hoạch định tiến trình chuyển đổi quản lý hệ thống chất lượng sáng ISO 9001

10 5 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:39

Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Số 4(35)-2017 HOẠCH ĐỊNH TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƢỢNG SANG ISO 9001:2015 TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC TỈNH BÌNH DƢƠNG Hồng Mạnh Dũng(1) Trường Đại học Thủ Dầu Một Ngày nhận 29/4/2017; Ngày gửi phản biện 2/5/2017; Chấp nhận đăng 30/7/2017 Email: dungoupmu@yahoo.com.vn (1) Tóm tắt Ngày 12 tháng năm 2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành văn số 751/TĐC-HCHQ việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001 vào hoạt động quan hành nhà nước định hướng phương thức chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch cải cách hành năm 2017, đạo quan, đơn vị, địa phương địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2015 Hiện nay, đơn vị hành trực thuộc tỉnh Bình Dương bắt đầu khởi động chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 Bài viết mong muốn trình bày hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản chất lượng sang ISO 9001:2015 đơn vị hành trực thuộc tỉnh Bình Dương nhằm đảm bảo tính hiệu lực triển khai đồng chương trình Hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2015 tiếp tục công cụ hữu hiệu giúp tỉnh Bình Dương đạt hệ thống mục tiêu đến năm 2030 Từ khóa: quản chất lượng, chuyển đổi, ISO 9001:2015, cải cách hành chính, tỉnh Bình Dương Asbtract THE PLANNING OF TRANSITION THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM INTO ISO 9001:2015 IN ADMINISTRATIVE UNITS OF BINH DUONG PROVINCE On April 12, 2017, the Directorate for Standards, Metrology and Quality – the Ministry of Science and Technology issued Document No.751/TDC-HCHQ on the application of Quality Management System - ISO 9001 into the operation of administrative units and the orientation of the method of transition to ISO 9001:2015 In 2017, the People's Committee of Binh Duong province has promulgated the PAR plan, which directs all provincial agencies, units and localities in continuous applying the quality management system - ISO 9001:2015 Recently administrative units in Binh Duong Province has started to convert from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015 This paper aims at showing the plan of process of converting from the current quality management system to ISO 9001:2015 in Binh Duong province to ensure the efficiency of synchronous implementation of this program The quality management system in accordance with ISO 9001:2015 will continue to be the effective tool for Binh Duong Province to achieve the set of goals until 2030 Đặt vấn đề Ngày tháng năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2014/QĐTTg việc áp dụng hệ thống quản chất lượng (HTQLCL) theo ISO 9001:2008 vào hoạt 97 Hoàng Mạnh Dũng Hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản chất lượng… động quan, tổ chức thuộc hệ thống hành nhà nước Đây chủ trương góp phần quan trọng vào q trình cải cách hành (CCHC) hướng đến phục vụ cơng khai đại Ngày 15 tháng năm 2015, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Theo hướng dẫn Diễn đàn tổ chức công nhận quốc tế (IAF – International Accreditation Forum), tổ chức chứng nhận ISO 9001:2008 có thời hạn năm để chuyển đổi sang ISO 9001:2015 Ngày 16 tháng năm 2017, Chủ tích Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương (UBND) ban hành văn số 467/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra cơng tác CCHC năm 2017; đạo quan, đơn vị, địa phương địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 Vì thế, nghiên cứu lĩnh vực hỗ trợ cho đơn vị hành trực thuộc (ĐVHCs) chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 có hiệu lực tiết kiệm nguồn lực sử dụng Kết áp dụng ISO 9001:2008 đơn vị hành 2.1 Kết áp dụng ISO 9001:2008 đơn vị hành Việt Nam Nguyên tắc quản trị chất lượng đòi hỏi định dựa kiện Tuy nhiên, liệu kết áp dụng ISO 9001 tổ chức hành nhà nước khơng quy định rõ ràng Do tính nhạy cảm nên khó hay tiếp cận thu thập liệu đảm bảo tính khách quan Hiện tượng chấm dứt áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 Hoạt động cơng bố kết phân tích phải sử dụng để đánh giá công khai HTQLCL theo điều khoản 9.1.3 ISO 9001:2015 Bài viết dựa vào “Kết số hài lòng phục vụ hành địa phương” [1] để chứng minh gián tiếp tiến trình áp dụng ISO 9001:2008 đơn vị hành Việt Nam Bảng 1: Kết số hài lòng phục vụ hành địa phương [1] Tỉnh, thành phố Kiên Giang Hà Nội Vĩnh Long Bình Dương Dịch vụ Chỉ số hài lòng (%) Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 73,17 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 56,84 Cấp giấy phép xây dựng nhà 88,05 Cấp chứng thực 67,63 Cấp giấy khai sinh 67,81 Cấp giấy đăng ký kết hôn 72,23 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 91,33 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 71,16 Cấp giấy phép xây dựng nhà 80,68 Cấp chứng thực 78,05 Cấp giấy khai sinh 87,09 Cấp giấy đăng ký kết hôn 84,57 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 82 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 57,61 Cấp giấy phép xây dựng nhà 57 Cấp chứng thực 83 Cấp giấy khai sinh 72,72 Cấp giấy đăng ký kết hôn 80 Khơng có liệu thống kê báo cáo hội nghị Ngày 17/8/2016, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020 Các bộ, ngành địa phương tích cực triển khai HTQLCL theo ISO 9001:2008 Qua giúp cho quy trình giải cơng việc quan, đơn vị minh bạch; chất lượng công việc nâng lên; thay 98 Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Số 4(35)-2017 đổi phương thức công cụ làm việc theo hướng linh hoạt Tính năm, số quan hành thuộc bộ, ngành Trung ương áp dụng ISO 9001 đạt 1.000 đơn vị; địa phương số đạt gần 1.700 đơn vị Thước đo áp dụng ISO 9001:2008 thể thơng qua kết hài lòng người dân bên quan tâm Bảng 2: Kết số hài lòng phục vụ hành Bộ Nội vụ [1] STT Chỉ số hài lòng (%) Chỉ số hài lòng tiếp cận dịch vụ Tổng số người trả lời Tổng số người hài lòng Chỉ số hài lòng thủ tục hành (TTHC) Tổng số người trả lời Tổng số người hài lòng Chỉ số hài lòng phục vụ công chức Tổng số người trả lời Tổng số người hài lòng Chỉ số hài lòng kết giải thủ tục hành Tổng số người trả lời Tổng số người hài lòng Chỉ số hài lòng phục vụ hành Tổng số người trả lời Tổng số người hài lòng Chứng minh nhân dân Quyền sử dụng đất Xây dựng nhà Chứng thực Kết hôn Khai sinh 79,7 76,9 73,7 81,9 86,1 84,2 1.365 1.088 1.295 954 1.193 917 2.624 2.148 2.548 2.193 2.626 2.212 80,9 73,5 76,7 84,8 88,7 86,7 1.369 1.108 1.293 950 1.204 924 2.655 2.252 2.559 2.271 2.642 2.291 79,4 74,3 75,4 84,3 87,2 85,3 1.369 1.087 1.297 964 1.209 911 2.655 2.239 2.553 2.225 2.646 2.258 83,0 73,7 78,1 86,2 89,8 87,4 1.373 1.140 1.296 955 1.208 944 2.659 2.292 2.562 2.301 2.644 2.312 83,4 74,4 78,4 86,0 89,5 87,5 1.379 1.150 1.305 971 1.217 954 2.659 2.287 2.571 2.301 2.658 2.327 2.2 Kết áp dụng ISO 9001:2008 đơn vị hành trực thuộc tỉnh Bình Dương Bình Dương tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Theo Nghị số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 Chính phủ, tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị hành cấp huyện 91 đơn vị hành cấp xã [5] Năm 2016, tổng sản phẩm tỉnh (GRDP) tăng 8,5% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 108,6 triệu đồng; cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng 63% - 23,5%- 4,3% -9,2% Chỉ số phát triển cơng nghiệp tồn tỉnh tăng 10,1% so với năm 2015 Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ năm 2016 tỉnh đạt 143.318 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015 Kim ngạch xuất tỉnh năm ước đạt 24,3 tỷ USD, tăng 16,4% kim ngạch nhập ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 16,2% Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tỉnh tăng 4,1% so với năm 2015 Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tỉnh ước tăng 11,5% so với năm 2015 Đến 30/11/2016, tỉnh thu hút 31.291 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nước; lũy nay, địa bàn tỉnh có 25.354 doanh nghiệp nước đăng ký kinh doanh với tổng vốn 188.000 tỷ đồng Về thu hút đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến 30/11/2016, toàn tỉnh thu hút 2,04 tỷ USD vốn FDI với 240 dự án cấp 123 lượt dự án tăng vốn; lũy nay, tồn tỉnh có 2.827 dự án với tổng số vốn 25,7 tỷ USD [6] 99 Hồng Mạnh Dũng Hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản chất lượng… Hình 1: Một số thành tựu kinh tế Bình Dương 20 năm [6] Hình 2: Xếp hạng số CCHC tỉnh Bình Dương (20122016) [4] 12 12 11 10 Xếp hạ 81.26 86.86 85.22 89,78 84,34 2012 2013 2014 2015 2016 Tính đến tháng 8/2017, ISO 9001:2008 áp dụng 44 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương; có 17 Sở, ĐVHCs; 10 Cục Chi cục; đơn vị khác Về đánh giá kết triển khai ISO 9001 ĐVHCs, viết sử dụng kết công bố ngày 30/5/2017 số CCHC năm 2016 để minh họa Theo Trương Công Huy (2017), điểm nhấn quan trọng số CCHC đạt năm 2016 thể qua tác động CCHC đến nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương Chỉ số CCHC 2016 tác động đến mức độ thu hút đầu tư (tổng số vốn thu hút đầu tư tỉnh năm 2016 31.291 tỷ đồng tỷ 040 USD, tăng 50% so với năm 2015), tỷ lệ doanh nghiệp thành lập tăng 66,5% so với năm 2015 (năm 2016, tỉnh cấp phép thành lập 4.627 doanh nghiệp) Ngoài ra, CCHC tác động đến chất lượng quản nhà nước, cải thiện thái độ phụng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), giải TTHC hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tỉnh [8] Bài viết sử dụng số CCHC – PAR INDEX để minh họa gián tiếp kết áp dụng ISO 9001:2008 ĐVHCs Hoạch định tiến trình chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 ĐVHCs 3.1 Cơ sở pháp chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 ĐVHCs - Văn hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo ISO 9001 vào hoạt động quan, tổ chức thuộc hệ thống hành nhà nước Tham khảo “Tài liệu Hội nghị sơ kết cơng tác cải cách hành giai đoạn 2011 – 2015 triển khai kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 – 2020” [1] - Văn số 751/TĐC-HCHQ Tổng cục Trưởng Tổng cục TCĐLCL ngày 12 tháng 04 năm 2017 ban hành việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001 vào hoạt động quan hành nhà nước - Văn số 467/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Kế hoạch kiểm tra cơng tác CCHC năm 2017 100 Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Số 4(35)-2017 - Văn số 653/SNV-CCHC ngày 10 tháng 05 năm 2017 Giám Đốc Sở Nội vụ Hướng dẫn nội dung, thời gian kiểm tra công tác CCHC năm 2017 3.2 Lộ trình chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 ĐVHCs Bài viết thiết lập lộ trình chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 ĐVHCs nhằm tránh lãng phí tổ chức triển khai Qua hỗ trợ tỉnh Bình Dương thống đạo giữ vững thứ hạng tốt số CCHC – PAR Index hàng năm Hình 3: Lộ trình chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 đơn vị hành trực thuộc tỉnh Bình Dương 3.3 Mục tiêu chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 ĐVHCs Mục tiêu giai đoạn chuyển đổi có trọng tâm: Đến hết ngày 14/09/2018 thời hạn cuối IAF quy định hết hiệu lực HTQLCL theo ISO 9001:2008 [7] Do vậy, tỉnh Bình Dương cần lập kế hoạch đặt mục tiêu UBND tỉnh Bình Dương, UBND Thành phố Thủ Dầu Một, 01 Thị xã 01 huyện cần hoàn tất chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 Đối với đơn vị phường, xã chọn 01 đơn vị phấn đấu hoàn thành chuyển đổi sang ISO 9001:2015 Thời gian chậm 30/12/2018 Mục tiêu giai đoạn chuyển đổi tổng thể: Sau ĐVHCs chuyển đổi có trọng tâm thành công tiến hành tổng kết triển khai đồng đơn vị lại Mục tiêu hoàn tất hoạt động chuyển đổi tổng thể chậm 30/09/2019 ĐVHCs Riêng hoạt động chứng nhận phù hợp ISO 9001:2015 tùy thuộc vào Quyết định Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương gắn liền với kinh phí từ ngân sách nhà nước 3.4 Kiện toàn an ch đạo chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 ĐVHCs Ban đạo chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001:2015 ĐVHCs dự kiến sau: Bảng 3: Thành viên Ban đạo chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015 Thành viên Ban đạo chuyển đổi sang ISO 9001:2015 Trưởng ban đạo chuyển đổi Phó Trưởng ban đạo Thư ký ban đạo Các thành viên Ban đạo STT Chức danh CBCC đảm nhiệm Chủ tịch UBND (bắt buộc lãnh đạo cao nhất) Phó Chủ tịch UBND đơn vị hành định Trưởng phận phụ trách QLCL ĐVHCs Tất Trưởng phận phạm vi HTQLCL đơn vị hành 101 Hồng Mạnh Dũng Hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản chất lượng… Tổ công tác chuyển đổi Các thành viên khác Tất thành viên có liên quan phạm vi HTQLCL ĐVHCs Tùy đặc thù ĐVHCs định 3.5 Các hoạt động cốt lõi chuyển đổi sang ISO 9001:2015 ĐVHCs Huấn luyện Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2015: Mơ hình HTQLCL theo ISO 9001:2015 hỗ trợ tổ chức nâng cao thỏa mãn khách hàng Vì thế, ĐVHCs cần tập trung huấn luyện nội dung (hình 4, 5) Hình 4: Mơ hình HTQLCL theo ISO 9001:2015 [2] Hình 5: Các thay đổi ISO 9001:2015 [3] 102 Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Số 4(35)-2017 Xác định phạm vi HTQLCL ĐVHCs: Ban đạo chuyển đổi sang ISO 9001:2015 cần rà soát lại danh mục TTHC năm 2017 ĐVHCs Danh mục gồm 44 lĩnh vực hành với 327 TTHC Căn vào chức – nhiệm vụ rà soát cần thiết TTHC và/hoặc loại bỏ TTHC và/hoặc bổ sung TTHC phù hợp với bối cảnh thực tế ảng 4: Rà soát lại danh mục TTHC ĐVHCS năm 2017 STT Lĩnh vực hành Số lƣợng Lĩnh vực hộ tịch 16 Lĩnh vực chứng thực 05 Lĩnh vực bồi thường nhà nước Trong hoạt động quản hành Trong hoạt động thi hành án dân Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 10 Lĩnh vực hòa giải 01 Lĩnh vực người có cơng 28 Lĩnh vực bảo trợ xã hội 14 Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động 06 04 02 03 04 Đơn vị thực Quyết định công bố TTHC Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp QĐ số 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) QĐ số 695/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Phòng Tư pháp Chi cục Thi hành án dân Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp QĐ số 2879/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) QĐ số 2879/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) QĐ số 1800/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1800/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Số 1212/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 QĐ số 2915/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 CT.UBND tỉnh Bình Dương Có trường hợp chưa ban hành QĐ cơng bố thủ tục hành QĐ số 1212/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1212/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1212/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 2487/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 2487/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3181/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3181/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 QĐ số 3722/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3181/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3181/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3026/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3722/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3722/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3722/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3716/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Phòng LĐTB XH Phòng LĐ TB XH Phòng LĐ TB XH Phòng LĐ TB XH Phòng Văn hóa – Thơng tin Phòng Văn hóa – Thơng tin Phòng Văn hóa – Thơng tin Phòng Văn hóa – Thơng tin Phòng Văn hóa – Thơng tin 10 Lĩnh vực văn hóa sở 08 11 Lĩnh vực thư viện 01 12 Lĩnh vực gia đình 06 13 Lĩnh vực viễn thông Internet 04 14 Lĩnh vực xuất 02 15 Lĩnh vực tơn giáo 09 Phòng Nội vụ 16 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 08 Phòng Nội vụ 09 Phòng Nội vụ 02 Phòng Nội vụ 04 Phòng Kinh tế 01 Phòng Kinh tế 14 Phòng Kinh tế (12) Phòng Y tế (02) 05 Phòng Kinh tế 10 Phòng Kinh tế 17 18 19 20 21 22 23 Lĩnh vực tổ chức, hoạt động quản hội Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị nghiệp công lập Lĩnh vực quản chất lượng nông, lâm sản thủy sản Lĩnh vực nông nghiệp phát triển nơng thơn Lĩnh vực lưu thơng hàng hóa nước Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng Lĩnh vực kiểm lâm, lâm 103 Hoàng Mạnh Dũng Hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản chất lượng… nghiệp 24 Lĩnh vực đất đai 06 25 Lĩnh vực môi trường 02 26 Lĩnh vực tài nguyên nước 04 27 Lĩnh vực khoáng sản 01 28 Lĩnh vực xây dựng 10 29 Lĩnh vực nhà 06 30 Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị 03 31 Lĩnh vực quy hoạch 09 32 Lĩnh vực quản giao thông 09 33 Lĩnh vực giáo dục đào tạo 34 34 35 36 Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng Lĩnh vực an toàn thực phẩm dinh dưỡng Lĩnh vực dân số kế hoạch háo gia đình 02 Phòng Tài ngun Mơi trường Phòng Tài ngun Mơi trường Phòng Tài ngun Mơi trường Phòng Tài ngun Mơi trường Phòng Quản thị Phòng Quản thị Phòng Quản thị Phòng Quản thị Phòng Quản thị Phòng Giáo dục Đào tạo Phòng Giáo dục Đào tạo QĐ số 1866/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1866/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 02 Phòng Y tế Thanh Tra 38 Lĩnh vực tố cáo 01 Thanh Tra 39 Lĩnh vực tiếp công dân 01 Thanh Tra 40 Lĩnh vực xử đơn thư 01 Thanh Tra 05 Thanh Tra 43 44 05 19 Chưa công bố QĐ ban hành thủ tục hành Phòng Tài – Kế hoạch Phòng Tài – Kế hoạch Phòng Y tế 02 42 Chưa công bố QĐ ban hành thủ tục hành Phòng Tài – Kế hoạch Phòng Tài – Kế hoạch 02 Lĩnh vực khiếu nại Lĩnh vực phòng chống tham nhũng Lĩnh vực thành lập hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập hoạt động Hợp tác xã Lĩnh vực đấu thầu Chưa công bố QĐ ban hành thủ tục hành QĐ số 334/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 334/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 334/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 2489/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3027/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 Chủ tịchUBND tỉnh Bình Dương QĐ số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 Chủ tịchUBND tỉnh Bình Dương QĐ số 772/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 772/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1959/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1959/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1959/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1959/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1959/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1866/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương QĐ số 1866/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 37 41 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Chưa cơng bố QĐ ban hành thủ tục hành 36 Mục 1: Lựa chọn nhà đầu tư 15 Mục 2: Đấu thầu lựa chọn nhà thầu 21 Xác định hệ thống tài liệu HTQLCL ĐVHCs: ISO 9001:2015 không quy định hệ thống tài liệu bắt buộc ISO 9001:2008 Xuất phát từ trình độ quản Việt Nam; viết khuyến nghị trì hệ thống tài liệu (hình 6) Hình 6: Khuyến nghị hệ thống tài liệu ĐVHCs 104 Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Số 4(35)-2017 Thiết lập điểm theo dõi, đo lường phân tích trình TTHC: ISO 9001:2015 yêu cầu trình TTHC cần xác định cần theo dõi đo lường, phương thức – thời điểm thực hiện; kết theo dõi đo lường phải phân tích đánh giá Kết phân tích sử dụng để đánh giá công khai bao gồm: Sự phù hợp sản phẩm dịch vụ; Mức độ thỏa mãn khách hàng; Kết thực hiệu lực HTQLCL; Mức độ hiệu lực nội dung hoạch định; Mức độ hiệu lực hành động thực để giải rủi ro hội; Kết thực nhà cung cấp bên ngoài; Nhu cầu cải tiến HTQLCL Cải tiến HTQLCL ĐVHCs: Hoạt động cải tiến thay đổi nhiều so với ISO 9001:2008 Cải tiến bao gồm khắc phục, hành động khắc phục, cải tiến liên tục, thay đổi đột phá, đổi tái cấu trúc Cải tiến liên tục hướng đến tính thích hợp, thỏa đáng hiệu lực HTQLCL Nội dung cần bao gồm: Cải tiến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng yêu cầu giải nhu cầu mong đợi tương lai; Khắc phục, phòng ngừa giảm tác động khơng mong muốn; Cải tiến kết thực hiệu lực HTQLCL ĐVHCs cần chứng minh thuyết phục thông qua thu thập liệu, sử dụng kỹ thuật thống kê nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học xác Kết cải tiến khơng thiết u cầu đạt 100% với tất hoạt động Quan trọng chứng minh HTQLCL cải tiến cải tiến liên tục để người dân bên quan tâm chấp nhận dễ dàng tiếp cận trình thực cách cơng khai, khoa học, xác từ ĐVHCs Kết luận ISO 9001:2008 góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, khắc phục nhiều nhược điểm TTHC rườm rà, phức tạp; quan hệ ĐVHCs với người dân bên quan tâm ngày cải thiến tốt hơn; phát triển chậm nguồn lực nguồn nhân lực; điều chỉnh, cải tiến công việc chưa kịp thời… Áp dụng ISO 9001:2015 vào ĐVHCs mang lại lợi ích phương thức làm việc với tính hệ thống cơng khai, minh bạch, rút ngắn thời gian; giúp gia tăng lực, trách nhiệm ý thức phục vụ CBCC; giảm thiểu hành động sai sót định HTQLCL theo ISO 9001:2015 cung cấp cơng cụ để xác định cụ thể hoá kết thực thơng qua đánh giá có hệ thống; giải vấn đề tồn phòng ngừa dựa quản trình, quản trị rủi ro PDCA; thiết lập biện pháp nhằm phát không phù hợp, xác định nguyên nhân gây ra, lập kế hoạch thực hành động khắc phục; cung cấp chứng khách quan nhằm đạt mục tiêu phù hợp với bối cảnh ĐVHCs HTQLCL theo ISO 9001:2015 tiếp tục công cụ hữu hiệu giúp ĐVHCs tỉnh Bình Dương đạt hệ thống mục tiêu đến năm 2030 đề [1] [2] [3] [4] TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2016), Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành giai đoạn 2011 – 2015 triển khai kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 - 2020 Truy xuất ngày 09/1/2017 từ https://www.moha.gov.vn/thong-bao/tai-lieu-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-cai-cach-hanh-chinhgiai-doan-2011-2015-va-trien-khai-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2016-27111.html Hoàng Mạnh Dũng (2015), Quản trị chất lượng, Trường Đại học Mở Tp.HCM Hoàng Mạnh Dũng - Trịnh Tuấn Dũng (2015), Sự khác biệt tiêu chuẩn SO 001:2015, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM - ISSN: 1859-3453 Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương (2016), Đề xuất giải pháp nâng cao số cải cách hành năm 2016 Truy xuất ngày 21/11/2016 từ http://stp.binhduong.gov.vn/kiemsoattthc/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=38 105 Hoàng Mạnh Dũng Hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản chất lượng… [5] Trần Thái (2016), Vùng đất hội tụ phát triển Truy xuất ngày 10/05/2017 từ https://www.binhduong.gov.vn/gioi-thieu/2008/12/130-Gioi-thieu-chung [6] Phương Chi (2016), Năm 2016, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương phát triển ổn định Truy xuất ngày 15/12/2016 từ http://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2016/12/399-nam-2016-kinh-te-xahoi-tinh-binh-duong-phat-trien-on-din [7] Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert (2015), Thông báo chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Truy xuất ngày 23/10/2015 từ http://quacert.gov.vn/vi/tin-tuc-noi-bat.nd149/thongbao-chuyen-doi-tieu-chuan-iso-90012015.i413.html [8] Trương Công Huy (2017), Chỉ số cải cách hành 2016: Tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Truy xuất ngày 07/7/2017 từ http://www.thuvienbinhduong.org.vn/?ArticleId=95d5124b-8679-4800-9411-16cb1192fc07 [9] Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (2011), TCVN ISO 9004:2011; TCVN ISO 19011:2013; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015 106 ...Hồng Mạnh Dũng Hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng động quan, tổ chức thuộc hệ thống hành nhà nước Đây chủ trương góp phần quan trọng vào trình cải cách hành (CCHC)... minh họa gián tiếp kết áp dụng ISO 9001: 2008 ĐVHCs Hoạch định tiến trình chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001: 2015 ĐVHCs 3.1 Cơ sở pháp lý chuyển đổi HTQLCL sang ISO 9001: 2015 ĐVHCs - Văn hoạt động... hành định Trưởng phận phụ trách QLCL ĐVHCs Tất Trưởng phận phạm vi HTQLCL đơn vị hành 101 Hồng Mạnh Dũng Hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng Tổ công tác chuyển đổi Các
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạch định tiến trình chuyển đổi quản lý hệ thống chất lượng sáng ISO 9001, hoạch định tiến trình chuyển đổi quản lý hệ thống chất lượng sáng ISO 9001

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay