chương 5 các mô hình quản lý chất lượng2

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:05

Chương QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG D 8.1 Vai trò, chức quản nhà nước chất lượng TM H 8.1.1 Vai trò quản nhà nước chất lượng 8.1.2 Các chức quản nhà nước chất lượng 8.2 Phân công trách nhiệm nhiệm vụ quản nhà nước chất lượng M _T 8.2.1 Phân công trách nhiệm quản chất lượng cấp nhà nước 8.2 2Các nhiệm vụ quản nhà nước chất lượng 8.3 Phân cấp quản chất lượng Việt Nam U 8.3.1 hình tổng thể phân cấp quản chất lượng Việt Nam 8.3.2 Chức năng, nhiệm vụ cụ thể cấp, ngành quản chất 8.1.1 Vai trò quản nhà nước chất lượng D U M _T TM H • Khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, hàng hóa cơng tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh • Xây dựng chương trình quốc gia nâng cao suất, chất lượng khả cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa • Đầu tư, phát triển hệ thống thử nghiệm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh quản nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa 8.1.1 Vai trò quản nhà nước chất lượng D U M _T TM H • Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động quản chất lượng sản phẩm, hàng hóa • Tun truyền, phổ biến sách, pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; • Khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước tổ chức, cá nhân; • Mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực chất lượng 8.1.2 Các chức quản nhà nước chất lượng D Chức Định hƣớng, tổ chức TM H Chức thúc đẩy, kích thích U M _T Chức Hành chính, điều chỉnh 8.2 Phân công trách nhiệm nhiệm vụ quản nhà nước chất lượng D TM H 8.2.1 Phân công trách nhiệm quản chất lượng cấp nhà nước U M _T 8.2 Các nhiệm vụ quản nhà nước chất lượng 8.2.1 Phân công trách nhiệm quản chất lượng cấp nhà nước U M _T TM H D Chính phủ thống quản nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa phạm vi nước Bộ Khoa học Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực thống quản nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa Các Bộ quản ngành, lĩnh vực phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ thực nhiệm vụ quản nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa Uỷ ban nhân dân cấp thực việc quản nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa phạm vi địa phương theo phân cấp Chính phủ Căn vào tình hình phát triển kinh tế-xã hội yêu cầu quản nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa thời kỳ, Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm quản nhà nước 8.2.2 Nhiệm vụ cụ thể quản chất lượng nhà nước tổ chức sở Lập quy hoạch, kế hoạch quy định chế độ, thể lệ quản hàng hoá H D Quản kinh tÕx· héi 9/27/2017 Thanh tra Nhµ níc vỊ chất lợng hàng hoá xử vi phạm pháp luật chất lợng hàng hoá U Quản chất lợng doanh nghiệp Hoạch định, đảm bảo kiểm soát cải tiến chất lợng Quản đng ký cấp đng ký chất lợng hàng hoá, chứng nhận chất lợng hàng hoá, hệ thống đảm bảo chất lợng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam công nhận phòng thử nghiệm chất lợng hàng hoá M _T Quản sản xuất kinh doanh Ban hành tiêu chuẩn Việt Nam, quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam: tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến chất lợng hàng hoá TM Quản Nhà nớc CL Tổ chức quản hoạt động quan quản Nhà nớc chất lợng hàng hoá: tổng cục đo lờng tiêu chuẩn chất lợng Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 101 8.3 Phân cấp quản chất lượng Việt Nam D U M _T TM H 8.3.1 hình tổng thể phân cấp quản chất lượng Việt Nam 8.3.2 Chức năng, nhiệm vụ cụ thể cấp, ngành quản chất HÌNH TỔNG THỂ PHÂN CẤP QUẢN CHT LNG Chính phủ H D chuyên ngành UBND tnh thành Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng C¸c tỉ chøc (Doanh nghiƯp, trung t©m, viƯn, trƣêng) 9/27/2017 Chi cục TC- ĐL- CL U M _T (Víi s¶n phÈm hàng hoá đặc thù) TM B khoa hc cụng ngh Bộ khoa học cơng nghệ C¸c bé Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang Hệ thống quản nhà nƣớc chất lƣợng Hệ thống quản chất lƣợng tổ chức103 8.2 Các nhiệm vụ quản nhà nước chất lượng D TM H Điều 69 Trách nhiệm quản nhà nƣớc Bộ Khoa học Công nghệ U M _T Điều 70 Trách nhiệm quản nhà nƣớc quản ngành, lĩnh vực ... ĐHTM/ bai giang Hệ thống quản lý nhà nƣớc chất lƣợng Hệ thống quản lý chất lƣợng tổ chức103 8.2 Các nhiệm vụ quản lý nhà nước chất lượng D TM H Điều 69 Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc Bộ Khoa học... lý nhà nước chất lượng D TM H 8.2.1 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng cấp nhà nước U M _T 8.2 Các nhiệm vụ quản lý nhà nước chất lượng 8.2.1 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng cấp... TM H 8.3.1 Mơ hình tổng thể phân cấp quản lý chất lượng Việt Nam 8.3.2 Chức năng, nhiệm vụ cụ thể cấp, ngành quản lý chất MƠ HÌNH TỔNG THỂ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ChÝnh phđ H D chuyªn ngµnh
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 5 các mô hình quản lý chất lượng2 , chương 5 các mô hình quản lý chất lượng2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay