Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:52

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Tiết 47; 48 Bài 27- NHÔM HỢP CHẤT CỦA NHÔM I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: Kiến thức : - HS biết: vị trí, cấu hình electron lớp ngồi cùng, tính chất vật lý,ỷtạng thái tự nhiên, ứng dụng nhơm - HS hiểu: + nhơm KL có tính khử mạnh: phản ứng với dd axit, nước, dd kiềm, oxit kim loại + nguyên tắc sản xuất nhơm phương pháp điện phân nóng chảy Kỹ : - Quan sát mẫu vật, thí nghiệm, rút kết luận t/c hoá học nhận biết ion nhơm - Viết pthh minh hoạ t/c hố học nhôm - Sử dụng bảo quản hợp lý đồ dùng nhơm - Tính % khối lượng nhôm hh kim loại đem p/ư II: Chuẩn bị : GV : + BTH, dụng cụ hoá chất, hạt nhơm, nhơm, dd HCl, H2SO4, lỗng NaOH, NH3 + hình ảnh ứng dụng nhơm quặng boxit, số mẫu vật saphia + tranh vẽ sơ đồ thùng điện phân Al2O3 nóng chảy HS : chuẩn bị III: Tiến trình dạy học : Kiểm tra cũ : Lồng vào Bài : Hoạt động GV HS Hoạt động - GV dùng BTH cho HS tìm vị trí nhơm ? - HS viết cấu hình e ngun tử nhơm suy Al có tính khử mạnh có số oxihoa +3 Nội dung ghi A) Nhơm I) Vị trí BTH, cấu hình e ngun tử Vị trí : Nhơm (Al) số 13, thuộc nhóm IIIA, chu kỳ BTH Cấu hình e 1s22s22p63s23p1, lớp ngồi có 3e, khả Al  Al3+ + 3e Hoạt động Số oxihoa hợp chất +3 GV cho HS nghiên cứu SGK tìm hiểu t/c vật lý Al II) Tính chất vật lý : Hoạt động III) Tính chất hố học : (SGK) trang 120 HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN - Trên sở kiến thức học Gv yêu cầu HS dự đốn t/c hố học nhơm ? So sánh KLK, KLK thổ(Na, Mg ) học Nhơm KL có tính khử mạnh, sau KLK kiềm thổ nên dễ bị oxihoa thành ion dương Al  Al3+ + 3e 1) Tác dụng với phi kim : ( O2, Cl2 ,S) - Tính chất Al thể qua p/ư với chất ? GV kiểm tra dự đốn thí nghiệm Đốt cháy dây nhơm khơng khí, t/d với axit, t/d với H2O, t/d NaOH ? viết PTHH cụ thể ? a Tác dụng với halogen: 2Al + Cl2  AlCl3 b Tác dụng với O2 4Al + 3O2  t  2Al2O3 2)Tác dụng với axit : GV bổ sung Al bền khơng khí 2Al +6 HCl  2AlCl3 + 3H2  nhiệt độ thường tạo lớp Al 2O3 mỏng bảo vệ Al t/d mạnh với dd HNO lỗng, HNO3,H2SO4 đặc nóng , Al khử N+5, S+6 xuống oxihoa thấp Al + 4HNO3(loãng)  t  Al(NO3)3 + NO  + 2H2O 2Al + 6H2SO4 (đ)  t  Al2(SO4)3 +3SO2  +6H2O Tại vật nhôm lại bền nước? Lưu ý phản ứng dừng lại tạo Al(OH)3 * Al không tác dụng HNO3, H2SO4 đặc nguội 3)Tác dụng với oxit kim loại :( P/Ư nhiệt nhôm) 2Al + Fe2O3  t  Al2O3 + 2Fe 4)Tác dụng với nước : ( ) 2Al + 6H2O  2Al(OH)3  + 3H2  (1) 5)Tác dụng với dung dịch kiềm : Al(OH)3 hiđroxit lưỡng tính nên t/d với dd kiềm GV cho HS nhận xét kết luận Al(OH)3 + NaOH  Na AlO2 + 2H2O (2) ( Natri alumilat) Hoat động Gv cho Hs nghiên cứu SGK nêu số ứng dụng trạng thái tự nhiên Cộng (1) (2) ta có 2Al + 2NaOH + 2H2O  2Na AlO2 +3H2  HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Al ? * KL : Al tan dd kiềm giải phóng H2 IV) Ưng dụng trạng thái tự nhiên : Hoạt động GV cho Hs trả lời số câu hỏi Al điều chế pp ? giải thích ? ? Nguyên liệu để Sx Al ? Cho biết công đoạn SX nhôm? ? Biện pháp kỹ thuật điện phân nhơm oxit nóng chảy ? ? Viết sơ đồ điện phân p/ư sảy điện cực PTĐP ? Hoạt động ứng dụng : (SGK) Trạng thái tự nhiên : - Al tồn dạng hợp chất : Đất xét: Al 2O3 2SiO2.2H2O, Mica : K2O.Al2O3.6H2O, Boxit :Al2O2.nH2O, Criolit: 3NaF.AlF3 (hay Na3AlF6) V) Sản xuất nhôm : - Al SX PP điện phân nhơm oxit nóng chảy Nguyên liệu : - Quặng boxit Al2O3 2H2O làm nguyên liệu để thu Al2O3 nguyên chất Điện phân nhơm oxit nóng chảy Chuẩn bị chất điện li nóng chảy Hồ tan Al 2O3 criolit nóng chảy Q trình điện phân : Củng cố, luyện tập : Bài tập 1(SGK) trang 128 Hướng dẫn nhà : làm BT 2,3,4 (SGK) trang 128 cực âm : Al3+ + 3e  Al cực dương 2O2-  O2 + 4e - Khí oxi nhiệt độ cao đốt cháy cực dương bon sinh hỗn hợp khí CO, CO2 Do trình điện phân phải hạ thấp dần cực dương 2Al2O3  dpnc    4Al + 3O2 Tiết 48 MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: Kiến thức : - Biết tính chất vật lý ứng dụng oxit, hiđroxit,muối sunfat nhôm, nhôm ôxit nhơm hiđroxit có tính lưỡng tính - Biết tính chất lưỡng tính Al2O3, Al(OH)3: vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ mạnh Kỹ : - Dự đốn, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất oxit, hiđroxit nhơm, nhận biết ion nhơm HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN - Viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn minh hoạ t/c hố học h/c nhơm - Sử dụng bảo quản hợp lý đồ dùng nhôm - Giải số BT tính % khối lượng muối KL kiềm thổ hốn hợp phản ứng II) Chuẩn bị : - GV : dụng cụ ống nghiệm , pipet, kẹp gỗ, giá đựng ống nghiệm - Hoá chất : Al(OH)3 , NH3 , H2O , HCl, NaOH, - HS : Chuẩn bị III) Tiến trình dạy học : Kiểm tra cũ : Hãy nêu tính chất hố học Al ? Viết PTHH minh hoạ ? Bài : Hoạt động GV HS Nội dung ghi Hoạt động GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK cho biết tính chất vật lý trạng thái tự nhiên Al2O3 ? GV biểu diễn thí nghiệm chứng minh Al2O3 oxit lưỡng tính Yêu cầu HS viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn p/ư B) Một số hợp chất quan trọng nhôm I) Nhôm oxit: Al2O3 1.Tính chất : - Là chất rắn màu trắng, không tan nước không tác dụng với nước , nóng chảy nhiệt độ 2050 0c nhơm ôxit oxit lưỡng tính a) Tác dụng với axit: Al2O3 +6HCl  2AlCl3 +3 H2O Al2O3 +6H+  2Al3+ + 3H2O GV cho HS nghiên cứu SGK ứng dụng Al2O3 ? Hoạt động GV cho HS nghiên cứu SGK nêu t/c vật lý Al(OH)3? b)Tác dụng với dd kiềm: Al2O3 +2 NaOH  2Na AlO2 +H2O Al2O3 + 2OH-  2AlO22 ứng dụng : (SGK) II) Nhơm hiđroxit: Al(OH)3 1.Tính chất : - Là chất rắn màu trắng kết tủa dạng keo GV biểu diễn thí nghiệm chứng minh Al(OH)3 có tính lưỡng tính Yêu cầu HS viết PTHH dạng - Al(OH)3 bị phân huỷ nhiệt độ cao HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN phân tử, ion rút gọn ? 2Al(OH)3  t  Al2O3 +3 H2O - Al(OH)3 có tính lưỡng tính ( tính bazơ trội tính axit) * Tác dụng với axit Al(OH)3 +3 HCl  AlCl3 +3 H2O Al(OH)3 + 3H+  Al3+ + 3H2O * Tác dụng với dd kiềm Hoạt động Al(OH)3 + NaOH  Na AlO2 + 2H2O GV cho HS nghiên cứu SGK , GV giới thiệu số muối Al ? Yêu cầu HS giải thích việc dùng phèn chua làm nước đục ? Al(OH)3 +OH-  AlO2- +2H2O 2) Điều chế Al(OH)3: AlCl3 +3NH3 +3H2O  Al(OH)3  +3NH4Cl Al3++ 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3  +3NH4+ Hoạt động GV gợi ý cách nhận biết ion Al3+ dd kiềm mạnh (NaOH, KOH) III) Nhôm sunfat: Al2(SO4)3 - Phèn chua : K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O - Phèn nhôm : Na2SO4.Al2(SO4)3 24H2O - Phèn chua dùng nghành công nghiệp giấy, da, dùng làm nước IV) Cách nhận biết ion Al3+ dung dịch Al3+ + 3OH-  Al(OH)3  Al(OH)3 + OH- (dư)  AlO2- +2H2O Hoạt động Củng cố, luyện tập : - Bài tập : Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ 9,65A thời gian 3000 giây thu 2,16g Al Hiệu xuất trình điện phân A: 60% B: 70% 2Al2O3  dpnc    4Al + 3O2  C: 80% D: 90% HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN MAl lýthuyết = AIT 27.9,65.3000 2,16  2,7 g 100 80% nF 3.96500 ; Hiệu xuất : H = 2,7 Đáp án C Hướng dẫn nhà : - Làm BT 5,6,7 (SGK) trang 128 ,BT6.42-> 6.50 (sách tập trang 52,53.) ...HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN - Trên sở kiến thức học Gv yêu cầu HS dự đốn t/c hố học nhơm ? So sánh KLK, KLK thổ(Na, Mg ) học Nhôm KL có tính khử mạnh, sau KLK kiềm...  4Al + 3O2 Tiết 48 MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: Kiến thức : - Biết tính chất vật lý ứng dụng oxit, hiđroxit,muối sunfat nhôm, nhôm ôxit nhơm hiđroxit có... đựng ống nghiệm - Hoá chất : Al(OH)3 , NH3 , H2O , HCl, NaOH, - HS : Chuẩn bị III) Tiến trình dạy học : Kiểm tra cũ : Hãy nêu tính chất hố học Al ? Viết PTHH minh hoạ ? Bài : Hoạt động GV HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm, Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay