Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:52

Giáo án Hố Học 12 Tiết 45: Bài 27: NHƠM HỢP CHẤT CỦA NHÔM I/ Mục tiêu tiết: Kiến thức: + HS biết: Vị trí, cấu tạo ngun tử, tính chất nhơm Tính chất ứng dụng số hợp chất nhôm Phương pháp sản xuất nhơm + HS hiểu: ngun nhân tính khử mạnh nhơm nhơm có số oxi hoá +3 hợp chất Kỹ năng: - Tiến hành số thí nghiệm đơn giản - Giải tập nhơm Trọng tâm: Tính chất hố học nhơm II/ Chuẩn bị: -GV : chuẩn bị dụng cụ làm thí nghiệm biểu diễn, câu hỏi tập củng cố - HS: Chuẩn bị trước nhà III/ Phương pháp: Sử dụng phương pháp gợi mở kết hợp nêu vấn đề IV/ Tổ chức hoạt động: Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra cũ: Giảng mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: A NHƠM: GV treo bảng tuần hồn cho HS quan sát I Vị trí bảng tuần hồn, cấu hình electron HS lên bảng viết cấu hình electron nhơm ngun tử: xác định vị trí nhơm bảng tuần Al (Z=13): 1s22s22p63s23p1 hồn Thuộc chu kì 3, nhóm IIIA Dựa vào cấu hình electron nhơm HS xác định nhơm dễ nhường electron nên có số oxi hoá +3 hợp chất Hãy cho biết tính chất vật lí nhơm? II Tính chất vật lí: HS nghiên cứu sgk nêu tính chất vật lí (sgk) nhơm Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hố học GV đặt vấn đề: dựa vào cấu tạo ngun tử nhơm cho biết tính chất hố học đặc trưng nhơm? HS nêu khuynh hướng nhơm nhường electron thể tính khử Nhơm thể tính khử tham gia phản ứng với chất nào? HS nêu phản ứng mà nhôm tham gia GV gọi HS lên bảng viết phương trình phản ứng nhơm với clo III/Tính chất hố học: Al → Al3+ + 3e => có tính khử mạnh Tác dụng với phi kim: a Tác dụng với halogen: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 Giáo án Hố Học 12 HS viết phương trình GV tiến hành phản đốt nhơm khơng khí b Tác dụng với oxi: to HS lên bảng viết phương trình phản ứng 4Al + 3O2  → 2Al2O3 GV biểu diễn thí nghiệm tượng nhơm mọc lơng tơ cho HS quan sát GV giải thích nhơm bền khơng khí lớp màng oxit bảo vệ Tác dụng với axit: GV biểu diễn thí nghiệm nhơm với HCl, HNO3 lỗng, HNO3đặc, nguội, HNO3 đặc, nóng 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 H2SO4 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 HS quan sát viết phương trình phản ứng to 2Al + 6H2SO4 đặc  → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O o t Al + 6HNO3 đặc  → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O HS nhận xét Al không tác dụng với HNO3 H2SO4 đặc, nguội GV liên hệ đến ứng dụng trường hợp Tác dụng với oxit kim loại: Hoạt động 3: GV nêu vấn đề: nhiệt độ cao nhôm khử to oxit nhiều kim loại 2Al + 3CuO  → Al2O3 + 3Cu HS viết phương trình phản ứng GV liên hệ đến ứng dụng phản ứng nhiệt nhôm để hàn đường ray GV biểu diễn thí nghiệm nhơm với nước, dùng mẫu nhơm làm thí nghiệm cho vào nước nóng HS quan sát thí nghiệm nêu tượng viết phương trình phản ứng GV lưu ý nhơm khơng tác dụng với nước dù nhiệt độ cao bề mặt nhơm có lớp màng oxit bảo vệ Tác dụng với nước: GV biểu diễn thí nghiệm nhôm tác dụng với dung dịch NaOH HS quat sát tượng viết phương trình phản ứng xảy Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O GV lưu ý Al2O3 oxit lưỡng tính nên tác dụng với NaOH, nhơm khơng bảo vệ tác dụng với nước 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 Tác dụng với dung dịch kiềm: Củng cố: Hoàn thành phương trình phản ứng sau: a Al + Br2 b Al + O2 c Al + H2SO4đ,nóng Dặn dò: HS học chuẩn bị phần lại d Al + HNO3loãng .. .Giáo án Hố Học 12 HS viết phương trình GV tiến hành phản đốt nhơm khơng khí b Tác dụng với oxi: to HS lên... dụng với HNO3 H2SO4 đặc, nguội GV liên hệ đến ứng dụng trường hợp Tác dụng với oxit kim loại: Hoạt động 3: GV nêu vấn đề: nhiệt độ cao nhôm khử to oxit nhiều kim loại 2Al + 3CuO  → Al2O3 + 3Cu... phản ứng GV liên hệ đến ứng dụng phản ứng nhiệt nhôm để hàn đường ray GV biểu diễn thí nghiệm nhơm với nước, dùng mẫu nhơm làm thí nghiệm cho vào nước nóng HS quan sát thí nghiệm nêu tượng viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm, Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay