chương 5 các mô hình quản lý chất lượng7

17 9 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:04

D T NG TM H N M _T Chương nh n t u c n: 36, ng viên: PGS.TS c U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang Bài D , đối tượng, nội dung, phương H ş.1 mở đầu p U M _T TM nghiên cứu học phần ş.2 Đôi nét khái quát chất lượng ş.3 Lịch sử phát triển triết Quản trị chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang Kết cấu nội dung học phần Bài mở đầu H D Chương 1: Những vấn đề bản về chất lượng quản trị chất lượng TM Chương 2: Quản trị chất lượng tổ chức Chương 3: Quản trị chất lượng dịch vụ Đọc phần M _T Chương 4: Các kỹ thuật công cụ quản trị Đọc phần chất lượng Đọc phần Chương 5: hình quản trị chất lượng U Chương 6: Triển khai hệ thống quản trị chất lượng tổ chức Chương 7: Kiểm tra, đánh giá chất lượng Chương 8: Quản nhà nước về chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang D CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LUỢNG H 1.1 Chất lƣợng sản phẩm 1.2 Quản trị chất lƣợng 9/27/2017 U M _T TM 1.1.1 Sản phẩm 1.1.1 Một số quan điểm chất lượng 1.1.3 Các đặc điểm chất lượng 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 1.1.5 Chi phí chất lượng 1.1.6 Chất lượng, suất tính cạnh tranh 1.2.1 Một số khái niệm thuật ngữ QTCL 1.2.2 Chức QTCL 1.2.3 Các đặc trưng trị bai chất Đỗ Thịquản Ngọc ĐHTM/ giang lượng 1.1 Chất lƣợng sản phẩm H D 1.1.1 Sản phẩm TM 1.1.1 Một số quan điểm chất lượng M _T 1.1.3 Các đặc điểm chất lượng 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng U 1.1.5 Chi phí chất lượng 1.1.6 Chất lượng, suất tính cạnh tranh 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 1.1.1 Sản phẩm D TM H  Khái niệm sản phẩm, sản phẩm  Phân loại sản phẩm U M _T  Thuộc tính tính hữu dụng sản phẩm 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 1.1.2 Khái niệm chất lƣợng D TM H  Một số quan điểm chất lượng Quan điểm chất lượng dựa sản phẩm  Quan điểm chất lượng dựa vào sản xuất  Quan điểm chất lượng hướng tới tiêu dùng M _T   Khái niệm thuật ngữ chất lượng U 9/27/2017  Một số khái niệm  Nêu khái niệm chất lượng thống Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 1.1.3 Đặc điểm chất lƣợng D TM H  Chất lượng thể đánh giá đầy đủ thông qua tiêu dùng M _T  Chất lượng có tính tương đối  Chất lượng yếu tố khách quan sản xuất, kinh doanh U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng m u 4M TM H D Nhu u n kinh nh ng t ng u a, n ng u c U 9/27/2017 n KHKT M _T văn u t Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang n Nhóm 4M tố ảnh hưởng tới chất lượng TM H D Giáo dục Con người ThiÕt bÞ M _T 4M 9/27/2017 U Nguyªn liƯu Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang Phương pháp 10 1.1.5 Chi phí chất lượng D chất lượng TM H • Ý nghĩa việc đo lường tính tốn chi phí M _T • Khái niệm chi phí chất lượng • Các loại chi phí chất lượng U • Chất lượng kinh tế sản phẩm 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 11 1.1.6 Chất lượng, suất, khả cạnh tranh D U M _T TM H • Hãy tìm mối quan hệ chất lượng, suất tính cạnh tranh kinh doanh 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 12 n 1.2 t ng D TM H 1.2.1 Khái niệm quản trị chất lƣợng 1.2.2 Mục tiêu Quản trị chất lƣợng M _T 1.2.3 Các chức quản trị chất lƣợng 1.2.4 Các đặc điểm quản trị chất lƣợng U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 13 1.2.1 Khái niệm quản trị chất lƣợng D TM H • Một số khái niệm • Các thuật ngữ liên quan U M _T 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 14 1.2.2 Mục tiêu Quản trị chất lƣợng D H • Khái qt mục tiêu U M _T TM • Trình bày nguyên tắc 3P 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 15 c ng n 1.2.3 n n t ng Deming P D D (Do) - Thực C (Check) - Kiểm tra M _T C TM H D A P (Plan) - Lập kế hoạch A (Act) - Tác động điều chỉnh U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 16 1.2.4 Đặc trưng QTCL D H • Coi chất lượng số một; TM • Định hướng vào người tiêu dùng; • Đảm bảo thơng tin áp dụng cơng cụ; M _T • Con người yếu tố hệ thống U • Quản theo chức chéo hội đồng chức • BÀI TẬP NHĨM 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 17 ... VỀ CHẤT LƢỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LUỢNG H 1.1 Chất lƣợng sản phẩm 1.2 Quản trị chất lƣợng 9/27/2017 U M _T TM 1.1.1 Sản phẩm 1.1.1 Một số quan điểm chất lượng 1.1.3 Các đặc điểm chất lượng 1.1.4 Các. .. n 1.2 t ng D TM H 1.2.1 Khái niệm quản trị chất lƣợng 1.2.2 Mục tiêu Quản trị chất lƣợng M _T 1.2.3 Các chức quản trị chất lƣợng 1.2.4 Các đặc điểm quản trị chất lƣợng U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc... 1.1 Chất lƣợng sản phẩm H D 1.1.1 Sản phẩm TM 1.1.1 Một số quan điểm chất lượng M _T 1.1.3 Các đặc điểm chất lượng 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng U 1.1 .5 Chi phí chất lượng 1.1.6 Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 5 các mô hình quản lý chất lượng7 , chương 5 các mô hình quản lý chất lượng7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay