bai giang thuong mai dien tu ths vu manh cuong 9959

70 6 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:39

THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NỘI DUNG  Chƣơng Tổng quan Thƣơng mại điện tử  Chƣơng 2: Các hình thức giao dịch TMĐT  Chƣơng 3: Các hình thức toán điện tử  Chƣơng 4: Chiến lƣợc Marketing trực tuyến  Chƣơng 5: Nguy an ninh TMĐT TÀI LIỆU THAM KHẢO  Thƣơng mại điện tử, TS Nguyễn Văn Hùng, NXB Kinh tế TP HCM, năm 2013  Thƣơng mại điện tử, TS Bùi Văn Danh, NXB Phƣơng Đông, 2011  Bài giảng Thƣơng mại điện tử, ThS Mạnh Cƣờng CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Khái niệm TMĐT 1.2 Các đặc trƣng TMĐT 1.3 Internet phát triển thƣơng mại điện tử 1.4 Điều kiện phát triển TMĐT 1.5 Lợi ích hạn chế TMĐT 1.6 Các hình thức kinh doanh TMĐT KHÁI NIỆM VỀ TMĐT Theo quan điểm môi trƣờng kinh doanh: thƣơng mại điện tử môi trƣờng cho phép mua bán sản phẩm, dịch vụ thơng tin Internet Sản phẩm hữu hình hay vơ hình KHÁI NIỆM VỀ TMĐT Theo quan điểm truyền thông: thƣơng mại điện tử khả phân phối sản phẩm, dịch vụ, thông tin tốn thơng qua mạng Internet KHÁI NIỆM VỀ TMĐT Theo Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO): "Thƣơng mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng phân phối sản phẩm đƣợc mua bán toán mạng Internet, nhƣng đƣợc giao nhận cách hữu hình, sản phẩm giao nhận nhƣ thơng tin số hố thơng qua mạng Internet" KHÁI NIỆM VỀ TMĐT Theo Liên Hiệp Quốc (UN): Thƣơng mại điện tử việc thực toàn hoạt động kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối tốn (MSDP) thơng qua phƣơng tiện điện tử ĐẶC ĐIỂM CỦA TMĐT  Thƣơng mại điện tử văn giao dịch giấy Tất văn thể liệu tin học, băng ghi âm, hay phƣơng tiện điện tử khác  Thƣơng mại điện tử phụ thuộc vào cơng nghệ trình độ công nghệ thông tin ngƣời sử dụng ĐẶC ĐIỂM CỦA TMĐT  Các bên tiến hanh giao dịch thƣơng mại điện tử không tiếp xúc trực tiếp với khơng đòi hỏi phải biết từ trƣớc  Trong hoạt động giao dịch thƣơng mại điện tử có tham gia ba chủ thể LỢI ÍCH CỦA MARKETING ĐIỆN TỬ Đối với doanh nghiệp  Ứng dụng Internet hoạt động Marketing giúp cho doanh nghiệp có đƣợc thông tin thị trƣờng đối tác nhanh rẻ nhất, nhằm xây dựng đƣợc chiến lƣợc Marketing tối ƣu, khai thác hội thị trƣờng nƣớc, khu vực quốc tế LỢI ÍCH CỦA MARKETING ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP  Marketing điện tử giúp cho q trình chia sẻ thơng tin ngƣời mua ngƣời bán diễn dễ dàng  Marketing điện tử giúp doanh nghiệp giảm đƣợc nhiều chi phí? LỢI ÍCH CỦA MARKETING ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP  Marketing điện tử loại bỏ trở ngại mặt không gian thời gian, giúp thiết lập củng cố quan hệ đối tác LỢI ÍCH CỦA MARKETING ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP  Cá biệt hóa sản phẩm đến khách hàng: Với cơng nghệ Internet, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cộng đồng ngƣời tiêu dùng rộng lớn ; đồng thời ―cá nhân hố‖ khách hàng theo hình thức Marketing tới LỢI ÍCH CỦA MARKETING ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP  Ngồi ra, Marketing điện tử giúp cho doanh nghiệp xây dựng đƣợc sở liệu thông tin phong phú, làm tảng cho loại hình giao dịch ―một tới một‖ LỢI ÍCH CỦA MARKETING ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI NGƢỜI TIÊU DÙNG  Bên cạnh lợi ích nhƣ giảm chi phí tiết kiệm thời gian, Marketing điện tử giúp ngƣời tiêu dùng tiếp cận đƣợc nhiều sản phẩm để so sánh lựa chọn LỢI ÍCH CỦA MARKETING ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI NGƢỜI TIÊU DÙNG  Marketing điện tử khuyến khích ngƣời tiêu dùng tham gia tích cực vào phát triển thƣơng hiệu, đọc thông tin sản phẩm, hƣớng dẫn cụ thể cách sử dụng NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG TRÊN INTERNET  Nghiên cứu thị trƣờng việc thu thập thông tin về: kinh tế - xã hội, doanh nghiệp, sản phẩm, giá cả, hệ thống phân phối, xúc tiến thƣơng mại, hành vi mua hàng thị trƣờng mục tiêu…  Mục đích nghiên cứu thị trƣờng tìm thơng tin kiến thức mối quan hệ ngƣời tiêu dùng, sản phẩm, phƣơng pháp tiếp thị doanh nghiệp NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG TRÊN INTERNET  Khi nghiên cứu thị trƣờng, doanh nghiệp phải phân khúc thị trƣờng, tức chia thị trƣờng thành nhóm logic để tiến hành tiếp thị, quảng cáo bán hàng Có thể sử dụng nhiều công cụ: điều tra, hỏi  Nghiên cứu thị trƣờng TMĐT online công cụ mạnh để nghiên cứu hành vi khách hàng, phát thị trƣờng tìm lợi ích ngƣời tiêu dùng sản phẩm CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN  Quảng cáo mạng giúp ngƣời tiêu dùng tƣơng tác với quảng cáo Mặt khác quảng cáo mạng tạo hội cho nhà quảng cáo nhằm xác vào khách hàng tốt phƣơng tiện khác  Các hình thức quảng cáo trực tuyến phổ biến VN? CÁC ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI MARKETING TRÊN INTERNET  Không quan tâm đến ý kiến phản hồi từ phía khách truy cập  Khơng thƣờng xuyên bám sát khách hàng  Hệ thống email quản lý không hiệu  Bỏ qua mạng xã hội  Không tận dụng liệu  Không thân thiện với tảng di động CHƢƠNG 5: NGUY CƠ VÀ AN NINH TRONG TMĐT  5.1 Rủi ro thƣờng gặp  5.2 Các giải pháp phòng tránh rủi ro RỦI RO THƢỜNG GẶP  Rủi ro liệu  Rủi ro công nghệ  Rủi ro thủ tục, quy trình giao dịch  Rủi ro pháp lý  CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO Các giải pháp mang tính kỹ thuật  Bảo  An mật giao dịch toàn kênh truyền thông  Bảo vệ hệ thống khách hàng  Lƣu trữ liệu nhiều nơi, nhiều hình thức CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO Giải pháp pháp lý  Sự cần thiết phải xây dựng khung pháp lý cho việc triển khai Thƣơng mại điện tử Nâng cao hiểu biết ý thức chủ thể tham gia thƣơng mại điện tử ... thức giao dịch TMĐT  Chƣơng 3: Các hình thức tốn điện tử  Chƣơng 4: Chiến lƣợc Marketing trực tuyến  Chƣơng 5: Nguy an ninh TMĐT TÀI LIỆU THAM KHẢO  Thƣơng mại điện tử, TS Nguyễn Văn Hùng,... 2013  Thƣơng mại điện tử, TS Bùi Văn Danh, NXB Phƣơng Đông, 2011  Bài giảng Thƣơng mại điện tử, ThS Vũ Mạnh Cƣờng CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Khái niệm TMĐT 1.2 Các đặc trƣng TMĐT... browser) để xem siêu văn THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  1979: Michael Aldrich (Anh) phát minh mua sắm trực tuyến  1990: sau WordWideWeb đƣợc phát minh, nhiều doanh nghiệp đầu tƣ vào trang Web để cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang thuong mai dien tu ths vu manh cuong 9959, bai giang thuong mai dien tu ths vu manh cuong 9959

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay