Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đống đa, thành phố đà nẵng

118 8 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:41

NH NH DOANH NG CHI NHÁNH , THÀNH NH NGÂN HÀNG DOANH NG NGÂN HÀNG : 60.34.02.01 1 NGÂN HÀNG 14 VAY 14 14 16 hàng 17 18 21 23 25 25 25 34 1.2.4 38 46 -CN NAM - TP 47 47 2.1.1 47 2.1.2 48 2.1.3 -2017 50 58 58 2.2.2 61 k Agribank CN 74 CHUNG 78 2.3 78 79 85 86 86 86 89 90 91 92 92 101 104 105 sao) n sao) chính) Agribank Ngân hàng Nông nghi Chi nhánh Nam - CBTD CN Chi nhánh DN KH NHNN NHTM PASXKD TCTD RRTD Nam Khách hàng ng 2.1 Trang -2017 2.2 -2017 54 2.3 -2017 2.4 2.5 52 -2017 Agribank 57 60 62 2.6 63 2.7 74 2.8 75 2.9 76 2.10 77 1 - Nam - 4,34 4,07% ( 3,6 ngân h nên - 96 g KH CBTD - t - DN Agribank KH cá nhân CBTD 97 ng tín soát RRTD d KH DN sau cho vay DN hàng hóa, cơng DN cho vay ch - 98 seri, ngày - Công tác k , giám sát , máy móc n cho vay C kinh doanh - Trong t 99 DN C - DN - 100 có t ngân hàng: kinh doanh Chi nhánh kinh doanh cho vay hi nhánh e cho Chi nhánh nên t 101 t giúp Ngoài ra, qua loa giúp 3.2.2 nhánh: hánh 102 - - Agribank - KH - Agribank KH nâng cao 103 u DN DN 104 - 105 NHTM RRTD n cho vay DN Nam - hoá n NHTM - Agribank 2015 7, 106 nguyên nhân vay DN Agribank , [1] Agribank, [2] Agribank CN , 2015-2017 [3] Agribank CN , -2017 [4] D.Larua.A Caillat (1992), , NXB , [5] ThS NCS , 12/2017, tr 15 [6] , [7] 12/2016, tr 10 [8] Tháng 03/2016, tr 17 [9] C , - [10] (2015), - ng, - L [11] Hoà Vang - , - [12] (2013), [13] (2010), [14] (2005), [15] T - T Quy Phân tích tìn Ngân hàng, [16] , 31 [17] PGS [18] - Chi nhánh Thành , Ngân hàng, g [19] - , - [20] - Chi nhánh ,L oanh, - [21] Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic (1999), Analyzing Banking Risk, the World Bank [22] Timothy W.Koch (1995), Bank Management, University of South Carolina, The Dryden Press, page 107 Internet [23] ThS (2017), http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/quan-tri-rui-ro-tin-dung-doivoi-doanh-nghiep-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam120074.html 01/04/2018 [24] TS , 05/08/2017 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/ban-them-ve-mot-so-giai- phap-xu-ly-no-xau-trong-boi-canh-hien-nay-118950.html, 0/05/2018 [25] , ngày 23/09/2017 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi- mo/quan-tri-rui-ro-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-vanhung-van-de-dat-ra-122653.html, 10/05/2018 [26] (2017), http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/mot-so-van-de-ve-rui-ro-tindung-cua-ngan-hang-thuong-mai-130975.html, ngày 01/04/2018 [27] ThS (2017), , ngày 29/07/2017 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/moiquan-he-giua-kiem-soat-noi-bo-va-rui-ro-tin-dung-tai-cac-nganhang-thuong-mai-118397.html, [28] [29] y 10/05/2018 http://www.agribank.com.vn https://cucthongke.danang.gov.vn/ ... DN ngân hàng ngân hàng khách hàng khách hàng 23 khách hàng ro cho ngân hàng 1.1.6 RRTD ngân hàng - RRTD cho vay DN a - RRTD ngân hàng ngân hàng ngân hàng mà ngân hàng ngân hàng ngân hàng - RRTD... tài ngân hàng ngân hàng RRTD - ngân hàng ngân hàng DN ngân hàng o mà ngân hàng - ngân hàng có chính: ngân hàng tín 20 hân tích + ngân hàng + + nhân phát si ngân hàng + tính khách hàng + ngân hàng. .. 2.10 77 1 - Nam - 4,34 4,07% ( 3,6 ngân h nên - - - g cho vay doanh - - :T - N + Agribank CN DN - : T cho vay DN + hông gian: T + - 2017 là: hình cho vay khách hàng DN Agribank CN -2 017 DN Agribank
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đống đa, thành phố đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đống đa, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay