Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:08

HÓA HỌC 12 Bài 26- KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ I Chuẩn kiến thức, kĩ cần đạt: 1.Kiến thức: HS biết: - HS biết: + vị trí, cấu hình electron lớp kim loại kiềm thổ + số ứng dụng quan trọng kim loại kiềm số hợp chất quan trọng KL kiềm thổ như: Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4.2H2O + Khái niệm nước cứng ( tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, tồn phần), tác hại nước cứng Cách làm mềm nước cứng - HS hiểu: - t/c hố học: tính khử mạnh số kim loại ( p/ với axit, nước, phi kim) Kỹ - Dự đốn tính chất hố học, kiểm tra dự đốn thí nghiệm kết luận tính chất đơn chất số hợp chất kim loại kiềm thổ, t/c Ca(OH) - Viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn minh hoạ t/c hoá học kim loại kiềm thổ số h/c chúng, viết sơ đồ điện phân điều chế kim loại kiềm thổ - Giải số BT tính % khối lượng muối KL kiềm thổ hốn hợp phản ứng II: Chuẩn bị - GV : Bảng tuần hoàn , Bảng số vật lý kiểu mạng tinh thể KL Hình ảnh thạch nhũ hang động,sản phẩm từ thạch cao, mẫu đá vơi - hố chất dụng cụ để tiênd hành thí nghiệm: Mg t/d với nước, biến đổi muối CaCO3 Ca(HCO3)2 - HS : Chuẩn bị III: Tiến trình dạy học Kiểm tra cũ ( lồng vào ) HÓA HỌC 12 : Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Nội dung ghi A) Kim loại kiềm thổ: GV Treo BTH, yêu cầu HS nêu vị trí I) vị trí bảng tuần hồn, cấu hình electron nhóm IIA Kl kiềm thổ đọc tên nguyên tố nguyên tử nhóm -Vị trí : Kloại kiềm thổ thuộc nhóm IIA, gồm Hs quan sát BTH tìm vị trí nhóm IIA, nêu nguyên tố : tên nguyên tố Be,Mg, ca, Sr, Ba,Ra Be, Mg, Ca, Sr, Kr, Ba, Ra Dựa vào vị trí Kl kiềm thổ BTH - Cấu tạo : cấu hình e lớp ngồi viết cấu hình e lớpngồi KLK thổ ? + Be 2s2 GV: Em nhận xét cấu hình e lớp ngồi KLKthổ ? Hoạt động 2: + Mg 3s2 + Ca 4s2 + Sr 5s2 + Ba 6s2 - Tổng quát : ns2 (nlà thứ tự chu kỳ ) KL kiềm thổ GVcho HS nghiên cứu bảng 6.2 (SGK) có 2e lớp rút t/c vật lý KLK thổ số vật lý quan trọng KL kiềm thổ bảng II) Tính chất vật lý: nhận xét qui luật biến đổi t/chất vật lý ? -KLK thổ có màu trắng bạc, rát mỏng , nhiệt độ Hoạt động 3: nóng chảy nhiệt độ sôi thấp , Khối lượng riêng nhỏ Gv yêu cầu HS dựa vào cấu tạo nguyên tử, - Tính chất vật lý biến đổi khơng có qui luật định cấu tạo mạng tinh thể KLKthổ dự đoán tương đối nhỏ t/c hố học KLKthổ ? III) Tính chất hố học: - HS kim loại kiềm có tính khử mạnh KLK có lượng ion hố tương đối nhỏ Vì Yêu cầu HS viết PTTQ biểu diễn tính khử KLK thổ có tính khử mạnh KL nhóm IIA Tính khử tăng dần từ Be -> Ba Gv yêu cầu HS lấy thí dụ viết PTHH để minh hoạ tính khử mạnh KLnhóm IIA M  M2+ + 2e HÓA HỌC 12 Trong hợp chất KLKthổ có số oxi hố = +2 1.Tác dụng với phi kim: Gv cho HS nhận xét số oxihoá nguyên tố kết luận 0 2  2 Mg  O2  Mg O Tác dụng với dd axit : a Với axit HCl, H2SO4 loãng 1 2 M g  HCl  M g Cl  H  b Với axit HNO3, H2SO4 Đặc - KLK thổ khử GV : nhiệt độ thường, Be khơng khử nước, Mg khử chậm KLcòn lại khử mạnh nước giải phóng hiđro 5 N HNO3 loãng xuống  6 4 N , S H2SO4 đặc xuống S 2 3 Mg  10HNO3 (loang )  Mg ( NO3 )  N H NO3  3H 2O HS viết PTHH Hoạt động 2 2 Mg  5H SO4  Mg SO4  H S  H 2O GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK nêu ứng Tác dụng với nước: dụng KLKT ? Ca +2 H2O  Ca(OH)2 +H2  - Nêu phương pháp điều chế KL kiềm thổ? IV) ứng dụng điều chế : ứng dụng (SGK) Điều chế : a) Nguyên tắc : Khử ion KLKthổ hợp chất thành nguyên tử KLK thổ 2 M  2e  M b) Phương pháp : Điện phân nóng chảy muối halogenua KLK thổ HÓA HỌC 12 MX2  dpnc    M + X2 Thí dụ : MgCl2  dpnc    Mg + Cl2 Hoạt động Củng cố , luyện tập Tính chất hố học đặc trưng KLK thổ ? Hãy giải thích viết PTHH p/ư minh hoạ Gv hướng dẫn hS làm BT sau M  MO  M(OH)2  MCO3  M(HCO3)2 Hướng dẫn nhà : - Làm BT 1,4 trang 119 (SGK) Tiết 44 Hoạt động GV học sinh Hoạt động Nội dung ghi B)Mộtsốhợp chất quan trọng canxi: Gv yêu cầu HS dựa vào SGK I)Canxi hiđroxit: (Ca(OH)2) nêu t/c vật lý, t/c HH ứng dụng 1.Tính chất Ca(OH)2 ? ( sở kiến thức t/c ba zơ tan ) - Tính chất vật lý: (SGK) Gv yêu cầu HS viết PTHH Minh hoạ GV cho Hs nghiên cứu SGK nêu ứng dụng NaOH Hoạtđộng - Tính chất hoá học : Ca(OH) làbazơ mạnh, dễ dàng hấp thụ khí CO2 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O ứng dụng (SGK) GV yêu cầu HS đọc SGK cho biết II) Canxi cacbonat: t/c vật lí, t/c HH CaCO3 ? 1.Tính chất ? Nêu ứng dụng CaCO3 ? - Tính chất vật lý: (SGK) - Tính chất hố học : Dễ bị nhiệt phân huỷ HÓA HỌC 12 CaCO3 t  CaO + CO2 - CaCO3 tan dần nước có hồ tan CO2: Hoạt động CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 GV hướng dẫn HS đọc SGK tóm tắt 2) ứng dụng : (SGK) mộtsốt/c ứng dụng Canxi III) Canxi sunfat: sunfat 1)Tính chất : Là chất rắn màu trắng, tồn dạng muối ngậm nước CaSO4.2H2O gọi thạch cao sống -Khi đun nóng đến 1600C thạch cao sống bién thành thạch cao nung CaSO4.2H2O t  CaSO4.H2O + H2O 2)ứng dụng (SGK) Hoạt động Củng cố , luyện tập : GV yêu cầu HS nhắc lại t/c t/c vừa học thực dãy chuyển hoá sau M  MOH  MHCO3  M2CO3  CO2 Hướng dẫn nhà: Bài tập 4,5,6,7,8 trang 111 SGK Hoạt động GV HS Hoạt động Nội dung C: Nước cứng : GV cho HS đọc SGK cho biết ? Thế nước Khái niệm : 2+ cứng ? Gv cho Hs nghiên cứu SGK ? Có loại Nước cứng nước có chứa nhiều ionCa , nước cứng, thành phần hố học chúng ? HĨA HỌC 12 Mg2+ Gv HS cho viết PTHH - Phân biệt : nước cứng có tính cứng tạm thời , nước cứng vĩnh cửu tồn phần a Tính cứng tạm thời - Là tính cứng gây nên muối Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 t Ca(HCO3)2   CaCO3  + CO2  +H2O t Mg(HCO3)2   MgCO3  + CO2  +H2O b Tính cứng vĩnh cửu : Hoạt động GV cho Hs nghiên cứu SGK.Trả lời câu hỏi - Là tính cứng gây nên muối sunfat, cloruacủa canxi magie(CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgSO4) c Tính cứng tồn phần : ? Tác hại nước cứng đời sống, sản - Gồm tính cứng tạm thời tính cứng xuất ? cho VD ? vĩnh cửu Hoạt động3 Gv: Làm để làm mềm nước cứng ? Dựa vào KN, tính chất, thành phần hố học nước cứng, dự đoán pp cụ thể làm mềm nước cứng tạm thời ? làm mềm nước cứng vĩnh cửu ?viết PTHH Tác hại nước cứng : - Trong đời sống : dùng nước cứng để tắm giặt khơng sạch, làm quần áo chóng hỏng - Trong sản xuất : Tạo cặn, lãng phí nhiên liệu tắc đường ống nước 3.Cách làm mềm nước cứng a Phương pháp kết tủa : - Loại bỏ giảm bớt ion Ca 2+, Mg2+khỏi nước cứng dạng chất khơng tan +> Đun nóng HĨA HỌC 12 Loại bỏ kết tủa thu nước mềm t Ca(HCO3)2   CaCO3  + CO2  + H2O +> Dùng Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  2CaCO3  +2H2O Gv cho HS đọc SGK,Gv giới thiệu pplàm mềm nước cứng sử dụng pp khác +> Dùng Na2CO3Hoặc Na3PO4 pp trao đổi ion Ca(HCO3)2+Na2CO3  CaCO3  +2NaHCO3 Hoạtđộng CaSO4 + Na2CO3  CaCO3  + Na2SO4 b Phương pháp trao đổi ion : ( SGK) Nhận biết ion Ca2+, Mg2+ dung GV cho HS đọc SGK nêu cách nhận biết ion Ca2+ , dịch Mg2+ - Dùng dd muối chứa CO32- tạo kết tủa CaCO3 , MgCO3 Sục khí CO2 dư vào dd kết tủa tan chứng tỏ có mặt Ca2+, Mg2+ Ca2+ + CO32-  CaCO3  HS viết PTHH CaCO3 + CO2 +H2O  Ca(HCO3)2 (tan) Ca2+ + 2HCO3Mg2+ +CO32-  MgCO3  MgCO3 + CO2 + H2O  Mg(HCO3)2(tan) Mg2+ + 2HCO3Hoạtđộng Củng cố , luyện tập - Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dd Ca(HCO3)2sẽ A Có kết tủa trắng B Có bọt khí C có kết tủa trắng bọt khí D khơng có tượng HĨA HỌC 12 Đáp án A Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2  CaCO3  trắng + 2H2O Hướng dẫn nhà : BT 7,8,9 (SGK) trang 119 , 6.34-> 6.39 trang 51 (SBT ) HÓA HỌC 12 Tiết 46: LUYỆN TẬP - TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: Kiến thức : - Củng cố, hệ thống hoá kiến thức kim loại kiềm, KLK thổ hợp chất chúng Kỹ năng: - Rèn kỹ giải tập kim loại kiềm KLK thổ - Viết pthh dạng phân tử ion rút gọn II: Chuẩn bị : GV : Bảng phụ dùng cho hoạt động nhóm, bảnốmtms tắt kiến thức vị trí, cấu tạo nguyên tử, t/c vật lý, t/c hoá học đặc trưng phương pháp điều chế KLK KLKT Phiếu học tập , tập vận dụng HS: Ơn tập kiến thức III: Tiến trình dạy học Kiểm tra cũ : - Hãy nêu biện pháp làm mềm nước cứng ? Viết PTP/Ư có ? Bài : Hoạt động GV học sinh Hoạt động : Nội dung ghi A) Kiến thức cần nhớ - Củng cố kiến thức vị trí I) Cấu hình e ngun tử , điện tích , số oxihố cấu tạo Cấu hình e Điện tích Số Gv: Dùng BTH cho HS nhắc lớpngồicùng oxihố lại vị trí nhóm IA,IIA Na Chỉ có 1e: 3s1 Tạo Na+ +1 - Hãy cho biết cấu hình e lớp Mg Chỉ có 2e : Tạo Mg2+ +2 ngồi cùng, điện tích , số oxi hoa KLK, KLKthổ (điển 3s2+ hình Na, Mg) HĨA HỌC 12 So sánh II) Củng cố qui luật biến đổi tính chất vật lý Hoạt động 2: tính chất hoá học : Củng cố qui luật biết đổi t/c - Tính chất vật lý (SGK) vật lý : Gv dùng bảng ghi số - Tính chất hố học số vậtlý quan trọng KLK, KLK thổ học sinh nhận xét rút a.Đơn chất : nhận xét - KLK có tính khử mạnh khử nước dễ dàng nhiệt Gv yêu cầu HS so sánh nhiệt độ thường độ nóng chảy,nhiệt độ sơi , khối lượng riêng đơn chất -KLK thổ : tính khử mạnh , yếu KLK nhóm IA, IIA nhận xét, rút kết luận b Hợp chất : Gv cho HS so sánh tính chất hố học KL nhóm IA, IIA, - NaOH : - tính bazơ mạnh - t/d axit, oxitaxit, dd muối KL So sánh tính bazơ NaOH, - Mg(OH)2 Tính bazơ yếu : tác dụng với axit Mg(OH)2 c Tính chất số muối quan trọng Na, Ca III) Bài tập : + Bài tập 1: Đáp án B Hoạt động 3: Khi xếp KLK thổ theo chiều tăng dần GV lựa chọn số tập ĐTHN Từ Be -> Ba bán kính nguyên tử tăng dần Năng lượng ion hoá giảm dần tính khử tăng dần, khả cho học sinh vận dụng p/ư với nước tăng dần Bài tập 1( SGK) T118 + Bài tập 2: Đáp án B CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O Bài tập 2: Cho 2,84 g hỗn hợp X (mol) x HÓA HỌC 12 CaCO3 MgCO3 t/d hết với MgCO3 + 2HCl  MgCl2 + CO2  + H2O dd HCl thấy bay 672ml khí y CO2 (đktc) Phần trăm khối Y (mol ) lượng muối hỗn 0,672 0,3 (1) Ta có nco = x+y = hợp 22,4 A 35,2%và64,8% 70,4%và 29,6% B C 84,4%và14,5% 17,6%và82,4% D Y= 0,01  % CaCO3 = Mhỗn hợp= 100x +84y = 2,84 (2) X= 0,02 0,02.100 100 (%) 2,84 %CaCO3 = 70,4 (%) ; % MgCO3 =29,6 (%) Gv hướng dẫn HS tóm tắt đầu , hướng dẫn giải + Bài tập 8: Nước cứng tồn phần Vì nước vừa có tính cứng tạm thời Ca(HCO 3))2, Mg(HCO3)2 vừa có tính vĩnh cửu MgCl 2, CaCl2 nên có tính cứng tồn phần + Bài tập 9: Na3PO4 làm mềm nước cứng toàn phần Bài tập 8(SGK) trang 118 Gv gọi HS lên bảng làm BT 3Ca(HCO3)2+2Na3PO4  Ca3(PO4)2  +6NaHCO3 3Mg(HCO3)2+2Na3PO4  Mg3(PO4)2  +6NaHCO3 3CaCl2+ 2Na3PO4  Ca3(PO4)2  + 6NaCl 3MgCl2 + 2Na3PO4  Mg3(PO4)2  +6NaCl 3CaSO4 +2Na3PO4  Ca3( PO4)2  + 3Na2SO4 Bài tập 9: Viết PTHH P/Ư 3MgSO4 +2Na3PO4  Mg3(PO4)2  + 3Na2SO4 để giải thích việc dùng Na3PO4 làm mềm nớc cứng có tính Bài tập 7: cứng toàn phần CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 HÓA HỌC 12 GV cho HS lên bảng làm BT X( mol) x x x viết PTHH MgCO3 + CO2 + H2O  Mg(HCO3)2 Y(mol) y y Ta có n co = x + y = Bài tập (SGK) trang 118 GV hướng dẫn HS tóm tắt đầu HS viết PTHH , tìm số mol , tính khối lượng y 2,016 0,09 (1) 22,4 mhỗn hợp= 100x + 84 y = 8,2 (2) => x= 0,04 y = 0,05 -> mCaCO = 100 0,04 = g -> mM gCO = 84 0,05 = 4,2 g Hoạt động 4: Củng cố , luyện tập Cho HS làm BT6 (SGK) T132 Hướng dẫn nhà Làm BT 6.28 -> 6.33 (Trang 50) ... ) HÓA HỌC 12 Tiết 46: LUYỆN TẬP - TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: Kiến thức : - Củng cố, hệ thống hoá kiến thức kim loại. .. dựa vào cấu tạo nguyên tử, - Tính chất vật lý biến đổi khơng có qui luật định cấu tạo mạng tinh thể KLKthổ dự đoán tương đối nhỏ t/c hố học KLKthổ ? III) Tính chất hố học: - HS kim loại kiềm. ..HÓA HỌC 12 : Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Nội dung ghi A) Kim loại kiềm thổ: GV Treo BTH, yêu cầu HS nêu vị trí I) vị trí bảng tuần hồn, cấu hình electron nhóm IIA Kl kiềm thổ đọc tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ, Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay