chương 5 các mô hình quản lý chất lượng4

9 15 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:04

Chương 7: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG D H 7.1 Khái niệm, mục đích yêu cầu TM kiểm tra, đánh giá chất lượng lượng U M _T 7.2 Cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất 7.3 Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 86 7.1 Khái niệm, mục đích yêu cầu kiểm tra, đánh giá chất lượng D H 7.1.1 Khái niệm kiểm tra, đánh giá chất lượng TM 7.1.2 Mục đích, yêu cầu kiểm tra, đánh giá chất lượng U M _T 7.1.3 Ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 87 7.2 Cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng D TM H 7.2.1 Tiêu chuẩn hoạt động tiêu chuẩn hóa 7.2.2 Khoa học đo lường M _T 7.2.3 Các sở khác Chú ý: phần sinh viên đọc giáo trình U 7.3 Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng D 7.3.1 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ H U M _T TM 7.3.2 Các phương pháp hình thức đánh giá chất lượng 7.3.3 Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng 7.3.1 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ D H Định nghĩa đánh giá TM Ý nghĩa đánh giá chất lượng M _T Các nguyên tắc đánh giá Một số thuật ngữ liên quan U 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 90 7.3.2 Các phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng D H Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng U M _T TM Các hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 91 7.3.3 Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng D H Khái niệm đánh giá chứng nhận hệ thống quản TM trị chất lƣợng Chứng nhận cơng nhận M _T Quản chƣơng trình đánh giá U 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 92 Khái niệm, nguyên tắc, hình thức đánh giá chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng D H Khái niệm đánh giá chất lƣợng TM Nguyên tắc đánh giá U M _T Các hình thức đánh giá 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 93 Quản chương trình đánh giá D H Lập kế hoạch chuẩn bị đánh giá TM Trình tự hoạt động đánh giá M _T Thực chƣơng trình đánh giá Giám sát chƣơng trình đánh giá U Hồ sơ chƣơng trình đánh giá 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 94 ... 7.3.1 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ H U M _T TM 7.3.2 Các phương pháp hình thức đánh giá chất lượng 7.3.3 Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng 7.3.1 Kiểm tra chất lượng sản... thống quản TM trị chất lƣợng Chứng nhận công nhận M _T Quản lý chƣơng trình đánh giá U 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 92 Khái niệm, nguyên tắc, hình thức đánh giá chứng nhận hệ thống quản trị chất. .. Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng U M _T TM Các hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 91 7.3.3 Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng D H Khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 5 các mô hình quản lý chất lượng4 , chương 5 các mô hình quản lý chất lượng4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay