crom lên sắt để bảo vệ sắt dùng Cr để chế tạo thép khơng gỉ Tác dụng với axit GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Hoạt động Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑ Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2↑ - HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu tính - Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 chất vật lí Cr2O3 H2SO4 đặc, nguội - HS dẫn PTHH để chứng minh IV HỢP CHẤT CỦA CROM Cr2O3 thể tính chất lưỡng tính Hợp chất crom (III) a) Crom (III) oxit – Cr2O3 - HS nghiên cứu SGK để biết tính chất vật - Cr2O3 chất rắn, màu lục thẩm, không tan nước lí Cr(OH)3 - Cr2O3 oxit lưỡng tính Cr2O3 + 2NaOH (đặc) → 2NaCrO2 + H2O - GV ?: Vì hợp chất Cr 3+ vừa thể tính khử, vừa thể tính oxi hố ? Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2 b) Crom (III) hiđroxit – Cr(OH)3 - HS dẫn PTHH để minh hoạ cho - Cr(OH)3 chất rắn, màu lục xám, không tan tính chất hợp chất Cr3+ nước - Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Cr(OH)3+ 3HCl → CrCl3 + 3H2O - Tính khử tính oxi hố: Do có số oxi hố trung gian nên dung dịch vừa có tính oxi hố (mơi trường axit) vừa có tính khử (trong môi trường bazơ) 2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+ 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 6NaBr + 4H2O Hoạt động 2CrO2− + 3Br2 + 8OH‒ → 2CrO24− + 6Br‒ + 4H2O - HS nghiên cứu SGK để biết tính chất vật lí CrO3 Hợp chất crom (VI) a) Crom (VI) oxit – CrO3 - HS viết PTHH phản ứng CrO - CrO3 chất rắn màu đỏ thẫm với H2O - Là oxit axit CrO3 + H2O → H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 (axit đicromic) - Có tính oxi hố mạnh: Một số chất hữu - HS nghiên cứu SGK để viết PTHH vô (S, P, C, C2H5OH) bốc cháy tiếp xúc phản ứng K2Cr2O7 với FeSO4 với CrO3 môi trường axit b) Muối crom (VI) - Là hợp chất bền + Na2CrO4 K2CrO4 có màu vàng (màu ion CrO24− ) + Na2Cr2O7 K2Cr2O7 có màu da cam (màu 2− ion Cr2O7 ) - Các muối cromat đicromat có tính oxi hoá mạnh +6 +2 K 2Cr2O7 + 6FeSO + 7H 2SO4 +3 +3 3Fe2(SO4)3 +Cr2(SO4)3 +K 2SO4 +7H2O - Trong dung dịch ion Cr2O27− ln có ion CrO24− trạng thái cân với nhau: Cr2O72- + H2O CỦNG CỐ: yêu cầu HS nêu tính chất hóa học crom 2CrO24- +2H+ GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 VI DẶN DÒ: Xem trước luyện t ập VII RÚT KINH NGHIỆM ... tác dụng với dung dịch HNO3 chất vật lí Cr2O3 H2SO4 đặc, nguội - HS dẫn PTHH để chứng minh IV HỢP CHẤT CỦA CROM Cr2O3 thể tính chất lưỡng tính Hợp chất crom (III) a) Crom (III) oxit – Cr2O3 - HS... 8NaOH → 2Na2CrO4 + GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 6NaBr + 4H2O Hoạt động 2CrO2− + 3Br2 + 8OH‒ → 2CrO24− + 6Br‒ + 4H2O - HS nghiên cứu SGK để biết tính chất vật lí CrO3 Hợp chất crom (VI) a) Crom (VI) oxit –... CrO24− trạng thái cân với nhau: Cr2O72- + H2O CỦNG CỐ: yêu cầu HS nêu tính chất hóa học crom 2CrO24- +2H+ GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 VI DẶN DỊ: Xem trước luyện t ập VII RÚT KINH NGHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom, Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay