phan tich hddn ths tran thi truong nhung 2 1496

16 3 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:04

CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp biểu hệ thống tiêu (chỉ tiêu vật tiêu giá trị) Phân tích kết hoạt động kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có thông tin cần thiết để định điều chỉnh kịp thời bất hợp lý nhằm đạt mục tiêu hoạt động kinh doanh 2.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Phân tích khái quát kết hoạt động kinh doanh a) Phân tích tình hình thực nhiệm vụ hoạt động kinh doanh Bằng phương pháp so sánh đối chiếu, tiến hành so sánh tiêu kỳ phân tích với tiêu nhiệm vụ kinh doanh Tuỳ theo mục đích yêu cầu sử dụng tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh khác Để thuận tiện, việc so sánh đối chiếu thực hình thức bảng b) Phân tích quy mơ kết hoạt động kinh doanh Quy mô kết hoạt động kinh doanh đánh giá phương pháp so sánh đối chiếu với tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh Để thuận tiện, việc so sánh đối chiếu thực hình thức bảng c) Phân tích tốc độ tăng trưởng kết hoạt động kinh doanh - Tốc độ phát triển định gốc: Là tốc độ phát triển tính theo kỳ gốc ổn định, thường thời kỳ đánh dấu đời hay bước ngoặt kinh doanh doanh nghiệp gắn với chiến lược phát triển kinh doanh doanh nghiệp - Tốc độ phát triển liên hoàn: Là tốc độ phát triển hàng năm (kỳ), kỳ so với kỳ trước liền 2 Phân tích sản lượng sản phẩm dịch vụ - So sánh sản lượng sản phẩm dịch vụ thực tế thực với sản lượng sản phẩm dịch vụ kế hoạch (kỳ trước) theo loại sản phẩm dịch vụ chủ yếu Việc so sánh đối chiếu tiến hành số tuyệt đối số tương đối Với số tuyệt đối: qi = qi1 – qi0 Với số tương đối: q i1 q i0 Khi so sánh, sản phẩm dịch vụ chủ yếu đạt vượt kế hoạch đánh giá hồn thành kế hoạch Nếu có loại sản phẩm dịch vụ chủ yếu khơng hồn thành đơn vị, doanh nghiệp đánh giá khơng hồn thành kế hoạch, khơng lấy sản phẩm dịch vụ hoàn thành kế hoạch để bù trừ Tuỳ theo đặc điểm, loại hình đơn vị, doanh nghiệp mà có sản phẩm dịch vụ chủ yếu khác - Tìm nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố đến sản lượng sản phẩm dịch vụ thực Trong thực tế có ngun nhân cơng tác xây dựng kế hoạch; giá thay đổi (giá thay đổi làm cho nhu cầu thay đổi Thông thường giá giảm nhu cầu tăng); mở rộng quy mơ kinh doanh (thể số lượng lao động, thiết bị mạng lưới, giá trị tài sản ); cố gắng nỗ lực doanh nghiệp, đơn vị -Đề xuất biện pháp nhằm điều chỉnh kế hoạch, tăng cường công tác quản lý kế hoạch 3 Phân tích doanh thu hoạt động kinh doanh a) Doanh thu hoạt động kinh doanh * Doanh thu từ hoạt động kinh doanh: Là toàn số tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng, dịch vụ sau trừ khoản thuế toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ) khách hàng chấp nhận toán (không phân biệt thu hay chưa thu tiền) * Thu nhập từ HĐ khác: nguồn thu từ HĐ bán vật tư, hàng hố, tài sản dơi thừa; bán công cụ, dụng cụ phân bổ hết giá trị, bị hư hỏng không cần sử dụng; khoản phải trả khơng trả ngun nhân từ phía chủ nợ; thu chuyển nhượng, lý tài sản, nợ khó đòi xố thu hồi được; hồn nhập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi trích vào chi phí năm trước khơng sử dụng hết b) Phân tích doanh thu hoạt động kinh doanh * Phân tích chung doanh thu: Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu (so sánh trực tiếp so sánh liên hệ) • So sánh trực tiếp (so sánh giản đơn) nhằm cho thấy mức độ thực nhiệm vụ doanh thu tốc độ tăng trưởng D t1 x100 D t0 • So sánh liên hệ: cho thấy mức độ thực doanh thu có hợp lý phù hợp với chi phí bỏ hay không D t1 x100 D t0 I c 2.2 PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ Mục đích tiêu phân tích Mục đích chủ yếu phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ tìm nguyên nhân đưa biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Khi phân tích cần ý đặc thù hoạt động kinh doanh, đặc thù ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ 2 Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ theo tiêu vật Để tiến hành phân tích cần phải tính tiêu: Số lượng sản phẩm vi phạm chất lượng dịch vụ Tỷ lệ sản phẩm dịch vụ vi phạm chất lượng = Tổng số sản phẩm dịch vụ Số lượng sản phẩm đảm bảo chất lượng dịch vụ Tỷ lệ sản phẩm dịch vụ Đảm bào chất lượng = Tổng số sản phẩm dịch vụ Hai tiêu phải tính cho loại sản phẩm dịch vụ tính riêng cho tiêu chuẩn chất lượng (thời gian, độ xác, độ ổn định an tồn) Dựa vào kết tính tốn, tiến hành phân tích , đánh giá tình hình thực chất lượng sản phẩm dịch vụ, tìm nguyên nhân đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Để phân tích, đánh giá sử dụng : • Sử dụng phương pháp số (bao gồm số định gốc số liên hồn) để phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ theo thời gian • Lập bảng phân tích biến động chất lượng sản phẩm dịch vụ theo thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: phan tich hddn ths tran thi truong nhung 2 1496 , phan tich hddn ths tran thi truong nhung 2 1496

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay