chương 5 các mô hình quản lý chất lượng

15 24 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:05

D U M _T TM H CHƢƠNG CÁC HÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 59 CHƢƠNG CÁC HÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG D TM H 5.1 Các xu hướng tiếp cận xây dựng hình hình quản trị chất lượng 5.1.1 Quản trị chất lượng dựa theo tiêu chuẩn M _T 5.1.2 Quản trị chất lượng toàn diện 5.2 Quản trị chất lương theo ISO 9000 U 5.3 Quản trị chất lượng toàn diện 5.4 Giới thiệu số hình quản khác 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 60 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT H D •Tại phải áp dụng hình QTCL TM •Khái niệm HTQTCL •Mục đích xây dựng HTQTCL U M _T 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 61 5.1 Các xu hướng tiếp cận xây dựng hình hình quản trị chất lượng D  Khái quát cách tiếp cận xu hướng chung H TM  Các xu hướng  Quản dựa theo tiêu chuẩn M _T  Quản chất lượng toàn diện hay TQM  Minh họa khái quát U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 62 5.2 HỆ THỐNG QLCL THEO ISO-9000 D • Giới thiệu khái qt ISO TM H • Q trình hình thành phát triển tiêu chuẩn ISO 9000 • Cách tiếp cận triết ISO 9000 M _T • Nguyên tắc quản trị chất lượng theo ISO 9000 (Trình bày: tun bố; do; lợi ích hành động thực hiện) • Kết cấu tiêu chuẩn ISO 9000 U • Khái quát nội dung TC ISO 9001:2015 • Tình hình áp dụng ISO 9000 trại Việt Nam 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 63 D Nguyên tắc 1: định hướng khách hàng Nguyên tắc 2: Lãnh đạo NGUYÊN TẮC QUẢN M _T Nguyên tắc 6: Quyết định dựa chứng TM H Nguyên tắc 7: Quản mối quan hệ U Nguyên tắc: Cải tiến liên tục Nguyên tắc 3: Cam kết thành viên Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quấ trình Bộ tiêu chuẩn ISO 9000(tt) Các tiêu chuản ISO 9000:2008 tương quan chúng D TCVN- ISO 9000:2007 TM H Các thuật ngữ quản nguyên tắc quản hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2008 TCVN-ISO 9004:2005 M _T hướng dẫn cải tiến hiệu lực, hiệu QMS nhằm gia tăng chất lượng giáo dục TCVN- ISO 9001:2008 yêu cầu điều khoản QMS (*) ISO 19011:2009 U Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản (*) QMS – quality management system – hệ thống quản chất lượng (hay hệ thống quản tập trung vào chất lượng hướng tới khách hàng) tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 65 5.3 QUẢN CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆNTQM D Giới thiệu Khái niệm tóm tắt hình (hình ảnh) Những nguyên tắc Lợi ích TQM Kết cấu nội dung hệ thống TQM Nhóm chất lƣợng So sánh hình ISO 9000 TQM U M _T TM 9/27/2017 H • • • • • • • Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 66 5.4 số hình quản khác D Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP) H Hệ thống phân tích kiểm sốt mối nguy tới TM hạn kinh doanh thực phẩm (HACCP) Hệ thống quản trách nhiệm xã hội (CRS) M _T Chương trình 5S Hệ thống quản mơi trường U Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GAP) Hệ thống Đảm bảo tham gia (PGS) 9/27/2017 … Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 67 1> Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP) TM • Mục đích H D • Giới thiệu khái niệm • Nguyên tắc GMP U M _T 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 68 2> HỆ THỐNG HACCP H D • Giới thiệu khái quát TM • áp dụng • nguyên tắc áp dụng HACCP M _T • Quy trình áp dụng hệ thống U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 69 3> hình quản trị trách nhiệm xã hội D TM H • Tiêu chuẩn SA 8000 trách nhiệm xã hội • Tiêu chuẩn quốc tế trách nhiệm xã hội - U M _T ISO 26000 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 70 (3.1) Tiêu chuẩn SA 8000 trách nhiệm xã hội D TM H • Giới thiệu khái quát • Lịch sử phát triển M _T • Một số nguyên tắc lĩnh vực áp dụng • Các yêu cầu tiêu chuẩn U • Tình hình áp dụng Việt Nam 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 71 (3.2) Tiêu chuẩn quốc tế trách nhiệm xã hội - ISO 26000 D TM H • Giới thiệu khái quát • Lịch sử phát triển M _T • Một số nguyên tắc lĩnh vực áp dụng • Các yêu cầu tiêu chuẩn U • Tình hình áp dụng Việt Nam 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 72 4>Hệ thống quản mơi trường theo ISO 14000 D • Nguồn gốc tiêu chuẩn ISO 14000 H TM • Phân cơng Ban, tiểu ban ISO 14000 • Cách thức xây dựng tiêu chuẩn M _T • Mục đích tiêu chuẩn ISO 14000 • Phạm vi áp dụng ISO 14000 U • Kết cấu tiêu chuẩn ISO 14000 • Tình hình áp dụng Việt Nam 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 73 ...CHƢƠNG CÁC MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG D TM H 5. 1 Các xu hướng tiếp cận xây dựng mơ hình mơ hình quản trị chất lượng 5. 1.1 Quản trị chất lượng dựa theo tiêu chuẩn M _T 5. 1.2 Quản trị chất lượng. .. đánh giá hệ thống quản lý (*) QMS – quality management system – hệ thống quản lý chất lượng (hay hệ thống quản lý tập trung vào chất lượng hướng tới khách hàng) tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 9/27/2017... chuẩn M _T 5. 1.2 Quản trị chất lượng toàn diện 5. 2 Quản trị chất lương theo ISO 9000 U 5. 3 Quản trị chất lượng tồn diện 5. 4 Giới thiệu số mơ hình quản lý khác 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 5 các mô hình quản lý chất lượng , chương 5 các mô hình quản lý chất lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay