các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý câu hỏi và bài tập 1

123 8 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:31

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON UY NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM NG ĐẠ O KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TP Q Câu hỏi tập HƯ Chương KHÁI NIỆM CHUNG ẦN 1.1 SỐ sóng đo đơn vị nào? (A), cm; (B) s'1; (C) cm'1; (D) M'lxi TR 1.2 Trạng thái lượng phổ phân tử thường điiỢc biểu diễn đơn vị nào? (A), cm; (B) s"1; (C) cm'1; (D) |am =i/-u”=+ l, +2, +3, B (B) À L > = i/-ỉ/'= , ± 10 00 (C) Av~v'~ừ'-0, +1 (D) &v=v'-v"=0, ±1, ±2, ±3, (B ) A u = ĩ/ - i/ * - , ± (C) ầv=v'-v"=0, ±2 HÓ A 1.19 Q ui tắc chọn lựa đốĩ với bước chuyển trạ n g th i dao động trường hợp phổ vạch (phổ electron-dao động-quay) p h ân tử nguyên tử? (A) A y=ĩ/-i/'=+l, +2, +3, -L Í- (D) ầv=v'-v"—0, ±1, ±2, ±3, ÁN 1.20 Q ui tắc chọn lự a bước chuyển giữá trạ n g th ấ i quay p hân tử ngu y ên tử tro n g phổ h ấp th ụ m iền hồng ngọại xa? (A) -0 , +1 (C) (D) TO (B) AJ=J’-J”=0, ± 0, ±1, ±2, ±3, trạ n g th i quay p h ân tử DI ỄN ĐÀ N 1.21 Q ui tắc chọn lự a đơì với bước chuyển nguyên tử trotig phổ h ấp th ụ dao động-quay? " (A) A J=J’-J"=±1, ± , ± , Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON trạ n g th i quay phân tử NH 1.22 Q ui tắc chọn lựa bước chuyển ƠN (C) AJ=J’-J ”=0, ±2 (D) AJ J’-J”=0, ± UY nguyên tử phổ Raman quay? (A) AJ=J’-J,,:=±L (B),AJ=J’-J"=0,±2 (C) ẠJ=JVJ”=0, +2 TP Q (D) A J=J’- J ”=0, ±1, ±2, ±3, 1.23 Q ui tắc chọn lựa bước chuyển trạ n g th i dao động cùa p h ân tử nguyên tử phổ Raman? ĐẠ O (A) A v -v ’-v”—+1 (B) ầv=v’-v'=0, + (C) Au=i/-v ”“ 0, -t~i, +2, +3 (D) ầ v -v '-v '= } ±1, ±2, ±3, ẦN (B) ÀJ=J’~J”=0, ±2 (C) +2 HƯ nguyên tử phổ Raman dao động-quay? (A) A J-J’-J”—±1 trạ n g th i quay p hân tử NG 1.24 Q ui tắc chọn lựa bưởc chuyển (D) A J-J’-J”=0, +1, ±2, ±3 ; TR 1.25 Q ui tắc chọn lựa Av~0, ±1, ±2, ±3, bị gỉối h n n h th ế trư òng hợp phổ electron-dao động-quay? 0B K hông b ị giối hạn Bị giới h n bỏi n g uyên lí Pauli Bị giới h n bồi m ậ t độ trạ n g thái Bị giới h n bỏị n g uyên lí Franck-Condon 10 (A) (B) (C) (D) 1.26 Tổng trạ n g th i (và hàm n h iệt động) có phụ thuộc vào qui tắc chọn lựa A khơng? Í- HĨ (A) P h ụ thuộc (B) K hông p h ụ thuộc (C) Chỉ th n h p h ầ n electron phụ thuộc (D) Chỉ th n h p h ầ n quay p h ụ thuộc -L 1.27 Các dao động p h â n tử không p h ân cực gồm nguyền tử (như Na) cóx u ấ t (hoạt động) phổ hồng ngoại Raman không? TO ÁN (A) Clủ x u ấ t h iện tro n g phổ hồng ngoại (B) Chỉ x u ấ t h iện tro n g phổ Ram an (C) X uất h iện p h ể hồng ngoại Ram an 1.28 Các dao động p h â n tử p h ân cực gồm nguyên tử (như HC1) cớ x u ất (hoạt N động) phổ hồng ngoại Raman không? DI ỄN ĐÀ (A) Chỉ x u ấ t h iện phổ hồng ngoại (B) Chỉ x u ấ t h iện phổ Ram an (C) X u ất h iện tro n g phổ hồng ngoại Ram an (D) K hông x u ấ t h iện tro n g phổ hồng ngoại Eam an Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú 373 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Chương PHỔ HỒNG NG0Ạ1 TP Q UY 2.1 Hợp c h ấ t có băng h ấp th ụ đặc trư n g nằm vùng 1680-1620, 3030 c m '1, hai băng hẹp ỏ v ù n g 3500-3100 cm '1, m ột số b ă n g 1600, 1580, 1480 900-700 c m (A) C6H 5N H (B) C6H 5N H CO CH (C) CfiHsCH^CHCHa (A) V = - ỉ - ĐẠ O 2.2 H ãy n ê u công thứ c tín h tầ n sơ" dao động tử điều hồ? , tro n g k liệ số tỷ lê; n khối lượng r ú t gọn n \\x fk * , k h ă n g sô lưc; U khôi lượng r ú t gon 2n]Ịịi íĩc n y ỊX (C) V= — —■, k số’lực; 1-1 NG khối lương phân tử HƯ (B) V = ẦN 2.3» Hợp c h ấ t có băng h ấp th ụ đặc trư n g nằm vùng 3030, 3000-2700 cm"1 (một số’ băng) Đó hợp c h ấ t sô" hợp chất, sau: (1) CgCIe; (2) C 6H ;■ (3) GH 3C 6H 4C(CH3)ă-para TR (A) Q A , 0B (B) C6H (C) CH 3CcH ,C (C H z)z-para HÓ A 10 2.4 M ột hợp c h ấ t h ữ u vùng hồng ngoại có hấp th ụ 3010, 2990, 2870 1780 cm"1 Đó hợp c h ất sô 'các hợp chất sau: ( ) xiclopentanon; (2) 4hiđroxỵxiclopenten; (3) xiclopentylam in (A) X ỉclopentanon (B) 4-H iđroxyxiclopenten (C) Xiclopentylamin Í- 2*5 H ãy xếp theo th ứ tự giảm dần tầ n sô" hấp th ụ đặc trư n g nhóm cacbonyl trư n g hợp sau: -L (A) C6H 6CHO ; (B) C6H 5COCH ; (C) C6H5COBr ; (D) C6H 5CON(CH 3)2 (A ) v c > VA > VB > VD ‘ ■■• •- ■■- TO ÁN (B ) VA > VB > v c > v n (C ) VD > VC > V B > V A (D ) VB > v n > VA > v „ Hợp c h ấ t có b ăn g h ấp th ụ đặc trư n g nằm cạc vùng 3450-3200 era*1 (có chân DI Ễ N ĐÀ N rộng), 1900-1650 cm-1 Đó hợp c h ấ t số hợp c h ấ t sau: ( ) CH 3CH 2C H -0 ; (2) CH 3CH 2COOH; (3) CH 3COOCH 3, (A) CH 3C H ,C H =0 (B) CH 3CH 2COOH (C) CH 3COOCH3 374 Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON UY NH ƠN 2.7 Hợp c h ấ t có băng h ấ p th ụ đặc trư n g ỏ vùng 3030 cm~l : h 'bàng -hep ỗ vùng 35003100 cm '1 v m ột b ăn g 1690 cm '1 Đó hợp ch ất liào tròng sơ" hợp ch ất'sau : (1) benzam it; (2) điphenylam in; (3) axit benzoic (A), Benzam it (B) Đ iphenylam in (C) Axit benzoic .Q 2.8 Hợp c h ấ t có băng h ấp th ụ đặc trư n g ỏ 2260 cm '1 (băng m ạnh) , sô' băng ỏ vùng 2700-3000, 1475-1300 c m '1 Đó hợp c h ất sô' hợp chất sau: ĐẠ O TP (1 ) HCsCCH 2CH 2CH 3;(2) CH 3CH 2CH 2CH2CN; (3) CH 3CH 2O C C H 2CH 2CH3 (A) HOCCHgCHsCH* (B) CH3CH2CH2CH2CN (O) CHsCH2C~CCH2CH2m CH3 H H H c=c H CHj ch/ CH3 H )c = c H '' h II III TR I VCH3 ẦN D =c HƯ N G 2.9 M ột hợp c h ất hữ ii phổ hồng hgòại 11Ĩ có m ột băng hấp thụ 3040-3010 cm"1, m ột sô' b án g hấp th ụ 2960-2870 cm"1, m ột băng hấp th ụ yếu ỏ 1680-1620 c m '1 m ột b ăn g hấp th ụ 690 cm '1 Đ6 hợp ch ất số hợp chất sau: ' (Ạ) Hợp c h ất I (B) H ợ p c h ấ t l l 0B (C) Hợp chất III 10 10 Trong phô’ hồng ngoại hợp chất hữ u có băng hấp th ụ 3040-3010 cm"’, m ột sô" băng hấp th ụ ò 2960-2870 cm '1, m ột băng hấp th ụ 1680-1620 cm "1 m ột băng hấp th ụ ỗ 840-790 c m '1 Đó hợp ch ất số hợp chất sau: A (C H 3)2O C H C H (A) Hợp c h ấ t I II Í- (B) Hợp chất II HÓ Ị CH3(CH2)2C H -C H TO ÁN -L 2.11 Phổ hồng ngoại m ột hợp c h ấ t có h bảng h ấp th ụ nhọn có cường độ tru n g bình 3500-3100 cm '1; h a i b ă n g vùng 2960-2870 cm '1, h a i băng 2930-2850 cmJ , băng h ấ p th ụ cố cường độ th ấ p 2260-2190 em '1 số băng 1450-1300 cm"1 Đó hợp c h ấ t tro n g sô' hợp ch ất sau: J CH3C=CCH 2CH2NH2 H O ^ C - C H g ^ C H ( C H 3)2 II III ĐÀ N (A) Hợp c h ấ t I (B) Hợp c h ấ t I I , (C) Hợp chất III DI ỄN 2.12 P hổ hồng ngoại e ủ a m ột hợp c h ấ t có băng hấp thụ, rộng có cường độ m ạn h 3450- Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú 375 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON CN I c h 3c h 2o II = c c h 2c h III Q (A) Hợp c h ấ t I (B) Hợp c h ấ t II UY < g > -< -:O O H H O - < ^ ) - C = C - < ^ > - C H ( C H 3)2 NH ƠN 3300 cm''1, m ột b ăn g h ấp th ụ ỏ gần 3030 cm '1, h băng 2960-2870 cm '1, băng gần 2890 cm*!, m ột băng h ấp th ụ có cưồng độ th ấp ố 2260-2190 cm ”1 mộfc số* băng hấp th ụ 1675-1500, 1450-1300 cm ' m ột số băng hấp th ụ ỏ 100Q-650 cm '1 Đó hợp c h ấ t sô" hợp ch ất sau: TP (C) Hợp chất III ĐẠ O 2.13 M ột hợp c h ất h ữ u phổ hồng ngoại có m ột băng hấp th ụ 3040-3010 cm"1, h a i bầng hấp th ụ ỏ 2960-2870 cm '1, m ột băng hấp th ụ yếũ ố 2720 cm '1, m ột số* băng h ấp th ụ ỏ 1680-1620 cm"1 Đó Ịà hợp chất số hợp c h ất sau: HƯ NG :h CH3CH2C=€CH2CH3 ch3 TR ẦN (A) Hợp c h ấ t I (B) Hợp c h ấ t II III (C) Hợp chất III HÓ A 10 0B 2.14 Phổ hồng ngoại m ột hợp c h ất có h a i băng hấp th ụ 2960-2870 em'4, h a i băng hấp th ụ n ằ m cạnh n h a u (cách n h a u 60 cm '1) vùng 1850-1740 cm*1 Đó là- hợp chất tro n g số hợp c h ất sau: (I) CH3COOCOCH3; (II) CH3CÓOCH3; (III) CH3C 0N (C H 3)?, (A) Hợp c h ấ t I (B) Hợp c h ấ t II (C) Hợp c h ất III TO ÁN -L Í- 2.15 Phổ hồng ngoại m ột hợp c h ất có h a i băng hấp th ụ nhọn có cường độ tru n g bình ỗ 3500-3100 cm"1, b ăng h ấ p th ụ 3030 c m '\ m ột băng hấp th ụ có cường độ tru n g bìn h 1700-1640 cm"1, m ột số băng h ấp th ụ 1000-660 cm '1 Đó hợp c h ất số hợp c h ấ t sau: I II (A) Hợp c h ấ t I (C) Hợp chất III ĐÀ N (B) Hợp chất II ỄN 2.16 M ột hợp chất h ữ u phổ hồng ngoại có băng hấp thụ 3040-3010 cm '1, băng h ấ p th ụ ỏ 2930-2850 cm '1, băng hấp th ụ đơn ố gần 1725-1705 cm *1 băng hấp th ụ r ấ t yêu 1690-1620 cm '1 Đó hợp ch ất số hợp c h ất sau: DI 376 Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú ỉ WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON I II NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM III TP Q UY (A) Hợp c h ấ t L (B) Hợp c h ấ t II (C) Hợp c h ấ t III 2.17 Phổ hồng ngoại m ột hợp c h ấ t có băng hấp th ụ có cường độ tru n g bình 3500-3100 c m '1, m ột b ăn g h ấp th ụ ắ gần 3030 cm '1, băng hấp th ụ gần 1650 cm' sô'băng h ấ p th ụ ỏ 1600-1500, 1450-1300 cm"1 m ột số băng hấp th ụ 1000-650 cm '1 I II ^ ID HƯ (A) Hợp c h ấ t I, (B) Hợp châVlI (C) Hợp c h ấ t III NG -C O N H < g ) - C O N H ^ ĐẠ O Đó hợp c h ất sô" hợp c h ấ t sau: ẦN 2.18 T rong phổ hồng ngoại m ột hợp c h ất h ữ u có băng h ấp th ụ 3030 cm"1, băng vùng 2960-2870 cm"1, m ột số'băng ố 1450-1300 cm '1, có băng h ấp th ụ đơn 0B TR 780-810 cm"1 Đó hợp c h ấ t sô' hợp c h ất sau: 10 CH, HÓ 2.19 A (A) Hợp c h ấ t I (B) Hợp c h ấ t II Một hợp chất h ữ u phổ hồng ngoại có băng hấp th ụ ỏ 3040-3010 cm"1, Í- b ăn g h ấp th ụ ỏ 2930-2850 cm '1, băng hấp th ụ yếu 2260-2240 cm~1 m ột băng ÁN -L hấp th ụ v ù n g 850-800 cm"1 Đó hợp c h ất số hợp chất sau: CH II TO (A) Hợp chất I (B) Hợp chất II N 20 P hổ hồng ngoại củ a m ột hợp c h ất có băng h ấp th ụ ố gần 2720 cm '1, m ột băng hấp ĐÀ th ụ có cường độ th ấ p 2260-2190 c n r m ột băng hấp tliụ ỏ 1700 cm" số băng DI ỄN hấp th ụ ố 1000-650 cm*1 Đổ ỉà hợp c h ất sổ' hợp c h ất sau: Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM o * © ( ọ ) ^ " C I ỳ - ^ < ^ K H j C H 2- < P ^ c h = o II NH ƠN © WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON ĨII Q UY (A) Hợp c h ất I (B) Hợp c h ất II (C) Hợp c h ấ t i n TP 2.21 T rong phổ hồng ngoại m ột hợp chất h ữ u có băng hấp th ụ ở, 3030 cm '1, hai b ăn g yùng-2930-2850 ẹ n r 1, v m ột sô"băng 1450-1300 cm '1, có h a i băng h ấp th ụ 750 700 cm"1 Đó hợ p,chất số’các hợp c h ất sau: I ĐẠ O ^ n > c h II NG (A) Hợp ch ất I, (B) Hợp c h ấ t II HƯ 2.22 M ột hợp c h ấ t h ữ u phổ hồng ngoại có băng hấp th ụ 3100 cm*1, băng hấp th ụ m ạn h ố 1680-1620 cm ' h a i băng hấp th ụ ỏ gần 910 990 c m '1 Đó hợp c h ấ t tro n g sô' hợp c h ất sau: n l' ■ TR n ■ VII 0B (A) Hợp c h ấ t I (B) Hợp c h ấ t II (C) Hợp chất III A 10 đo dạng m ẫu nào? KBr, clạng dung địch chất tin h khiết KBr, dạng dung dịch, c h ất tin h k h iết dạng khí K B r tốt n h ất HĨ 2.23 Pliổ hồng ngoại có th ể (A) D ạng ép^viên với bột (B) D ạng ép viên với bột (C) D ạng ép viên với bột £ ỵ C H ẦN ^ Ỵ -L Í- 2.24 Liễn k ế t kim loại m ột sô" ligan h ữ u phức thường cò băng h ấp th ụ vùng nào? (A) 2000-400 c m '1 (B) 1000-400 cm-1 (C) 1500-200 c m '1 TO ÁN 2.25 Dao động liên k ế t C-C, C -C o c cho hấp th ụ tương ứng ^=7,0; 6,0 4,5 Ị-tm H ãy xếp liêỉi k ế t trê n theo chiều tăn g h ằn g số' lực (A), kiitdơii < k ]kAM< kikba.v ( B ) k i k d o n > k i i t đ ô i > kịiibQ N (C); k)|< (tan > klk ba > k]k (tơi- ĐÀ 2.26 Các nhóm liên kết C-C, C-N C-0 có Ịiấp thụ V-1430, 1330 1280 cm"1 tương ứng H ãy so sá n h khác n h a u tương đối mức n ăng lượng dao động V-0 DI ỄN V-1 liên kết 378 Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú ị WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON NH ƠN (A) Ec,c > Ep_M > Ec-O' (B) Ec-C E c n < E c„o (C) Ec_c > Ec -0 > Ec,n 2.27, H ãy n đ ịnh lu ậ t L am bert-B eer ? Q UY (A) ìog(I/I0) - s ic ,tro n g s hệ số lxấp th ụ phân tử gam, chiều dày lóp chất „ c nồng độ p h â n tử gam (B), log(V D - -eic , tro n g c hệ sô" hấp thụ phân tử gam, chiều dày của-lớp chất ,c nồng độ p h ầ n trăm TP (C) log(I/I0) = e ic , tro n g s hệ số h ấp th ụ phân tử gam, chiều dày lớp chất , c nồng độ m òlan TR ẦN HƯ NG ĐẠ O 2.28 M ột hợp c h ấ t h ữ u có cấu trú c I, II, III cố phổ hồng ngoại r a ỗ h ìn h vẽ H ãy r a cấu trúc pliù hợp với p h ể , (A) Cấu trú c I, (B) Cấu trúc II 00 B (C) Cấu trú c III V, cm "1 2.29 T ần sô" dao động vc=o củ a chất sau xếp n h tliế nào.(l)CH3COCH3, (II) (V) CH 3COO' 10 CHgCHO, (III) CH 3COCI, (ĨV) CH 3COOC 2H G) HÓ A (A).I>II>m>IV>V (B) II > V > IV > I > III (C) III > IV > II > I > V 2.30 Các dao động sa u thuộc loại gi ? C-H 2950, 2860 cm ' (a); C-Cl 600-800 cm (b); Í- N 1350, 1530 cm ' (c); C-H 700-800 c r n (d) -L (A) a, ct d dao động h ó a trị, b dao động biến dạng (B) a,d dao động hóa trị, b,c lạ dao động biến (lạng , TO ÁN (C) a,b,c dao dộng hốa trị, d dao động biên dạng 2.31 T ần sơ" dao động củ a nhóm OH ancol dung dịch có th ể ià: (a) 3600 em"1, (b) 3500 cm '1, (c) 3340 cm "1 tù y theo nồng độ dung dịch T ại sao? (A), (a) liên hợp cầu hiđro, (b) liên hợp cầu hiđro polime, (c)-OH tự ĐÀ N (B) (c) dơ liến hợp cầu hiđro đime, (b) liên hợp cẩu hiđro, (a) OH tự (C)v (b) liên hợp cầu hiđro đime, (c) liên hợp cầu hiđro polime, (a) OH tự 2.32 M ột hợp c h ất h ữ u có cấu trú c I, II, III có phổ hồng ngoại DI Ễ N r a ò h ìn h vẽ H ãy r a cấu trú c p h ù hợp vối phổ Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú 379 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON CẠl> Hiđrocacbon CjHjr c 3h 2f CjHaO Xetoíi hợp chất khác chứa nhổm C2IỊ5O ) Floliidrocacbon Xiclanou QHio Hiđrổcacbon (ít mạiih) 58 Xeton, anđehit Ạinin Ạinit CjHs-a i= N H CH2-CX)NH2 TP + + + + r>2 HO(CI-Ịị)2OH 00 A 10 + Ankyl nitrit Cacbohỉdrạt + - Axit cacboxylic Mecaptan Nitíoankíui + + + Etiienxetal Nilroaiìkan + Hidiocacboiì khống 110 Tozyiat + HĨ cHa=t;(o M)(OH2) < ụi4sn a i-rN O Ji -L Í- 61 ÁN s, O-propionyl + c h 2“N=k>o 57 Đặc trưiig (+) không đặc trưng (-) NH g 4h Dạiig hợp chất ĐẠ O 56 Thành phán có mánh HƯ N mảiih 3) TR Ầ SỐ kjiổi ƠN Tiếp b ả n g PL.30 ỉ WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON N WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Dạng hợp chiít CF, Pcfloaiiknn ẫ» xuất cỉm pirolidin 70 Đặc Irưng (+) không (|ậc Irụng (-) UY 69 Thành phítn có ihổ có cua immh (I) Q SỐkhối mảnh NH Ơ Tiếp b ả n g PL.30 Iỉiđroeacboii Xeíon + + Dẫu xuft'r tetrahiđroỉuran, oxit íuiken G Aniin N -O N-N N=N 1,78 ĐẠ O TP s-0 , NG 3,96 1,95 4,12 i ,80 4,07 2,02 - HƯ 4,09 J 78 4,00 1,99 1,79 Số Xi ln' lÌÊỊl 'liên kết 20 nìPCI) nD kết bội bội Nhổm / Nhiệt độ sỏi 30-ỉ0ỡ°C (Cr C7) 1,405 TR ẦN B a n g P L S Độ tán sắ c tư ơn g đối hidrocacbon (bảng phân loại) Xiclopropan xiclobutan có giá Irị nt) trung gian Olefin, axetilen Trừ: mtỉiylxidobuten, ĐmVW ( \ 1,403 1,429-1,436 GÁtí hỉdrocacbon vòng khơng 110 2,3-I)imetyl-2~penteu, t \ ClìW X\ n," 1,421 - 1,446 Xịclohexea Đsôl8T’f.-a ,-33,2) diaxetilen (ovi,=^,3) DI ỄN ĐÀ N 27-31 TO ÁN -L Í- - 32 -C P P P T Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú 483 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM 33-40 33,3 (51) Vòng benzen Lớp hiđrocacbon Ghi 1,421-1,459 i ,465 ("ác đảng dívinyl 2-Xicỉopropy1-1,2-but'ađien ĐsniW ’ 1,501 Benzen Đsftl8()V 1,490“1,504 Hexntrien, hexa-dienin N hóm /) Nhiệt độ sôi 0Ờ-150°C (C r C8) TP (rtị.-Q) Vị trí liên kết • , 20 D bội ' - J ,418 Parafin Níiphten 19-23 - 1,399-1,433 Olefin, axetílen 19-23 ] 1,431-1,459 Các hidioeacbon với vòng từ 4-7 c lien kết bội TR ẦN HƯ N G 17-18 B HÓ A 1,421-1,446 Cách -L 24-25 Í- 1,46 ] 1,408'] ,474 1,475- Qmiul en hóa, liên hợp vòng ỉ ,496 1,428-1,450 1,460-1,490 1,492-1,498 1,501-1,505 Bixiclen Metylenxiclohepínn Xiclooctan 4rMetylbixido-[2>2,2]octeii-1 Dieu 110 mạch thầng dạng diallyl 1.5-Dimetylen-spiro-[3,31heptan (Đsởi135”Q 1.5-XieIooetađien Aỉlcn Các hidrocacbou với vòng từ 4-6 c n kết bội 1-Etinyl-1xiclohexen 1,3-Xicloheptadien ĐsllinK-í4(fC Đ,J43-146l,e Đsftjí47-]49“C Có 1Ccung điii) en in ( n ^ 1,45- 1,47) khơng có số liộn vé độ lán sác Đslìll75í)-52l’C Xem glii nhóm ĩ tương ứng Đ ,j4 V ]5 rc 18-121°c: DI ỄN ĐÀ N 27-32 TO ÁN 1,481 Ghi Lớp hidrocacbon n2 111)0 1,459-1,468 19-23 Ini: hidi ocachon bixiclo: ỊV-niien, Đsôi 47-J5 r c , n Ị10 1,447; isophenxcn, ĐSlìll 39-14 r c , n“ 1,449 00 1-1ro Vị trí liêu kết bội - 10 SỐ liên kết bội ĐẠ O SỐ liên kết bội Q UY Tiếp bắn g PL.34 484 Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON 32-39 Ghi Vòng benzcn 1,49*5-1,506 Toluen, xilen, etylbenzcn - Liôn Tiợp 1,449-1,480 1,487 1,500 Đồng đảng cửa divinyl 1-Metyl-3-méíỳlen-1xìclohexen 4-Xìclopropyl-J ,3-pentađieu 1,523-1,527 Tropiliden 1,539-1,542 'Xicíooctatetraen 1,548-1,549 Phtỉnylaxetilen ĐSJ40-145°C ĐSJ “C Q U ĐS(1l134-I38°C O ĐẠ Liền ỉiợp trotlg VỊIÌ£ Y Lớp hidiocacbon NG 36-39 20 n ĩ) HƯ '’'ftd TP Vị trí liên-kết bội 30-32,3 Sô' liên kết bội NH ƠN Tiếp b ả n g PL.34 42-44 - 1,545-1,597 Stiren (59-60) Liên hợp 1,481“1,531 Trien dienin thảng ĐS(„114-117°c TR Đ^, ,42-43*«: 1,4Í7-1,441 A HĨ 19-2 J,8 10 0B Nhóm /// Nhiệt độ sỏi 150-200°c (Cữ-CI2) 17-18 ẦN 4]-42 * w * '-6 ° c Cách Ounulen hóa -L 2 N 22.1-24.7 Í- 1,446-1,473 1,466-1,491 Cách liên hợp 1,464-1,464 ĐÀ N 025) 1,433-1,456 1,514 ;, 1,502-1,509 1,474 TO Á 25 1,459-1,499 1,465-1,500 C^ác olefin axẹtilen Các hidrocacbon có vòng 5“ liẽn kết hội Các bidrocacbon bixiclo có nối dơi 3>3-[)imetyl-2-tert'batyl-Jpentou, Đsấjl76-18rc, ĩi^ 1,450; a-tum,Đsơi151- Các đien mạch thẳiig Các hidl'ocacbon vòng cạiih có Hối đơi cách Dixiclopentađien Cáp alien vòng Trừ: xabinen, Đsữj162166°t\ 11^° 1,467 152°c, n“ 1,449 Đsii,J70l’C 2,6-Dimetyỉ-2,5,8Đs0ì81-K2"C nonantrien Các đien diin mạch thẳng Kiiơng có SỐliệu thực nghiệm dộ tán sác ■ Các hidrocacbon vòng 4-6 cạnh có nối đồi DI ỄN 27-32.4 Các pamfin c n 1° 505 ],498-1,501 1,528 Đồng đảng benzen C)c„ Các hidrocacbou bixiclo có hai nối đơi Métylinentatrien XiclopropyIbeiizen, xiclobutylbeuzen 1,535-1,539 ỉiidaii 1,47 ỉ -1,546 Các hidrocacbon mạch thẳng dạng misen V osimen (2 nối dôi liên hợp nối đôi cách) 1,506-1,512 AUylbenzeu dẳng (đến c , ,) 1,497-1,532 31.3-31.9 3 32.6-43 40 40-42 (52-61) NH ẦN 1»508-1,518 1.513-1,556 1,527-1,561 1,560-1,565 A 1,574-1,577 Inđen Phenylallen phenopren Í- HĨ 1.513-1,567 Các hidrocacbon semibenzen Đồng đảng cùa stiren Đổng đảng phenylaxetilen Các metylinden (ỉ 2) 1,517-1,544 Trien mạch íhầiig với liên kết bội liên họp ỄN ĐÀ N TO ÁN -L Vòng bènzen vòiìg ciunul eiihay Úốn kết liên ■hợp Liên hợp TR 36-39 Trừ: o-metylallylbciizen, «ĐsộiJHl-183ư o, , 0 »,,C, „nổ 211, 1*519 B Vòng beiizen J nối dơi cách Liên hợp Vòng beiizen liên kết bội 10 00 30.3-32.6 HƯ NG 29-35 UY Ghi clni Q ỉýớọ hidrocacbon TP 27.2-30.9 nữ nõ O ÍOptT VỊ trí ỉiơn kết bội ĐẠ SỐ liên kết bội ƠN Tiếp b ả n g PL.34 DI '486 Đóng góp PDF Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM M-c-x 1,39 1,47 1,42 C-N c -o ' ON Mr-X 1,4 2,4 UY c=o 3,1 0,4 1,31 1,51 C -N H-C 1,25 0,45 0,7 C-I Liêu kết Q C-F C-CI C-Br Ị N-H H-O TP Liên kết** NH B ản g PL.35 M om en lư ỡ n g cự c liên k ế t * ĐẠ O Ghi chú: (*) Bâng náy í huân tiện dối với việc tính rnomen lưỡng cực dẫnxiừũ íiãy no (**) N guyên tử phía bên trái liên kết ỉà dầu dương lưỡng cực X , ị.«C'ĩh-X) 2,04 180 CN 4,05 180 2,96 2,96 (XX)Cn, F CI Hi I 1,83 180 3,57 1X0 1X0 146 2,49 125 132 2,75 ì 20 110 1.75 no 1X0 ẦN CHO COCH, 2,32 'p‘‘ TR 180 CF, CCỈ3 n(CH,-X) ° -0,37 2,54 HƯ * CI1, NG B ả n g P L S G , M om éii lử ỡ n g cực nhóm C-X (Debai-D) * 1,57 180 1,79 í ,59 180 ỉ »87 ÍKO 1,57 J80 180’ J,82 1,65 1X0 IKO 10 00 B 1,47 1,40 90 -1,70 118 och “]>28 72 -1,28 124 -1,69 66 -1,53 -1,58 - 49 -1,46 0,86 109 3,10 1K0 HÓ A OH -1,55 Í- OOOCH, nh2 N(CII,)? NOi -L NO 3,09 4,01 30 ■ 149 180 DI ỄN ĐÀ N TO ÁN Ghi chứ: *Dẩtt ầứơng dược viết chữ nhổm X đầu âm iưỡng cực R X, góc
- Xem thêm -

Xem thêm: các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý câu hỏi và bài tập 1, các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý câu hỏi và bài tập 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay