chương 5 các mô hình quản lý chất lượng 9

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:05

CHƢƠNG 4: CÁC CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG U M _T TM H D Giới thiệu: c công n QTCL 4.1.1 Kiểm sốt chất lượng thống kê 4.1.2 Các cơng cụ thống kê 4.2 Một số kỹ thuật quản trị chất lƣợng 4.2.1 Kỹ thuật triển khai chức chất lượng- QFD 4.2.2 Chuẩn đối sánh (Benchmarking) 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 47 4.1 Các công cụ quản trị chất lượng D H 4.1.1 Kiểm soát trình thống kê U M _T TM 4.1.2 Các công cụ thống kê 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 48 4.1.1 Kiểm sốt q trình thống kê D TM H • Khái niệm, chất kiểm sốt q trình thống kê • Lợi ích kiểm sốt q trình thống kê U M _T 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 49 4.1.2 Các công cụ thống kê kiểm soát chất lượng D Sơ đồ lưu trình H TM Phiếu kiểm tra Sơ đồ nhân M _T Biểu đồ pareto Biểu đồ kiểm soát Biểu đồ phân tán 9/27/2017 Ngoc/ bai giang U Biểu đồ phân bố mật độ 50 Sơ đồ lưu trình/ lưu đồ (flow chart) D • Khái niệm: H TM • Nguyên tắc thiết lập sơ đồ lưu trình (nêu ngun tắc xây dựng lưu đồ) • Ví dụ minh họa U M _T • Một số gợi ý xây dựng lưu đồ 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 51 Phiếu kiểm tra (check sheet) D Khái niệm H Phân loại phiếu kiểm tra: TM Yêu cầu xây dựng phiếu kiểm tra U M _T  Ví dụ phiếu kiểm tra 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 52 Sơ đồ nhân D • Giới thiệu • Tác dụng TM H • Khái niệm M _T • Các bước xây dựng sơ đồ nhân • Ví dụ hình ảnh minh họa U 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 53 Biểu đồ pareto H D • Khái niệm TM • Tác dụng biểu đồ pareto • Bảng phân tích pareto M _T • Các bước xây dựng biểu đồ pareto • Một số lưu ý U 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 54 5.Biểu đồ kiểm sốt D • Giới thiệu H TM • Phân loại biểu đồ kiểm sốt • ục đích sử dụng biểu đồ kiểm sốt M _T • Các cơng thức tính biểu đồ kiểm sốt • Các bước xây dựng biểu đồ kiểm sốt • Ví dụ minh họa U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 55 Biểu đồ phân bố mật độ (BĐ tần xuất) • Giới thiệu D H • Khái niệm TM • Lợi ích • Ngun tắc xây dựng ứng dụng M _T • Phương pháp xây dựng:  Phương pháp nhanh U  Phương pháp khoảng chia • Một số dạng biểu đồ phân bố mật độ đặc biệt Biểu đồ phân tán H D • Giới thiệu TM • Khái niệm • Cách xây dựng M _T • Các dạng biểu đồ phân tán • Ví dụ minh họa U 4.2 Một số kỹ thuật khác D TM lượng H • Kỹ thuật triển khai chức chất • Chuẩn đối sánh (Benchmaking) U M _T 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 58 ...4.1 Các công cụ quản trị chất lượng D H 4.1.1 Kiểm sốt q trình thống kê U M _T TM 4.1.2 Các công cụ thống kê 9/ 27/2017 Ngoc/ bai giang 48 4.1.1 Kiểm sốt q trình thống kê D TM H • Khái niệm, chất. .. M _T 9/ 27/2017 Ngoc/ bai giang 49 4.1.2 Các công cụ thống kê kiểm sốt chất lượng D Sơ đồ lưu trình H TM Phiếu kiểm tra Sơ đồ nhân M _T Biểu đồ pareto Biểu đồ kiểm soát Biểu đồ phân tán 9/ 27/2017... M _T • Các bước xây dựng sơ đồ nhân • Ví dụ hình ảnh minh họa U 9/ 27/2017 Ngoc/ bai giang 53 Biểu đồ pareto H D • Khái niệm TM • Tác dụng biểu đồ pareto • Bảng phân tích pareto M _T • Các bước
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 5 các mô hình quản lý chất lượng 9 , chương 5 các mô hình quản lý chất lượng 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay