Tài liệu quản lý tác vụ chạy ngầm job management

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:39

Tại sao cần quản lý job : Bạn có thể dễ dàng quản lý số lượng vài trăm hoặc vàingàn job ??? Bạn dễ dàng thêm , xóa , sửa 1 job ???=> bạn cần 1 tool để làm những việc trênQuản lý job từ nhiều nguồn khác nhauThêm, xóa, sửa, start, stop job thông qua giao diện webCó login, phân quyền .... (tích hợp SSO)Hỗ trợ nhiều loại Platform (Gearman, RapidMQ, Rest API.....)Hỗ trợ ClusterĐối tượng hướng đến chủ yếu: Job Report Job Alert Job Management (Project quản Job) Ôn Vĩnh Tân Nguyễn Mạnh Hùng Bố Cục I Đặt vấn đề II Giới thiệu III Mơ hình quản Job IV Demo V Reference VI Q&A I Đặt vấn đề Tại cần quản job : - Bạn dễ dàng quản số lượng vài trăm vài ngàn job ??? - Bạn dễ dàng thêm , xóa , sửa job ??? => bạn cần tool để làm việc II Giới Thiệu Project - Quản job từ nhiều nguồn khác Thêm, xóa, sửa, start, stop job thơng qua giao diện web Có login, phân quyền (đang tích hợp SSO anh Thành) Hỗ trợ nhiều loại Platform (Gearman, RapidMQ, Rest API ) Hỗ trợ Cluster Đối tượng hướng đến chủ yếu: - Job Report - Job Alert III Mơ Hình Quản Job IV Demo V Reference - GearMan : http://gearman.org/download/ - Play Framework : https://www.playframework.com - RapidMQ : https://www.rabbitmq.com - Mysql : https://www.mysql.com VI Q&A ... thiệu III Mơ hình quản lý Job IV Demo V Reference VI Q&A I Đặt vấn đề Tại cần quản lý job : - Bạn dễ dàng quản lý số lượng vài trăm vài ngàn job ??? - Bạn dễ dàng thêm , xóa , sửa job ??? => bạn... (Gearman, RapidMQ, Rest API ) Hỗ trợ Cluster Đối tượng hướng đến chủ yếu: - Job Report - Job Alert III Mơ Hình Quản Lý Job IV Demo V Reference - GearMan : http://gearman.org/download/ - Play Framework... , sửa job ??? => bạn cần tool để làm việc II Giới Thiệu Project - Quản lý job từ nhiều nguồn khác Thêm, xóa, sửa, start, stop job thơng qua giao diện web Có login, phân quyền (đang tích hợp SSO
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu quản lý tác vụ chạy ngầm job management, Tài liệu quản lý tác vụ chạy ngầm job management

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay