Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:08

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Bài KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ I MỤC TIÊU Theo chuẩn kiến thức kỹ II CHUẨN BỊ - Projector - Bột Ca(OH)2, phenolphtalein, nước cất, dung dịch Ca(OH)2, mẫu thạch cao III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP TG Nội dung HĐ1 I Một số tính chất chung hợp chất KLKT Tính tan nước - MCl2, M(NO3)2: tan - MSO4, MCO3, M3(PO4)2: Hầu hết không tan (trừ MgSO4, BeSO4) - M(OH)2: Hầu hết tan {trừ Mg(OH)2, Be(OH)2} Tính bền với nhiệt M(NO3)2  t→ MO + NO2 + O2 t MCO3  → MO + CO2 t M(OH)2   → MO + H2O HĐ GV - Chiếu slide câu hỏi: Câu hỏi 1: Trong chất sau: 1BaCl2; 2-MgSO4; 3-BaSO4; 4Mg(OH)2; 5Ba(OH)2; 6Ba(NO3)2; 7-CaCl2; 8-CaCO3 Các chất tan nước gồm: A 1, 2, 6, B 1, 2, 5, C 1, 2, 5, 6, D 1, 2, 4, 5, 6, Câu hỏi 2: Khi đun nóng chất rắn sau đến khối lượng khơng đổi: Mg(NO3)2, CaCO3, Mg(OH)2, Ba(OH)2, CaCl2 Những phản ứng hóa học xảy ra? HĐ2 II Một số hợp chất *GV làm TN: KLKT - Cho HS quan sát Canxi hiđroxit Ca(OH)2 lọ chứa bột HĐ HS - Tham khảo SGK - Chọn phương án cho câu (C) 0 - Tham khảo SGK - Mỗi HS lên bảng viết PTPƯ nhiệt phân chất - Tóm tắt lại phần tính tan tính bền * Theo dõi TN Rút kết luận tính chất - Chất rắn, màu trắng, tan Ca(OH)2 nước - Cho bột - Là bazơ mạnh: Tác Ca(OH)2 vào nước, dụng axit, oxit axit, số lắc kỹ, để yên muối - Cho phenolphtalein CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + vào dd Ca(OH)2 H2O *Chiếu slide TN: CO2 + CaCO3↓+ H2O → Sục từ từ CO2 vào Ca(HCO3)2 dd Ca(OH)2 cho ⇔ 2CO2 + Ca(OH)2 → đến dư Ca(HCO3)2 *Chiếu slide câu hỏi: Tổng quát: Nếu cho từ từ a mol CO2 vào dd có chứa b mol Ca(OH)2 a) Hãy cho biết mối quan hệ a b để có kết tủa? A a > 2b B a < 2b C a = 2b D ĐK khác b) Nếu số mol kết tủa < số mol Ca(OH)2 kết luận gì? A a = b B b < a < 2b C a < b D B C HĐ3 Canxi cacbonat CaCO3: - Chiếu slide - Chất rắn, màu trắng, không hình ảnh núi đá tan nước vơi, hang động - Kém bền: có thạch nhũ t CaCO3 → CaO + CO2 - Chiếu slide mô - Tác dụng với H2O có hòa hình lò nung vơi tan CO2: - Chiếu slide (1) ˆˆ núi đá vôi bị xâm CaCO3 + CO2 + H2O ‡ˆ ˆˆ(2)ˆ† thực slide Ca(HCO3)2 thạch nhũ Ca(OH)2: tan có tính bazơ * Theo dõi TN ⇒ Xuất kết tủa trắng, sau kết tủa lại tan - Lên bảng viết PTPƯ * Thảo luận nhóm để chọn phương án cho câu hỏi - Các nhóm thơng báo kết lựa chọn nhóm - Giải thích, góp ý - Kết quả: a) B b) D - Lưu ý: Khi kết tủa < so với Ca(OH)2 có trường hợp xảy ra: Do Ca(OH)2 dư CO2 dư - Theo dõi hình ảnh ⇒ Tính chất vật lí - Theo dõi hình ảnh ⇒ Tính bền - Theo dõi hình ảnh ⇒ Giải thích: + nhiệt độ hang động HĐ4 Canxi sunfat CaSO4 Thạch cao sống: CaSO4.2H2O Thạch cao nung: 2CaSO4.H2O (chất bột trắng nhào với nước có khả đơng cứng nhanh tăng thể tích ⇒ có tính ăn khn) - Thạch cao khan: CaSO (không tan nước) - Chiếu slide hình ảnh nhà cửa, vật dụng làm từ thạch cao - Vì thạch cao dùng để đúc tượng? thấp CaCO3 bị hòa tan H2O có hòa tan CO2 ⇒ Hiện tượng xâm thực + ngược lại, nhiệt độ cao tái tạo đá vơi ⇒ Hiện tượng thạch nhũ hay đóng cặn phích nước - Tham khảo SGK loại thạch cao - Theo dõi hình ảnh ⇒ ứng dụng thạch cao - Tham khảo SGK ⇒ Tính ăn khuôn thạch cao khan ...- Chất rắn, màu trắng, tan Ca(OH)2 nước - Cho bột - Là bazơ mạnh: Tác Ca(OH)2 vào nước, dụng axit, oxit axit, số lắc kỹ, để yên muối - Cho phenolphtalein CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + vào dd... từ từ CO2 vào Ca(HCO3)2 dd Ca(OH)2 cho ⇔ 2CO2 + Ca(OH)2 → đến dư Ca(HCO3)2 *Chiếu slide câu hỏi: Tổng quát: Nếu cho từ từ a mol CO2 vào dd có chứa b mol Ca(OH)2 a) Hãy cho biết mối quan hệ a... luận nhóm để chọn phương án cho câu hỏi - Các nhóm thơng báo kết lựa chọn nhóm - Giải thích, góp ý - Kết quả: a) B b) D - Lưu ý: Khi kết tủa < so với Ca(OH)2 có trường hợp xảy ra: Do Ca(OH)2 dư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ, Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay