Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:08

BÀI 26 : KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 1/Kiến thức: HS biết : -Vị trí, cấu tạo nguyên tử , tính chất kim loại kiềm thổ -Tính chất ứng dụng số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ Nguyên tắc phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ Nước cứng ? nguyên tắc phương pháp làm mền nước cứng HS hiểu : Nguyên nhân tính khử mạnh kim loại kiềm thổ 2/Kĩ : -Từ cấu tạo suy tính chất, từ tính chất suy ứng dụng điều chế -Giải tập kim loại kiềm thổ II/ CHUẨN BỊ : Bảng tuần hoàn , bảng số số vật lí kim loại kiềm thổ III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1/ ổn định lớp : 2/ Bài củ: Em trình bày tính chất hố học NaHCO3 viết phản ứng minh hoạ ? 3/Bài : Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Nội dung A.KIM LOẠI KIỀM THỔ - Dùng bảng tuần hồn cho HS tìm vị trí I/Vị trí HTTH ,cấu hình electron nhóm IIA u cầu HS viết cấu hình nguyên tử : electron nguyên tử nguyên tố nhóm IIA Gồm có : Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Hoạt động 2:Tìm hiểu tính chất vật lí kim loại nhóm IIA Dùng bảng số vật lí quan trọng kim loại nhóm IIA cho HS nghiên cứu rút kết luận :Tính chất vật lí biến đổi khơng có quy luật định Thuộc nhóm IIA II/ Tính chất vật lý: Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi thấp (trừ Be) Độ cứng cao kim loại kiềm Gv gợi ý để HS giải thích ngun chúng kim loại mềm nhôm nhân biến đổi tính chất vật lí khơng Khối lượng riêng tương đối nhỏ có quy luật kim loại nhẹ nhôm (trừ Ba) Hoạt động 3: III/ Tính chất hố học : Tìm hiểu tính chất hố học kim loại nhóm IIA Yêu cầu HS viết phương trình + Cấu tạo : có hai e lớp bán phản ứng dạng tổng quát biểu diễn Bán kính nguyên tử tương đối lớn tính khử kim loại nhóm IIA: => Nó chất khử mạnh M  M2+ + 2e Trong hợp chất chúng có số oxi hố u cầu HS lấy thí dụ viết pthh để minh +2 hoạ tính khử mạnh kim loại nhómIIA 1/ Tác dụng với phi kim : -tác dụng với phi kim ( halogen, oxi, lưu Khi đốt nóng , tất kim loại PNC huỳnh ) nhóm II cháy khơng khí tạo Tác dụng với dung dịch HCl dung dịch thành oxit H2SO4 loãng 2M + O2  2MO Tác dụng với HNO3 H2SO4 đặc 2/ Tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng Tác dụng với H2O M + H2SO4  MSO4 + H2 Với HNO3 loãng, H2SO4đặc : Các kim loại khử N+5  N-3, S+6  S-2 4M+10HNO3 4M(NO3)2 3H2O +NH4NO3+ 3/ Tác dụng với nước : Ơû nhiệt độ thường Be, không phản ứng , Mg khử chậm, kim loại lại khử nước mạnh mẽ tạo dung dịch bazơ : M + 2H2O  M(OH)2 + H2 Hoạt động : B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI Tìm hiểu tính chất ứng dụng số hợp I/ Canxi hiđroxit : gọi vơi tơi chất canxi Chất rắn, tan nước dung dịch Tìm hiểu tính chất ứng dụng Ca(OH)2 gọi nước vơi Ca(OH)2 Tác dụng với axit , oxit axit: Canxi hiđroxit ( vôi ) hợp chất quen Ca(OH)2 + 2HCl  CaCl2 + 2H2O thuộc với số học sinh , học sinh vùng có nghề nung vơi , GV Ca(OH) + CO  CaCO + H O 2 dựa vào kiến thức thực tế HS để CaCO3 tạo chất rắn không tan điều xây dựng học giải thích việc dùng vữa để xây dựng nhà cửa Tìm hiểu tính chất ứng dụng CaCO Tác dụng với muối : : Ca(OH)2 +Na2CO3  CaCO3  + 2NaOH Đá vôi vật liệu quen thuộc hs cần khai thác kiến 2.Canxi cacbonat: gọi đá vôi thức thực tế hs để xây dựng học Chất rắn , màu trắng, không tan nước, bị phân huỷ nhiệt độ khoảng 10000C Gv hướng dẩn hs dựa vào phản ứng để CaCO3  CaO + CO2 giải thích tượng tự nhiên cặn trắng ấm đun nước, thạch nhũ Ơû nhiệt độ thường, CaCO3 tan nước có chứa CO2 hang động ,… CaCO3 Hoạt động : (HCO3)2 + H2O + CO2 �� � �� � Ca Tìm hiểu tính chất ứng dụng CaSO4 CaCO3 dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi sống , đất đèn … Gv giới thiệu thạch cao sống thạch cao nung Bổ sung ứng dụng CaSO4 mà IV/ Canxi sunfat : CaSO4 học sinh chưa biết Còn gọi thạch cao, chất rắn, màu trắng , tan nước Tuỳ theo lượng nước kết tinh ta có loại: CaSO4.2H2O thạch cao sống 2CaSO4.H2O thạch cao nung nhỏ lửa CaSO4 thạch cao khan Hoạt động : Tìm hiểu khái niệm nước cứng Thạch cao dùng để đúc tượng làm chất kết dính vật liệu xây dựng C NƯỚC CỨNG Gv nêu vấn đề: nước tự nhiên thường chứa lượng nhỏ muối I/ Khái niệm : Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 , CaSO4 CaCl2…? Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ gọi Gv giới thiệu nước cứng nước mềm nước cứng Nước khơng chứa chứa ion gọi nước mềm II/ Phân loại : Có ba loại : 1/ Nước cứng tạm thời : Là nước có chứa ion hiđrocacbonat (HCO 3) muối Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 2/ Nước cứng vĩnh cữu : Là nước có chứa ion clorua sunfat hai muối canxi magiê Hoạt động 7: Tìm hiểu tác hại nước cứng ? 3/ Nước cứng toàn phần: gồm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu III/ Tác hại nước cứng : Dùng phương pháp đàm thoại để HS rút tác hại nước cứng Gây lãng phí xà phòng sinh hoạt (nấu ăn , giặt rửa,…) với sản Làm thực phẩm lâu chín, giãm mùi vị xuất công nghiệp (đường ống dẩn nước …) Tạo lớp cặn nồi gây lãng phí nhiên liệu khơng an tồn Hoạt động 8: Tìm hiểu cách làm mềm nước cứng =>vì việc làm mềm nước trước dùng có ý nghĩa quan trọng IV/ Cách làm mềm nước cứng : Nguyên tắc : giãm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ nước cách chuyển Yêu cầu hs viết pthh phản ứng xảy ion tự vào hợp chất không tan ,hoặc đun sôi nước có tính cứng tạm thời thay chúng cation khác Phương pháp kết tủa : Có phương pháp : phương pháp kết tủa phương pháp trao đổi ion Yêu cầu hs viết pthh phản ứng xảy 1/ Phương pháp kết tủa: cho Ca(OH)2 Na2CO3 vào nước có Đối với nước cứng tạm thời ta đun tính cứng tồn phần nóng trước dùng t Ca(HCO3)2 �� � CaCO3 + H2O + CO2 Lọc bỏ chất không tan ta nước mềm Hoặc dùng dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2  2CaCO3 2H2O + Đối với nước cứng vĩnh cữu nước cứng tạm thời ta dùng dung dịch Na2CO3 Phương pháp trao đổi ion : CaSO4 + Na2CO3  CaCO3  + Na2SO4 Gv giới thiệu phương pháp trao đổi ion để Ca(HCO3)2+Na2CO3CaCO3+ làm mềm nước cứng NaHCO3 2/ Phương pháp trao đổi ion : Hoạt động 9: Cho nước cứng qua chất trao đổi ion , chất sẻ hấp thụ ion Ca 2+, Mg2+ Nhận biết ion Ca2+, Mg2+ dung dịch vào ion H+, Na+ ta nước Yêu cầu hs viết pthh để nắm vững mềm phản ứng xảy ra, giúp nhận biết ion V/ Nhận biết ion Ca2+, Mg2+ dung dịch Dùng dung dịch muối chứa CO 32- để tạo kết tủa sau dùng CO2 dư cho vào kết tủa tan chứng tỏ có mặt Ca2+ Mg2+ Củng cố: hướng dẩn làm tập 2,4,5,6 trang 119 sgk ... Hoạt động : B.MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI Tìm hiểu tính chất ứng dụng số hợp I/ Canxi hiđroxit : gọi vơi tơi chất canxi Chất rắn, tan nước dung dịch Tìm hiểu tính chất ứng dụng Ca(OH)2... tính chất vật lí kim loại nhóm IIA Dùng bảng số vật lí quan trọng kim loại nhóm IIA cho HS nghiên cứu rút kết luận :Tính chất vật lí biến đổi khơng có quy luật định Thuộc nhóm IIA II/ Tính chất. .. động 3: III/ Tính chất hố học : Tìm hiểu tính chất hố học kim loại nhóm IIA Yêu cầu HS viết phương trình + Cấu tạo : có hai e lớp ngồi bán phản ứng dạng tổng quát biểu diễn Bán kính nguyên tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ, Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay