chương 5 các mô hình quản lý chất lượng 8

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:05

CHƢƠNG QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TRONG TỔ CHỨC D H 2.1 Hoạch định chất lượng TM 2.2 Kiểm soát chất lượng 2.3 Đảm bảo chất lượng M _T 2.4 Cải tiến chất lượng U Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 18 9/27/2017 2.1 Hoạch định chất lượng D 2.1.1 Vai trò hoạch định chất lượng H TM 2.1.2 Các khía cạnh hoạch định chất lượng M _T 2.1.2 Nội dung hoạch định chất lượng 2.1.3 Các bước hoạch định chất lượng U Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 19 9/27/2017 2.1.1 Vai trò hoạch định chất lượng D H  Là hoạt động tảng giúp: U M _T TM Định hướng tổ chức tới khách hàng; Xác định rõ ràng mục tiêu, sách chất lượng; Thiết kế trình cần thiết; Định rõ nội dung hoạt động; Xác định rõ trách nhiệm quản lý, điều hành; Hạn chế rủi ro kinh doanh Chú ý nêu khía cạnh hoạch định CL 2.1.2 Nội dung hoạch định chất lượng D TM H • Xác định mục tiêu chất lượng • Xác định phương pháp U M _T Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 21 9/27/2017 2.1.4 Các bước hoạch định chất lượng D • Bước 1: Xây dựng mục tiêu chất lượng H TM • Bước 2: Xác định khách hàng mục tiêu • Bước 3: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng M _T • Bước 4: Phát triển sản phẩm dịch vụ • Bước 5: Thiết lập quy trình U • Bước 6: Hoạch định chi tiết Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 22 9/27/2017 2.2 Kiểm soát chất lượng D H 2.2.1 Vai trò hoạt động kiểm soát chất lượng TM 2.2.2 Nội dung kỹ thuật kiểm sốt chất lượng U M _T 2.2.3 Quy trình kiểm soát chất lượng Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 23 9/27/2017 2.2.1 Vai trò kiểm sốt chất lượng D TM H  Bản chất kiểm soát chất lượng  Vai trò kiểm sốt chất lượng U M _T Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 24 9/27/2017 Vai trò kiểm sốt chất lượng D H  Giúp đo lường hiệu kinh doanh tổ chức TM  Giúp việc không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng U M _T  Làm tăng khả đáp ứng nhu cầu khách hàng Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 25 9/27/2017 2.2.2 Nội dung kỹ thuật KSCL H D  Nội dung kiểm soát chất lượng U M _T TM  Kỹ thuật kiểm soát chất lượng Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 26 9/27/2017 2.2.3 Quy trình kiểm sốt chất lượng H D Lựa chọn đối tƣợng kiểm soát Thiết lập phƣơng pháp đo lƣờng TM Thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát M _T Đo lƣờng hiệu năng/ kết U So sánh với tiêu chuẩn 27 Điều chỉnh (san khác biệt) 2.3 Đảm bảo chất lượng D H 2.3.1 Khái niệm, yêu cầu đảm bảo chất lượng U M _T TM 2.3.2 Các phương pháp đảm bảo chất lượng Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 28 9/27/2017 2.3.1 Khái niệm, c ch, yêu cầu đảm bảo chất lượng D H • Khái niệm đảm bảo chất lượng TM • Mục đích đảm bảo chất lượng U M _T • Yêu cầu đảm bảo chất lượng 2.4 Cải tiến chất lượng D H 2.4.1 Sự cần thiết ý nghĩa hoạt động TM cải tiến chất lượng 2.4.2 Các nguyên tắc cải tiến chất lượng M _T 2.4.3 Chu trình cải tiến chất lượng U Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 30 9/27/2017 2.4.1 Sự cần thiết ý nghĩa cải tiến chất lượng D • Ý nghĩa U M _T TM H • Sự cần thiết cải tiến chất lượng Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 31 9/27/2017 2.4.2 Nguyên tắc cải tiến chất lượng H D • Nguyên tắc 1: Cải tiến chất lượng hướng tới khách hàng M _T TM • Nguyên tắc 2: Cải tiến chất lượng đòi hỏi tham gia tất thành viên doanh nghiệp U • Nguyên tắc 3: Cần kết hợp cải tiến liên tục đổi để nâng cao chất lượng • Nguyên tắc 4: Cần cải tiến liên tục nhờ áp dụng vòng tròn P-D-C-A Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 32 9/27/2017 2.4.3 Chu trình cải tiến chất lượng H D Xác định vấn đề Nhận dạng tả trình TM Đo lƣờng khả hoạt động trình M _T Xác định nguyên nhân U Phát triển ý tưởng Áp dụng Đỗgiải pháp cải tiến Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 33 9/27/2017 ... Hoạch định chất lượng D 2.1.1 Vai trò hoạch định chất lượng H TM 2.1.2 Các khía cạnh hoạch định chất lượng M _T 2.1.2 Nội dung hoạch định chất lượng 2.1.3 Các bước hoạch định chất lượng U Đỗ... soát chất lượng U M _T 2.2.3 Quy trình kiểm sốt chất lượng Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 23 9/27/2017 2.2.1 Vai trò kiểm sốt chất lượng D TM H  Bản chất kiểm soát chất lượng  Vai trò kiểm sốt chất. .. chất lượng D H • Khái niệm đảm bảo chất lượng TM • Mục đích đảm bảo chất lượng U M _T • Yêu cầu đảm bảo chất lượng 2.4 Cải tiến chất lượng D H 2.4.1 Sự cần thiết ý nghĩa hoạt động TM cải tiến chất
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 5 các mô hình quản lý chất lượng 8 , chương 5 các mô hình quản lý chất lượng 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay