chương 5 các mô hình quản lý chất lượng1

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:05

Chương Tổ chức triển khai hoạt động quản trị chất lượng M _T TM H D 6.1 Sự cần thiết phải triển khai hệ thống quản trị chất lượng tổ chức 6.1.1 Hệ thống quản trị chất lượng 6.1.2 Mục tiêu hệ thống quản trị chất lượng 6.2.3 Phân loại, phân cấp quản chất lượng 6.2 Các giai đoạn triển khai hệ thống quản trị chất lượng 6.3.1 Xem xét thực trạng lựa chọn hình 6.3.2 Tổ chức triển khai hệ thống QTCL U 6.3.3 Cải tiến hoàn thiện hệ thống 6.3 Các bước triển khai cụ thể hình quản trị chất lượng 6.3.1 Các bước triển khai hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9000 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 74 6.1 Sự cần thiết phải triển khai hệ thống quản trị chất lượng tổ chức D 6.1.1 Hệ thống quản trị chất lượng H 6.1.2 Mục đích hệ thống quản trị chất lượng U M _T TM 6.1.3 Phân loại, phân cấp quản chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 75 6.1.1 Hệ thống quản trị chất lượng D H • Khái niệm hệ thống chất lƣợng: U M _T TM • Vai trò hệ thống QTCL: 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 76 6.1.2 Mục tiêu hệ thống quản trị chất lượng H D • Xây dựng chương trình phối hợp nỗ lực người U M _T TM – Chất lượng/ hiệu quả: Cao – Chi phí: Thấp – thời gian cung cấp: thời hạn 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 77 6.1.3 Phân loại, phân cấp hệ thống quản trị chất lượng U M _T TM H D • Phân loại hệ thống quản trị chất lượng • Phân cấp quản trị chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 78 D 6.2 Các giai đoạn để tổ chức triển khai hệ thống quản trị chất lượng TM H 6.3.1 Xem xét thực trạng lựa chọn hình 6.3.2 Tổ chức triển khai hệ thống QTCL U M _T 6.3.3 Cải tiến hoàn thiện hệ thống 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 79 6.3.1 Xem xét thực trạng lựa chọn hình (2 bước) D TM H  Xem xét liệt kê hoạt động kinh doanh  Lựa chọn hình xem xét ngoại lệ U M _T 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 80 6.3.2 Tổ chức triển khai hệ thống QTCL D H  DN cần xác định chắn danh sách hoạt động kinh TM doanh nhằm mục đích: Xác định yếu tố cấu thành khác  Quyết định xem yếu tố có khớp khơng  Có cần thay đổi để hệ thống hoạt động tốt  Xác định yếu tố hệ thống (ví dụ yêu cầu ISO M _T   9/27/2017 U 9001:2000), thể hoạt động DN hay chưa Các bước công việc cụ thể giai đoạn bao gồm: (slide sau) Ngoc/ bai giang 81 6.3.3 Cải tiến hoàn thiện hệ thống D  Cân nhắc thông tin phản hồi từ hệ thống QTCL H TM để cải tiến hệ thống  Theo dõi tiên lượng thay đổi để biết U M _T DN đạt 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 82 6.3 Các bước triển khai cụ thể hình quản trị chất lượng D H 6.3.1 Các bước triển khai hệ thống quản trị chất TM lượng theo ISO 9000 lượng theo TQM U M _T 6.3.2 Các bước triển khai hệ thống quản trị chất 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 83 6.3.1 Các bước triển khai hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9000 D U M _T TM H Bước 1: Xem xét liệt kê hoạt động kinh doanh Bước 2: Xem xét ngoại lệ Bước 3: tả công việc Bước 4: Đối chiếu, so sánh viết tương ứng với hoạt động kinh doanh phác thảo trước Bước 5: Đối chiếu hoạt động thực tế với hình lựa chọn 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 84 6.3.1 Các bước triển khai hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9000 D U M _T TM H Bước 6: Xác định tiêu chuẩn danh sách hoạt động kinh doanh liên kết với Bước 7: Tổ chức triển khai hệ thống tiêu chuẩn Bước 8: phù hợp hoá (Khắc phục, phòng ngừa) Bước 9: xem xét thơng tin phản hồi cải tiến 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 85 ... triển khai hệ thống quản trị chất lượng tổ chức D 6.1.1 Hệ thống quản trị chất lượng H 6.1.2 Mục đích hệ thống quản trị chất lượng U M _T TM 6.1.3 Phân loại, phân cấp quản lý chất lượng 9/27/2017... 6.3 Các bước triển khai cụ thể mơ hình quản trị chất lượng D H 6.3.1 Các bước triển khai hệ thống quản trị chất TM lượng theo ISO 9000 lượng theo TQM U M _T 6.3.2 Các bước triển khai hệ thống quản. .. loại, phân cấp hệ thống quản trị chất lượng U M _T TM H D • Phân loại hệ thống quản trị chất lượng • Phân cấp quản trị chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 78 D 6.2 Các giai đoạn để tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 5 các mô hình quản lý chất lượng1 , chương 5 các mô hình quản lý chất lượng1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay