Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:08

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN BÀI 26:KIM LOẠI KIỀM THỔ MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ Phần 1- lí thuyết A KIM LOẠI KIỀM THỔ I.Vị trí cấu tạo :Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA, gồm Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra electron lớp nggồi nS2, II.Tính chất vật lý: Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi tương đối thấp.Độ cứng có cao kim loại kiềm thấp Khối lượng riêng tương đối nhỏ,là kim loại nhẹ nhôm.(trừ Ba) II.Tính chất hố học: Các ngun tử kim loại kiềm có lượng ion hóa tương đối nhỏ, Kim lo ại ki ềm thổ có tính khử manh.Tính khử tăng dần từ Be đến Ba: M→M2+ +2e Trong hợp chất , klk thổ có số oxh +2 1/Tác dụng với phi kim: VD: 2Mg + O2 →2MgO a) Kim loại kiềm thổ khử H+ dung dịch axit HCl, H2SO4 thành khí H2 M + 2H+ M2+ + H2 b) Kim loại kiềm thổ khử N+5 HNO3 loãng xuống N-3; S+6 H2SO4 đặc xuống S-2 4Mg+10HNO3loãng→4Mg(NO3)2+NH4NO3+ 3H2O 4Mg+50H2SO4đ→4MgSO4+H2S+ 4H2O 3/ Td với H2O : -Ca,Sr,Ba tác dụng với nước nhiệt độ thường thành dung dịch bazơ Vd : Ca +2 H2O = Ca(OH)2 + H2 - Be không tác dụng với nước Mg tác dụng chậm với nước nhiệt độ thưòng tạo Mg(OH)2,Mg tác dụng nhanh với nước nhiệt độ cao tạo thành MgO: 2Mg +O2=2MgO B MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ 1/ Canxi hiđroxit:Ca(OH)2 rắn ,màu trắng , tan nước -dd canxi hiđroxit dd bazơ mạnh :Ca(OH)2 →Ca2+ +2OH- tác dụng với oxit axit, axit ,muối GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Ca(OH)2+CO2→ CaCO3 + H2O Nhận biết CO2 -ứng dụng:chế tạo tạo vữa xây nhà,khử chua, tẩy trùng ,khử trùng, sx amoniac, clorua vôi, vật liệu xây dựng 2/ canxi cacbonat:CaCO3 Chất rắn màu trắng ,không tan nước -đây muối axit yếu không bền,tác dụng với nhiều axit vơ hữu giải phóng khí CO2: CaCO3+ 2HCl→ CaCl2 +H2O +CO2 CaCO3 + 2CH3COOH→ Ca(CH3COO)2+H2O+CO2 đặc biệt:CaCO3 tan dần nước có chứa khí CO2 : CaCO3+ H2O +CO2↔ Ca(HCO3)2 ph ản ứng x ảy theo chi ều :chiều (1) giải thích xâm thực nước mưa,chiều (2) giải thích tạo thành thạch nhũ hang động 3/Canxi sunphat:CaSO4chất rắn màu trắng , tan nước.Có loại: + CaSO4 2H2O :thạch cao sống,bền nhiẹt độ thường CaSO4 H2O :thạch cao nung, điều chế bắng cách nung thạch cao sống + CaSO4:thạch cao khan, điều chế cách nung th ạch cao sống nhi ệt đ ộ cao h ơn +th ạch cao nung th ờng d ùng đ úc t ợng,ph ấn vi ết b ảng,b ó b ột g ãy x ơng… II.N ƯỚC CỨNG: 1/khái niệm: -Nước cứng nước có chứa nhiều ion Canxi,Magiê -Nước chứa it khơng có chứa ion Canxi ,magiê gọi nước mềm 2./phân loại nước cứng: -Nước cứng tạm thời : nước có chứa mưôi :Ca(HCO3)2 ,Mg(HCO3)2 -Nước cứng vĩnh cửu: nước có chứa muối: CaCl2,MgCl2,CaSO4,MgSO4 - Nước cứng tồn phần:nứơc có tính tạm thời tính vĩnh cữu 3/ tác hại nước cứng:nước cứng làm xà phòng bọt, nấu thực phẩm bị lâu chin giảm mùi vị, gây tác hại ngành sản xuất 4/ Các biện pháp làm mềm nước cứng:Nguyên tắc:giảm nồng độ cation :Ca2+,Mg2+ nước cứng *Phương pháp kết tủa: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN -Với nước cứng tạm thời: Đun sôi dung Ca(OH)2 Na2CO3 dể kết tủa ion canxi,magie ,loại bỏ kết tủa ta nước mềm: M(HCO3)2 → MCO3+CO2 +H2O -Với nước cứng vĩnh cữu: Dung Na2CO3,Na3PO4,Ca(OH)2 dể làm mềm : Ca2+ + CO32-→ CaCO3 3Ca2+ +2PO43- → Ca3(PO4)2 Mg2+ + CO32-→ MgCO3 3Mg2+ +2PO43- →Mg3(PO4)2 *Phương pháp trao đổi ion: Dùng chất trao đổi ion(hạt zeolit), nhựa trao đổi ion Nước cứng qua chất trao đổi ion hạt zeolit ion canxi ,magiê trao đổi ion khác H+,Na+….ta nước mềm ... :Ca2+,Mg2+ nước cứng *Phương pháp kết tủa: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN -Với nước cứng tạm thời: Đun sôi dung Ca(OH)2 Na2CO3 dể kết tủa ion canxi,magie ,loại bỏ kết tủa ta nước mềm: M(HCO3)2 → MCO3+CO2...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Ca(OH)2+CO2→ CaCO3 + H2O Nhận biết CO2 -ứng dụng:chế tạo tạo vữa xây nhà,khử... nước mưa,chiều (2) giải thích tạo thành thạch nhũ hang động 3/Canxi sunphat:CaSO 4chất rắn màu trắng , tan nước.Có loại: + CaSO4 2H2O :thạch cao sống,bền nhiẹt độ thường CaSO4 H2O :thạch cao nung,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ, Giáo án Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay