Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần dầu khí đông phương

152 17 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUN NGÀNH KẾ TỐN KẾ TỐN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐƠNG PHƯƠNG Sinh viên thực PHAN THỊ KIM HUỆ MSSV: 12D340301031 LỚP: ĐHKT7 Cần Thơ, 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUN NGÀNH KẾ TỐN KẾ TỐN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐƠNG PHƯƠNG Cán hướng dẫn Sinh viên thực BÙI ĐỨC HOÀN PHAN THỊ KIM HUỆ MSSV: 12D340301031 LỚP: ĐHKT7 Cần Thơ, 2016 Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên Bùi Đức Hoàn, người trực tiếp hướng dẫn cho em lời khuyên bổ ích suốt q trình nghiên cứu Em chân thành cảm ơn q Thầy, khoa Kế tốn-Tài chính- Ngân hàng Trường Đại học Tây Đơ dạy cho em nhiều học quý giá kỹ năng, kiến thức chuyên ngành Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho tập mà giúp em tự tin bước vào ngành nghề em chọn Đề tài em khơng thể hồn thành khơng đồng ý cho phép tạo điều kiện thuận lợi để thực tập Ban giám đốc công ty cổ phần Dầu khí Đơng Phương Em xin gửi lời cảm ơn đến giúp đỡ tận tình cơ, chú, anh, chị nhân viên cơng ty hướng dẫn, cung cấp số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Cuối em kính chúc quý Thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao q Đồng kính chúc Cơ, Chú, Anh, Chị Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Cần Thơ, ngày…tháng….năm 2016 Phan Thị Kim Huệ GVHD: Bùi Đức Hoàn i SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết đề tài trung thực, đề tài không copy hay chép với đề tài nghiên cứu khoa học cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương khoản thời gian thực tập vừa qua Cần Thơ, ngày…tháng….năm 2016 Phan Thị Kim Huệ GVHD: Bùi Đức Hoàn ii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày…tháng năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) GVHD: Bùi Đức Hồn iii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Cần Thơ, ngày… tháng …năm 2016 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) GVHD: Bùi Đức Hồn iv SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i LỜI CAM ĐOAN ii NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .iv MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ xii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xiii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu .2 1.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Giới hạn đối tượng 1.4.2 Giới hạn không gian 1.4.3 Giới hạn thời gian 1.5 CẤU TRÚC KHÓA LUẬN CHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2.1 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2.1.1 Khái niệm 2.2 MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2.2.1 Phân tích hoạt động tài nhà quản lý .4 2.2.2 Phân tích hoạt động tài nhà đầu .4 GVHD: Bùi Đức Hoàn v SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương 2.2.3 Phân tích hoạt động tài người hưởng lương doanh nnghiệp .5 2.2.4 Kết luận 2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu .5 2.3.2 Phương pháp so sánh 2.3.3 Phương pháp cân đối 2.3.4 Phương pháp phân tích tỷ lệ 2.4 NGUỒN DỮ LIỆU PHÂN TÍCH 2.5 PHÂN TÍCH KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THƠNG QUA CÁC DỮ LIỆU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.5.1 Phân tích tình hình tài thơng qua liệu bảng cân đối kế toán 2.5.2 Phân tích tình hình tài thơng qua liệu báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.5.3 Phân tích tình hình tài thông qua liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.5.4 Phân tích tình hình tài thơng qua bảng thuyết minh báo cáo tài 10 2.6 CÁC CHỈ TIÊU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11 2.6.1 Phân tích tình hình biến động tài sản 11 2.6.2 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 11 2.6.3 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh .12 2.7 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THƠNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 12 2.7.1 Phân tích khả tốn 13 2.7.1.1 Phân tích toán thời 13 2.7.1.2 Hệ số toán nhanh .14 2.7.2 Các tỷ số hoạt động .15 GVHD: Bùi Đức Hoàn vi SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương 2.7.2.1 Vòng quay khoản phải thu 15 2.7.2.2 Kỳ thu tiền bình quân 15 2.7.2.3 Vòng quay hàng tồn kho 15 2.7.2.4 Chỉ số số ngày bình qn vòng quay hàng tồn kho 16 2.7.2.5 Vòng quay tài sản cố định 16 2.7.2.6 Số vòng quay tài sản ngắn hạn 17 2.7.2.7 Vòng quay tổng tài sản 17 2.7.2.8 Vòng quay vốn chủ sở hữu 17 2.7.3 Các tỷ số quản trị nợ 18 2.7.3.1 Tỷ số nợ vốn chủ hữu (hay gọi hệ số đòn bẩy tài chính): 18 2.7.3.2 Hệ số nợ 18 2.7.3.3 Tỷ số tự tài trợ 19 2.7.3.4 Tỷ số đầu 19 2.7.3.5 Tỷ số khả toán lãi vay .20 2.7.4 Phân tích khả sinh lợi .20 2.7.4.1 Tỷ số sinh lợi doanh thu (ROS) 20 2.7.4.2 Tỷ số sinh lợi tổng tài sản (ROA) 21 2.7.4.3 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) .21 2.7.5 Phân tích lực dòng tiền công ty 22 2.7.5.1 Tỷ suất dòng tiền doanh thu 22 2.7.5.2 Tỷ suất dòng tiền lợi nhuận ròng 23 2.7.5.3 Tỷ suất dòng tiền tài sản 23 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐƠNG PHƯƠNG .24 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐƠNG PHƯƠNG 24 3.1.1 Lịch sử hình thành - phát triển 24 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 25 3.1.3 Tổ chức máy quản lý hoạt đông kinh doanh .27 GVHD: Bùi Đức Hoàn vii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương 3.1.3.1 cấu tổ chức công ty 27 3.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 28 3.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn 29 3.1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 29 3.1.4.2 Chức nhiệm vụ kế toán 30 3.1.4.3 Hình thức sổ kế tốn áp dụng công ty 31 3.1.4.4 Niên độ kế toán đơn vị kế toán 32 3.1.4.5 Chế độ kế tốn hình thức kế tốn 32 3.1.4.6 Phương pháp kế toán 33 3.1.5 Thuận lợi- khó khăn 33 3.1.5.1 Thuận lợi 33 3.1.5.2 Khó khăn 33 3.1.6 Phương hướng hoạt động 34 3.2 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM 2013-2014-2015 34 3.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DỰA TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CÔNG TY 37 3.3.1 Phân tích tình hình biến động tài sản 37 3.3.1.1 Phân tích kết cấu tài sản 37 3.3.1.2 Phân tích khoản mục cấu thành tài sản qua ba năm 2013-2015 40 3.3.2 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 45 3.3.2.1 Phân tích kết cấu nguồn vốn 45 3.3.2.2 Phân tích biến động khoản mục cấu thành nguồn vốn 47 3.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY 52 3.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CỦA CÔNG TY 56 3.5.1 Phân tích sơ lược kết cấu dòng tiền 56 3.5.2 Phân tích sơ lược dòng tiền 58 3.5.2.1 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh 58 GVHD: Bùi Đức Hoàn viii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương PHỤ LỤC 03 GVHD: Bùi Đức Hồn xlviii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn xlix SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn l SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn li SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn lii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương PHỤ LUC 04 GVHD: Bùi Đức Hồn liii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hoàn liv SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn lv SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hoàn lvi SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn lvii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương PHỤ LỤC 05 GVHD: Bùi Đức Hoàn lviii SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn lix SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn lx SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn lxi SVTH: Phan Thị Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương GVHD: Bùi Đức Hồn lxii SVTH: Phan Thị Kim Huệ ... TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY 79 4.2 NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐƠNG PHƯƠNG 79 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA... Kim Huệ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Phương DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ HÌNH 3.1 SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐƠNG PHƯƠNG 27 HÌNH 3.2... đối tượng Phân tích tình hình tài cơng ty Cổ phần dầu khí Đơng Phương thơng qua báo cáo tài phòng kế tốn công ty 1.4.2 Giới hạn không gian Đề tài thực cơng ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, 1.4.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần dầu khí đông phương , Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần dầu khí đông phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay